Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Přehled služeb poskytovaných NK ČR pro uživatele a návštěvníky se zdravotním postižením

Přehled služeb poskytovaných NK ČR pro uživatele a návštěvníky se zdravotním postižením

Příloha č. 2 ke Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

NK ČR nabízí uživatelům se zdravotním postižením kromě standardních služeb uvedených v Příloze 1 Knihovního řádu také služby přímo orientované na uživatele se specifickými potřebami. Možnost využívat níže uvedené služby je zpravidla podmíněna předložením zdravotního průkazu TP, ZTP, ZTP/P.

Pro výpůjční služby (knih, časopisů a novin aj.), a to i na místě, a zprostředkování meziknihovních služeb je nutné být registrovaným uživatelem s platným čtenářským průkazem. Pro dodání kopie prostřednictvím meziknihovních služeb je potřeba mít platnou registraci v NK ČR. Pro užívání licencovaných databází a děl nedostupných na trhu v Národní digitální knihovně je potřeba mít platnou registraci v NK ČR.


Registrace uživatelů a prodlužování platnosti registrace

Osoby, jež se prokáží platným průkazem TP, ZTP, ZTP/P, mají nárok na registraci a její prodloužení zdarma.

Platnost registrace je možné u těchto osob prodloužit i vzdáleně zasláním e-mailu. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách NK ČR.


Jednodenní vstupenka

Osobám, jež předloží průkaz TP, ZTP, ZTP/P (u ZTP/P též osobě, která poskytuje službu osobní asistence, dále jen “Osobní asistent) a chtějí se seznámit se službami NK ČR nebo navštívit výstavu ve vyhrazeném prostoru, je zdarma poskytnuta jednodenní vstupenka, která je opravňuje ke vstupu do vyhrazeného prostoru knihovny.


Služba osobní asistence (určeno pro držitele průkazu ZTP/P)

Držitel průkazu ZTP/P, který v NK ČR využívá služby Osobního asistenta, může být registrovaným uživatelem NK ČR s platným čtenářským průkazem i držitelem jednodenní vstupenky. Od toho se pak dále odvíjí nabídka dostupných služeb a tedy i úkonů, při nichž mu Osobní asistent může poskytnout asistenci či jej zastupovat.


Vstup Osobního asistenta do vyhrazeného prostoru NK ČR v přítomnosti držitele průkazu ZTP/P

Osobní asistent vstupuje do vyhrazeného prostoru NK ČR na základě:

 • vlastního čtenářského průkazu nebo
 • jednodenní vstupenky - Osobnímu asistentovi je vydána zdarma v Hale služeb poté, co se držitel průkazu ZTP/P prokáže tímto průkazem


Zprostředkovávání služeb bez fyzické přítomnosti zastupované osoby

Pro registrované uživatele NK ČR s platným čtenářským průkazem, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, může Osobní asistent zprostředkovávat všechny služby NK ČR i bez fyzického přítomnosti této zastupované osoby v NK ČR.

V takovém případě je Osobní asistent povinen prokázat se pracovníkům NK ČR vlastním dokladem totožnosti (občanský průkaz, případně Cestovní pas) a jedním z  níže uvedených dokladů / dokumentů:

 • platným čtenářským průkazem zastupované osoby (tento čtenářský průkaz může použít i pro vstup do vyhrazeného prostoru)
 • plnou mocí od zastupované osoby (úředně ověřená plná moc nebo plná moc podepsaná před pracovníkem NK ČR)


Doprovod asistenčního psa / Asistenční pes

Registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem a držitelé jednodenní vstupenky, kteří využívají doprovod asistenčního psa, se mohou s tímto asistenčním psem pohybovat ve všech prostorách NK ČR přístupných veřejnosti.

Při vstupu do těchto prostor jsou povinni předložit platný průkaz psa.

Asistenční pes by měl být při pohybu v prostorách NK ČR také zřetelně označen postrojem či vestičkou s logem společnosti, která ho vycvičila.


Služba knihovnické asistence (určeno pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P)

Osoba se zdravotním postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P má možnost požádat o knihovnickou asistenci vedenou knihovníkem NK ČR.

Tato osoba (dále jen „Asistent”) je uživateli k dispozici po předem dohodnutou dobu v termínu potvrzeném ze strany NK ČR.

Kromě standardních informačních, referenčních a konzultačních služeb zajišťuje Asistent, pakliže je o to uživatelem požádán, osobně kopírovací služby na samoobslužných kopírovacích zařízeních a zprostředkovává reprografické služby na pracovišti NK ČR v přednostním režimu od 9:00 do 14:00 hodin; reprografické služby v pozdějších hodinách Asistent zajistí ve standardním režimu.

O službu knihovnické asistence lze NK ČR požádat nejpozději dva pracovní dny předem, vyjma dnů, kdy je NK ČR z provozních důvodů uzavřena. Objednávka knihovnické asistence je závazná po vzájemném potvrzení. Kontaktním místem je pult Informací v Hale služeb.

Službu knihovnické asistence je možné objednat následujícími způsoby:

 • e-mailem na adrese asistent@nkp.cz
 • telefonicky na telefonním čísle +420 221 663 248
 • osobně u pultu Informací v Hale služeb NK ČR


Přednostní využívání reprografických služeb na objednávku
(určeno pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, kteří si objednali službu knihovnické asistence)

Tato služba je součástí služby knihovnické asistence, samostatně se neposkytuje. Na tuto službu mají nárok pouze osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, které si objednaly službu knihovnické asistence. Poskytována je pouze ve všední dny v době od 9:00 do 14:30 hodin.

Služba, která obsahově navazuje na Pravidla poskytování reprografických služeb v NK ČR uvedená v příloze č. 11 Knihovního řádu, umožňuje uživateli s platným průkazem ZTP a ZTP/P požádat Asistenta o přednostní zhotovení kopií z fondů NK ČR z již rezervovaných knihovních jednotek a příručních fondů dostupných ve studovnách. V praxi to znamená, že Asistent v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin odnese předlohu do reprografického oddělení NK ČR, následně zajistí vyzvednutí kopií z reprografického oddělení NK ČR, které budou ještě týž den předány uživateli.

V přednostním reprografickém režimu se kopírují tyto formáty v uvedeném množství:

Tištěná předloha …. tištěná kopie A4 čb/bar …. do 50 stran
Tištěná předloha …. tištěná kopie A3 čb/bar …. do 10 stran
Digitální předloha …. papírová kopie A3/A4 čb/bar …. do 10 stran
Hotový mikrofilm či mikrofiš z fondu NK ….. tištěná kopie A3/A4 …. do 10 polí z mikrodokumentu


Asistence při kopírování na samoobslužných zařízeních (určeno pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P)

Osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) mohou kdykoli během provozní doby NK ČR požádat Službu v Hale služeb nebo jednotlivých studovnách o pomoc při:

 • kopírování tištěné předlohy z fondů NK ČR
 • tisku z elektronických či digitalizovaných dokumentů z fondů NK ČR

V případě, že zdravotní důvody znemožňují uživateli obsluhovat kopírovací zařízení, knihovník části knihovních jednotek nebo celé knihovní jednotky, které lze kopírovat samoobslužně, uživateli okopíruje. Objem stránek, které knihovník takto uživateli okopíruje, závisí na provozních okolnostech.

Zařízení pro samoobslužné kopírování jsou uživateli k dispozici ve:

 • Studovně společenských a přírodních věd
 • Referenčním centru
 • Studovně periodik
 • Slovanské knihovně
 • Hale služeb


Reprografické služby NK ČR - sleva pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P

Standardní reprografické služby platné pro veškeré uživatele NK ČR jsou i pro uživatele s průkazem TP, ZTP, ZTP/P nabízeny dle platných pravidel.

V případě, že se uživatel osobně prokáže průkazem TP, ZTP či ZTP/P nebo zašle tištěnou/elektronickou kopii průkazu TP, ZTP, ZTP/P, má nárok u vybraných služeb požadovat účtování poplatků ve snížené sazbě dle platného Ceníku, přílohy č. 7 Knihovního řádu.

Hotovou zásilku si lze vyzvednout osobně, elektronicky zabezpečeným přenosem (pokud to právní rámec služby umožňuje) nebo si ji nechat zaslat bezplatně poštou.

O reprografické služby lze zažádat

 • osobně v jednotlivých studovnách
 • e-mailem na adrese: reference@nkp.cz
 • poštou na korespondenční adrese: Národní knihovna ČR, Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha 1


Zhotovení digitálních kopií z fondu NK ČR pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR

Pro potřeby osob s těžkým zrakovým postižením poskytuje NK ČR digitální kopie zhotovené z dokumentů ve svém fondu ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

Digitální kopie dokumentů založených na textu NK ČR zhotovuje podle jednotlivých objednávek zadaných Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR. SONS tyto digitální kopie zpřístupňuje konkrétnímu objednateli / v rámci své digitální knihovny.

Bližší informace je možné získat na adrese digitech@sons.cz.

26.03.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube