Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Podmínky pro přiznání práva absenčních výpůjčních služeb a oprávnění uživatele Studovny vědeckých pracovníků

Podmínky pro přiznání práva absenčních výpůjčních služeb a oprávnění uživatele Studovny vědeckých pracovníků

Příloha č. 6 ke Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

Podmínky pro přiznání práva absenčních výpůjčních služeb

I. Občané České republiky

 1. Právo absenčních výpůjčních služeb z fondu Národní knihovny bude přiznáno občanům České republiky starším 18 let, kteří předloží platný občanský průkaz s adresou trvalého pobytu v České republice (dále jen „ČR“).
 2. V případě, že občan České republiky nemá adresu trvalého pobytu v ČR, postupuje se v jeho případě stejně jako u občanů členských států EU (viz níže ad II.).

II. Občané členských států EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska

 1. Právo absenčních výpůjčních služeb z fondu Národní knihovny bude přiznáno občanům členských států EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska starším 18 let, kteří doloží svou usazenost v České republice.
 2. Usazenost v ČR mohou občané států uvedených v předchozím odstavci prokázat předložením jednoho z následujících dokladů:
  a. registrace u Policie České republiky – Služby cizinecké policie, tj. Cestovní pas obsahuje razítko s adresou;
  b. potvrzení o přechodném pobytu vystavené Ministerstvem vnitra (občan EU není povinen o toto potvrzení žádat) nebo výpis z Registru obyvatel; pokud na potvrzení není uvedena adresa v ČR, je možné ji doložit dokumenty uvedenými v následujících bodech c) a d);
  c. platná a účinná smlouva zakládající právní titul k užívání prostoru k bydlení, tj. nájemní či podnájemní smlouva k domu či bytu, smlouva o ubytování na vysokoškolské koleji;
  d. doklad o pracovněprávním vztahu v ČR, tj. pracovní smlouva nebo jmenování podle § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dohoda o pracovní činnosti či o provedení práce.
 3. Doklad prokazující usazenost v ČR musí obsahovat kromě jména dané osoby též její adresu v ČR. Ta bude následně v rámci registrace uvedena jako kontaktní adresa daného registrovaného uživatele v ČR.
 4. Pokud je doklad dle odstavce 1) tohoto článku vydán na dobu určitou, musí být platný ještě minimálně jeden (1) měsíc od data registrace, tj. po dobu základní výpůjční lhůty pro absenční výpůjčky.
 5. Podle platnosti dokladu o usazenosti bude adekvátně upraveno časové období, po které bude danému registrovanému uživateli přiznáno právo absenčních výpůjček:
  a. Platnost dokladu dokládajícího usazenost v ČR je delší než 1 rok → platnost čtenářského průkazu včetně oprávnění k absenčním výpůjčkám bude 1 rok.
  b. Platnost dokladu dokládajícího usazenost v ČR není uvedena → platnost čtenářského průkazu včetně oprávnění k absenčním výpůjčkám bude 1 rok.
  c. Platnost dokladu dokládajícího usazenost v ČR je kratší než 1 rok → Registrovaný uživatel uhradí registrační poplatek za celé registrační období (=365 dnů). Oprávnění k absenčním výpůjčkám je mu poskytnuto podle data platnosti dokladu o usazenosti v ČR. Pokud registrovaný uživatel později doloží doklad o usazenosti s delší lhůtou platnosti, bude mu v rámci jeho registračního období adekvátně prodlouženo oprávnění k absenčním výpůjčkám. Pokud nový doklad o usazenosti nepředloží, do konce platnosti čtenářského průkazu může využívat služby NK ČR kromě absenčního půjčování. Oprávnění k absenčním výpůjčkám tak pozbude platnosti.

III. Občané třetích zemí (mimo ČR a EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska)

 1. Právo absenčních výpůjčních služeb z fondu Národní knihovny bude přiznáno občanům třetích zemí starším 18 let, kteří doloží:
 2. a. trvalý pobyt na území ČR;
  b. dlouhodobý pobyt na území ČR, případně potvrzení o přechodném pobytu (poskytovány jsou absenční výpůjčky pouze z vybrané části fondu určeného pro absenční výpůjční služby)
 3. Doklad k doložení výše uvedeného musí obsahovat kromě jména dané osoby též její adresu v ČR. Ta bude následně v rámci registrace uvedena jako kontaktní adresa daného registrovaného uživatele v ČR.
 4. Pokud je doklad dle odstavce 2) tohoto článku vydán na dobu určitou, musí být platný ještě minimálně jeden (1) měsíc od data registrace, tj. po dobu základní výpůjční lhůty pro absenční výpůjčky.
 5. Podle platnosti předloženého dokladu bude adekvátně upraveno časové období, po které bude danému registrovanému uživateli přiznáno právo absenčních výpůjček:
 6. a. Platnost předloženého dokladu je delší než 1 rok → platnost čtenářského průkazu včetně oprávnění k absenčním výpůjčkám bude 1 rok.
  b. Platnost předloženého dokladu není uvedena → platnost čtenářského průkazu včetně oprávnění k absenčním výpůjčkám bude 1 rok.
  c. Platnost předloženého dokladu je kratší než 1 rok → Registrovaný uživatel uhradí registrační poplatek za celé registrační období (=365 dnů). Oprávnění k absenčním výpůjčkám je mu poskytnuto podle data platnosti předloženého dokladu. Pokud registrovaný uživatel později doloží doklad s delší lhůtou platnosti, bude mu v rámci jeho registračního období adekvátně prodlouženo oprávnění k absenčním výpůjčkám. Pokud nový doklad nepředloží, do konce platnosti čtenářského průkazu může využívat služby NK ČR kromě absenčního půjčování. Oprávnění k absenčním výpůjčkám tak pozbude platnosti.

Podmínky pro získání oprávnění uživatele Studovny vědeckých pracovníků

Účelem Studovny vědeckých pracovníků je vytvářet prostředí pro dlouhodobou, intenzivní vědeckou, případně odbornou práci uživatelů.

 1. Oprávněnými uživateli Studovny vědeckých pracovníků se mohou stát zejména:
  a. nositelé doktorských akademických titulů (včetně obdobných udělovaných v minulosti),
  b. nositelé vědecko-pedagogických nebo umělecko-pedagogických hodností (včetně obdobných udělovaných v minulosti),
  c. vědečtí pracovníci Akademie věd ČR a obdobných zahraničních institucí,
  d. řídící a vědečtí pracovníci celostátních odborných a kulturních institucí (např. Národní galerie, Národního muzea apod.),
  e. vedoucí redakční pracovníci (redaktoři odborných periodik, šéfredaktoři a vedoucí redaktoři denního tisku, pokud odborně publikují),
  f. pro příslušníky zahraničních korporací platí tato ustanovení obdobně.
 2. Další uživatelé, pokud se chtějí stát oprávněnými uživateli Studovny vědeckých pracovníků, osloví vedení Oddělení studoven. Při jednání je žádoucí doložit opakovanou odbornou publikační činnost, případně odpovídající doporučení vedoucího některého ze shora uvedených pracovišť.
 3. Posluchačům postgraduálního studia a doktorandům se v zásadě doporučuje používat služeb Studovny společenských a přírodních věd.
 4. Pro oprávněné uživatele Studovny vědeckých pracovníků je stanovena výše registračního poplatku uživatele knihovny v Ceníku, příloze č. 7 Knihovního řádu.
26.03.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube