Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pravidla zhotovování a zasílání rozmnoženin v NK ČR

Pravidla zhotovování a zasílání rozmnoženin v NK ČR

Příloha 2 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky

I. Pořizování kopií na místě

 1. Z knihovních jednotek, u kterých je to možné, registrovaný uživatel pořizuje kopie samoobslužně. Přitom je povinen zacházet s knihovními jednotkami šetrně a ohleduplně. O předlohách určených pro samoobslužné kopírování rozhoduje Národní knihovna. Poplatek za samoobslužné kopírování určuje Ceník placených služeb a poplatků NK ČR.
 2. Z knihovních jednotek, které nelze kopírovat samoobslužně, pořizuje Národní knihovna na žádost registrovaného uživatele kopie na objednávku. Poplatek za kopírování na objednávku určuje Ceník placených služeb a poplatků NK ČR. O nejvhodnějším způsobu reprodukce (xerokopie, mikrofilm, fotokopie, elektronická kopie) rozhoduje Národní knihovna. Tam, kde je více možností reprodukce, rozhoduje uživatel. Za zhotovení výřezu účtuje Národní knihovna příplatek podle Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR.
 3. Na žádost registrovaného uživatele se zdravotním postižením pořídí Národní knihovna kopie na objednávku také z těch knihovních jednotek, které jsou určeny pro samoobslužné kopírování a za poplatky ve výši samoobslužného kopírování.
 4. Při kopírování na objednávku registrovaný uživatel řádně a úplně vyplní Objednávku reprografických prací a současně označí záložkami a podle instrukcí Národní knihovny ty části knihovní jednotky, ze kterých chce pořídit kopie. V opačném případě si Národní knihovna vyhrazuje právo za dohledání neuvedených informací účtovat k poplatku za zhotovení kopie zvláštní příplatek nebo kopii nezhotovit.
 5. Registrovaný uživatel si může objednat zhotovení fotografické reprodukce grafické předlohy. Rozměr negativu určuje Národní knihovna, velikost fotografie uživatel. Uživatel může Národní knihovnu požádat o odprodej negativu objednané fotografické reprodukce. Poplatky za uživatelem vyžádané fotografické reprodukce určuje Ceník placených služeb a poplatků NK ČR. Za pořízení fotografické reprodukce knihovní jednotky podléhající zvláštnímu režimu účtuje Národní knihovna příplatek podle Ceníku placených služeb a poplatků NK.
 6. Na objednávku registrovaného uživatele zhotovuje Národní knihovna kopie mikrodokumentů, a to zpětné zvětšeniny z mikrofilmů (formáty A4, A3) a mikrofiší (formát A4), kopie mikrofilmů a fotografické zvětšeniny. Fotografická reprodukce (zvětšenina) z negativního mikrofilmu může vykazovat horší kvalitu kopie. Poplatky za kopie mikrodokumentů určuje Ceník placených služeb a poplatků NK ČR.
 7. Kopie na objednávku zhotovuje Národní knihovna bezodkladně podle pořadí objednávek, nejdéle však do tří týdnů (fotokopie, mikrofilmy a xerokopie více než 30 stránek), resp. do jednoho týdne (xerokopie do 30 stránek).
 8. Národní knihovna na objednávku zhotovuje digitální kopie vybraných knihovních jednotek. Pokud chce uživatel zhotovit digitální kopii pomocí vlastního elektronického zařízení, vždy požádá předem Národní knihovnu o souhlas. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení knihovního řádu.
 9. Poplatky za objednané kopie na místě hradí uživatel obvykle hotově v pokladně Národní knihovny při jejich přebírání. Kopie objednané na místě Národní knihovna na vyžádání uživatele zašle poštou na dobírku, eventuálně faxem. V těchto případech si Národní knihovna účtuje příplatek za doručení ve výši jeho skutečných nákladů.
 10. Národní knihovna neodpovídá za nižší kvalitu reprodukce, pokud předem uživatele na tuto skutečnost upozornila nebo plyne-li nižší kvalita reprodukce z kvality kopírované předlohy.

II. Zasílání kopií elektronickou cestou

 1. Národní knihovna poskytuje zasílání reprografických kopií elektronickou cestou. Před využíváním této služby musí uživatel uzavřít s Národní knihovnou Smlouvu o uživatelském kontu. Uživatelské konto je heslem chráněný prostor na serveru Národní knihovny, dostupný výhradně uživateli po zadání přiděleného hesla, který obsahuje nabídku poskytovaných služeb, informace o aktuálním zůstatku finančních prostředků uživatele na tomto kontě a přehled vyúčtování dosud poskytnutých služeb.
 2. Uživatelské konto je po podepsání smlouvy aktivováno vložením minimálně 50,- (platbou v hotovosti, poštovní poukázkou nebo převodním příkazem) a vyplněním přihlašovacího formuláře uživatelem.
 3. Uživatelské konto smí být využíváno pouze tím uživatelem, na jehož žádost bylo založeno a se kterým Národní knihovna uzavřela Smlouvu o uživatelském kontu. Jeden uživatel smí mít s Národní knihovnou uzavřenu pouze jednu platnou Smlouvu o uživatelském kontu.
 4. Služby poskytované a hrazené prostřednictvím uživatelského konta uživatel zpravidla objednává elektronickým formulářem z uživatelského konta. Po provedení požadované služby (vystavení kopie na účtu uživatele) Národní knihovna odečte z uživatelského konta poplatek podle Ceníku placených služeb a poplatků NK. Je-li finanční konto uživatelského konta vyčerpáno, Národní knihovna až do jeho doplnění uživatelem placené služby neposkytuje. Národní knihovna poskytne uživateli bezplatně jedenkrát ročně přehled čerpání.
 5. Pokud uživatel vypoví uzavřenou Smlouvu o uživatelském kontu, Národní knihovna ji po uspokojení svých pohledávek zruší a nevyčerpané finanční prostředky uživateli vrátí.

III. Další způsoby objednávání kopií a jejich přímé zasílání

 1. Kopie z fondu Národní knihovny lze objednat také dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo www formulářem. V těchto případech se Objednávka reprografických prací nevyplňuje, Národní knihovna si však účtuje příplatek za dohledání údajů a stránek.
 2. Způsob dodání kopie je závislý na technologii jejího zhotovení a druhu objednané služby. Dodání kopií je možné osobním vyzvednutím, zasláním poštou nebo faxem, vystavením na uživatelském kontu (viz část II této přílohy).
 3. Platbu lze provádět v hotovosti v pokladně Národní knihovny, složenkou, prostřednictvím Coupon-Réponse International, převodním příkazem nebo prostřednictvím uživatelského konta (viz část II této přílohy). Při zasílání poštou je rovněž možné uhradit pořízení a zaslání kopie prostřednictvím dobírky. Kromě poplatků za pořízení kopií si Národní knihovna za jejich doručení účtuje poplatky ve výši skutečných nákladů.
25.10.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube