Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle specializace Slovanská literatura

Slovanská literatura

Fond světové slavistické literatury systematicky doplňuje, zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje Slovanská knihovna.

Bohemistická literatura je doplňována pouze výběrově, takže nedochází k nežádoucí duplicitě ve vztahu k Národní knihovně, v jejíchž sbírkách je zastoupena v úplnosti.

Knižní fond Slovanské knihovny tvoří 13 oddělení: všeobecně slovanské (signatura A), bulharské (B), české a slovenské (Č), srbské, chorvatské, černohorské a bosenské (J), běloruské (K), lužickosrbské (L), makedonské (Mk), polské (P), ruské (R), oddělení ruské literatury 18. a 19. stol. (Sm), slovinské (S), ukrajinské (U), encyklopedie a slovníky (O).

Slovanská knihovna má poměrně rozsáhlou sbírku rukopisů a starých tisků, vlastní také významné ucelené sbírky novějšího data, například tzv. Smirdinovu knihovnu, Rešetarovu knihovnu ragusian atd.

Sbírka periodik se rozrůstá pravidelnou každoroční akvizicí o cca 350 titulů odborných slavistických časopisů a relevantních společensko-politických, odborných a kulturních časopisů a novin vydávaných jednotlivými slovanskými národy.

Nejcennější část kolekce novin a časopisů tvoří periodika z fondu zrušeného Ruského zahraničního historického archivu (RZHA).

Fond Slovanské knihovny dále zahrnuje řadu sbírek speciálních dokumentů listinné, umělecké, kartografické, notafilické a obrazové povahy.

Akvizice

Akviziční politika se důsledně řídí tematickým plánem doplňování z jednotlivých vědních oborů spojených s tematikou slovanských národů a států a jejich vzájemných vztahů:

 • historie a historické vědy;
 • etnologie a folklor slovanských národů;
 • filologické vědy;
 • ekonomika a ekonomické vědy – pouze základní díla z politické ekonomie a dějin hospodářství slovanských zemí;
 • politika a společenský život;
 • věda a kultura – v přírodních a aplikovaných vědách pouze díla nejznámějších slovanských vědců;
 • náboženství;
 • filozofie, pedagogika, psychologie – pouze díla encyklopedického rázu, základní příručky a díla slovanských vědců;
 • umění a vědy o umění (teorie a dějiny umění) – pouze základní a encyklopedická díla, umění slovanských národů, neslovanské sbírky na území slovanských států;
 • ostatní obory – pouze základní díla, která podávají všeobecný přehled o vývoji a stavu jednotlivých vědních a praktických oborů ve slovanských zemích; z literatury oboru práva, statistiky, vojenství, antropologie, sociologie, demografie, urbanizace, industrializace – pouze díla mající historický nebo jazykový význam pro studium Slovanstva, z cestopisné, vlastivědné a zeměpisné literatury pouze díla s významem pro studium Slovanstva;
 • původní prozaická a básnická tvorba slovanských autorů – výběrově;
 • bohemistická literatura – výběrově.

Zpřístupnění

Slovanská knihovna nabízí uživatelům několik druhů katalogů.

 • Základní informační bázi představuje elektronický katalog Slovanské knihovny v knihovním systému Aleph (báze SLK), který obsahuje údaje o převážné většině titulů
 • Uživatelé mají dále k dispozici dva základní knihovní katalogy v naskenované podobě (oba jsou již převedeny do elektronického katalogu Slovanské knihovny):
 1. Generální katalog
 2. Katalog knih bývalého Ruského zahraničního historického archivu

 • Přímo v prostorách knihovny mohou uživatelé využít původní lístkové katalogy (jmenný, předmětový, systematický a další) a rovněž několik lístkových katalogů a služebních bází běžně nedostupných. Budování všech lístkových katalogů bylo ukončeno v roce 1997.
 • Inventární soupisy zpracovaných a katalogizovaných sbírek speciálních dokumentů jsou zpřístupněny prostřednictvím databáze Speciální sbírky Slovanské knihovny.
 • Registrovaní uživatelé Slovanské knihovny mohou využít služby vzdáleného přístupu k licencovaným online zdrojům a databázím Národní knihovny ČR, v jejichž rámci jsou dostupné též odborné slavistické elektronické databáze.
 • Slovanská knihovna postupně digitalizuje vybrané unikátní rukopisy a staré tisky ze svých sbírek, jež jsou dostupné v rámci digitální knihovny rukopisů a starých tisků Manuscriptorium.
 • Unikátní a vzácné části sbírky periodik Slovanské knihovny jsou postupně mikrofilmovány a digitalizovány. Periodika na mikrofilmech je možné objednat prostřednictvím elektronického katalogu Slovanské knihovny do studovny Slovanské knihovny. Digitalizované tituly jsou dostupné prostřednictvím digitálního systému Kramerius.
 • Informace o nových knihách ve sbírce Slovanské knihovny může uživatel získat pomocí elektronického čtvrtletníku "Přírůstky odborné literatury ve fondu Slovanské knihovny".
 • Ve studovně mají uživatelé k dispozici volný výběr cca 20 000 svazků a příručku slovníků a encyklopedií o rozsahu cca 3000 svazků.
 • V půjčovně je k dispozici volný výběr 120 titulů periodik.
21.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube