Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Studovny vědeckých pracovníků

Návštěvní řád Studovny vědeckých pracovníků

 

 1. K provedení práv a povinností uživatele Národní knihovny České republiky (dále jen jako „NK ČR“) stanovených Knihovním řádem NK ČR (dále jen jako „Knihovní řád“) při používání služeb Studovny vědeckých pracovníků (dále také jako „Studovna“) se vydává tento Návštěvní řád Studovny vědeckých pracovníků (dále také jako „Návštěvní řád“). V případech neupravených tímto Návštěvním řádem platí Knihovní řád.
 2. Uživatel je povinen řídit se Knihovním řádem a respektovat pokyny stanovené Návštěvním řádem Studovny nebo sdělené zaměstnancem NK ČR v souvislosti s aktuální situací.
 3. Uživatel je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním uživatelům i zaměstnancům NK ČR, zejména pak nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat ve využívání služeb NK ČR. V případě porušení tohoto Návštěvního řádu je služba oprávněna uživatele z prostor Studovny vykázat.
 4. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve Studovně zakázána. Používání reproduktorů a zvukové signalizace není dovoleno.
 5. Vnášet potraviny a nápoje do Studovny není dovoleno, jejich konzumace ve Studovně je zakázána. Uživatel si je může v průběhu jednoho provozního dne uložit do uzamykatelné skříňky patřící ke Studovně (viz bod 19 tohoto Návštěvního řádu).
 6. Vstup do Studovny je povolen pouze těm registrovaným uživatelům, kterým bylo přiznáno oprávnění trvale, tj. po dobu platnosti registrace, používat služeb Studovny. Ostatní uživatelé smějí využívat Studovnu jen při naplnění některé z následujících podmínek:
  a)     potřebují-li v její příruční knihovně publikaci, kterou NK ČR vlastní pouze v tomto jediném exempláři;
  b)    jestliže byla pro ně expedována knihovní jednotka z Rezervních fondů;
  c)     jestliže byl pro ně ve Studovně společenských a přírodních věd nebo ve Studovně periodik expedován mikrodokument a čtecí přístroje jsou v obou studovnách obsazeny;
  d)    jestliže naléhavě potřebují k práci knihovní jednotku rezervovanou pro uživatele Studovny a tento ji právě nepoužívá.
 7. Při vstupu do Studovny uživatel odevzdá službě v předsálí svůj čtenářský průkaz, případně se prokáže jednodenní vstupenkou.
 8. Pro svou práci smí uživatel v zásadě použít jen jedno, neobsazené místo u stolu. V některých případech místo k práci závazně stanoví služba. Uživatel, jenž pracuje s knihovními jednotkami z fondu NK ČR, má přednostní právo na studijní místo ve Studovně.
 9. Ve Studovně lze studovat v první řadě knihovní jednotky, jež uživateli vydá služba v předsálí Studovny (tištěné dokumenty, mikrodokumenty). Za výpůjčky uživatel ručí po celou dobu, než je odevzdá zpět službě. Po dohodě se službou si rezervované knihovní jednotky (svazky) může uživatel vyzvednout samostatně z vyhrazených míst a následně je na ně uložit. Není dovoleno knihovní jednotky z prostor Studovny vynést.
 10. S vypůjčenými knihovními jednotkami je uživatel povinen zacházet šetrně a opatrně. Pro manipulaci s nimi lze použít vozík. Služba může jeho použití závazně stanovit. Při psaní není přípustné knihovní jednotky používat jako podložky. Jakékoli zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou rovněž nepřípustné. Do Studovny je zakázáno vnášet inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě o ně lze požádat u služby. Na pracovní stoly není dovoleno odkládat zavazadla větších rozměrů (než malá kabelka).
 11. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu není počet rezervovaných knihovních jednotek neperiodických publikací omezen (s výhradou přeplnění úložné kapacity). U novin (velkých svazků) je stanoven limit na nejvýše 6 svazků (v zásadě jeden ročník jednoho titulu). Ve specifických případech může služba udělit výjimku. Doba rezervace činí 30 kalendářních dnů; v případě, že o knihovní jednotku neprojevuje zájem další uživatel, lze tuto lhůtu prodloužit prostřednictvím online katalogu či na požádání u služby, a to i opakovaně (s výhradou období revize, zpravidla v letním období, kdy se všechny rezervované knihovní jednotky vracejí do skladu).
 12. Před opuštěním Studovny je uživatel povinen vrátit u služby všechny zde vypůjčené knihovní jednotky; následně obdrží zpět svůj čtenářský průkaz. Při krátkodobém opuštění Studovny může uživatel pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, kterou mu na vyžádání vydá služba; nicméně i pak za své výpůjčky uživatel plně ručí.
 13. Ve Studovně je k dispozici příruční knihovna. Její fond je obsažen v online katalogu, v bázi NKC.  Z počítačů umístěných v předsálí Studovny mohou uživatelé získat přístup k vybraným licencovaným databázím a dalším zdrojům NK ČR. Uživatelé mohou po dohodě se službou tisknout z vybraných zdrojů, internetu a vlastních souborů. Cena tisku se řídí platným Ceníkem placených knihovnických a informačních služeb a poplatků NK ČR (dále jen jako Ceník“).
 14. Ze Studovny lze kromě vnesených materiálů vynést pouze informační a obdobné materiály bez razítka NK ČR.
 15. Chce-li uživatel převést rezervované knihovní jednotky do jiné studovny, předloží je službě nejpozději 30 minut před ukončením provozu Studovny. Do jiné studovny není možné převádět knihovní jednotky ze zdejší příruční knihovny, případnou výjimku posoudí služba.
 16. Chce-li uživatel zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy nebo mikrodokumentu z fondu NK ČR, obrátí se na službu v předsálí, a to i pokud má v úmyslu použít vnesené zařízení. Kopírovací služby v samoobslužném režimu jsou uživatelům poskytovány ve Studovně společenských a přírodních věd. S ohledem na ochranu fondů existují při zhotovování kopií v samoobslužném režimu určitá omezení (viz Knihovní řád).  Pokud kopie nelze zhotovit v samoobslužném režimu, je možné se obrátit na službu a zadat objednávku. Pokud chce uživatel ke zhotovení kopie použít stativ nebo přenosný skener, a to i ruční, projedná svůj úmysl se službou. V kladném případě předá službě písemné prohlášení o užití kopie pro účely výzkumu nebo soukromého studia, formulář je k dispozici na vyžádání u služby. Ve studovně nelze v žádném případě používat intenzivní světlo. Cena kopií se řídí platným Ceníkem.
 17. Ve Studovně je možné používat přenosný počítač. NK ČR umožňuje přístup do elektrické sítě v rámci kapacity, která je k dispozici. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť NK ČR.
 18. Ve Studovně je k dispozici přístup k internetu na zařízeních NK ČR a bezdrátové připojení k internetu. Využití (i) počítačů a počítačového připojení, (ii) internetu a elektronických informačních zdrojů a (iii) poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) se řídí aktuálně platným odpovídajícím pokynem NK ČR.
 19. Za předměty vnesené uživateli knihovna nepřebírá odpovědnost. Na dobu provozního dne si je uživatelé mohou uložit do šatny nebo do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny či uzamykatelné skříňky patřící ke Studovně. Používání skříněk musí být v souladu s Provozním řádem úložných skříněk v prostorách NK ČR. Oprávnění uživatelé Studovny si mohou pro ukládání osobních věcí najmout uzamykatelnou skříňku ve Studovně. Podmínky nájmu stanovuje individuální smlouva. Doba nájmu činí alespoň jeden kalendářní měsíc. NK ČR může pronájem odepřít uživateli, který hrubě nebo opakovaně porušil podmínky předchozího nájmu. Podmínky pronájmu a užití se řídí Instrukcí pro uživatele pronajímaných úložných skříněk. Prostor mimo uzamčené úložné skříňky není místem určeným k odkládání věcí ani místem, kam se vnesené věci obvykle ukládají, ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku.

 

V Praze dne 29. května 2023

Mgr. Lenka Maixnerová v. r.
náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky

 

29.05.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube