Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Digitální knihovna Digitální knihovny Národní eKnihovna

Národní eKnihovna

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006557

Projekt Národní eKnihovna je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I“ Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“ a investiční priority 06.3.05 „Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví“ pro oblast eCulture a státního rozpočtu ČR z programu 134V71 „Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy“ Ministerstva kultury ČR. Celkový rozpočet projektu činí 143 750 000,00 Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 1. 1. 2021.

Záměrem projektu je vytvořit nový podpůrný informační systém Národní eKnihovna, který posune Národní knihovnu ČR do 21. století, a to především efektivním řízením vztahů s uživateli, nabídkou moderních služeb poskytovaných široké odborné i laické veřejnosti, ale i aktuálních technologických platforem a nasazováním nových ICT technologií, především pak mobilních zařízení, čteček čárového kódu nebo RFID čteček, bezkontaktních čipových karet atp. Tyto uživatelské funkcionality nového informačního systému lze shrnout do následujících bodů:

 • Nová, uživatelsky přívětivá správa profilového účtu, napojení na sociální sítě.
 • Nová možnost uživatelských plateb elektronickou formou.
 • Zpřístupnění aktuální produkce e-knih v rámci zajištění rovného přístupu ke kulturnímu a vědeckému dědictví v digitální podobě.
 • Možnost konzumace digitálních děl.
 • Nástroj pro vědecké pracovníky pro moderní vědeckou práci s digitálním obsahem.
 • Zpřístupnění seznamu děl nedostupných na trhu a děl vydávaných na nekomerčním principu – různé formy zpřístupnění.

Národní knihovně ČR projekt umožní vytváření a rozvoj datových skladů a implementaci moderních analytických a manažerských nástrojů pro podporu při rozhodování, řízení a provozních činností, např. reporting, vytěžování dat pomocí nástrojů business intelligence, aj.

Dílčí cíle projektu proto směřují zejména na:

 • Řešení výkonů spojených s autorskými právy dle aktuální legislativy.
 • Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů.
 • Kontrolované užití autorských děl včetně finančního vypořádání ve vztahu k autorům, resp. nositelům autorských práv.

Národní knihovna ČR se projektem Národní eKnihovna přihlásila k Vládnímu programu digitalizace České republiky 2018+ „Digitální Česko“ při budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, konkrétně ke třem z pěti hlavních cílů Informační koncepce České republiky.

Projekt Národní eKnihovna je zařazen do dvou z osmi hlavních cílů koncepce České republiky „Digitální ekonomika a společnost“ navazující na Akční plán pro Společnost 4.0.

Národní knihovna ČR mj. projektem Národní eKnihovna plní tři priority Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) spravované Ministerstvem kultury ČR.

Projekt Národní eKnihovna zapadá do rámce Integrované strategie podpory kultury do roku 2020 Ministerstva kultury ČR, kde plní dvě opatření priority č. 1 – Kulturní bohatství, jež má za cíl zajistit uchování a rozvoj kulturního bohatství a zefektivnit jeho propagaci.

NK ČR projektem Národní eKnihovna plní opatření Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 v pěti z osmi prioritních oblastí k zajištění budoucího rozvoje knihoven.

02.11.2020
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube