Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Jak to tady chodí

Jak to tady chodí

I. Registrace čtenářů
II. Objednávky
III. Vyhledávání v katalozích
IV. Výdej a vracení výpůjček
V. Kontrola a prodlužování výpůjční lhůty
VI. Reprografie

I. Registrace čtenářů (výhradně osobně, ne v zastoupení)

Čtenářský průkaz může být vydán osobám starším 15 let. Uživatelům starším 18 let, kteří doloží trvalý, příp. dlouhodobý pobyt v ČR nebo svou usazenost v ČR (občané členských států EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska), mohou být výjimečně umožněny i absenční výpůjčky z předem určené části knihovního fondu.
Jednodenní vstupenka bez registrace umožňuje návštěvníkovi v den vystavení během prohlídky knihovny přístup k příručním fondům ve volném výběru všech studoven kromě Studovny vědeckých pracovníků.

Podmínky vydání průkazu:

 • vyplněný evidenční list, registrační poplatek a platný osobní doklad totožnosti (OP, Povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu v ČR, služební průkaz Policie nebo Armády ČR apod.) – průkaz k prezenčnímu studiu vystavíme i po předložení pasu nebo řidičského průkazu
 • průkazy se vystavují zpravidla na 1 rok ode dne registrace, jsou prodlužitelné a jejich ztrátu je nutno ihned hlásit - lze vystavit i duplikát
 • při registraci poskytuje čtenář „v rámci souhlasu subjektu údajů a jednání o smluvním vztahu“ knihovně pro jednoznačnou identifikaci mj. osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, datum narození, fotografii pořízenou přímo v knihovně), jejichž zpracování a nakládání s nimi je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. NK ČR je registrována pod číslem 00000276/001 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

II. Objednávky
K okamžitému studiu zde v Klementinu je volně přístupná jen malá část fondu NK. Většinu dokumentů je nutno expedovat z uzavřených skladišť na základě objednávek – buď online nebo klasických lístkových. Přímo z báze NKC je možné zadávat požadavky na dokumenty získané od r. 1995 i na mnoho starších, které jsou však pro online objednávání zpracovávány postupně. Pro ty dokumenty, které se nedají rezervovat přes počítač, jsou určeny objednací lístky. Jsou barevně odlišené (na půjčení domů a do jednotlivých studoven) a je třeba je vyplnit podle předloženého vzoru. Důležité je vyhledat v katalogu nebo počítači správnou signaturu - t.j. číslo, pod kterým je požadované dílo uloženo ve skladišti (viz odst. III). Místo osobní objednávky z lístkových katalogů je možné využít internetového formuláře připojeného ke katalogům naskenovaným.
Doba expedice dokumentů je určována místem jejich uložení a jejich zpracováním pro vypůjčení:

 • do studovny z Klementina ... cca 2 hodiny
  z Hostivaře ....... následující pracovní den odpoledne
 • mimo budovu z Klementina ... max. 24 hodiny
  z Hostivaře ....... během 2 pracovních dnů

Vyřízené objednávky budou pro Vás ponechány k vyzvednutí 10 pracovních dnů v půjčovně a 1 týden ve studovně.

III. Vyhledávání v katalozích

a) lístkových
Katalogy jsou uzavřeny rokem 1995 jako rokem získání publikace. V případě výskytu více exemplářů jednoho titulu doporučujeme uvést na objednávku všechny signatury (třeba i na rub objednacího lístku).
b) elektronických
Nejprve volíme výběr bází (tj. jednotlivých katalogů) i způsob vyhledávání (Rejstříky či vyhledávací formuláře), pak formulujeme dotazy; ve vyhledaném seznamu kliknutím na podtržené pořadové číslo záznamu (vlevo) získáme vždy podrobnější údaje a klik na exempláře (obrázek/ikonku KNIH) nás dovede do tabulky s přehledem výskytu jednotlivých výtisků se signaturami a s možností podat si elektronickou objednávku. Kliknutím na slovo Objednat si otevřete dvouřádkový formulář pro přihlášení, do kterého vepíšete ID a PIN , tj. 2 údaje ze čtenářského průkazu ve stejném pořadí, jak jsou na něm vytištěny. Na další obrazovce pak potvrdíte místo vyzvednutí výpůjčky a celé zadání tím končí.
Vždy platí postup: volba báze - kritéria pro vyhledávání - zobrazení konkrétních exemplářů - zadání požadavku na výpůjčku, příp. rezervaci, je-li kniha momentálně půjčena.
Podtržené výrazy a ikonky nabízejí další informace. Online objednávky přijímá systém jen od registrovaných čtenářů.
Dokumenty získané knihovnou po r. 1995 už nenajdeme jinde než v bázi NKC a neustále se doplňují informace o starších fondech NK. Informace o dokumentech zde můžeme vidět ve dvou různých stupních úplnosti:
1. bibliografický záznam se signaturou neexpedovatelného archivního exempláře (většinou lze tutéž knihu nalézt podle autora v lístkovém katalogu a z něj je pak možno objednat papírovou objednávkou do studovny), kde je signatura někdy uvedena v detailech - klik na podtržené pořadové číslo záznamu vlevo
2. bibliografický záznam se signaturami i odkazem na konkrétní exempláře (s možností objednat on-line domů nebo do studovny)


Archivní exempláře tvoří Národní konzervační fond (NKF) českých a bohemikálních dokumentů. NKF není běžně přístupný a podléhá badatelskému režimu.


RetrIS je soubor naskenovaných služebních katalogů NK ČR včetně Generálního katalogu. Není to katalog interaktivní, pouze prohlížecí, ale může být velmi užitečný. Nabízí např. rozpis jednotlivých svazků starých knižních edic nebo evidenci došlých ročníků periodik z fondu NK. Objednává se z něj pomocí lístkových žádanek nebo přes internet formulářem připojeným ke katalogizačnímu záznamu. Nahradí tak osobní návštěvu v knihovně a objednání ze zdejších klasických katalogů.

IV. Výdej a vracení výpůjček

Po době potřebné k vyexpedování Vašich objednávek můžete žádat knihy u pultu v půjčovně (použili-li jste bílé objednávky nebo online s určením HALA) nebo v jednotlivých studovnách (viz objednací lístky s barevným pruhem nebo v online objednávkách nabídka místa pro vyzvednutí).
Prosíme Vás, abyste vždy předložili čtenářský průkaz. Vyzvednout výpůjčky má právo pouze držitel čtenářského průkazu a je povinen převzetí dokumentů stvrdit svým podpisem. Tento úkon je nezastupitelný. Vracení výpůjček probíhá u téhož pultu, může být provedeno další osobou a předkládat průkaz není nutno.
Mimo budovu knihovny smějí být vynášeny jen ty materiály z fondu NK, které byly řádně zaevidovány jako absenční výpůjčky v Hale služeb a jejichž převzetí potvrdil čtenář svým podpisem.

Knihovní jednotky, jež máte vypůjčeny mimo knihovnu, můžete mimořádně vrátit i po 19. hodině službě ve Všeobecné studovně, pokud je studovna otevřena. Další možností je vložit knihy do biblioschránky umístěné u vchodu pod Astronomickou věží.
Knihovník výpůjčku odečte  z Vašeho uživatelského konta nejpozději následující pracovní den. Případné poplatky z prodlení lze uhradit v Hale služeb (hotově, kartou) nebo online na základě odkazu ve Vašem čtenářském kontě. Dokud svůj dluh nevyrovnáte, nebudete moci využívat žádných služeb Národní knihovny ČR, a to ani vzdáleného přístupu do licencovaných  bází.

V. Kontrola a prodlužování výpůjční lhůty

Základní výpůjční lhůta materiálů půjčených absenčně mimo budovu NK je 30 dnů a je prodlužitelná i opakovaně - po dobu max. čtyř měsíců. Pak je nutno výpůjčku vrátit nebo předložit k obnovení celého výpůjčního procesu. To vše jen tehdy, nežádá-li knihu další zájemce. Po překročení výpůjční lhůty účtuje NK poplatky z prodlení. O prodloužení je nejlépe požádat před vypršením výpůjční lhůty - osobně, telefonicky, mailem nebo i samoobslužně ze svého výpůjčního konta (přístup do něj je z rubriky Přihlášení na horní lince v bázi NKC).

VI. Reprografie

a) Samoobslužné kopírování na kopírkách v Hale služeb a ve studovnách má jistá omezení:

b) Na zakázku v reprografické dílně lze objednat kopie z některých předloh nevhodných pro samoobslužné kopírování. Přehled nabízených produktů je uveden v Ceníku placených služeb NK ČR.

25.11.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube