Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - prosinec 2021

Přehled výstav - prosinec 2021

Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 – 30. 1. 2022

POZOR: ve dnech vánočních a novoročních svátků 24.–27. 12. 2021
a 31. 12. 2021–3. 1. 2022 zavřeno.

Plakát - Pozvánka na výstavu 1 (mp4) - Pozvánka na výstavu 2 (mp4) - Fotogalerie

V tomto roce uplynulo 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, první pokřtěné české kněžny, babičky svatého Václava a nejstarší světice českých zemí. Vývoj jejího kultu odráží spletité duchovní dějiny českých zemí (nástup křesťanství, vztah utrakvistů k její osobnosti, vzestup úcty v barokním období aj.). Tématika svaté Ludmily se v různé míře objevuje napříč fondy Národní knihovny. V nejstarších rukopisných památkách (záznam části Kristiánovy legendy v rukopise VI E 13 z konce 12. století) je reflektována jako první česká pokřtěná panovnice, navíc v pevném spojení se svatým Václavem. V mladších středověkých rukopisech je charakterizována primárně jako babička svatého Václava (např. Velislavova bible nebo latinský fragment Dalimila). Postupná změna vnímání její osobnosti se odrazila v raně novověkém materiálu (např. graduály a inkunábule), zejména během baroka (jazykově české hagiografické tisky). Na prahu moderního věku se její legenda dočkala kritického zhodnocení. V rámci výstavy jsou představeny rukopisné i tištěné památky spojené s touto osobností – od nejstarších rukopisů obsahující pouhé zmínky, přes bohatě iluminované kodexy, první tištěnou produkci až po raně novověké české tisky. Výstava si neklade za cíl obsáhnout svatou Ludmilu a její kult v písemných pramenech v plném rozsahu, to bude předmětem rozsáhlé monografie připravované k jejímu výročí. Národní knihovna se především zaměřuje na prezentaci svaté Ludmily ve vlastních klíčových materiálech z historických fondů (do r. 1800).
Hlavními partnery projektu jsou Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Historický ústav Akademie věd ČR, Spolek svaté Ludmily a Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
Út - ne 10.00 – 18.00 hod.
Vstup zdarma

Doprovodný projekt k výstavě Kniha a závoj konané v Galerii Klementinum.
Pouze na tři dny jsou v Zrcadlové kapli Klementina vystaveny nejvzácnější památky z fondů NK ČR, které reflektují osobnost kněžny Ludmily, např. Velislavova bible či pařížský zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky.

Zrcadlová kaple Klementina
14.–16. 1. 2022 / 10.00 –18.00 hod.
Vstup zdarma


Sto let ruské pomocné akce (1921–2021)
19. 11. 2021 – 22. 1. 2022

POZOR: ve dnech vánočních a novoročních svátků 24.–26. 12. 2021
a 31. 12. 2021–2. 1. 2022 zavřeno.

Plakát

Výstava je jednou z akcí, kterými si letos česká veřejnost připomíná stoleté jubileum od vyhlášení Ruské pomocné akce – unikátního finančního a organizačního podpůrného programu československé vlády, určeného mnohonárodnostní vlně exulantů z rozpadlého Ruského impéria, prchajících před bolševickou mocí. Základ výstavy tvoří historické obrazové materiály zasazující téma do dobových souvislostí. Aktuálnost problematiky a zájem českých a slovenských badatelů o její studium pak dokládá výběr z bohaté odborné knižní tvorby vydané v době svobodného bádání po roce 1989.

Konání výstavy v Klementinu, v němž sídlí i Slovanská knihovna, je příznačné, neboť Slovanská knihovna je jedinou z institucí vzniklých v rámci Ruské pomocné akce, která existuje do dnešních dnů. Výstavu připravily Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod.
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Ex oriente lux. Mezi Orientem a probuzením Českého národa: Rudolf Dvořák (1860–1920)
10. 11. 2021 – 8. 1. 2022

POZOR: ve dnech vánočních a novoročních svátků 24.–26. 12. 2021
a 31. 12. 2021–2. 1. 2022 zavřeno.

Plakát

Orientální ústav AV ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR připravil výstavu k výročí Rudolfa Dvořáka, prvního profesora orientalistiky na české Karlo-Ferdinandově univerzitě, arabisty, íránisty, turkologa a sinologa. Mezi Dvořákovými žáky byli budoucí univerzitní profesoři Rudolf Růžička a Felix Tauer, ale také Jaromír Borecký, ředitel univerzitní knihovny v Klementinu. Dvořák se zasloužil i o rozvoj egyptologie a klínopisných studií, podílel se na organizaci vědeckého života na univerzitě a v České akademii věd a umění. Byl autorem odborných i populárních překladů orientální poezie a filozofie. Jako přesvědčený vlastenec se celý život podílel na osvětové práci, přednášel širší veřejnosti a psal populární knihy a články. Aktivně se zapojil do projektu Ottova slovníku naučného jako autor, odborný redaktor a po nějaký čas i hlavní redaktor. Přátelil se s významnými postavami českého vědeckého a kulturního života své doby, mezi jinými s Vojtou Náprstkem, Jaroslavem Vrchlickým nebo T.G. Masarykem.
Výstava představuje osobnost a dílo Rudolfa Dvořáka v dobových souvislostech prostřednictvím archivních dokumentů, dobové literatury a předmětů z jeho umělecké sbírky, dnes uložené v Náprstkově muzeu. Archivní materiály jsou rovněž zajímavým svědectvím o české vědě a kultuře na přelomu 19. a 20. století.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod.
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


22.04.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube