Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

8. Správa systému ISMN

8.1 Správa na mezinárodní úrovni

Systém ISMN je na mezinárodní úrovni spravován Mezinárodní agenturou ISMN. Ta je členským sdružením. Všechny národní agentury ISMN jsou jejími členy.

Řídícími orgány Sdružení jsou Předsednictvo (Board) a Valné shromáždění (General Assembly). Předsednictvo je trojčlenné. Tvoří jej předseda, místopředseda a pokladník. Předseda nebo místopředseda zastupují celé Sdružení. Pokladník zastupuje Sdružení společně s jedním z dalších dvou členů Předsednictva. Aby mohlo plnit své funkce, může Předsednictvo využívat pomoc třetích stran.

Předsednictvo spravuje záležitosti týkající se Sdružení a zodpovídá za všechny záležitosti, které nenáleží jinému orgánu Sdružení. V prvé řadě plní následující úkoly:

 1. připravuje a svolává Valné shromáždění a určuje jeho agendu
 2. předkládá výroční uzávěrku a výroční zprávu
 3. předkládá rozpočet
 4. jmenuje ředitele agentury

Valné shromáždění činí veškerá rozhodnutí, kontroluje rozpočet a má zvláštní zodpovědnost za:

 1. volbu Předsednictva a dvou auditorů
 2. rozhodnutí s ohledem na návrhy předložené Předsednictvem
 3. stanovení účastnických poplatků
 4. schválení rozpočtu
 5. schválení zápisu z posledního Valného shromáždění
 6. jmenování externího auditora k posouzení výroční účetní zprávy
 7. přijetí a schválení výroční zprávy a výroční účetní zprávy
 8. odvolání Předsednictva
 9. rozhodnutí týkající se změn stanov
 10. rozhodnutí o rozpuštění Sdružení

Adresa Mezinárodní agentury ISMN je:

Internationale ISMN-Agentur (International ISMN Agency)
Schlossstr. 50
12165 Berlin
Tel.: + 49 30 7974 5002
e-mail: ismn@ismn-international.org
URL: http://ismn-international.org

Základní funkce Mezinárodní agentury ISMN jsou:

 • dohlížet nad používáním systému ISMN
 • schvalovat definici/ustavení a strukturu národních a regionálních agentur
 • přidělovat identifikátory národním a regionálním agenturám
 • poskytovat rady národním a regionálním agenturám ve věci přidělování identifikátorů vydavatele
 • podporovat využívání systému ISMN v celém světě
 • vybírat mezinárodní sbor expertů, který by jí pomáhal s řešením problémů
 • podporovat výměnu informací prostřednictvím publikací a regionálních seminářů
 • vydávat a aktualizovat příručku uživatele
 • koordinovat používání čárového kódu ISMN.

Kromě toho poskytuje Mezinárodní agentura ISMN následující služby:

 • poskytuje národním nebo regionálním agenturám seznamy čísel ISMN (s vypočtenými kontrolními číslicemi) pro vydavatele působící na území této agentury nebo případně nezbytné programové vybavení
 • poskytuje mezinárodní adresář hudebních vydavatelů z informací dodaných jí národními nebo regionálními agenturami
 • poskytuje počítačový výstup neplatných nebo duplicitních čísel ISMN z informací dodaných jí národními nebo regionálními agenturami (pokud je to potřeba).


8.2 Správa na národní nebo regionální úrovni

Přidělení identifikátorů vydavatele a styk s vydavateli v systému ISMN provádějí za normálních okolností národní nebo regionální agentury. Ty jsou ustaveny Mezinárodní agenturou ISMN na základě smlouvy a stávají se takto účastníky systému.

Národní agentura ISMN v ČR sídlí na adrese:

Národní knihovna České republiky
Národní agentura ISMN v ČR
Sodomkova 1146/2
102 00 Praha 15
Česká republika
Tel.: 221 663 306, 221 663 311
e-mail: ismn@nkp.cz
URL: http://www.nkp.cz

Funkce národních a regionálních agentur:

 • udržovat kontakty s vydavateli v zemi nebo regionu a uvádět nové vydavatele do systému
 • udržovat styk s Mezinárodní agenturou ISMN jménem všech vydavatelů v zemi nebo regionu
 • po konzultacích s profesními organizacemi a vydavateli rozhodnout, jaké přidělit rozsahy identifikátorů vydavatelům
 • přidělit identifikátory vydavatele těm vydavatelům, kteří se rozhodnou vstoupit do systému v zemi nebo regionu a vést evidenci těchto vydavatelů a jejich identifikátorů
 • po konzultacích s profesními organizacemi a vydavateli rozhodnout, kteří vydavatelé budou přidělovat čísla svým vlastním publikacím a kterým vydavatelům je bude přidělovat jejich národní nebo regionální agentura
 • vést evidenci vydavatelů a dávat ji k dispozici účastníkům systému ISMN a dalším zájemcům např. jako databázi
 • poskytovat technickou radu a pomoc vydavatelům a dohlížet na to, aby dodržovali příslušné normy a schválené postupy
 • dávat vydavatelům k dispozici příručku uživatele v národním jazyce
 • dávat k dispozici počítačově tištěné výstupy čísel ISMN vydavatelům číslujícím své vlastní publikace, s již vypočtenými kontrolními číslicemi
 • ověřovat správnost všech čísel ISMN přidělených vydavateli číslujícími své vlastní publikace a vést jejich evidenci
 • informovat vydavatele o každém neplatném nebo duplicitním čísle ISMN, které přidělil
 • přidělovat čísla ISMN všem publikacím vydavatelů, kteří si je nepřidělují sami a informovat vydavatele, jichž se to týká, o takto přidělených číslech
 • dosáhnout tímto způsobem úplného číslování v zemi nebo regionu
 • spolupracovat s národními bibliografiemi při zveřejňování čísel ISMN s tituly, k nimž se vztahují
 • pomáhat hudebním vydavatelům při používání čísel ISMN v počítačových systémech
 • poskytovat Mezinárodní agentuře ISMN pravidelně a zdarma úplné údaje o identifikátorech a adresách vydavatelů pro jejich zahrnutí do mezinárodního adresáře hudebních vydavatelů
 • informovat Mezinárodní agenturu ISMN pravidelně o své činnosti a průběžném stavu systému ISMN v zemi nebo regionu
 • přispívat finančně na chod Mezinárodní agentury ISMN.

Pozn.: Úkoly vydavatelů – viz kap. 4.

01.10.2020
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube