Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

4. Zásady a postupy, které musí dodržovat vydavatelé, přidělující čísla ISMN vlastním produkcím

4.1 Vstup do systému

Vstup do systému ISMN je v České republice dobrovolný. Podmínkou vstupu je vyplněný evidenční list (viz příl. 11.5) a kopie dokladu o povolení vydavatelské činnosti, příp. statut organizace uvádějící, že jednou z činností této instituce je publikační činnost. k převzetí bloku čísel ISMN se musí každý vydavatel dostavit osobně do Národní agentury ISMN v ČR.

Pokud vydavatel zanikl, zaniká s ním i blok jemu přidělených čísel ISMN. O ukončení činnosti musí neprodleně písemně informovat Národní agenturu ISMN v ČR. Musí též vrátit přidělený blok čísel ISMN. Čísla ISMN jsou nepřenosná a nesmí je používat nikdo jiný než vydavatel, jemuž byl přidělen příslušný identifikátor.

4.2. Přidělení identifikátoru vydavatele

Vydavateli přiděluje jeho identifikátor Národní agentura ISMN v ČR. Ta též určí, kolik čísel ISMN mu dá k dispozici. Počet identifikátorů publikací závisí na délce identifikátoru vydavatele. Vydavatel by měl zajistit, aby agentura měla co možná nejvíce informací o publikacích vydavatele, které jsou stále v prodeji, i o jeho vydavatelských plánech, aby mu mohl být přidělen příslušný identifikátor vydavatele. Každý vydavatel spravuje blok čísel ISMN, který mu byl přidělen. Pokud přidělený blok čísel ISMN vyčerpá a nahlásil je předem Národní agentuře ISMN v ČR, přidělí mu tato další blok.

Vydavatelé neprodleně informují Národní agenturu ISMN v ČR o jakékoliv změně svého názvu, adresy, telefonu apod., aby byly údaje o něm v databázi vedené Národní agenturou ISMN v ČR stále aktuální.

Vydavatelé s více než jedním místem působení viz bod 6.10.

4.3 Zodpovědnost za přidělování čísel ISMN

Vydavatelé zodpovídají za přidělování identifikátorů publikace (čísel ISMN) jednotlivým hudebninám, které vydávají. Doporučuje se, aby bylo číslo ISMN příslušné publikaci přiděleno v okamžiku, kdy je zřejmé, že publikace bude vydána. Případnou opravu chybně vytištěného čísla ISMN zajišťuje vydavatel. Čísla ISMN přiděluje v aritmetické posloupnosti. Jakékoliv zásahy do struktury čísla ISMN jsou nepřípustné.

4.4 Ohlašovací lístky

O přidělených číslech ISMN informují vydavatelé neprodleně Národní agenturu ISMN v ČR prostřednictvím elektronických ohlašovacích lístků, které jsou k dispozici na webových stránkách Národní knihovny ČR. Pokud tak nemohou učinit elektronicky, informují o nich prostřednictvím papírových ohlašovacích lístků, které jim poskytuje Národní agentura ISMN v ČR. Je-li na ohlašovacím lístku číslo ISMN uvedeno chybně, je o tom vydavatel informován a musí zajistit opravu. Jím ohlášené tituly jsou publikovány v elektronickém čtrnáctideníku “O. K. – ohlášené knihy a hudebniny”.

4.5 Garant

Vydavatel musí určit osobu, která bude mít na starosti přidělování čísel ISMN podle příslušných pravidel, a zasílání ohlašovacích lístků.

4.6 Evidence čísel ISMN

Každý vydavatel si musí vést řádnou evidenci přidělených čísel ISMN. Tato evidence musí obsahovat kromě čísla ISMN i autora, název a další minimální údaje obsažené na ohlašovacím lístku. Stejně tak si musí vést evidenci chybných nebo duplicitně přidělených ISMN s odkazem na správná čísla ISMN.

4.7 Zveřejňování čísel ISMN

Vydavatelé zajišťují zveřejňování čísel ISMN a titulů, jimž byla přidělena, ve svých katalozích, bibliografiích aj. soupisech, které produkují, ať tištěných nebo elektronických.

13.02.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube