Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Všeobecné studovny

Návštěvní řád Všeobecné studovny

 1. K provedení práv a povinností uživatele Národní knihovny České republiky (dále jen jako „NK ČR“) stanovených Knihovním řádem NK ČR (dále jen jako „Knihovní řád“) při používání služeb Všeobecné studovny (dále také jako „Studovna“) se vydává tento Návštěvní řád Všeobecné studovny (dále také jako „Návštěvní řád“). V případech neupravených tímto Návštěvním řádem platí Knihovní řád.
 2. Uživatel je povinen řídit se Knihovním řádem a respektovat pokyny stanovené Návštěvním řádem Studovny nebo sdělené zaměstnancem NK ČR v souvislosti s aktuální situací.
 3. Uživatel je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním uživatelům i zaměstnancům NK ČR, zejména pak nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat ve využívání služeb NK ČR. V případě porušení tohoto Návštěvního řádu je služba oprávněna uživatele z prostor Studovny vykázat.
 4. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve Studovně zakázána. Používání reproduktorů a zvukové signalizace není dovoleno.
 5. Vnášet potraviny a nápoje do Studovny není dovoleno, jejich konzumace ve Studovně je zakázána. Uživatel si je může v průběhu jednoho provozního dne uložit do uzamykatelné skříňky v předsálí Studovny (viz bod 18 tohoto Návštěvního řádu).
 6. Pro svou práci smí uživatel použít jen jedno, neobsazené místo u stolu. V některých případech místo k práci závazně stanoví služba. Uživatel, jenž pracuje s knihovními jednotkami z fondu NK ČR, má přednostní právo na studijní místo ve Studovně.
 7. Pokud uživatel opustí své místo na dobu delší než 30 minut, je služba oprávněna při naplnění kapacity Studovny uvolnit toto místo pro dalšího uživatele. Předměty odstraněné z uvolněného místa se ukládají u služby.
 8. Ve Studovně lze studovat v první řadě knihovní jednotky, jež uživateli u pultu vydá služba proti předložení platného čtenářského průkazu. Za výpůjčku uživatel ručí po celou dobu, po niž je jeho čtenářský průkaz s doklady o výpůjčce uložen u služby. Vypůjčené knihovní jednotky lze studovat také v sousední Studovně společenských a přírodních věd. Není však dovoleno jednotky z prostor Studovny a sousední Studovny společenských a přírodních věd vynést.
 9. S vypůjčenými knihovními jednotkami je uživatel povinen zacházet šetrně a opatrně. Pro manipulaci s nimi lze použít vozík. Služba může jeho použití závazně stanovit. Při psaní není přípustné knihovní jednotky používat jako podložky. Jakékoli zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou rovněž nepřípustné. Do Studovny je zakázáno vnášet inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě lze o ně požádat u služby. Na pracovní stoly není dovoleno odkládat zavazadla větších rozměrů (než malá kabelka).
 10. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu je stanoven limit nejvýše 10 knihovních jednotek. Do tohoto limitu si lze podat nové objednávky; již rezervované jednotky se do limitu započítávají. U novin (velkých svazků) je tento limit omezen na nejvýše 6 svazků (v zásadě jeden ročník jednoho titulu).  Ve specifických případech může služba udělit výjimku. Doba rezervace činí 14 kalendářních dnů; v případě, že o knihovní jednotku neprojevuje zájem další uživatel, lze tuto lhůtu prodloužit prostřednictvím online katalogu či na požádání u služby, a to i opakovaně (s výhradou období revize, zpravidla v letním období, kdy se všechny rezervované knihovní jednotky vracejí do skladu).
 11. Před opuštěním Studovny je uživatel povinen vrátit službě u pultu všechny knihovní jednotky, jež si zde vypůjčil; následně obdrží zpět svůj čtenářský průkaz. Při krátkodobém opuštění studijního místa může uživatel pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, kterou mu na vyžádání vydá služba u pultu; nicméně i pak za své výpůjčky uživatel plně ručí.
 12. Ve Studovně je všem uživatelům k dispozici příruční knihovna. Její fond je obsažen v online katalogu, v bázi NKC. Knihovní jednotky z příruční knihovny Studovny lze studovat také ve Studovně společenských a přírodních věd (a naopak). Z počítačů umístěných ve Studovně mohou uživatelé získat přístup k vybraným online licencovaným databázím a dalším zdrojům NK ČR. Uživatelé mohou po dohodě se službou tisknout z vybraných zdrojů, internetu a vlastních souborů. Cena tisku se řídí platným Ceníkem placených knihovnických a informačních služeb a poplatků NK ČR (dále jen jako Ceník“).
 13. Ze Studovny lze kromě vnesených materiálů vynést pouze informační a obdobné materiály bez razítka NK ČR.
 14. Chce-li uživatel převést rezervované knihovní jednotky ze Studovny do Studovny vědeckých pracovníků, předloží je službě nejpozději 30 minut před ukončením provozu Studovny.
 15. Chce-li uživatel zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy z fondu NK ČR, obrátí se na službu, a to i v případě, že má v úmyslu použít vnesené zařízení. Kopírovací služby v samoobslužném režimu jsou uživatelům poskytovány v sousední Studovně společenských a přírodních věd. S ohledem na ochranu fondů existují při zhotovování kopií v samoobslužném režimu určitá omezení (viz Knihovní řád). Pokud kopie nelze zhotovit v samoobslužném režimu, je možné se obrátit na službu a zadat objednávku. Pokud chce uživatel ke zhotovení kopie použít stativ nebo skener, a to i ruční, projedná svůj úmysl se službou. V kladném případě předá službě písemné prohlášení o užití kopie pro účely výzkumu nebo soukromého studia, formulář je k dispozici na vyžádání u služby. Ve Studovně nelze v žádném případě používat intenzivní světlo. Cena kopií se řídí platným Ceníkem.
 16. Ve Studovně je možné používat přenosný počítač. NK ČR umožňuje přístup do elektrické sítě v rámci kapacity, která je k dispozici. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť NK ČR.
 17. Ve Studovně je k dispozici přístup k internetu na zařízeních NK ČR a bezdrátové připojení k internetu. Využití (i) počítačů a počítačového připojení, (ii) internetu a elektronických informačních zdrojů a (iii) poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) se řídí aktuálně platným odpovídajícím pokynem NK ČR.
 18. Za předměty vnesené uživateli knihovna nepřebírá odpovědnost. Na dobu provozního dne si je uživatelé mohou uložit do šatny nebo do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny či v předsálí Studovny. Používání skříněk musí být v souladu s Provozním řádem úložných skříněk v prostorách NK ČR. Prostor předsálí Studovny mimo uzamčené úložné skříňky není místem určeným k odkládání věcí ani místem, kam se vnesené věci obvykle ukládají, ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku.

 

V Praze dne 29. května 2023

Mgr. Lenka Maixnerová v. r.
náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky

29.05.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube