Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Pokyny pro využívání samoobslužných reprografických služeb

Pokyny pro využívání samoobslužných reprografických služeb

Národní knihovna ČR umožňuje z určených knihovních jednotek a částí svého knihovního fondu zhotovování kopií samoobslužným způsobem.

 1. Pro kopírování v samoobslužném režimu jsou povoleny zejména následující předlohy – vázané svazky z knihovního fondu NK ČR (1a – 1b):
  1. vymezení podle fyzického stavu:
   • rozměr zavřené předlohy nepřesahuje formát A4
   • vazba předlohy umožňuje její rozevření do úhlu 180
   • předloha není z křehkého (lámavého) papíru
   • hřbet předlohy není silnější než 8 cm
   • předloha je v zachovalém stavu (zejména má soudržný blok, bez vypadávajících listů, listy nejsou pomačkány ani potrhány)
   • z povolení kopírovat jsou vyňaty vevázané skládané přílohy
  2. vymezení podle příslušnosti k jednotlivým částem knihovního fondu NK, a to vždy za dodržení hledisek v bodě a):
   • studijní fond (signatury oddělení SF I - III) a fond signatury Angl
   • příruční knihovny a příruční fondy s výjimkou Oddělení rukopisů a starých tisků a výtisků označených správcem příruční knihovny za nevhodné pro samoobslužné kopírování
   • domácí literatura s vročením od roku 1935 doposud
   • veškerá cizojazyčná literatura, s výjimkou cizojazyčných bohemik, s vročením od roku 1901 doposud
   • fond Slovanské knihovny s výjimkou dokumentů uložených v trezoru
   • dislokovaný fond v Knihovně knihovnické literatury, s výjimkou vnitřních dokumentů Národní knihovny ČR určených pouze pro informaci a jako takové označených (jež nelze kopírovat vůbec)
 2. Pro kopírování v samoobslužném režimu jsou dále povoleny nevázané předlohy a skládané dokumenty za předpokladu, že se jedná o předlohy v zachovalém stavu a do formátu odpovídajícího pracovní ploše kopírky.

  Poplatky

 3. Zařízení pro samoobslužné kopírování jsou uživatelům k dispozici v:
  • Studovně společenských a přírodních věd
  • Referenčním centru
  • Studovně periodik
  • Slovanské knihovně
  • Hale služeb
 4. Pokyny pro uživatele reprografických služeb v samoobslužném režimu:
  1. Při samoobslužném kopírování je uživatel povinen řídit se instrukcemi knihovníka, který stanoví způsob kopírování, případně postup uživatele při kopírování každé knihovní jednotky. Stanovený způsob kopírování je uživatel povinen respektovat. Porušení takového pokynu může vést k odnětí práva používat služby NK ČR. O všech případných výjimkách pro samoobslužné kopírování rozhoduje knihovník.
  2. Uživatel si může samoobslužně zhotovit kopie z vlastních materiálů do formátu A4.
  3. V NK ČR je možné v samoobslužném režimu zhotovovat pouze černobílé kopie.
  4. Uživatel, který chce při zhotovování kopií použít vlastní elektronické zařízení, vždy požádá o souhlas knihovníka. Jeho pokyny jsou pro uživatele závazné.
  5. Kopie z předloh, na něž se vztahují majetková autorská práva, si mohou uživatelé zhotovovat výlučně pro osobní potřebu.
  6. Z knihovních jednotek, které nelze kopírovat samoobslužně, zhotovuje NK ČR kopie na objednávku uživatele.
  7. Z knihovních jednotek, které lze kopírovat samoobslužně, zhotovuje NK ČR na žádost uživatele se zdravotním postižením kopie na objednávku za poplatky ve výši samoobslužného kopírování.

Poskytování reprografických služeb upravuje Knihovní řád NK ČR a jeho příloha Pravidla zhotovování a zasílání rozmnoženin v NK ČR.

Nabídku produktů a výši úhrad za reprografické služby uvádí Ceník placených služeb a poplatků NK ČR.

 

16.06.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube