Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Provozní řád úložných skříněk v prostorách Národní knihovny ČR

Provozní řád úložných skříněk v prostorách Národní knihovny ČR

 1. Uživatelům Národní knihovny ČR (dále jen „NK ČR“) jsou v Klementinu k dispozici úložné skříňky ve vestibulu u šatny v blízkosti Haly služeb, v předsálí Všeobecné studovny a ve Studovně vědeckých pracovníků. V NK ČR Hostivař jsou úložné skříňky umístěny v zadní části vstupního vestibulu, za turnikety.
 2. Uživatel je povinen řídit se tímto Provozním řádem úložných skříněk v prostorách NK ČR nebo pokyny odpovědných zaměstnanců NK ČR.
 3. Skříňky ve vestibulu (v Klementinu v prostoru u šatny, v NK ČR Hostivař za turnikety) slouží k odkládání předmětů osobní potřeby a zavazadel uživatelům NK ČR po dobu jejich pobytu v knihovně. Uživatelé jsou povinni skříňku vyklidit a ponechat otevřenou nejpozději do 15 minut po ukončení provozu NK ČR pro veřejnost. Provozní doba jednotlivých lokací NK ČR se může lišit. V případě NK ČR Hostivař se řídí provozní dobou Studovny Hostivař.
 4. Skříňky v předsálí Všeobecné studovny a ve Studovně vědeckých pracovníků slouží oprávněným uživatelům těchto studoven a Studovny společenských a přírodních věd k odkládání předmětů osobní potřeby po dobu, kdy užívají služby těchto studoven. Skříňky v NK ČR Hostivař slouží oprávněným uživatelům Studovny Hostivař. Uživatelé jsou povinni skříňku vyklidit a ponechat otevřenou nejpozději do 5 minut po ukončení provozu příslušné studovny pro veřejnost. Tato povinnost se nevztahuje na dlouhodobě pronajaté skříňky ve Studovně vědeckých pracovníků.
 5. Do skříňky nelze ukládat předměty, jež by mohly skříňku poškodit, a materiál podléhající rychlé zkáze. Nápoje je možné uložit pouze v pevně uzavřené nádobě. Do skříňky dále nelze ukládat důležité dokumenty, cennosti, finanční hotovost, věci větší hodnoty, hořlaviny a jiné nebezpečné věci, které se svoji hodnotou či povahou vymykají charakteru provozu knihovny.
 6. Pro uzamčení skříňky ve vestibulu u šatny a v předsálí Všeobecné studovny je možné použít vlastní zámek nebo zámek zapůjčený v šatně oproti vratné záloze. V případě ztráty klíče od zámku nebo nedodržení podmínek stanovených tímto Provozním řádem (viz bod 12) vratná záloha propadá – viz Ceník placených knihovnických a informačních služeb a poplatků Národní knihovny České republiky, dále jen „Ceník NK ČR).
 7. Ve Studovně vědeckých pracovníků je klíček od skříňky vydáván službou po předložení čtenářského průkazu; průkaz je uložen u služby do uvolnění skříňky a vrácení klíčku. V případě ztráty či poškození klíčku bude uživateli účtován poplatek - viz Ceník NK ČR.
 8. V NK ČR Hostivař klíček od skříňky vydává ostraha spolu s kartou pro průchod turnikety. Za zapůjčený klíček není vybírána záloha, nelze použít vlastní zámek. V případě jeho ztráty nebo nedodržení podmínek stanovených tímto Provozním řádem (viz bod 12) bude uživateli účtován poplatek - viz Ceník NK ČR.
 9. Neuzamčená skříňka není místem určeným k odkládání vnesených věcí nebo místem, kam se vnesené věci obvykle odkládají, ve smyslu ustanovení § 2945 odst. (1) občanského zákoníku.
 10. Svrchní oděvy a zavazadla, která překračují v některém ze svých rozměrů limit 30x21x10 cm (viz Knihovní řád NK ČR), je uživatel povinen odložit v šatně nebo do úložné skříňky (v Klementinu v prostoru u šatny, v Hostivaři za turnikety). Pro ukládání objemných zavazadel (které nepřijme šatna a nevejdou se do běžných úložných skříněk) je nutno v Klementinu použít skříňky označené římskými čísly ve vestibulu u šatny. K těmto skříňkám vydá klíč pracovník šatny oproti záloze (viz Ceník NK ČR), která v případě ztráty klíče propadá. V NK ČR Hostivař nelze uložit objemná zavazadla, která svým rozměrem překračují velikost úložných skříněk. Pokud k takové situaci dojde, uživatel je povinen se zavazadlem budovu NK ČR Hostivař opustit.
 11. Uživatel je odpovědný za škody, které na úložné skříňce či zámku způsobí. O škodě se zavazuje neprodleně informovat NK ČR a vzniklou škodu uhradit.
 12. Zůstane-li úložná skříňka po ukončení provozní doby (ve studovnách 6 a více minut po ukončení jejich provozní doby, u skříněk ve vestibulu, v Klementinu v prostoru šatny, v NK ČR Hostivař za turnikety, 15 minut po ukončení provozu) uzamčena, bude pověřenými pracovníky otevřena a nalezené potraviny, příp. tekutiny jakéhokoli druhu budou bez náhrady likvidovány. Ostatní v ní nalezené věci budou protokolárně sepsány a uloženy v NK ČR po dobu 15 dnů. Majiteli budou vydány po předložení průkazu totožnosti, sepsání protokolu a zaplacení poplatku 200 Kč na stanovišti ostrahy v budově Klementina, respektive NK ČR Hostivař (v závislosti na tom, ve které ze zmíněných lokací úložnou skříňku využil). Nárok na jejich vydání lze uplatnit na stanovišti ostrahy v budově Klementina, resp. NK ČR Hostivař v provozní době NK ČR pro veřejnost. Po uplynutí lhůty 15 dnů bude s nevyzvednutými věcmi naloženo jako s opuštěnými.
 13. Uživatel použitím úložné skříňky vyjadřuje srozumění s tím, že v případě nedodržení předpisů, tzn. že používanou skříňku včas nevyklidí a nezpřístupní, bude jeho zámek znehodnocen bez náhrady a s jeho věcmi naloženo tak, jak je výše stanoveno.
 14. V případech neupravených tímto provozním řádem platí pokyny zaměstnanců a Knihovní řád NK ČR.

 

V Praze dne 21. března 2022

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel
Národní knihovny České republiky

07.04.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube