Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, máte právo oznámit své podezření prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Národní knihovny České republiky jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky vč. případných příloh na e-mailovou adresu: prosetrovatel@nkp.cz;
  • osobně (osobní návštěvou či telefonicky);
  • listinným oznámením (obálku zřetelně označit „Národní knihovna ČR, k rukám pověřeného vybraného zaměstnance vedením vnitřního oznamovacího systému, Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha 1“ nebo „Prošetřovatel“) zaslaným na adresu: Národní knihovna České republiky, Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha 1;

nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/, kde jsou rovněž uvedeny podrobnější informace o podmínkách oznámení a právech a povinnostech oznamovatele.

K osobnímu oznámení je třeba si sjednat schůzku buď e-mailem prosetrovatel@nkp.cz, nebo telefonicky na čísle: 221 663 431.

Osobou příslušnou k přijetí oznámení a k vedení agendy evidence a prošetření oznámení je vedoucí Právního oddělení.

Prošetřovatel vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, obsahuje zpráva dále návrh opatření, jež mají být učiněna. Prošetřovatel zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zašle prošetřovatel zprávu o prošetření rovněž generálnímu řediteli Národní knihovny České republiky. Generální ředitel Národní knihovny České republiky vyrozumí prošetřovatele o učiněných opatřeních, o nichž posléze prošetřovatel rovněž vyrozumí oznamovatele.

V případě, že prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neprodleně postoupí oznámení orgánům činným v trestním řízení. Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, neprodleně postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání.

13.05.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube