Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Studovny periodik

Návštěvní řád Studovny periodik

 1. K provedení práv a povinností uživatele Národní knihovny České republiky (dále jen jako „NK ČR“) stanovených Knihovním řádem NK ČR (dále jen jako „Knihovní řád“) při používání služeb Studovny periodik (dále také jako „Studovna”) se vydává tento Návštěvní řád Studovny periodik (dále také jako „Návštěvní řád“). V případech neupravených tímto Návštěvním řádem platí Knihovní řád.
 2. Uživatel je povinen řídit se Knihovním řádem a respektovat pokyny stanovené Návštěvním řádem Studovny nebo sdělené zaměstnancem NK ČR v souvislosti s aktuální situací.
 3. Uživatel je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním uživatelům i zaměstnancům NK ČR, zejména pak nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat ve využívání služeb NK ČR. V případě porušení tohoto Návštěvního řádu je služba oprávněna uživatele z prostor Studovny vykázat.
 4. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve Studovně zakázána. Používání reproduktorů a zvukové signalizace není dovoleno.
 5. Vnášet potraviny a nápoje do Studovny není dovoleno, jejich konzumace ve Studovně je zakázána. Uživatel si je může v průběhu jednoho provozního dne uložit do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny. Používání skříněk musí být v souladu s Provozním řádem úložných skříněk v prostorách NK ČR. Prostor před Studovnou není místem určeným k odkládání věcí ani místem, kam se vnesené věci obvykle ukládají, ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku.
 6. Uživatel je povinen odevzdat službě platný čtenářský průkaz nebo se prokázat jednodenní vstupenkou v případě, že má zájem o využití vybraných služeb (studium objednaných dokumentů, přístup k internetu, licencovaným databázím, přístup k digitálním knihovnám na základě rezervace atd.)
 7. Ve Studovně se zpřístupňují tištěné noviny a časopisy za posledních 5 let. Informace o novinách a časopisech dostupných ve Studovně je obsažena v online katalogu, v bázi NKC. Aktuální čísla vybraných časopisů jsou volně přístupná ve Studovně. Ostatní čísla časopisů a denní tisk expeduje služba na základě řádné objednávky uživateli na počkání (s výjimkou sobot). Objednávky jsou přijímány osobně, telefonicky nebo e-mailem. Noviny a časopisy starší než 5 let je nutné nejprve objednat prostřednictvím katalogů, zpřístupňovány jsou zejména ve Všeobecné studovně.
 8. Do Studovny je dále možné objednat mikrodokumenty prostřednictvím online katalogu, báze NKC. Tyto knihovní jednotky u pultu vydá uživateli služba proti předložení platného čtenářského průkazu. Jejich studium je možné výlučně na přístrojovém vybavení NK ČR.
 9. S vypůjčenými knihovními jednotkami je uživatel povinen zacházet šetrně a opatrně. Pro manipulaci s nimi lze použít vozík. Služba může jeho použití závazně stanovit. Při psaní není přípustné knihovní jednotky používat jako podložky. Jakékoliv zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou rovněž nepřípustné. Do Studovny je zakázáno vnášet inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě lze o ně požádat u služby. Na pracovní stoly není dovoleno odkládat zavazadla větších rozměrů (než malá kabelka).
 10. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu je stanoven limit nejvýše 10 knihovních jednotek. Do tohoto limitu si lze podat nové objednávky; již rezervované jednotky se do limitu započítávají. Ve specifických případech může služba udělit výjimku. Doba rezervace činí 14 kalendářních dnů; v případě, že o knihovní jednotku neprojevuje zájem další uživatel, lze lhůtu prodloužit, a to i opakovaně (s výhradou období revize, zpravidla v letním období, kdy se všechny rezervované knihovní jednotky vracejí do skladu). U mikrofilmů je možné tuto lhůtu prodloužit prostřednictvím online katalogu. Lhůtu rezervace u ostatních knihovních jednotek po dohodě prodlouží služba.
 11. Za výpůjčku uživatel ručí po celou dobu, po níž je jeho čtenářský průkaz s doklady o výpůjčce uložen u služby.
 12. Před opuštěním Studovny je uživatel povinen vrátit službě u pultu všechny knihovní jednotky, jež si zde vypůjčil; následně obdrží zpět svůj čtenářský průkaz. Při krátkodobém opuštění studijního místa může uživatel pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, kterou mu na vyžádání vydá služba u pultu; nicméně i pak za své výpůjčky uživatel plně ručí.
 13. Ze Studovny lze kromě vnesených materiálů vynést pouze informační a obdobné materiály bez razítka NK ČR.
 14. Uživatelé si mohou na technických zařízeních Studovny zpřístupňovat i vlastní (vnesené) netištěné dokumenty. Na taková užití však není nárok, rozhoduje o něm služba. Před započetím práce odevzdají uživatelé svůj čtenářský průkaz službě ve Studovně. Uživatelé jsou rovněž povinni postupovat dle instrukcí pro práci s přístrojovým vybavením.
 15. Chce-li uživatel zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy či mikrodokumentu z fondu NK ČR, obrátí se na službu, a to i v případě, že má v úmyslu použít vnesené zařízení. S ohledem na ochranu fondů existují při zhotovování kopií v samoobslužném režimu určitá omezení (viz Knihovní řád). Pokud kopie nelze zhotovit v samoobslužném režimu, je možné se obrátit na službu a zadat objednávku. Pokud chce uživatel ke zhotovení kopie použít stativ a skener, a to i ruční, projedná svůj úmysl se službou. V kladném případě předá službě písemné prohlášení o užití kopie pro účely výzkumu nebo soukromého studia, formulář je k dispozici na vyžádání u služby. Ve Studovně nelze v žádném případě používat intenzivní světlo. Cena kopií se řídí platným Ceníkem placených knihovnických a informačních služeb a poplatků NK ČR (dále jen jako „Ceník“).
 16. Z počítačů umístěných ve Studovně mohou uživatelé získat přístup k vybraným online licencovaným databázím a dalším zdrojům NK ČR. Uživatelé s platným čtenářským průkazem si mohou rezervovat u služby 1 hodinu denně pro práci s internetem a online licencovanými zdroji a 2 hodiny denně pro práci s digitálními knihovnami. Uživatelé mohou po dohodě se službou tisknout z vybraných zdrojů, internetu a vlastních souborů. Cena tisku se řídí platným Ceníkem.
 17. Ve Studovně je možné na vybraných místech po dohodě se službou používat přenosný počítač. NK ČR umožňuje přístup do elektrické sítě v rámci kapacity, která je k dispozici. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť NK ČR.
 18. Ve Studovně je k dispozici pevné připojení k internetu na zařízeních NK ČR a bezdrátové připojení k internetu. Využití (i) počítačů a počítačového připojení, (ii) internetu a elektronických informačních zdrojů a (iii) poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) se řídí aktuálně platným odpovídajícím pokynem NK ČR.

 

V Praze dne 27. března 2024

Mgr. Lenka Maixnerová v. r.
náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky

02.04.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube