Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Knihovní řád Národní knihovny České republiky

Knihovní řád Národní knihovny České republiky

účinný od 6. května 2021

Preambule

Národní knihovna České republiky (dále jen Národní knihovna), vědoma si svých tradic a kořenů; poslání instituce, podílející se na uchování a zpřístupňování kulturního dědictví současníkům i budoucím generacím, i svých úkolů vyplývajících z výjimečného postavení v systému knihoven České republiky, vydává v návaznosti na zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a svůj Statut, v návaznosti a v souvislostech s dalšími zákony a předpisy tvořícími právní řád České republiky (zejména občanský zákoník, trestní zákoník a autorský zákon) tento Knihovní řád Národní knihovny České republiky (dále jen knihovní řád).

Obsah

Část první: Vymezení základních pojmů
Část druhá: Služby uživatelům
Část třetí: Základní práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků
Část čtvrtá: Registrace uživatele, zpracování a ochrana osobních údajů
Část pátá: Společná ustanovení o výpůjčkách
Část šestá: Prezenční půjčování a přístup do studoven
Část sedmá: Absenční půjčování
Část osmá: Meziknihovní, cirkulační a currentové služby
Část devátá: Reklamace
Část desátá: Poplatky, náhrady, zálohy a zástava
Část jedenáctá: Závěrečná ustanovení

Odkázané přílohy

Příloha 1: Přehled služeb poskytovaných NK ČR
Příloha 2: Pravidla zhotovování a zasílání rozmnoženin v NK ČR
Příloha 3: Registrační formulář NK ČRSmlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb
Příloha 4: Objednávka reprografických prací NK ČR
Příloha 5: Ceník placených služeb a poplatků NK ČR
Příloha 6: Všeobecné podmínky - Knihovní řád eDDO
Příloha 7: Pravidla půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih
Příloha 8: Pravidla využívání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven
Příloha 9: Ochrana osobních údajů

Část první
Vymezení základních pojmů

 1. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které Národní knihovna zpřístupňuje svým uživatelům.
 2. Knihovní jednotka je jakákoli samostatně evidovaná jednotka z fondu Národní knihovny.
 3. Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování zaměstnancem Národní knihovny.
 4. Návštěvník Národní knihovny je vyjma zaměstnanců každý, kdo se zdržuje v jakýchkoli prostorách Národní knihovny.
 5. Uživatel Národní knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoli způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jiné služby Národní knihovnou poskytované – a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod.
 6. Registrovaný uživatel Národní knihovny je uživatel, který vstoupil s Národní knihovnou do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu Národní knihovna umožňuje využívat všechny prezenční služby, případně provádět absenční výpůjčky. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Slovanská knihovna stanovuje pravidla registrace samostatně.
 7. Smluvní uživatel Národní knihovny je každý, kdo využívá služby Národní knihovny na základě individuální smlouvy a v jejím rozsahu.
 8. Prezenční výpůjčka je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách Národní knihovny.
 9. Absenční výpůjčka je výpůjčka, u které poskytne Národní knihovna svolení k tomu, aby registrovaný uživatel knihovní jednotku za dále vymezených podmínek užíval i mimo prostory Národní knihovny.
 10. Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví Národní knihovna při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, platí lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.
 11. Vyhrazený prostor je prostor oddělený kontrolním stanovištěm, do kterého je oprávněn vstupovat pouze registrovaný uživatel, uživatel a návštěvník s platnou vstupenkou, popřípadě návštěvník zaregistrovaný ostrahou Národní knihovny.
 12. Návštěvní řád dále upravuje práva a povinnosti uživatele Národní knihovny ve studovnách, případně v jiném vymezeném prostoru. Návštěvní řád navazuje na knihovní řád, oba řády platí ve vymezeném prostoru současně. Návštěvní řády pro konkrétní prostory vydávají ředitelé Novodobých fondů a služeb, Historických a hudebních fondů a služeb, Slovanské knihovny a Úseku komunikace, případně další zaměstnanci Národní knihovny písemně k tomu zmocněni. Návštěvní řád, pokud je vydán, je vždy umístěn na viditelném místě u vchodu či vchodů do prostor, kterých se týká.
 13. Instrukce je soubor písemných či ústních pokynů Národní knihovny vůči uživateli a návštěvníkovi. Uživatel i návštěvník jsou povinni se instrukcemi řídit.

Obsah

Část druhá
Služby uživatelům

 1. Národní knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické, informační a jiné služby v rozsahu odpovídajícím jejímu poslání; a to zejména zpřístupňováním informačních zdrojů.
  Podrobný rozsah služeb aktuálně poskytovaných uživatelům stanovuje Přehled služeb poskytovaných NK ČR uvedený v příloze 1 tohoto knihovního řádu.
 2. Národní knihovna jako depozitní knihovna publikací systému Spojených národů č. 55 půjčuje publikace Spojených národů prezenčně a zdarma těm uživatelům, kteří používají výhradně tuto část fondu.
 3. Národní knihovna umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku včetně techniky vnesené uživatelem. Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle instrukcí Národní knihovny.
 4. Národní knihovna zhotovuje za úhradu pro uživatele rozmnoženiny knihovních jednotek z fondu Národní knihovny nebo z fondů Národní knihovnou zprostředkovaných. Národní knihovna může odmítnout zhotovení rozmnoženin, pokud to stav knihovní jednotky nedovoluje, není-li v provozu odpovídající technické zázemí, přesahují-li požadavky kapacitní možnosti příslušného pracoviště, je-li zhotovení rozmnoženiny v rozporu s právními předpisy ČR nebo nejedná-li se o knihovní jednotky z fondu Národní knihovny či z fondů Národní knihovnou zprostředkovaných. Takto zhotovené rozmnoženiny slouží výhradně pro osobní potřebu uživatele. Jakékoli jiné použití musí vždy upravit individuální smlouva mezi uživatelem a Národní knihovnou, případně uživatelem a autorem – jinak se uživatel může dopustit porušení tohoto knihovního řádu či autorského zákona.
  Zhotovování rozmnoženin dále upravují Pravidla zhotovování rozmnoženin v NK ČR uvedená v příloze 2 k tomuto knihovnímu řádu; výši úhrad za tyto služby stanovuje Ceník placených služeb a poplatků NK ČR uvedený v příloze 5 k tomuto knihovnímu řádu.
 5. Národní knihovna poskytuje návštěvníkům a uživatelům poradenské a informační služby; pořádá výchovné, vzdělávací a kulturní akce apod.
 6. Národní knihovna informuje o svých službách na internetových adresách www.nkp.cz a www.klementinum.cz; v přiměřeném rozsahu také na viditelném místě či místech ve svých prostorách.
 7. Národní knihovna může experimentálně poskytovat nové služby, které neuvádí v Přehledu služeb poskytovaných NK ČR a u kterých si vyhrazuje právo jejich poskytování kdykoli přerušit či zastavit, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění.
 8. Národní knihovna může v odůvodněných případech po nezbytně nutnou dobu omezit nebo zcela pozastavit poskytování svých služeb. O takových výlukách rozhoduje výhradně ředitel Národní knihovny nebo jím písemně pověřený zástupce.

Obsah

Část třetí
Základní práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků

 1. Uživatel i návštěvník Národní knihovny jsou zejména povinni řídit se tímto knihovním řádem; návštěvními řády studoven a dalších odborných pracovišť Národní knihovny, pokud byly vydány; jakož i instrukcemi Národní knihovny a pracovníků její ostrahy. K základním povinnostem uživatele patří včasné a řádné plnění všech závazků vůči Národní knihovně.
 2. Uživatel i návštěvník jsou povinni se v Národní knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména nerušit či neobtěžovat jiné uživatele a návštěvníky a nic nepoškozovat. Před vstupem do Národní knihovny jsou uživatel i návštěvník povinni vypnout akustickou signalizaci mobilních telefonů, případně i jiných vnášených zařízení. Prostory Národní knihovny mohou užívat pouze v souladu s jejich určením.
 3. Za zvláště závažné porušení knihovního řádu je považováno nepovolené vynesení knihovní jednotky za kontrolní bod nebo pokus o ně. Národní knihovna přistupuje k takovému jednání jako ke krádeži nebo pokusu o ni se všemi důsledky z toho plynoucími.
 4. Při práci s technikou Národní knihovny jsou uživatel i návštěvník povinni řídit se instrukcemi Národní knihovny. Nesmí zasahovat do zařízení, měnit nastavení ani instalace.
 5. Prostory Národní knihovny mohou být z důvodu ochrany sledovány kamerovým systémem. Vstupem do Národní knihovny uživatel i návštěvník berou na vědomí, že jejich pohyb v Národní knihovně může být zaznamenán kamerovým systémem.
 6. Před vstupem do vyhrazeného prostoru je uživatel povinen odložit v šatně nebo do uzamykatelných skříněk svrchní oděv, tašky, aktovky apod. Uzamykatelné skřínky nejsou určeny pro uložení cenností. Za cennosti takto uložené Národní knihovna neručí. Příruční zavazadlo, vyjma přenosných počítačů, které uživatel může vnášet do vyhrazeného prostoru, nesmí v žádném uvedeném parametru překročit rozměry 30x21x10 cm a na vyžádání Národní knihovny a ostrahy vždy podléhá kontrole obsahu.
 7. Do vyhrazeného prostoru není povoleno vnášet zbraně, omamné ani jiné nebezpečné látky, jídlo ani pití. Konzumace tekutin a potravin je povolena pouze uvnitř bufetu a v těsné blízkosti prodejních automatů umístěných ve vyhrazeném prostoru Národní knihovny.
 8. Psi ani jiná zvířata nemají do Národní knihovny přístup s výjimkou psů doprovázejících osoby se zdravotním znevýhodněním.
 9. Před vstupem do vyhrazeného prostoru vyplní uživatel na všechny vnášené materiály, které mají povahu dokumentů nebo jejich kopií (zejména knihy, časopisy, noviny, notový materiál, mapy, mikrofilmy, zvukové či zvukově obrazové dokumenty), propustku. Takto vnášené materiály vždy předloží spolu s propustkou ke kontrole při vstupu i odchodu z vyhrazeného prostoru.
 10. Uživatel je povinen před odchodem z Národní knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky. Na výzvu zaměstnance Národní knihovny nebo její ostrahy jsou uživatel i návštěvník povinni předložit ke kontrole svá zavazadla. Na výzvu ostrahy jsou povinni umožnit kontrolu svých zavazadel také zaměstnanci Národní knihovny.
 11. Uživateli, který nemá vůči Národní knihovně vypořádány všechny své závazky, Národní knihovna odmítne poskytovat další služby až do odstranění nedostatku, kvůli kterému bylo poskytování služeb přerušeno.
 12. Pokud je registrovaný uživatel postižen nakažlivou chorobou, z důvodu ochrany jiných uživatelů a fondu se po dobu nemoci zdrží návštěv Národní knihovny. Před vrácením knihovních dokumentů vypůjčených absenčně zabezpečí jejich dezinfekci, pokud je to nezbytné a možné, případně na nutnost dezinfekce upozorní pracovníky Národní knihovny.
 13. Uživatelé se zdravotním znevýhodněním mají právo, podle instrukcí Národní knihovny případně i povinnost použít služeb osobní asistence. Držitelé průkazu ZTP/P mají právo využívat ve všech prostorách a při všech úkonech v Národní knihovně asistenční služby doprovázející osoby. Doprovázející osoba nemusí být registrovaným uživatelem Národní knihovny. Pro zastupování registrovaného uživatele se zdravotním znevýhodněním musí osoba vykonávající asistenční službu předložit Národní knihovně platný čtenářský průkaz zastupované osoby, ověřenou plnou moc a svůj občanský průkaz či pas. Osobu se zdravotním znevýhodněním může v prostorách Národní knihovny doprovázet asistenční pes.
 14. Uživatel, který porušuje právní předpisy nebo tento knihovní řád, může být z prostor Národní knihovny vykázán.

Obsah

Část čtvrtá
Registrace uživatele, zpracování a ochrana osobních údajů

 1. Registrovaným uživatelem Národní knihovny je uživatel s platným čtenářským průkazem. Registrovaným uživatelem Národní knihovny se může stát fyzická osoba starší 15 let s platným občanským průkazem, pasem nebo řidičským průkazem. Osoby se zdravotním znevýhodněním na tuto skutečnost při registraci upozorní. Slovanská knihovna stanovuje pravidla registrace samostatně.
 2. Uživatel žádá Národní knihovnu o registraci předložením vyplněného registračního formuláře a uhrazením stanovených poplatků podle Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR. Registrační formulář závazně stanovuje rozsah povinných údajů nutných pro registraci. Zřetelně označené nepovinné údaje žadatel o registraci vyplňovat nemusí. Přitom je povinen seznámit se s tímto knihovním řádem, podpisem vyjádřit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, obrazovým zaznamenáváním svého pobytu v Národní knihovně a dodržováním tohoto knihovního řádu a prokázat se občanským průkazem, pasem nebo řidičským průkazem. Poté Národní knihovna (resp. Slovanská knihovna) vystaví uživateli nepřenosný čtenářský průkaz. Uživatele, který Národní knihovně neposkytne své osobní údaje v požadovaném rozsahu, Národní knihovna nezaregistruje.
 3. Národní knihovna může neregistrovanému uživateli na základě jeho žádosti vystavit jednodenní vstupenku, která umožňuje v den vystavení přístup k části fondu Národní knihovny umístěném v příručních knihovnách ve studovnách Národní knihovny; případně k některým prezenčním službám Národní knihovny.
 4. Registrace uživatele je platná jeden kalendářní rok od vystavení platného čtenářského průkazu a lze ji prodlužovat vždy v posledním měsíci platnosti na místě pro registraci. Při prodlužování platnosti registrace předloží uživatel platný čtenářský průkaz a občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz. Uživatel je povinen bezodkladně Národní knihovně oznámit každou změnu v údajích, které Národní knihovna v registračním formuláři požaduje jako povinné.
 5. Osobní údaje, jejichž uvedení Národní knihovna od žadatele o registraci požaduje, podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Národní knihovna je ve smyslu tohoto zákona správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Údaje Národní knihovna zpracovává zejména za účelem ochrany svého majetku, statistického hodnocení činnosti a naplnění povinností uložených Národní knihovně obecně závaznými předpisy. Národní knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů od okamžiku, kdy uživatel při registraci udělí souhlas s jejich zpracováním.
 6. Čtenářský průkaz je dokladem registrovaného uživatele pro styk s Národní knihovnou. Uživatel předkládá čtenářský průkaz při každém příchodu i odchodu z Národní knihovny a kdykoli je o to Národní knihovnou požádán. V případě pochybnosti o správnosti předkládaného čtenářského průkazu je Národní knihovna oprávněna požadovat jiný doklad totožnosti uživatele. V případě ztráty či odcizení čtenářského průkazu uživatel bezodkladně tuto skutečnost Národní knihovně oznámí, jinak je odpovědným za jakékoli zneužití průkazu. Za vystavení nového čtenářského průkazu účtuje Národní knihovna poplatek podle Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR.
 7. Registrovaný uživatel může kdykoli Národní knihovnu písemně požádat o zrušení registrace a ukončení zpracování jeho osobních údajů. Pokud Národní knihovna nemá vůči takovému uživateli pohledávky, žádosti bezodkladně vyhoví. Osobní údaje registrovaného uživatele Národní knihovna zlikviduje i bez jeho žádosti, pokud od konce posledního registračního období uplynuly dva roky a zároveň uplynul nejméně jeden rok od vypořádání posledního závazku registrovaného uživatele vůči Národní knihovně.
 8. V případě důvodného podezření z páchání trestné činnosti nebo závažného porušování tohoto knihovního řádu si Národní knihovna vyhrazuje právo vystavený průkaz registrovanému uživateli dočasně zadržet.
 9. Za provedení registrace a za každé její prodloužení Národní knihovna účtuje poplatek podle Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR.

Obsah

Část pátá
Společná ustanovení o výpůjčkách

 1. Smlouva o výpůjčce se řídí právním řádem ČR a tímto knihovním řádem. Slovanská knihovna stanovuje pravidla půjčování knihovních jednotek samostatně.
 2. O výpůjčkách rozhoduje Národní knihovna podle charakteru a fyzického stavu knihovní jednotky. Unikátní a vzácné fondy, knihovní jednotky zařazené do konzervačních fondů nebo ohrožené nadměrným opotřebením se půjčují pouze ke zdůvodněným vědeckým účelům.
 3. Při půjčování je uživatel povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit zaměstnanci knihovny. Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.
 4. Formuláře objednávek pro výpůjčku musí registrovaný uživatel vyplnit vždy úplně a čitelně, jinak jeho objednávku nemusí Národní knihovna vyřídit. Pokud Národní knihovna ve stanovené lhůtě objednávku nevyřídí, vždy sdělí uživateli, z jakých důvodů. V jednom dni budou jednomu registrovanému uživateli vyřízeny objednávky na maximálně deset knihovních jednotek.
 5. Doba vyřízení objednávky nebo sdělení důvodu, proč nemohla být vyřízena, nesmí překročit 48 hodin (do doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a dny, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena).
 6. Na knihovní jednotku, která je půjčena jinému uživateli nebo je z jiného důvodu nedostupná, Národní knihovna přijme na žádost registrovaného uživatele rezervaci. Rezervace platí dva roky ode dne podání. Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, má přednost ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.
 7. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku ve stavu, v jakém si ji vypůjčil. Každé její poškození, ztrátu nebo zničení je uživatel povinen bezodkladně ohlásit a vzniklou škodu Národní knihovně nahradit. Za škodu způsobenou uživatelem je považováno také provádění jakýchkoli změn a zásahů do vypůjčené knihovní jednotky (např. podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod.).
 8. Uživatel není oprávněn zapůjčenou knihovní jednotku dále půjčovat.

Obsah

Část šestá
Prezenční půjčování a přístup do studoven

 1. Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel. Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku z volného výběru.
 2. Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje Národní knihovna pouze registrovanému uživateli. Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile zaměstnanec knihovny uživateli knihovní jednotku předá. Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku je uživatel povinen vrátit před zavírací hodinou Národní knihovny nebo jakmile ji nepotřebuje. Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku smí uživatel užívat zpravidla v určené studovně, ze které ji nesmí vynést.
 3. Evidence prezenčních výpůjček se provádí společným uložením evidenčních lístků vypůjčovaných knihovních jednotek a čtenářského průkazu registrovaného uživatele u služby ve studovně.
 4. Registrovaný uživatel může mít v jedné studovně současně vypůjčeno nejvýše deset knihovních jednotek a blokováno nejvýše pět knihovních jednotek. Knihovní jednotku lze pro sebe blokovat nejvýše na jeden týden od její expedice. Blokování lze opakovaně prodlužovat, avšak pouze tehdy, nezažádal-li o její rezervaci další uživatel a od doby expedice neuplynulo více než 30 dnů.
 5. Užívání vnesených elektrických zařízení je možné pouze tehdy, mají-li vlastní zdroj. Uživatel takového elektrického zařízení je vždy povinen řídit se instrukcemi Národní knihovny.
 6. Přístup do studoven Národní knihovny je povolen pouze s platným čtenářským průkazem, případně s platnou vstupenkou do studoven. Pokud jsou ve studovně všechna místa obsazena, uživatel je povinen studovnu opustit. Rezervovat místo pro nepřítomného uživatele není dovoleno.

Obsah

Část sedmá
Absenční půjčování

 1. Absenční výpůjčku knihovní jednotky umožňuje Národní knihovna pouze registrovanému uživateli a s ohledem na charakter fondu spíše výjimečně. Absenční výpůjčku bez složení jistoty Národní knihovna umožní pouze registrovanému uživateli staršímu 18 let, který doložil trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR. Smlouvu o absenční výpůjčce uzavře Národní knihovna jen tehdy, pokud je knihovní jednotka k takovému užití určena a uzavření smlouvy nebrání ani jiné závažné okolnosti. Uzavření smlouvy o absenční výpůjčce stvrzuje registrovaný uživatel svým podpisem podle podpisového vzoru na čtenářském průkazu.
 2. Registrovaný uživatel může mít současně vypůjčeno nejvýše dvacet knihovních jednotek.
 3. Výpůjční doba je zpravidla 30 dnů, pokud Národní knihovna nestanoví jinak. Výpůjční dobu lze opakovaně prodlužovat, nejdéle však na dobu 120 dnů a jen tehdy, nezažádal-li o rezervaci vypůjčené knihovní jednotky další uživatel.
 4. Uživatel je povinen vrátit knihovní jednotku osobně, prostřednictvím třetí osoby, případně poštou s pojištěním zásilky nebo vložením do biblioschránky, a to vždy před uplynutím výpůjční lhůty. Včasným vrácením nepoškozené knihovní jednotky smlouva o výpůjčce zaniká. V případě vrácení knihovní jednotky prostřednictvím pošty nebo biblioschránky zaniká výpůjční smlouva až po fyzické kontrole stavu knihovní jednotky a jejím následném odečtení ze stavu čtenářského konta uživatele.

Obsah

Část osmá
Meziknihovní, cirkulační a currentové služby

 1. Národní knihovna zprostředkuje na žádost registrovaného uživatele knihovní jednotky z jiné knihovny v ČR nebo v jiných zemích, není-li požadovaná jednotka ve fondu Národní knihovny nebo byla vyřazena z půjčování. Obdobně Národní knihovna na dožádání jiných knihoven registrovaných v evidenci knihoven MK ČR zpřístupní jejich registrovaným uživatelům knihovní jednotky, které nemají ve vlastních fondech. Knihovní jednotky z fondů knihoven v ČR jsou zpravidla půjčovány absenčně, pokud půjčující knihovna nestanoví jinak. Knihovní jednotky z fondů zahraničních knihoven se půjčují výhradně prezenčně. Poskytování meziknihovních služeb je v rámci České republiky s výjimkou pořizování kopií bezplatné. Mezinárodní meziknihovní služby jsou účtovány podle Ceníku placených služeb a poplatků NK.
 2. Jednotlivá čísla časopisů půjčuje Národní knihovna absenčně pouze výjimečně, a to jiným knihovnám (případně institucím) cirkulační službou na základě podmínek stanovených individuální smlouvou.
 3. Currentové služby poskytuje Národní knihovna jiným knihovnám (případně institucím) na základě podmínek stanovených individuální smlouvou.

Obsah

Část devátá
Reklamace

 1. Uživatel, který není spokojen s kvalitou služby Národní knihovny; s jednáním zaměstnance Národní knihovny, který službu poskytoval nebo její poskytnutí odepřel; nebo s jakoukoli další skutečností týkající se Národní knihovny, má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě sedmi dnů.
 2. Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být patrno, zda a kam má Národní knihovna odeslat její vyřízení.
 3. Reklamace se podává ústně nebo písemně. Pokud není možné reklamaci vyřídit hned, Národní knihovna může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.
 4. Reklamaci vyřizuje Národní knihovna bez zbytečného prodlení zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána. Není-li možné vyřídit reklamaci hned, musí být vyřízena do jednoho měsíce od jejího podání.
 5. Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením uživatel spokojen, může proti tomu podat stížnost řediteli Národní knihovny.

Obsah

Část desátá
Poplatky, náhrady, zálohy a zástava

 1. Uživatel i návštěvník odpovídá za škodu, kterou zavinil porušením právní povinnosti. Odpovědnost za škodu se řídí občanským zákoníkem.
 2. Pro případ, že registrovaný uživatel nevrátí ve lhůtě stanovené Národní knihovnou absenční výpůjčku, sjednávají Národní knihovna a registrovaný uživatel podle § 544 a násl. Občanského zákoníku v platném znění smluvní pokutu (dále jen poplatek z prodlení). Výši poplatku z prodlení stanovuje Ceník placených služeb a poplatků NK ČR. Povinnost hradit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty a vypočítává se za každou vypůjčenou knihovní jednotku a den po překročení výpůjční lhůty. Zaplacení poplatku z prodlení nemá vliv na povinnost uživatele vypůjčenou knihovní jednotku vrátit a uhradit škodu, která Národní knihovně prodlením vznikla.
 3. Nevrátí-li uživatel vypůjčenou knihovní jednotku ve stanoveném termínu, je mu zaslána upomínka. Náklady s ní spojené je uživatel povinen Národní knihovně uhradit. Nevrátí-li uživatel vypůjčenou knihovní jednotku do jednoho měsíce od odeslání upomínky, bude vrácení vymáháno soudní cestou. Za agendu spojenou s přípravou vymáhání soudní cestou účtuje Národní knihovna jednotný poplatek za každý vymáhaný knihovní dokument, jeho výši stanovuje Ceník placených služeb a poplatků NK ČR. Uživatel je také povinen nahradit Národní knihovně veškeré náklady právního zastoupení spojené s vymáháním soudní cestou.
 4. Vlastnické právo ke knihovním jednotkám tvořícím knihovní fond je nepromlčitelné, knihovní jednotku nelze získat vydržením.
 5. Při přijímání objednávek služeb za úhradu může Národní knihovna od uživatele žádat zúčtovatelnou zálohu.
 6. Při absenčním půjčování může Národní knihovna žádat jako záruku řádného vrácení knihovních jednotek složení finanční částky - zástavy, jako jistotu splnění podmínek výpůjčky (dále jen jistota). Nedodrží-li uživatel stanovené podmínky výpůjčky, uspokojí Národní knihovna z jistoty své nároky za škodu, která jí byla porušením povinnosti způsobena, a uhradí z ní i ostatní poplatky podle tohoto knihovního řádu. Nárok Národní knihovny na náhradu škody, pokud převyšuje částku jistoty, zůstává zachován.
 7. Ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je uživatel povinen Národní knihovně bezodkladně ohlásit. O lhůtě a způsobu náhrady ztracené nebo poškozené knihovní jednotky rozhoduje Národní knihovna. Přednostně je požadována náhrada škody uvedením do původního stavu - zpravidla obstaráním náhradního výtisku téže jednotky ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může Národní knihovna jako náhradu požadovat výtisk jednotky v jiném vydání nebo finanční náhradu. V dohodě s uživatelem může přijmout i jinou publikaci. Výše finanční náhrady se řídí aktuální tržní cenou nahrazované jednotky nebo cenou zhotovené kopie včetně ceny případné vazby. Uživatel je dále povinen uhradit veškeré náklady, které Národní knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky a její náhradou vznikly. Tím není zbaven povinnosti uhradit poplatek z prodlení v případě nahlášení ztráty knihovní jednotky po vypršení stanovené výpůjční lhůty.
 8. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a vypořádání všech závazků si Národní knihovna vyhrazuje právo pozastavit uživateli poskytování služeb.

Obsah

Část jedenáctá
Závěrečná ustanovení

 1. Knihovní řád včetně všech příloh, dodatků a doplňků je každému uživateli k nahlédnutí v prostorách Národní knihovny na dostupném místě a na internetových stránkách Národní knihovny na adresách www.nkp.cz a www.klementinum.cz. Uživatel si rovněž může vyžádat knihovní řád ve formě výtisku. Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami. Změny knihovního řádu oznámí Národní knihovna uživatelům s dostatečným předstihem před jejich účinností na místě, kde je knihovní řád běžně k nahlédnutí, a na svých internetových stránkách.
 2. O výjimkách z knihovního řádu rozhoduje výhradně ředitel Národní knihovny nebo jím písemně pověřený zaměstnanec.
 3. Součástí knihovního řádu jsou přílohy, které vydává NK ČR dle aktuální potřeby; přílohy jsou zveřejňovány ihned po jejich vydání s uvedením účinnosti, a to v tištěné a elektronické formě na www.nkp.cz.
 4. Tento knihovní řád je účinný od 10. února 2014.

V Praze dne 6. května 2021

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel Národní knihovny ČR

11.10.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube