Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Vydané publikace Vydané publikace

Vydané publikace

Časopisy

K odběru nového newsletteru Národní knihovny ČR se můžete přihlásit zde >>e-zpravodaj Národní knihovny ČR
Archiv
(vydávání ukončeno)
Elektronický dvouměsíčník s informacemi o novinkách, službách, výstavách a zajímavostech v Národní knihovně ČR.

Knihovna - knihovnická revue

Vychází od roku 2005 dvakrát ročně. Tištěná verze časopisu se převádí do elektronické podoby, která se později zveřejňuje a je volně dostupná. Časopis je vydáván Knihovnickým institutem NK ČR

 

Roč. 35, 2024, č. 1

recenzované části předkládáme dva příspěvky. První článek je věnován knihovnické osobnosti Spiridiona Wukadinoviće, vedoucího knihovny pražských vysokých škol technických, druhý se zaměřuje na tematiku udržitelnosti a správy dat v digitálních sbírkách a archivech.

V části Knihovny a informace doma a ve světě se věnujeme stému výročí pražské Slovanské knihovny. Vliv digitálních technologií na život dětí podložený výzkumnými daty předkládá další článek. Třetí, závěrečný článek je věnován problematice českého literárního kánonu v polském prostředí.

Pro recenzi jsme vybrali dvě publikace Książka, naród, religia: dzieje książki czeskiej do czasów odrodzenia narodowego od Grzegorze Nieće a Jak psát srozumitelné úřední text z Kanceláře veřejného ochránce práv. Číslo uzavírají Tipy z Knihovny knihovnické literatury, rubrika, ve které předkládáme zajímavé knižní novinky, a Novinky zahraniční knihovnické literatury přinášející anotace článků z časopisů Bulletin des bibliothèques de France (BBF) a Knižnica.

Národní knihovna ČR, Praha 2024, 112 stran, cena 250 Kč

ISSN 1801-3252

Knihovna plus
Je samostatným časopisem vycházejícím dvakrát ročně v elektronické podobě. Je vydáván Knihovnickým institutem NK ČR. Knihovna plus informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven

2022/1

V části Historie a současnost přinášíme pět příspěvků. Dva vzpomínkové články ve formě netradičních nekrologů. První z nich je Ludvík Armbruster, který není příliš znám české knihovnické veřejnosti. Ludvík Armbruster žil v letech 1961–1990 v Japonsku. Více o této zajímavé a nevšední osobnosti si přečtete v článku Michala Černého (Za Ludvíkem Armbrusterem, ředitelem centrální knihovny university Sofia v Tokiu).

Druhou osobností byl „bibliotékař tělem i duší“ Karel Sosna. Parlamentní knihovník, který se zasloužil o rehabilitaci Parlamentní knihovny po roce 1990. Sám tuto knihovnu vedl v letech 1990-2016. Psal Ondřej Tikovský (Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou).

Článek od autorky Zuzany Muschové na téma fantasy a její popularita v českých knihovnách. V první části autorka Zuzana Muschová vysvětluje pojem literatury fantasy, žánrů fantasy a jejich subžánrů (tj. žánrových variant). Druhá část je věnována průzkumu využívání a popularity literatury fantasy v knihovnách (Popularita literatury fantasy v knihovnách).

Velmi přínosným příspěvkem je příspěvek na téma citování kartografických dokumentů dle normy ISO 690 z rukou Michaely Alijonov Hametové. Článek se zaměřuje na vytváření bibliografických citací kartografických dokumentů dle norem ČSN ISO 690 z roku 2011 a ISO 690 z roku 2021 (Citování kartografických dokumentů dle normy ISO 690).

Dalším článkem jsme chtěli připomenout našeho skromného kolegy, čerstvého penzistu, Antonína Jeřábka, který se významné zasloužil o zavedení ISBN, ISSN, ISMN do České republiky. Článek z jeho rukou mapuje vznik, rozvoj a účast Národní knihovny v systému mezinárodního číslování (Jak vznikla a rozvíjela se účast Národní knihovny ČR na rozvoji systémů mezinárodního číslování – ISBN, ISMN, ISSN).

V části Informace a konference se věnujeme tematice virtuální a rozšířené reality, která míří do kulturních institucí, včetně knihoven (Virtuální a rozšířená realita míří do českých knihoven).

Syndrom vyhoření do našeho dnešního profesního života bohužel patří. V rozhovoru s Mgr. et Ing. Soňou Plhákovou se dozvíme, čím jsou specifičtí knihovníci či jaké mají charakteristické rysy, co je trápí, odlišnost knihovníků a jiných kategorií zaměstnanců, z jakých důvodů trpí syndromem vyhoření apod. (O zkoumání syndromu profesního vyhoření v knihovnách s Mgr. et Ing. Soňou Plhákovou)

Navazuje krátký informační článek o proběhlé online konferenci Kniha ve 21. století (Kniha ve 21. století: malá online ochutnávka).

V prosinci minulého roku se uskutečnila jedna z největších výstav od roku 2000 v Národní knihovně, a to výstava Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice. Hlavní autorka Renáta Modráková nám přibližuje přípravu výstavy od počátečního impulsu až po realizaci výstavy, včetně doprovodných akcí (Výstava Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily).

Poslední příspěvek autorky Veroniky Křepinské se věnuje průzkumu, jak studenti vysokých škol využívají Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové a jak jsou s jejími službami a prostory spokojeni (Analýza využívání knihovnicko-informačních služeb a prostor Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové studenty vysokých škol).

Recenze od stolu Richarda Papíka na více než aktuální a potřebnou knihu Informační detox: jak si zjednodušit život v digitální době.

V čísle najdete tradiční rubriky Tipy z Knihovny knihovnické literatury a Novinky zahraniční knihovnické literatury.

Národní knihovna ČR, Praha 2022
ISSN 1801-5948

knihovna-plus.gif

Národní knihovna
Archiv 1999-2004
Časopis vycházel od roku 1990. V roce 2004 bylo jeho vydávání ukončeno.
narodni-knihovna.gif


Metodiky

Certifikovaná metodika: Na sestrojení a provoz zařízení pro ošetřování drobných muzejních předmětů napadených škodlivými členovci za pomoci řízené atmosféry (dusík)

Certifikovaná metodika: Katalogizace elektronických publikací - neperiodických monografií podle RDA ve formátu MARC 21

Knihy

Marie Šedá Lenka Dostálová Vít Richter
Knihovna v obci. Příručka pro starosty a zastupitele

Příručka je určena nejen starostům a zastupitelům obcí a měst, ale také pracovníkům v kulturních a vzdělávacích institucích, architektům, projektantům, interiérovým designérům a vůbec všem, kteří chtějí získat komplexní pohled na knihovny a rozvíjet s nimi úzkou spolupráci, protože aby knihovny mohly plnit své nové role, je nutné, aby představitelé obcí, pracovníci knihoven i zúčastněné strany v komunitách vytvořili novou vizi veřejných knihoven a využili příležitostí, které se nabízejí. Pro plnění role knihovny jako vzdělávacího, kulturního a komunitního centra jsou rovněž důležité její prostory. Příručka proto přináší základní soubor informací a příkladů dobré praxe, které mohou pomoci rozvíjet knihovnu v obci.

Národní knihovna – Knihovnický institut, Praha 2024, 2., přepracované vydání, 45 stran

ISBN 978-80-7050-806-0 (online ; pdf)

Čtěte online >>

 

Pavel Štěpánek
Jezuita Ignaz Tirsch jako misionář, architekt a umělec v mexické Dolní Kalifornii

Populárně naučná publikace ediční řady Z klementinských pokladů dává možnost nahlédnout do alba akvarelových kreseb, jež je dnes známé pod názvem Codex pictoricus Mexicanus a originál se nalézá ve sbírkách Národní knihovny. Jeho autorem je jezuita Ignaz Tirsch (1733–1781), který byl nejen misionářem, ale i architektem, přírodovědcem a umělcem. Kresby zachycují jak podobu krajiny, flóry a fauny, tak i obyvatel mexické Dolní Kalifornie kolem poloviny 18. století a jsou opatřeny stručnými záznamy nebo pouze názvy v indiánských jazycích či v němčině, částečně proloženými španělskými slovy a pojmy; Tirsch zachycoval především místní jména, rostliny nebo živočichy (zde v obrazové příloze je použit český překlad původního textu). Přestože jde o jednoduché dokumentární kresby, má tento soubor mimořádnou historickou a přírodovědeckou hodnotu; kromě toho je i svědectvím středoevropského pohledu na barokní Mexiko.

Národní knihovna ČR, Praha 2024, 1. vydání, 125 s., brož., cena 399 Kč

ISBN 978-80-7050-802-2

 

Sestavili a úvodní studie napsali Jan Boháček, Daniela Brádlerová, Marek Ďurčanský, Jiřina Urbanová

Jaroslav Bidlo (1868–1937) a Milada Paulová (1891–1970): bibliografie publikovaných prací

Jaroslav Bidlo (1868–1937) a Milada Paulová (1891–1970) patří mezi zakladatelské osobnosti české historické slavistiky. Jejich přínos k poznání dějin východní a středovýchodní Evropy zatím nemohl být plně doceněn. Z jejich díla byly totiž soustavněji zkoumány hlavně monografické práce. Sestavení jejich bibliografie ale ukazuje, že byli také autory malých forem, ať už máme na mysli intenzivní recenzní činnost, publicistiku, nebo zpracování encyklopedických hesel. Vedle toho byla řada textů publikována v dnes již těžko dostupných a málo známých periodikách.

Osobní bibliografie doplňují studie přibližující dílo obou osobností v kontextu jejich životních osudů a odborné kariéry. Ta je v obou případech spojena především s pražskou Karlovou univerzitou, ale zahrnuje rovněž působení ve vědeckých společnostech, zejména ve Slovanském ústavu a Královské české společnosti nauk. Bibliografie zřetelně ukazují také zásadní podíl na tvorbě obsahu některých odborných periodik (Český časopis historický, Časopis Matice moravské) nebo přímo i jejich redigování (Časopis Národního muzea, Byzantinoslavica).

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2024, 1. vydání, 142 stran, 290 Kč

ISBN 978-80-7050-782-7 (brož.)

 

Libri boni semper amici fidi erunt...: kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Milady Svobodové

Monografie v celkem čtyřech kapitolách přibližuje některé oblasti, z nichž je patrné soužití člověka s knihou napříč staletími. Tým odborníků z různých oborů zabývajících se vývojem knižní kultury se pokusil na několika příkladech demonstrovat úzký vztah člověka a knihy, ne toliko z pozice čtenáře, ale i praktického uživatele a v neposlední řadě také sběratele. Seznamuje s majiteli několika knihoven z různých prostředí, od relativně malých osobních, přes větší vědecky zaměřené, až po velký celek šlechtické zámecké knihovny. Nakonec také umožňuje nahlédnutí do návštěvní knihy naší největší knihovny v pražském Klementinu.

Národní knihovna ČR, Praha 2023, 1. vydání, 268 stran, 23 stran obr. příloh, 380 Kč.
ISBN 978-80-7050-780-3 (brož.)

 

Lucie Heilandová a kol.
Lux secretis inclusa claustralibus: ženské kláštery zrušené v době josefínských reforem

První publikace z nové odborné řady Monographia Klementinana na příkladu dvou českých a dvou moravských ženských kontemplativních řádů zrušených v době josefínských reforem seznamuje nejen se samotným procesem rušení jednotlivých konventů, ale i s dopady na osudy řeholnic. Zvláštní důraz je ve studiích kladen na klášterní knihovní fondy, neboť následné přesuny knižního a listinného materiálu patří mezi klíčové momenty mnoha cenných sbírek. Josefínské reformy tak znamenaly nejen ukončení činnosti řady kontemplativních řádů, bez ohledu na jejich historické hodnoty nebo společenské vazby, ale způsobily i velké hmotné a kulturní škody, neboť byla řada historicky cenných sbírek rozptýlena nebo zničena.

Národní knihovna ČR, Praha 2023, 1. vydání, 140 stran, 150 Kč.
ISBN 978-80-7050-787-2 (brož.)

 

Renáta Modráková
Kunhuta: královská dcera a svatojiřská abatyše

Publikace představuje nejen Kunhutin život, ale také unikátní soubor jejích rukopisů, jež se po její smrti staly součástí knihovny kláštera benediktinek. Sleduje vznik všech rukopisů a rozebírá je po obsahové, umělecké i kulturní stránce. Značnou pozornost věnuje jejímu odkazu a recepci nejen v mladších klášterních dějinách, ale také v dějinách českých zemí.

Národní knihovna ČR, Praha 2023, 1. vydání, 203 stran, 200 Kč.
ISBN 978-80-7050-794-0 (brož.)

 

Milada Svobodová
Rukopisy palácové knihovny hrabat Czerninů z Chudenic v Praze na Hradčanech dochované ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky. Svazek I, Číslo 1–122 (signatura XXIII A 9–XXIII D 112). Svazek II, Číslo 123–248 (signatura XXIII D 113–XXIII G 82). Rejstříky ke svazkům I–II.

cKatalog představuje další krok na cestě ke zpřístupnění jedné z největších rukopisných sbírek ve fondu NK ČR. Takzvanou pražskou lobkowiczkou knihovnu, jež byla fideikomisní knihovnou lobkowiczké sekundogenitury, v roce 1927 vykoupil československý stát. Na jaře 1928 pak byla palácová knihovna předána do Veřejné a univerzitní knihovny v Praze (dnešní NK ČR). Pro rukopisy, přebírané na základě inventáře z roku 1842 bylo vytvořeno signaturové oddělení XXIII. Dnes tvoří rukopisný fond pražské lobkowiczké knihovny celkem 871 signatur v 1 165 svazcích. Jedná se o skutečně pozoruhodný soubor zahrnující jazykově latinské, německé, české, italské, francouzské, španělské, chorvatské, holandské a arabské rukopisy z období od 9. do počátku 20. století.

Národní knihovna ČR, Praha 2023, 1. vydání, 920 stran, 19 nečíslovaných obrazových příloh, 800 Kč.
ISBN 978-80-7050-793-3 (brož.)

 

 

Pavlína Mazáčová

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka: výzkumy – kurikulum – gramotnosti

Publikace formuluje základní pedagogická východiska pro praktickou výuku v knihovnách. Je první ze série odborných publikací, které přinesou odpovědi na otázky, jaké kompetence by měl mít a co by měl ve svém profesním směřování zvládat učící knihovník pro to, aby dokázal uživatelům knihovny pomoci řešit nejrůznější situace každodenního života 21. století.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2023, 1. vydání, 91 stran, 230 Kč
ISBN 978-80-7050-783-4 (brož.)

 

Eliška Šedivá

Catalogus collectionis operum musicalium ex possessione familiae Strachota in Tinez

Ediční řada: Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series ; vol. XIII/1-2

Publikace pojednává o hudební sbírce rodu Strachotů z Panenského Týnce, kterou ve svých fondech uchovává hudební oddělení Národní knihovny ČR. Tento významný soubor pramenů dokumentuje hudební působení čtyř generací významné kantorské rodiny včetně vlastní tvůrčí činnosti Josefa Cyrila Strachoty (1746–1809). Sbírka čítá téměř 800 položek, zejména hudebních rukopisů a v malé míře i tisků. Především se jedná o chrámovou hudbu, zejména mše, zastoupeny jsou rovněž offertoria, graduale, hymny, litanie, duchovní árie včetně kontrafakt nebo pastorely s českými texty. Významnou část repertoáru tvoří hudba světská, zejména komorní a symfonická. Strachotové coby ředitelé chrámového kůru shromáždili také značné množství varhanní hudby. Dochovaný materiál byl určen k hudebnímu provozu při liturgii v panensko-týneckém kostele sv. Jiří v poslední čtvrtině 18. a první polovině 19. století. Převažuje tvorba českých autorů, jmenujme např. F. X. Brixiho, J. Lohelia, V. J. Kopřivu, K. B. Kopřivu, J. J. Rybu, J. F. N. Segera, J. Myslivečka, V. Pichla či J. K. Vaňhala. Hudba těchto skladatelů tvoří jádro sbírky. Publikace přináší tematický katalog tohoto rozsáhlého pramenného celku a úvodní studii pojednávající o hudebnících z rodu Strachotů a dalších osobnostech. Katalog je vybaven rejstříky, obrazovými i textovými přílohami a katalogem filigránů. Jedná se o XIII. svazek ediční řady Národní knihovny Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae, zaměřené na vydávání tematických katalogů českých historických hudebních sbírek.

Národní knihovna ČR, Praha 2023, 1. vydání, 2 svazky (713 stran), 400 Kč.

ISBN 978-80-7050-786-5 (brožováno)

 

 

Tvoříme knihovnu. Národní!

Strategie rozvoje Národní knihovny České republiky na léta 2024–2027
Publikace seznamuje s plány NK ČR v oblasti jejích služeb, uchovávání národního kulturního dědictví, digitálního obsahu, jejího metodického a mezinárodního postavení, vědy a výzkumu a také personálního a profesního rozvoje.
Národní knihovna ČR, Praha 2023, 1. vydání, 64 stran, neprodejné
ISBN 978-80-7050-797-1 (brož.)

PDF (online čtečka)

Zdeňka Hochmanová, Zlata Houšková a kol.

Rok S knížkou do života: praktické scénáře podle knižních příběhů
Pátá metodická příručka pro práci knihoven s rodiči a dětmi k projektu „S knížkou do života“ (Bookstart) nabízí scénáře aktivit vycházejících z knižních příběhů. Obsahuje celkem 16 scénářů, přičemž prvních dvanáct připravily pracovnice Knihovny města Hradce Králové a tvoří ucelený komplet programů na jeden rok – od jara do zimy. Poskytují mimo jiné i velmi dobrý model pro využití takového komplexního přístupu k jiným tématům (zvířata, rostliny, pohádkoví hrdinové, zvyky apod.). Čtyři další scénáře jsou z dílny pracovnic Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Městské knihovny Sedlčany. Scénáře mají sloužit i metodicky a didakticky, jako vzor k tomu, jak si (vy)tvořit vlastní scénář, akci strukturovat, definovat cíle, podmínky atd.
Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2023, 1. vydání, 71 stran, neprodejné
ISBN 978-80-7050-795-7 (brož.)
ISBN 978-80-7050-796-4 (online: pdf)

 

Lukáš Babka

Slovanská knihovna 1924–2024 (Průvodce po dějinách, fondech a službách)

The Slavonic Library, Prague 1924–2024 (A Guide to its History, Funds and Services)

Slovanská knihovna v Praze byla založena roku 1924 ministerstvem zahraničních věcí. Měla vytvářet informační zázemí pro souběžně vznikající Slovanský ústav a současně shromažďovat a zpřístupňovat dokumenty pro podporu činnosti mnohonárodnostní uprchlické vlny z bývalého Ruského impéria, jejíž významná část nalezla útočiště v tehdejším Československu. Od roku 1958 je součástí dnešní Národní knihovny České republiky. Díky rozsahu a složení svého fondu je jedním z center slavistické vědní disciplíny, a to v mezinárodním měřítku.

Kniha přináší podrobné zpracování dějin Slovanské knihovny v průběhu celého uplynulého století. Současně čtenáři představuje jednotlivé části knihovní sbírky, jejich budování a nejcennější dokumenty. Kromě standardních knižních, časopiseckých a novinových oddělení se zaměřuje i na sbírky historické, rukopisné a kartografické. Do samostatné kapitoly je vydělena tematika ruské, ukrajinské a běloruské emigrace po roce 1917, neboť pro studium tohoto tématu spravuje knihovna sbírku světového významu. Pozornost je věnována také speciálním sbírkám, kam se řadí kolekce listinných, obrazových, uměleckých, fotografických a notafilických materiálů.

Popis poskytovaných služeb pak přináší praktické informace o fungováni knihovny, které uvítá každý zájemce o studium a využívání knihovních služeb.

Kniha byla připravena ke stému výročí ustavení knihovny.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2023, 1. vydání, 333 s., (Publikace Slovanské knihovny; 88), 350 Kč

ISBN 978-80-7050-792-6

 

Sestavily Olga Leshkova a Rita Lyons Kindlerová
Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl IV. Knihy (1796–1800), ruská periodika 18. století

Čtvrtý (závěrečný) svazek katalogu starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou obsahuje záznamy o knihách vydaných v posledních letech 18. století (1796–1800), což je období takřka shodné s dobou vlády cara Pavla I. (1796–1801). Pro knihtisk, obchod s knihami a písemnou a literární tvorbu bylo toto období značně nepříznivé, a to kvůli zavedení přísné cenzury a systému státní kontroly nad literaturou. Jejím vyvrcholením se stal úplný zákaz dovozu knih a periodik ze zahraničí a zákaz provozování soukromých tiskáren.

Publikaci uvozuje odborná studie, která na základě materiálů Smirdinova fondu Slovanské knihovny v Praze analyzuje problematiku knihtisku, obchodu s knihami a vydavatelské činnosti v Rusku té doby. Studie se dále věnuje odkazu významného ruského knihkupce, vydavatele, bibliografa a bibliofila Alexandra Filippoviče Smirdina (1795–1857).

Kromě knižní bibliografie let 1796–1800 zahrnující 216 titulů obsahuje čtvrtý svazek katalogu soupis ruských periodik 18. století přítomných ve sbírce Slovanské knihovny (46 titulů), obrazové přílohy a souhrnný rejstřík všech čtyř svazků.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2023, 1. vydání, 549 s., (Bibliografie Slovanské knihovny; 84), 230 Kč

ISBN 978-80-7050-784-1

 

Eliška Šedivá (ed.) a kol.

Uchovat, prozkoumat, oživit

České sbírky hudebních pramenů a jejich zpracování

Předkládaný kritický katalog ke stejnojmenné virtuální výstavě představuje soubor deseti studií věnovaných hudebním pramenům 18.-20. století a jejich zpracování. Seznamuje čtenáře s hudebně-dokumentační a muzikologickou činností, realizovanou na půdě Hudebního oddělení Národní knihovny ČR a podporovanou institucionálním projektem Ministerstva kultury ČR (DRKVO, Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace). Jednotlivé studie pojednávají o hudebních sbírkách z fondů Národní knihovny ČR, Národního muzea – Českého muzea hudby, Knihovny a archivu Pražské konzervatoře, dále o sbírkách z kostelů v Teplicích a Litomyšli a o Schwarzenberské hudební sbírce z Českého Krumlova. Zařazeno bylo také pojednání o souboru dobové korespondence jako dalšího typu nenotovaného sbírkového materiálu. Úvodní studie přináší podrobný vhled do typologie a katalogizace hudebních dokumentů. Následující příspěvky shrnují dokončená či stále probíhající bádání v oblasti hudební historie a komentují exponáty virtuální výstavy, jimiž jsou zejména ukázky notového materiálu, dopisů a další ikonografie. Výstava je realizovaná ve spolupráci s digitální knihovnou Manuscriptorium.

Národní knihovna ČR, Praha 2023, 1. vydání

ISBN 978-80-7050-798-8 (online ; pdf)

 

Pavlína Kočišová – Zdeněk Vašek – Václav Jiroušek – Vojtěch Kopský – Jan Bilwachs – Filip Pavčík – Petr Cajthaml
Zachováno navěky? Teorie a praxe dlouhodobého uchování digitálních dokumentů
Kniha přináší ucelený pohled na danou problematiku z perspektivy aktuálních poznatků v oboru a zároveň představuje praxi z knihoven a archivů na území České republiky. V deseti ka­pitolách se věnuje základnímu rámci doporučení k budování archivů, definici digitálních objektů a jejich identifikaci, teorii dlou­hodobé archivace a bitové ochrany, budování důvěryhodných úložišť pomocí nástrojů LTP a formátům k dlouhodobému uchovávání jak v oblasti souborových formátů, tak metadat. Teoretické kapitoly jsou doplněny příklady z konkrét­ních aplikací v projektu Národní digitální knihovny, kterou společně od roku 2010 tvoří Národní knihovna a Moravská zemská knihovna v Brně, a pohledem z prostředí českého archivnictví, které se spolu s knihovnami v současné době nejvíce podílí na masivní digitalizaci tuzemského kulturního dědictví.

Národní knihovna ČR, Praha 2023, 1. vydání, 192 s.

ISBN 978-80-7050-791-9 (online; pdf)

 

Petra Vávrová a kol.

Restaurování pokladů Národní knihovny České republiky aneb tajemství práce restaurátora
Katalog připravený ke stejnojmenné výstavě shrnuje vývoj, aktivity a poznatky v oblasti ochrany knihovních fondů vedoucí k zachování našeho písemného kulturního dědictví v dobrém fyzickém stavu. Seznamuje s činností různých profesí, které pečují o dobrý fyzický stav knih, jako je restaurátor, konzervátor, knihař, mikrobiolog, technolog restaurování, klimatolog, aj. Na příkladech restaurátorských zásahů je ukázána široká škála restaurátorských postupů. Představena je historie pracovišť ochrany fondů v Národní knihovně ČR, přístrojové vybavení, nástroje a specifické materiály pro restaurování a konzervaci.
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 145 s., neprodejné
ISBN 978-80-7050-766-7 (brož.) a ISBN 978-80-7050-774-2 (pdf)

 

Sestavila a úvodní studii napsala Kateřina Kolářová
Československo-jihoslovanská liga (1921–1929) a Československo-jihoslovanská revue (1930–1939). Bibliografie časopisů

Publikace přibližuje historii slovanských vzájemnostních spolků v meziválečném Československu, především spolku Československo-jihoslovanská liga, a to od jeho vzniku, organizačního vývoje, spolupráce s dalšími subjekty, po různorodou činnost. Z té vyniká vydávání časopisu Československo-jihoslovanská liga ve dvacátých letech, ve třicátých letech přejmenovaného na Československo-jihoslovanskou revui. Popsána je struktura obou časopisů, jejich tematická náplň, zmíněny jsou hlavní osobnosti spojené s jejich přípravou. Druhou část knihy – bibliografii obou časopisů – uvozuje rozsáhlá ediční poznámka. Samotné bibliografie časopisů pak obsahují celkem 4 475 záznamů. Součástí svazku je také seznam dešifrovaných autorských značek a jmenný rejstřík.
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2022, 1. vydání, 354 s., (Bibliografie Slovanské knihovny; 82), 359 Kč
ISBN 978-80-7050-757-5

 

K vydání připravila Renáta Krejčí Salátová
20. výročí knihovního zákona

Publikace připravená u příležitosti 20. výročí zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), obsahuje několik příspěvků, které připomínají historii vzniku tohoto zákona, upozorňují na širší souvislosti, které vyplynuly z jeho přijetí, a nakonec i na potřebu případných změn v této právní úpravě. Publikace je doplněna seznamem zkratek a jmenným rejstříkem.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2022, 1. vydání, 115 s., brož., 250 Kč

ISBN 978-80-7050-765-0

 

Richard Ščerba
Personalistika v knihovnách: příručka pro personální práci

Obsahem publikace je zejména vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru, kvalifikace a vzdělávání pracovníků, práce z domova, kolektivní vyjednávání, odměňování za práci, ochrana osobních údajů, etický kodex a další témata.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2022, 1. vydání, 156 s., 100 Kč

ISBN 978-80-7050-772-8

Milada Svobodová

Rukopisy palácové knihovny hrabat Czerninů z Chudenic v Praze na Hradčanech dochované ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky

Svazek I., číslo 1–99 (signatura XXIII A 9–XXIII D 89)

První svazek katalogu představuje další krok na cestě ke zpřístupnění jedné z největších rukopisných sbírek ve fondu Národní knihovny ČR. Pro rukopisy, přebírané na základě inventáře z roku 1842, bylo vytvořeno signaturové oddělení XXIII. Po ztrátě dvou rukopisů, k níž došlo v 60. letech 20. století, tvoří dnes rukopisný fond pražské lobkowiczké knihovny celkem 871 signatur v 1 165 svazcích. Jedná se o pozoruhodný soubor zahrnující jazykově latinské, německé, české, italské, francouzské, španělské, chorvatské, holandské a arabské rukopisy z období od 9. do počátku 20. století.

Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 377 s.

ISBN 978-80-7050-769-8 (online; pdf)

 

Zlata Houšková a kol.

Jak opravdu vstoupit s knížkou do života

Metodická příručka pro práci knihoven s rodiči a dětmi v novorozeneckém a kojeneckém věku

Již čtvrtou metodickou příručku k projektu „S knížkou do života“ (Bookstart) připravila Z. Houšková ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR). První kapitola obsahuje stať pedagožky K. Červinkové Houškové o vývoji dítěte v novorozeneckém a kojeneckém období v souvislosti s významem sociální komunikace a četby, druhá kapitola se věnuje cílovým skupinám projektu, obsahu a formě aktivit pro rodiny nejmladších dětí a uvádí řadu inspirací z práce knihoven s uvedenou cílovou skupinou. Publikaci uzavírají příklady konkrétních scénářů.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2022, 1. vydání, 56 s., neprodejné

ISBN 978-80-7050-770-4 (brož.) a ISBN 978-80-7050-773-5 (pdf)

 

Michal Dragoun

Středověká knihovna Starého Města pražského

Existence středověké obecní knihovny Starého Města pražského byla doposud známa díky odkazům, které učinila vdova Kateřina řečená Velislavova roku 1431 a měšťan Šimona od Bílého lva roku 1433, a zásluhou vlastnických poznámek v několika rukopisech Národní knihovny ČR. Analýzou provenienčních záznamů jejích kodexů bylo možné informace o rozsahu staroměstské knihovny významně rozšířit – kromě vlastnických poznámek její knihy označovala typická signatura a alespoň jeden z těchto provenienčních znaků je dnes dochován v 35 rukopisech. Podle dochovaných signatur je přitom možné její rozsah při osignování odhadnout na nejméně 300 svazků. Staroměstská knihovna nejspíše vznikla ve 20. letech 15. století a jejím hlavním zdrojem byly knižní sbírky pražských klášterů a univerzitních kolejí, které byly v té době zničeny nebo poškozeny. Zanikla patrně v průběhu poslední třetiny 15. století a její rukopisy se přesunuly zpět do knihoven univerzitních kolejí.

Publikace kromě detailního rozboru obsahu dochované části staroměstské knihovny zasazuje její dějiny do českého kontextu, kde jsou středověké obecní knihovny nepochybně dále doloženy ve Znojmě a Lounech, a srovnává ji i s prostředím v říši. Součástí knihy je dále podrobný kodikologický popis rukopisů, které byly ze staroměstské knihovny zatím identifikovány.
Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 456 s., váz., 590 Kč

ISBN 978-80-7050-767-4

 

Renáta Modráková – Jan Vojtíšek a kol.

Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily

Hlavním záměrem publikace je představit obraz svaté Ludmily v písemné knižní kultuře českého středověku a novověku. Je rozvržena do autorských statí a následného katalogu originálů, které byly vystaveny při stejnojmenné výstavě. Statě reflektují svatou Ludmilu v písemných dílech od nejstarších rukopisů po tištěnou produkci s mírným přesahem až po rok 1800 a zasazují do celkového obrazu středověké a novověké knižní kultury. Jednotliví autoři se věnují zhodnocení dílčích témat, která v mnohých případech vedla k novým objevům a nalezení dalších souvislostí. Druhá, katalogová část přináší chronologicky 51 hesel, z nichž 14 představuje rukopisné a 37 tiskové originály. Každé heslo doprovází obrázkový materiál, na němž lze sledovat vývoj vizuální stránky svatoludmilského kultu.

Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 271 s., brož., 350 Kč

ISBN 978-80-7050-768-1

 

Hana Friedlaenderová, Vít Richter, Jiří Trávníček

Covidočtení: co s naším čtenářstvím udělala pandemie

Publikace vychází ze statistického šetření, organizovaného NK ČR v únoru 2021. Přináší data týkající se našeho chování před pandemií covidu-19 a během ní – snaží se zjistit, které mediální aktivity narostly nejvíce, které naopak poklesly, jak se změnily naše čtenářské návyky, jak jsme vnímali u svých dětí to, že byly uzavřené školy. Autoři zasazují získaná data do širšího kontextu kultury a společenských změn, které pandemie přinesla.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut ve spolupráci s vydavatelstvím Host, Brno–Praha 2022, 1. vydání, 83 s.

ISBN 978-80-275-1095-5 (Brno, Host), ISBN 978-80-7050-764-3 (Praha, Národní knihovna ČR)

 

Hana Friedlaenderová, Hana Landová, Pavlína Mazáčová, Irena Prázová, Vít Richter

České děti a mládež jako čtenáři v době pandemie 2021

Publikace shrnuje výsledky třetího celostátního reprezentativního průzkumu z roku 2021 organizovaného NK ČR a zaměřeného na vztah dětí a mládeže k četbě knih a ke knihovnám i na hodnocení četby jako volnočasové aktivity nebo jako významné podmínky pro úspěšné zvládnutí výuky na základní a střední škole. Sběr dat i návazné diskuze v rámci kvalitativního šetření proběhly v červnu roku 2021, tj. v době, kdy se školy i celá společnost začaly po více než ročním období mimořádných opatření a omezení postupně vracet k normálu. Vedle čtenářství se výzkum nově zaměřil na vztah a hodnocení oblasti digitálního (distančního) vzdělávání, na způsob regulace volného času dětí tráveného na digitálních zařízeních i na využívání různých druhů elektronických informačních zdrojů při přípravě do školy apod.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut ve spolupráci s vydavatelstvím Host, Brno–Praha 2022, 1. vydání, 189 s.

ISBN 978-80-275-1378-9 (Brno, Host), ISBN 978-80-7050-775-9 (Praha, Národní knihovna ČR)

 

Renáta Modráková

Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě

Publikace mapuje knižní bohatství nejvýznamnějšího českého ženského kláštera. První část se týká dějin kláštera od jeho založení v sedmdesátých letech 10. století až po jeho zrušení v osmdesátých letech 18. století. Každé doložené příslušnici konventu i dalším osobnostem, které se podílely na chodu kláštera či s klášterem spolupracovaly, je věnována náležitá pozornost. Ve druhé části je popsána skladba klášterní knihovny a okolnosti vzniku rukopisů dochovaných zejména ve sbírkách Národní knihovny České republiky. Teoretickou část doplňuje katalog rukopisů i několika tisků z bývalé klášterní knihovny. Publikace je v současnosti jediným moderním komplexním zpracováním kulturních dějin této významné středověké české instituce.

Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 611 s., brož., cena 520 Kč

ISBN 978-80-7050-751-3

 

Anastasija Kopršivova, Lukaš Babka
Russkaja emigracija v Prage (1918–1945): putevoditel‘ = Ruská emigrace v Praze (1918–1945): průvodce

V nově vzniklém Československu našly přechodné útočiště a často trvalý domov tisíce Rusů poté, co byli nuceni po rozpadu Ruského impéria v roce 1917 a následném ovládnutí Ruska bolševiky opustit své domovy a uprchnout za hranice. Publikace Ruská emigrace v Praze (1918–1945). Průvodce formou adresáře přibližuje pestrý veřejný život ruské emigrantské komunity v Praze v letech 1918–1945.

Ačkoliv Rusové byli rozptýleni po území celé republiky, věnuje se kniha pouze tzv. Velké Praze, kde byla jednak jejich koncentrace největší, jednak organizace působící v regionech byly většinou pobočkami pražských center. Stranou jsou ponechány rovněž další národnosti tvořící tuto uprchlickou vlnu (Ukrajinci, Bělorusové) s výjimkou nepočetných skupin kavkazských a sibiřských národů, které působily většinou ve spolupráci Rusy.

Celkem 168 položek adresáře je rozděleno podle svého charakteru (např. spolky, vzdělávací, církevní, vědecké, sportovní i kulturní instituce, obchody, restaurace, ale i pamětní desky), opatřeno stručným popiskem a bohatou obrazovou dokumentací obsahující historické i současné fotografie uváděných míst, reprodukce razítek, hlavičkových papírů, log a dalších dobových materiálů. Kniha je dále vybavena jmenným rejstříkem, seznamem adres fotografovaných domů, seznamem vlastníků použitých obrazových materiálů a přehledem použitých pramenů a literatury.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2022, 1. vyd., 207 s., (Publikace Slovanské knihovny; 87), cena 350 Kč

ISBN 978-80-7050-741-4

 

Petra Vávrová a kolektiv
Doba plastová v knižní vazbě

Syntetické materiály v knihovních fondech

Publikace, jež je katalogem ke stejnojmenné výstavě, představuje výzkumný projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI s názvem „Syntetické materiály v knihovních fondech“. Na počátku byl průzkum rozsáhlých knihovních fondů NK ČR zaměřený na syntetické materiály, především na ty s nižší stabilitou a životností. Poskytl vhodnou platformu pro výzkum a ochranu knih s plastovými prvky, ochranu ostatních materiálů, knih i zaměstnanců. Využíval především nedestruktivní metody identifikace jednotlivých druhů syntetických materiálů v knižní vazbě a procesů jejich degradace. V rámci projektu se ověřovaly různé pracovní postupy konzervace a restaurování, které jsou využitelné nejen pro knihovní fondy, ale pro kulturní dědictví vyrobené z plastů obecně. Bohatý obrazový doprovod mj. obsahuje konkrétní příklady komplexních restaurátorských zásahů na historických knihách a prezentuje širokou škálu restaurátorských postupů.

Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 122 s., brož., neprodejné

ISBN 978-80-7050-764-3

 

Ludmila Šmídová
… paper and lead …
Sheet Music Published in 19th Century Prague and Housed in the Collection at the Music Department of the National Library of the Czech Republic

Anglická verze publikace, která se soustřeďuje na hudební tisky ze sbírky hudebního oddělení Národní knihovny České republiky, jež byly vydány v Praze v 19. století. Otevírá specifickou problematiku jejich produkce několika vhledy z různých zorných úhlů. Úvodní stať ve stručnosti představuje sbírku hudebního oddělení Národní knihovny, v níž jsou dotyčné hudebniny uloženy, a její původ. Kapitola Pražský hudební život v 19. století v zrcadle zde vydaných hudebnin předestírá hudební repertoár, s nímž se v dobových hudebninách můžeme setkat, v konfrontaci s poznatky hudební historiografie. Navazující text odkrývá, jak na skladbu tištěného repertoáru své doby nahlíželi někteří vzdělaní hudebníci a kulturně uvědomělé osobnosti 19. století. Další kapitoly se obracejí ke knihovědné stránce a snaží se poodhalit tajemství používaných notografických technik, jež se ve sledovaném období na základě nejrůznějších experimentů prudce rozvíjely. Seznamují rovněž s těmi, kdo zdejší hudebniny vytvářeli a šířili, tedy s pražskými knihkupci, nakladateli, rytci, litografy a tiskaři. Stati jsou doplněny reprodukcemi hudebnin a odkazy na konkrétní notové tisky prezentované většinou s podrobnějšími komentáři v poslední části publikace – v katalogu vystavených hudebnin.

National Library of the Czech Republic, Prague 2022, 1st edition, 107 s., 332 Kč

ISBN 978-80-7050-763-6

 

Petra Vávrová a kolektiv
Tajemství knih. Využití zobrazovacích metod pro studium skrytých informací v knihách

Publikace, jež je katalogem ke stejnojmenné výstavě, shrnuje výsledky několikaletého úsilí věnovaného nalezení bezpečných a neinvazivních metod zobrazování skrytých informací v knihách v rámci národního projektu NAKI II. Projekt vycházel a inspiroval se výsledky z obdobných výzkumů a částečně z forenzních aplikací, nicméně aplikace zobrazovacích metod na knihovní fondy je v současné době nová a na území ČR i v zahraničí detailně nezpracovaná. Publikace obsahuje ukázky obrazových záznamů skrytých prvků knižní vazby nebo materiálů knih či vizualizace prostým okem neviditelných informací pomocí vybraných metod, např. radiografie, termografie nebo beta radiografie.

Národní knihovna ČR, Praha 2022, 1. vydání, 99 s., brož., neprodejné

ISBN 978-80-7050-762-9

 

Tematický katalog hudební sbírky P. Barnabase Weisse / The Thematic Catalogue of the Music Collection of P. Barnabas Weiss

Ediční řada Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae

Soubor hudebnin, který je předmětem tohoto katalogu, je součástí fondu hudebního oddělení Národní knihovny ČR. Vznikl celoživotním individuálním úsilím Patera Barnabase Weisse, OFMCap (1815–1899), představeného kapucínského řeholního domu u sv. Josefa na Novém Městě pražském. Větší část sbírky reprezentují hudební tisky, náležející převážně dobově aktuální produkci. Sbírka jako celek obsahuje mj. zajímavé starší exempláře, pozoruhodné výběrem repertoáru a znaky, které svědčí o jejich praktickém používání. Méně početné jsou rukopisy, které možno datovat počínaje poslední čtvrtinou 18. století do konce 19. století.

Sbírku z pozůstalosti P. Barnabase Weisse od kapucínů koupil v roce 1923 zakladatel hudebního oddělení Národní knihovny ČR Ladislav Vycpálek. Hudební tisky rozdělil a podle velikosti vřadil do několika již existujících signaturových řad fondu tištěných hudebnin. Hudební rukopisy vyčlenil zvlášť a založil jimi vznikající sbírku notových rukopisů hudebního oddělení. Byly zapsány do přírůstkové knihy určené pouze pro rukopisné památky. Rovněž se jim dostalo samostatného uložení. Tento postup odpovídal dobově zavedené knihovnické praxi. Bohužel se tak narušil postupně přirozeně budovaný celek původní sbírky jako důsledek Weissovy individuální sběratelské činnosti. Hudební rukopisy se později staly předmětem dalšího katalogizačního a bibliografického zpracování, jednak pro Souborný hudební katalog – soupis hudebních pramenů uložených na území České republiky v Národní knihovně ČR – a jednak pro mezinárodní soupis hudebních pramenů RISM. Teprve při přípravě tematického katalogu se ukázalo, jak silnými vazbami byly tisky a rukopisy původní sbírky propojeny v logicky budovaném celku.

Účelem předkládaného katalogu je zejména dodatečná rekonstrukce původní podoby sbírky s umožněním jejího dalšího badatelského využití.

Národní knihovna ČR, Praha 2021, 1. vydání, 296 stran, cena 350 Kč

ISBN 978-80-7050-754-4 (brož.)

 

Interkulturní knihovnictví

Brožura je zaměřena hlavně na potřeby nově příchozích a lidí, kteří neovládají plynule český jazyk. Cílovou skupinou interkulturních knihovnických služeb v nejširším pojetí jsou tedy všichni členové kulturně různorodé společnosti. Informovanost majoritní společnosti

a prostor pro vzájemný kontakt jsou pro bezproblémové fungování v dané lokalitě

stejně důležité jako samotná snaha o začlenění ze strany menšiny. Každá knihovna se

pak může zaměřit na určité oblasti na základě analýzy potřeb v dané lokalitě. Příručka navazuje na metodiky sekce Bezbariérová knihovna. Na rozdíl od nich však nemá za cíl nabídnout ohodnotitelný standard, chce být pouze inspirací a nápovědou.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2021, 1. vydání, 32 s., neprodejné

ISBN 978-80-7050-755-1 (brožováno)

ISBN 978-80-7050-756-8 (pdf)

 

Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba a Marie Šedá
Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Příručka patří do řady metodických materiálů, které vydává Knihovnický institut NK ČR s podporou Ministerstva kultury ČR, a je v českém prostředí první publikací svého druhu, která shromažďuje základní informace a poznatky k řízení knihovny. Není tedy primárně určena jen začínajícím ředitelům či vedoucím knihoven, ale přináší řadu informací, jež mohou být užitečné i zkušenějším vedoucím pracovníkům. Snaží se přehlednou formou vysvětlit složité principy, nástroje i metodiky, které jsou nezbytné pro dobré vedení knihovny, odkazuje také na vybrané právní předpisy a normy. Na vzniku tohoto praktického rádce se podílel kolektiv autorů s bohatou praxí ze specializovaných pracovišť knihoven.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2021, 1. vydání, 155 stran, cena 200 Kč

ISBN 978-80-7050-748-3 (brož.)

 

Standard pro dobrý knihovní fond
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky
Standard stanoví obecné zásady pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu při respektování funkcí knihovny a jejího knihovního fondu, zejména: zásady tvorby knihovního fondu, typy a formy dokumentů v knihovním fondu, rozsah knihovního fondu, základní součásti knihovního fondu, financování nákupu knihovního fondu, aktualizace a vyřazování knihovního fondu, hodnocení využití knihovního fondu, revize knihovního fondu, právní předpisy a doporučení. Je také nástrojem pro knihovnu a jejího provozovatele při stanovení a plánování optimální výše finanční částky na nákup knihovního fondu s cílem efektivního využití finančních prostředků z veřejných rozpočtů.
Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2021, 2. vydání, 20 stran, neprodejné
ISBN 978-80-7050-747-6

 

Standard pro postupy rekonstrukce knihoven
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení doporučených postupů a parametrů pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi do 40 tisíc obyvatel
Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity se staly součástí regionálních akčních plánů ve snaze o zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel s využitím kulturního potenciálu v místě. S tím úzce souvisí problematika rekonstrukce a výstavby staveb v majetku obcí včetně staveb určených pro realizaci kulturních potřeb jako je výstavba knihoven, rekonstrukce a inovace vybavení profesionálních i neprofesionálních knihoven.
Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2021, 1. vydání, 32 stran, neprodejné
ISBN 978-80-7050-749-0 (brož.) a ISBN 978-80-7050-750-6 (pdf)

 

Alena Hlavinková, Marie Rupcová a Jarmila Válková
Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence
Metodická příručka pro práci knihoven
Projekt má za cíl zapojit do aktivit knihovny nejen rodiče, ale společně s nimi i jejich děti, a to téměř od kojeneckého věku až do jejich šesti let. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) připravuje každý rok metodickou příručku, v níž lze najít nejen praktické informace o projektu a jak jej v knihovnách realizovat, ale i spoustu nápadů, námětů a scénářů na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách. Důležitým tématem této příručky je pak možnost knihoven působit v rámci tzv. logopedické prevence.
Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2021, 1. vydání, 91 stran, neprodejné
ISBN 978-80-7050-752-0 (brož.) a ISBN 978-80-7050-753-7 (pdf)

 

Ludmila Šmídová

… papír a olovo …

Hudebniny vydané tiskem v Praze v 19. století ze sbírky hudebního oddělení Národní

knihovny České republiky

Publikace se soustřeďuje na hudební tisky ze sbírky hudebního oddělení Národní knihovny České republiky, jež byly vydány v Praze v 19. století. Otevírá specifickou problematiku jejich produkce několika vhledy z různých zorných úhlů. Úvodní stať ve stručnosti představuje sbírku hudebního oddělení Národní knihovny, v níž jsou dotyčné hudebniny uloženy, a její původ. Kapitola Pražský hudební život v 19. století v zrcadle zde vydaných hudebnin předestírá hudební repertoár, s nímž se v dobových hudebninách můžeme setkat, v konfrontaci s poznatky hudební historiografie. Navazující text odkrývá, jak na skladbu tištěného repertoáru své doby nahlíželi někteří vzdělaní hudebníci a kulturně uvědomělé osobnosti 19. století. Další kapitoly se obracejí ke knihovědné stránce a snaží se poodhalit tajemství používaných notografických technik, jež se ve sledovaném období na základě nejrůznějších experimentů prudce rozvíjely. Seznamují rovněž s těmi, kdo zdejší hudebniny vytvářeli a šířili, tedy s pražskými knihkupci, nakladateli, rytci, litografy a tiskaři. Stati jsou doplněny reprodukcemi hudebnin a odkazy na konkrétní notové tisky prezentované většinou s podrobnějšími komentáři v poslední části publikace – v katalogu vystavených hudebnin.

Národní knihovna ČR, Praha 2021, 1. vydání, 80 s., brož., 150 Kč

ISBN 978-80-7050-743-8

 

Christine Kollenová, Wangyal Shawa, Mary Larsgaardová
Citování kartografických dokumentů: Chicagský styl a ISO 690

České vydání druhého přepracovaného vydání příručky Cartographic citations: a style guide připravily Eva Novotná, Martina Musilová, Michaela Alijonov Hametová a Sabina Jůnová pod záštitou Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Publikace je určena jak studentům vysokých či středních škol, tak odborníkům z nejrůznějších vědních oborů či široké laické veřejnosti, tedy všem, kteří potřebují správným a jednotným způsobem citovat kartografické dokumenty. České vydání je iniciativou PhDr. et Mgr. Evy Novotné, Ph.D., která se pro něj rozhodla díky své spolupráci s organizací ALA MAGIRT (Map & Geospatial Information Round Table).

Národní knihovna ČR – Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2021, 1. vydání, 52 s., 45 Kč

ISBN 978-80-7050-744-5 (brož.)

 

Marija Magidova, Ol’ga N. Il’jina

Biblioteka A. L. Bema: Varšava – Praga, 1921–1945: opyt rekonstrukcii i pisanija

Kniha Knihovna A. L. Bema: Varšava – Praha, 1921–1945: pokus o rekonstrukci a popis přináší výsledky odborného průzkumu osobní knihovny Aľfreda Ljudvigoviče Bema (1886–1945?). Obsahuje soupis 533 titulů a podrobné zpracování jejich specifik, popisy vlastnických záznamů a věnování, autorské marginálie, konspekty a autorovy výpisky. A. L. Bem byl ruský filolog, literární historik a kritik, který žil od roku 1922 až do května 1945, kdy po zatčení sovětskými bezpečnostními orgány beze stopy zmizel, v československém exilu. Jeho knihovna je uložena v pražské Slovanské knihovně. Knihovna A. L. Bema je ukázkovým příkladem soukromé odborné sbírky filologického zaměření. Její obsah přehledně ukazuje Bemovy badatelské priority, kterými byly literatura 19. století a literárněvědní metodologie. Odráží i postupné proměny Bemových badatelských zájmů (období věnovaná tvorbě Puškina, Tolstého a Dostojevského) a také závislost složení knihovny na podmínkách vědecké práce v emigraci (1919–1945; Bělehrad, Varšava, Praha). Průzkum fondu a dalších pramenů dokládá, že hlavním Bemovým cílem při formování knihovny byla snaha vytvořit podmínky pro rekonstrukci akademického zázemí, které v nelehkém prostředí emigrace citelně chybělo. Četná věnování v knihách jsou důkazem toho, jak důležitou úlohu Bem sehrál při získávání ruských i zahraničních vědců pro studium života a tvorby Dostojevského. Sbírka poezie a prózy soudobých autorů zase odráží mentorskou povahu Bemova vztahu k mladým autorům ruské diaspory. Kniha je výsledkem společného výzkumného projektu Slovanské knihovny a petrohradského Informačně kulturního centra „Ruská emigrace“. Určena je filologům, historikům, knihovědcům a bibliofilům, a dále všem, kdo se zajímají o dějiny ruské emigrace a knižní kultury.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2021, 1. vydání, 496 stran, 16 stran obrazových příloh. Publikace Slovanské knihovny; 86; cena 376 Kč

ISBN 978-80-7050-739-1


K vydání připravila Alena Císařová Smítková
Kráčel krajem poutník…

Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky

Publikace se věnuje rozboru vybraných mapových děl z 16.–19. století vztahujících se k  území našeho státu, přibližuje provázanost matematiky a kartografie a zabývá se otázkami cestování v nejširším slova smyslu. Dvanáct studií obsažených v této knize nahlíží na téma z různých úhlů pohledu podle vědních oborů jejich autorů. Zatímco první kapitola nazvaná Mapy, jejich tvůrci, obsah a zpřístupnění se věnuje mapám z pohledu jejich vzniku, obsahové výpovědi a forem jejich zpřístupnění široké veřejnosti, druhá nazvaná Cestami vzdělanosti a poznávání zahrnuje příspěvky, jež vypráví o tom, že cestovat po světě mohou nejen lidé – jako třeba malířka a entomoložka Marie Sibylla Merianová, jež podnikla expedici do nizozemské kolonie Surinamu, či jezuitský misionář z rodu Boryňů ze Lhoty, který působil na území Bolívie –, ale i věci, myšlenky nebo informace. A důkazem toho je například zmapované putování tří klášterních kodexů či španělského starého tisku z roku 1541. Kruh se symbolicky uzavírá a knihu stylově zakončuje průvodce Prahou z poloviny 19. století. Publikaci doprovází seznam pramenů a literatury i obsahově bohatý jmenný a místní rejstřík.

Národní knihovna ČR, Praha 2020, 1. vydání, 232 stran, 299 Kč

ISBN 978-80-7050-728-5 (brož.)


Petra Vávrová

Restaurování a konzervace knihovních fondů a archiválií na Novém Zélandu a v Austrálii.
Shrnutí poznatků ze studijní cesty a nové možnosti

Autorka v publikaci shrnuje poznatky a zážitky ze své služební cesty po Novém Zélandu a Austrálii, kterou podnikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a projektu rozvoje Národní knihovny ČR jako výzkumné organizace. Navštívila více než 50 kulturních institucí, knihoven, archivů a muzeí, aby se zde setkala s restaurátory i konzervátory a konzultovala s nimi jejich přístup a způsob uvažování při záchraně kulturního dědictví. Zároveň těmto kolegům představila Národní knihovnu, konkrétně činnost Odboru ochrany knihovních fondů v NK ČR. Jejím cílem bylo také navázání kontaktů v oblasti ochrany a péče o knihovní fondy, prohlídky a exkurze na pracovištích, konzultace při přípravě fondů na digitalizaci, sdílení zkušeností z oblasti mikrofadeometrie, odkyselování, vystavování knih a papírových dokumentů či fotografií, materiálů pro restaurování apod. Autorce se podařilo – i za pomoci bývalých pracovníků NK ČR Libora Coufala a Jana Hutaře, kteří pracují ve zdejších významných národních institucích – poznat život a práci kolegů v těchto vzdálených zemích. Vzhledem k tomu, že měla možnost poznat jak národní instituce, tak i malé knihovny a muzea na lokální úrovni, zajímavá města i pozoruhodná místa, představuje je nejen z pohledu návštěvníka, ale i z pozice technologa restaurování a pracovníka knihovny.

Národní knihovna ČR, Praha 2020, 1. vydání, 143 stran, cena 219 Kč

ISBN 978-80-7050-736-0 (brož.)

 

Knihovna v obci. Příručka pro starosty a zastupitele

Příručka je určena nejen starostům a zastupitelům obcí a měst, ale také architektům, projektantům, interiérovým designérům, ale také všem pracovníkům v kulturních a vzdělávacích institucích a v neposlední řadě všem, kteří chtějí získat komplexní pohled na knihovny a rozvíjet s nimi úzkou spolupráci, protože aby knihovny mohly plnit své nové role, je nutné, aby představitelé obcí, pracovníci knihoven i zúčastněné strany v komunitách vytvořili novou vizi veřejných knihoven a využili příležitostí, které se nabízejí. Pro plnění role knihovny jako vzdělávacího, kulturního a komunitního centra jsou rovněž důležité její prostory. Předkládaná příručka proto přináší základní soubor informací a příkladů dobré praxe, které mohou pomoci rozvíjet knihovnu v obci.

Národní knihovna – Knihovnický institut, Praha 2020, 1. vydání, 44 stran, neprodejné

ISBN 978-80-7050-729-2 (brož.) a ISBN 978-80-7050-730-8 (pdf)

 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030

V Koncepci je formulována základní vize rozvoje systému knihoven v rámci tří základních pilířů: Knihovny jako pilíře občanské společ­nosti a přirozená centra komunit, Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a Knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství. Analytická část zahrnuje PEST analýzu, sektorovou (vnitřní) analýzu a SWOT analýzu, které pojednávají oblast knihoven z hlediska vlivu vnějšího prostředí i vnitřních faktorů i příle­žitostí a rizik. Strategická část obsahuje vizi rozvoje do roku 2027 ve členění výše uvedených tří pilířů, k nimž jsou přiřazeny teze a strategické cíle. Realizační část představují implementační opatření – aktivity a dílčí projekty nezbytné pro splnění cílů.

Národní knihovna – Knihovnický institut, Praha 2020, 1. vydání, 86 stran, neprodejné

ISBN 978-80-7050-734-6 (brož.) a ISBN 978-80-7050-735-3 (pdf)

 

Veronika Laufková a kol.
Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost. Metodická příručka pro práci knihoven s dětmi ve věku 3–6 let
Základem metodické příručky ke druhé etapě projektu S knížkou do života (Bookstart) je stať PhDr. Veroniky Laufkové, Ph.D., z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání a Katedry české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze. Do publikace dále přispěly scénáři programů pro děti ve věku 3–6 let Markéta Dubnová z Knihovny města Hradce Králové, Mgr. Hana Hellebrantová, Mgr. Marta Malchárková a Mgr. Pavla Řehová z Knihovny města Ostravy a Jana Roškotová z Městské knihovny Sedlčany. Úvod napsala a publikaci sestavila Mgr. Zlata Houšková ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).
Národní knihovna – Knihovnický institut, Praha 2020, 1. vydání, 92 stran, neprodejné
ISBN 978-80-7050-732-2 (brož.) a ISBN 978-80-7050-733-9 (pdf)

K vydání připravila Alena Císařová Smítková
S knihou v ruce

Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové

Hlavním tématem kolektivní monografie, jež zahrnuje úctyhodných 18 příspěvků rozdělených do čtyř kapitol, jsou předměty, jež jsou jubilantce velmi blízké. Jsou to totiž knihy, nedílná součást našeho života. Spoluvytvářejí nejen naši kulturu, ale pomáhají i při vzdělávání a zaznamenávají naše dějiny. Tato publikace si klade za cíl přiblížit některé oblasti, ve kterých hrály a dodnes hrají knihy významnou roli. Je to dlouhodobý výzkumný úkol nejen pro historiky, medievisty, kodikology, archiváře či knihovníky, ale též ostatní vědecké disciplíny užívající při své práci knihu v nejširším možném významu. Tým odborníků z různých oborů se pokusil zachytit průřez všemi těmito důležitými oblastmi knižní kultury napříč časem. Publikace, jež zahrnuje barevnou obrazovou přílohu, je mimo jiné také dokladem, jaké bohatství uchovává Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny, v jehož čele jubilantka dlouhá léta působila jako vedoucí oddělení.

Národní knihovna ČR, Praha 2020, 1. vydání, 323 stran, cena 349 Kč

ISBN 978-80-7050-727-8 (brož.)

 

Sestavili Lucie Havránková a Karel Veverka
Catalogus Collectionis Operum Artis Musicae Ecclesiae Sanctissimae Trinitatis in Koleč

Tematický katalog vychází jako již jedenáctý díl ediční řady NK ČR Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae. Je opatřen předmluvou, která objasňuje historii vzniku hudební sbírky původně uložené ve farním kostele ve středočeské obci Koleč a v roce 1985 zakoupené pro sbírku Hudebního oddělení NK ČR. Publikace obsahuje ediční zprávu, rejstříky, nákresy filigránů a barevnou obrazovou přílohu, která dokumentuje Koleč jako významné lokální středisko kultury. Katalog je určen nejen k badatelskému využití, ale také pro interpretační umělce a zájemce o poznání regionálních hudebních sbírek, neboť představuje významný dokument o pěstování církevní vokální hudby na českém venkově koncem 18. a počátkem 19. století.

Národní knihovna ČR, Praha 2020, 1. vydání, 312 stran, cena 379 Kč

ISBN 978-80-7050-731-5 (brož.)

K vydání připravila Renáta Salátová
Mi(ni)str knihovnictví

Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera

Publikace k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera – jedné z nejvýraznějších osobností našeho současného knihovnictví – vznikala téměř dva roky. A jak už to někdy bývá, osud tomu chtěl, aby vyšla v době, kterou může jubilant považovat za jakýsi vrchol svého působení v Národní knihovně ČR, s níž je profesně spjat několik desetiletí. Je však třeba si uvědomit, že jeho knihovnický život byl a je košatější a bohatší a dotýká se všech zásadních oborových témat a zahrnuje mj. i práci ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a v Ústřední knihovnické radě. Publikace však nemá ambice zahrnout celou profesní kariéru jubilanta, to by musela být mnohem obsáhlejší, jak dokazuje přehled jeho publikační činnosti, jež zahrnuje téměř 550 položek a ukazuje různorodost jeho odborných knihovnických zájmů – z nejvýraznějších témat můžeme jmenovat průzkumy (nejčastěji čtenářství), služby knihoven, koncepce, strategie a trendy v oblasti knihovnictví a rovněž legislativu. A tak ve dvou prvních blocích příspěvků – nazvaných Vít Richter a české i slovenské knihovnictvíVít Richter a Národní knihovna ČR– mapuje alespoň několik zásadních témat z oboru knihovnictví, s nimiž je neodmyslitelně spjat. V blokuOd kolegů a přátel najdeme několik úsměvných i vážnějších vzpomínek na spolupráci s ním. Celkovou atmosféru dokreslují archivní fotografie.

Národní knihovna ČR, Praha 2020, 1. vydání, 178 s., 179 Kč

ISBN 978-80-7050-723-0 (brož.)

 

Služby knihoven knihovnám

Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Druhé přepracované vydání příručky seznamuje s podpůrnými službami pro obecní knihovny, jejichž hlavním cílem je umožnit každému obyvateli České republiky přístup ke kulturním hodnotám, podpořit rozvoj vzdělanosti a zkvalitnit kulturní a společenský život i těch nejmenších obcí. Hlavní část obsahu příručky tvoří metodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky vydaný MK ČR v roce 2020. Jeho účelem je přispět ke sjednocení postupu při výkonu regionálních funkcí knihoven a vytvoření příznivých podmínek pro poskytování podpůrných služeb základním knihovnám.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2020, 2. přepracované vydání, 16 stran, neprodejné (v případě zájmu se obracejte na Knihovnický institut)

ISBN 978-80-7050- 726-1 (brož.)

 

Standard pro dobrou knihovnu

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Publikace představuje již 4. přepracované vydání metodického pokynu MK ČR, který stanovuje základní kvantitativní a kvalitativní podmínky pro poskytování knihovnických služeb pro knihovny zapsané v evidenci knihoven MK ČR, vychází z obecných principů Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách a návazné směrnice IFLA. V tomto dokumentu je uveden také přehled služeb, které by měla nabízet každá knihovna, usilující o poskytování kvalitních služeb svým uživatelům.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2020, 4. přepracované vydání, 12 stran, neprodejné (v případě zájmu se obracejte na Knihovnický institut)

ISBN 978-80-7050- 725-4 (brož.)

 

Petra Zelenková

Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR

Jedním z mnoha pokladů, které uchovává Národní knihovna ČR v Klementinu, je sbírka univerzitních tezí, jež čítá 526 jednolistů a patří tak k nejobsáhlejším uceleným sbírkám tohoto specifického druhu barokní grafiky na světě. Význam pražské kolekce byl stvrzen v roce 2011 zápisem do registru UNESCO Paměť světa. Záměrem publikace je přiblížit charakter této klementinské sbírky obsahující díla mimořádné kulturněhistorické hodnoty a objasnit nejen proble­matiku univerzitních tezí obecně, ale také představit široké spektrum malířů i rytců, kteří se na vytváření tezí podíleli. Do katalogové části knihy bylo vybráno s ohledem na pestrost námětů 50 listů, tedy zhruba desetina z celku sbírky. Výběr tak nabízí vhled do osobitého výtvarného jazyka univerzitních tezí a přibližuje nám dnes již nejen časově, ale také myšlenkově dosti vzdálený svět, v němž tyto specifické a exkluzivní grafické listy téměř dvě století existovaly. Publikace obsahuje rovněž komparační obrazový doprovod, anglické resumé, bibliografii, bibliografické odkazy a jmenný rejstřík.

Národní knihovna ČR, Praha 2020, 1. vydání, 154 stran, cena 369 Kč

ISBN 978-80-7050-724-7

 

editorka Alenka Jensterle-Doležal
Z Lublaně přes Vídeň do Prahy: (Ivan Cankar a jeho současníci)

Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago: (Ivan Cankar in njegovi sodobniki)

Publikace Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci je kolektivní monografií o Ivanu Cankarovi (1876–1918), kanonickém autorovi slovinské literatury a kultury, známém také v českém prostředí i celém středoevropském prostoru. Obsahuje sedmnáct studií, jejichž autoři, etablující se z českého, slovinského a rakouského univerzitního prostředí, zdůrazňují kromě literárněvědných, literárně teoretických a jazykovědných problémů rovněž interdisciplinární pohled na Cankarovo dílo, naznačují nové filozofické přístupy a odhalují také kulturologické otázky spojené se středoevropským významem jeho tvorby.

Prozaik a dramatik Ivan Cankar, původem Slovinec, strávil mnoho let ve Vídni, byl však úzce svázán také s Prahou. Právě zde vycházely první překlady jeho děl a inscenovaly se zde jeho divadelní hry. Zvlášť bohatá byla recepce jeho tvorby v české kultuře na počátku 20. století.

Rok 2018 byl ve slovinské kultuře prohlášen za Cankarův rok, ve veřejném i vědeckém prostředí mu byla věnována mimořádná pozornost. Jedním z výsledků této iniciativy je rovněž předkládaná kniha. Ta je dalším dokladem faktu, že ve středoevropském prostoru existuje jen málo tak bohatých kulturních styků mezi dvěma národy jako právě mezi Slovinci a Čechy.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2020, 1. vydání, 270 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 85), cena 150 Kč

ISBN 978-80-7050-722-3

 

Petra Oulíková
The Klementinum. A Guide

Dotisk anglické verze publikace vydané v roce 2006, která mapuje klíčové etapy výstavby Klementina a zároveň může sloužit jako zasvěcený průvodce po celém areálu tohoto nejrozsáhlejšího barokního komplexu ve střední Evropě. Kromě nejznámějších míst, jako jsou Barokní knihovní sál, Zrcadlová kaple či Astronomická věž, jsou zde představeny i další unikátní prostory, které byly veřejnosti dosud nepřístupné. Součástí publikace je bohatá obrazová i fotografická dokumentace a rejstříky.

Národní knihovna ČR, Praha 2020, dotisk 1. vydání z roku 2006, 76 stran, cena 80 Kč

ISBN 978-80-7050-492-5

theklem.jpg

 

Tereza Paličková a Zuzana Adamaitis

Czerninská rodová knihovna

Tisky 16. století czerninské provenience ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky

Publikace je výstupem projektu s názvem Czerninská rodová knihovna, její geneze, dějiny a skladba, přičemž hlavní pozornost byla zaměřena na tisky pocházející z 16. století, jichž bylo v prozkoumané části fondu nalezeno celkem 233 svazků. Dochovaná czerninská knižní sbírka je od roku 1780 součástí pražské knihovny hořínsko-mělnické sekundogenitury rodu Lobkowiczů, jež byla roku 1928 vykoupena československým státem a od té doby se nachází ve fondu NK ČR v péči Oddělení rukopisů a starých tisků. Soupis tisků je uspořádán abecedně podle autorů a každé heslo se skládá ze dvou částí. První část obsahuje bibliografické údaje, v záhlaví je uveden autor díla, anonymní díla jsou postavena v záhlaví pod názvem, popř. dle běžně užívaného unifikovaného názvu. Pro zápis bibliografických údajů (opis titulního listu a nakladatelské údaje) byla zvolena metoda co nejvěrnější transliterace. Transliterovány jsou i nakladatelské údaje z titulní strany či kolofonu, údaje dohledané mimo dokument uvádíme v hranatých závorkách. Formát tisku je určen podle počtu listů ve složce a doplněn údajem o výšce svazku. Konvoluty (základní díla a přívazky) jsou rozepsány do samostatných záznamů a provázány odkazem. Druhou část hesla tvoří stručný typografický popis zahrnující rozpis signatur archů, klasifikaci písma a výzdobu tisku. Popis vazby uvádí materiál desek, materiál jejich pokryvu a charakterizuje případnou výzdobu. Důležitou část popisu pak tvoří zápisy proveniencí a individuálních znaků jednotlivých svazků – rukopisné vpisky, tištěná exlibris, razítka, supralibros. Záznamy obsahují také odkaz na základní národní bibliografii, byl-li v ní tisk dohledán, a současnou signaturu.

K základní popisné části katalogu jsou připojeny rejstříky – autorský, tiskařů, nakladatelů a knihkupců, topograficko-typografický, komentovaný rejstřík majitelů, jazykový rejstřík a signaturová konkordance původních czerninských a lobkowiczkých signatur.

Národní knihovna ČR, Praha 2019, 1. vydání, 332 stran, 289 Kč

ISBN 978-80-7050-712-4 (brož.)

 

Markéta Poživilová
Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách

Projekt S knížkou do života – Bookstart

Autorka připravila metodickou příručku na základě svých zkušeností a námětů z knihoven, které se již zapojily do projektu S knížkou do života – Bookstart. Metodika obsahuje nejen teoretickou část věnovanou vývoji osobnosti dítěte do tří let, ale také návody a praktické ukázky již vyzkoušených konkrétních scénářů programů pro tyto nejmenší budoucí čtenáře.

Publikaci vydala NK ČR ve spolupráci se SKIP a s podporou MK ČR.

Národní knihovna ČR, Praha 2019, 1. vydání, 72 s., brož., zdarma

ISBN 978-80-7050-717-9

 

Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií

Přepracované a rozšířené vydání

Publikace si klade za cíl nabídnout knihovnám po celém světě doporučení a náměty pro vytváření a zavádění knihovnických služeb osobám s dyslexií. Tuto metodickou příručku sepsala mezinárodní pracovní skupina složená ze členů dvou sekcí Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA): sekce „Knihovnické služby pro osoby se speciálními potřebami“ a sekce „Knihovny sloužící osobám s poruchami čtení“. Příručka má být užitečným nástrojem pro odborně vyškolené knihovníky i jejich méně zkušené kolegy, kteří odpovídají za poskytování služeb osobám s poruchami čtení a dalšími specifickými poruchami učení, navíc nabízí přehled námětů a rad pro knihovníky i výběr nejlepších příkladů z praxe a základních informací o dyslexii a dyslekticích.

Publikaci vydala s podporou Ministerstva kultury ČR Národní knihovna ČR – Knihovnický institut.

Národní knihovna ČR, Praha 2019, 1. vydání, 73 s., zdarma

ISBN 978-80-7050-716-2 (tištěná verze)

 

Oksana Pelens´ka

Ukrajina poza Ukrajinoju: encyklopedyčnyj slovnyk mystecʼkoho, kulʼturnoho i hromadsʼkoho žyttja ukrajinsʼkoji emihraciji v mižvojennij Čechoslovaččyni (1919–1939)

[Ukrajina mimo Ukrajinu: encyklopedický slovník uměleckého, kulturního a veřejného života ukrajinské emigrace v meziválečném Československu (1919–1939)]

Encyklopedický slovník Ukrajina mimo Ukrajinu se věnuje jedné z nejzajímavějších stránek ukrajinských dějin a česko-ukrajinských vztahů – umělecké a kulturní činnosti ukrajinské emigrace na území Československa v období mezi dvěma světovými válkami. Základ knihy, která obsahuje celkem 342 hesel, tvoří texty věnované tvůrčímu dílu a životu výtvarníků, spisovatelů, básníků, žurnalistů, skladatelů a herců a dále texty mapující činnost ukrajinských emigrantských uměleckých, společenských, vydavatelských a odborných institucí a organizací. Samostatná hesla pojednávají o ukrajinsko-české a ukrajinsko-slovenské spolupráci. Kniha dále nabízí podrobné informace o tom, v jakých českých a slovenských institucích jsou uchovávány ukrajinistické umělecké, literární a archivní sbírky a jakým způsobem se tyto sbírky formovaly. Slovník poskytuje nové poznatky odborníkům i laikům, kteří mají zájem o výzkum fenoménu ukrajinské emigrace v Československu, především pak z pohledu její umělecké a veřejné činnosti.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2019, 1. vydání, 331 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 82), cena 220 Kč

ISBN 978-80-7050-713-1

 

Petra Oulíková
Klementinum

Záměrem knihy je přiblížit složitý stavební vývoj nejstarší a největší jezuitské koleje v Čechách, jež dodnes vzbuzuje údiv nejen rozlohou, ale také členitostí – zahrnuje pět nádvoří, dva kostely, několik kaplí, věže, vížky a kolejní křídla. Svým způsobem budí dojem uzavřené pevnosti umocněný i tím, že nedávno revitalizované interiéry Klementina, kde dnes sídlí Národní knihovna ČR, jsou až na výjimky širší veřejnosti nepřístupné. V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost nejen reprezentativní výzdobě interiérů i exteriérů samotné bývalé koleje, ale také sakrálním stavbám, tedy kostelu Nejsvětějšího Salvátora, Vlašské kapli či kostelu sv. Klimenta. Knihu doprovází bohatá fotografická dokumentace nejen objektů a uměleckých děl, jež se zde nacházejí, ale i plánů a realizovaných či nerealizovaných návrhů na stavbu Klementina. V přílohách jsou zařazeny popisy a vyobrazení stavebních plánů klementinských objektů z českých, evropských archivů a muzeí, je zde i regestář smluv s umělci a řemeslníky. Nechybí výčet pramenů a literatury včetně starých tisků do roku 1800, seznam vyobrazení, jmenný rejstřík a anglické resumé.

Národní knihovna ČR, Praha 2019, 1. vydání, 277 stran, 299 Kč

ISBN 978-80-7050-710-0 (vázáno)

 

Hana Opleštilová – Lukáš Babka

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961)

The Lost World of Subcarpathian Rus’ in the Photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961)

Dzmruhé vydání česko-anglické publikace, jehož dotisk je nyní k dispozici, představuje výběr fotografií z rozsáhlé sbírky obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, překladatel ukrajinské literatury a amatérský fotograf Rudolf Hůlka (1887–1961). Celá sbírka, která se dochovala v depozitáři pražské Slovanské knihovny, čítá více než 4 400 obrazových dokumentů zhotovených na Podkarpatské Rusi, na Slovensku, na Moravě, v Čechách a v menší míře též v dalších částech Evropy a severní Afriky.

Knihu tvoří tři části: úvodní studie přibližující životní osudy Rudolfa Hůlky, obrazové album obsahující reprodukce téměř 200 fotografií převážnou většinou z území Podkarpatské Rusi vytvořených v první polovině dvacátých let 20. století, ale i z dalších geografických oblastí, jež Hůlka navštívil, a kompletní katalog Hůlkových obrazových materiálů vztahujících se k Podkarpatské Rusi, který čítá 1 451 jednotek. Úvodní slovo napsal americký knihovník, slavista a historik umění Edward Kasinec.

Reprezentativní výběr fotografií v obrazové části zaznamenává všechna témata a geografické regiony, které Rudolf Hůlka svým fotoaparátem na Podkarpatské Rusi zachytil, a zároveň umožňuje i poznat všechny materiály, které Hůlka při své fotografické činnosti používal: kolorované, barevné i černobílé skleněné diapozitivy a černobílé skleněné i celuloidové negativy.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2019, dotisk 2. vydání, 299 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 78), cena 420 Kč

ISBN 978-80-7050-667-7

Eliška Šedivá

Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas

Tematický katalog clam-gallasovské hudební sbírky tvoří již X. svazek edice NK ČR Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series. Jde o jedno z nejrozsáhlejších děl této řady, neboť v celkem čtyřech svazcích obsahuje přes 1 450 stran textu. Hudební sbírka Clam-Gallasů z Prahy a Frýdlantu totiž patří k nejobsáhlejším zámeckým notovým archivům v Čechách a představuje bohatý soubor pramenů, dokumentující podobu domácí aristokratické hudební kultury v 18. století. Tvoří ji především notový archiv zámecké kapely a dechové harmonie Kristiána Filipa Clam-Gallase a soukromá sbírka vokální (zejména operní) hudby jeho choti Marie Karolíny Josefy. Celek sbírky zahrnuje 1 572 signatur, přičemž jednotlivých skladeb ve sbírce je celkem 2 223.

Katalog je opatřen obsáhlým úvodem a ediční zprávou, jež jsou přeloženy do angličtiny a které zachycují bohatou a pozoruhodnou historii vzniku sbírky. Hudební sbírka nabízí rovněž ideální podmínky pro výzkum filigránů v hudebním materiálu, neboť obsahuje velké množství datovaných hudebnin.

Národní knihovna ČR, Praha 2018, 1. vydání, 4 svazky (1456 s.), cena 699 Kč

ISBN 978-80-7050-698-1

 

K vydání připravily Jarmila Burešová a Miroslava Sabelová
Rovný přístup. Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením

Metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů

K rozvoji občanské společnosti patří posilování významu komunitní funkce knihoven, jak je uvedeno v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016–2020 s výhledem do roku 2025. V praxi to znamená, že knihovny mají působit jako přirozená informační, kulturní, vzdělávací centra pro potřeby komunity, ve které a pro kterou působí. Jejich služby by měly být přístupné bez jakýchkoli bariér a dostupné všem bez rozdílu sociálního a ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti, bez ohledu na jakýkoliv hendikep.

Příručka je určena všem typovým profesím zaměstnanců knihoven, prioritně však knihovníkům ve službách a knihovníkům v knihovnách pro děti. Poskytuje teoretický přehled, nabízí metodickou oporu, podává návody, jak se k práci s danými skupinami uživatelů postavit nejen v širší rovině, ale také v konkrétních případech. Může tak sloužit jako nástroj pro zpracovávání strategie knihovny, zdroj inspirace pro rozšíření a zkvalitnění služeb pro knihovnu a jejího zřizovatele.

Publikaci vydala Národní knihovna ČR s podporou Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci se SKIP ČR.

Národní knihovna ČR, Praha 2018, 1. vydání, 64 s., zdarma

ISBN 978-80-7050-706-3 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7050-709-4 (elektronická verze)

 

Zlata Houšková, Veronika Laufková
Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart)

Metodická příručka

V roce 2018 se Svaz knihovníků a informačních pracovníků a s ním 120 knihoven z České republiky připojilo k mezinárodnímu projektu Bookstart pilotní verzí vlastního projektu S knížkou do života, který se setkal s velkým ohlasem. Jednou z pomůcek, které knihovnám mohou pomoci projekt úspěšně realizovat, by měla být i tato příručka. Předkládá stručný, ale velmi výstižný a instruktivní vhled do problematiky jak pro knihovníky, tak pro rodičovskou veřejnost. Na několika stránkách jsou shrnuty základní pedagogicko-psychologické zásady a informace pro práci s knihou (čtením, vyprávěním) s nejmenšími dětmi v rodinách (od narození do tří let věku). Dále obsahuje stručné návody, pokyny a rady, jak si počínat, na co si dát pozor, nač nezapomenout, s kým a jak spolupracovat atd. Její součástí jsou i scénáře některých úspěšných aktivit knihoven pro tuto věkovou skupinu a zkušenosti z praxe knihoven.

Publikaci vydala Národní knihovna ČR s podporou Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci se SKIP ČR.

Národní knihovna ČR, Praha 2018, 1. vydání, 48 s., zdarma

ISBN 978-80-7050-703-2 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7050-708-7 (elektronická verze)

 

Jurij Darahan, Oleksa Stefanovyč
Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče

Kniha Hlasy dvou básníků představuje výbor z tvorby Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče – dvou ukrajinských básníků, kteří se ocitli ve dvacátých letech 20. století v Československu poté, co zkrachovaly snahy vytvořit nezávislý ukrajinský stát. V Praze nalezli nový domov a zde se také literárně etablovali. Oba bývají řazení k tzv. pražské škole ukrajinských exilových básníků. Publikace navazuje na předchozí vydání věnovaná básníkům „pražské školy“.

Jurij Darahan (1894–1926) je zastoupen necelou polovinou básní ze sbírky „Toulec“. Převahu tvoří básně přírodní a lyrické, o něco méně je zastoupena poezie historická. Překlady byly vyhotoveny podle prvního vydání knihy: Sahajdak (Praha, 1925). Oleksa Stefanovyč (1899–1970) je prezentován výběrem z nejvýraznějších okruhů jeho poezie: historického (který převažuje) a doplňkově z okruhu přírodní a milostné lyriky. Překlady byly vyhotoveny podle vydání Poety Prazkoji školy: Sbirni surmy. Antolohija (Kyjev, 2009).

Výbor uspořádaly Tereza Chlaňová a Alena Morávková, na překladech poezie se podíleli Tereza Chlaňová, Matěj Lipavský, Alena Morávková a Václav Daněk. Publikaci vydaly Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna a Česká asociace ukrajinistů s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2018, 1. vydání, 107 stran, (Publikace Slovanské knihovny; 84), 80 Kč

ISBN 978-80-7050-704-9

 

Jiří Honzík

Toulky ruskou literaturou. Výbor z textů Jiřího Honzíka

Kniha Toulky ruskou literaturou přináší výběr textů věnovaných ruské literatuře z pera významného českého rusisty, literárního vědce, překladatele a básníka doc. Jiřího Honzíka (1924–2018). Jde o průřez autorovou odbornou tvorbou zaměřený jednak na texty málo známé či obtížně dostupné, ale též na texty dosud nepublikované. Většina dříve publikovaných textů byla jejich autorem přepracována a nově zredigována. Větší část svazku je tematicky spojena s problematikou stříbrného věku ruské literatury, Honzíkova životního tématu, autor však při výběru vhodných textů pohlížel též do období staršího (dílo A. S. Puškina) i blíže k současnosti (tvorba A. I. Solženicyna).

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2018, 1. vydání, 139 stran, (Publikace Slovanské knihovny; 83), 140 Kč

ISBN 978-80-7050-702-5

 

Josef Stepling (1716–1778) v jeho biografiích a bibliografiích

Josef Smolka

ve spolupráci s Janou Vackářovou a dalšími pracovníky NK ČR

Monografie se věnuje životu a dílu matematika, fyzika, astronoma a meteorologa, který zvýšil kvalitu vzdělávání v tehdejším Rakousku a zvláště v českých zemích obratem k metodám infinitesimálního počtu a potřebnému experimentování ve fyzice a přírodních vědách vůbec. Kniha je sestavena z několika částí. Jednak tu najdeme dva přeložené životopisy Josefa Steplinga, a to z pera Stanislava Vydry (z latinského originálu) a Františka Martina Pelcla (z němčiny). K těmto statím je připojena přehledná bibliografie prací Josefa Steplinga, rejstřík osob a sekundární literatura, řazená chronologicky dle data vydání tak, aby si čtenář utvořil názornou představu o tom, kdy, kdo a v jaké míře se věnoval životu a dílu tohoto významného, avšak doposud opomíjeného vědce, jenž většinu svého života strávil ve zdech Klementina a má zde i pomník, který mu za jeho zásluhy věnovala panovnice Marie Terezie.

Národní knihovna ČR, Praha 2018, 1. vydání, 244 stran, 359 Kč

ISBN 978-80-7050-700-1

 

Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů

K vydání připravily Petra Vávrová a Magda Součková

Kniha představuje vybrané technologie, nové materiály a postupy vyvinuté pro péči o novodobé knihovní fondy v rámci projektu NAKI s názvem Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie. Novodobými knihovními fondy (NKF) se v Národní knihovně České republiky označují knihy vzniklé po roce 1800, v jiných knihovnách je tento rok posunutý např. do roku 1850 či 1900. Je to velmi materiálově různorodý fond a zpravidla jsou materiály velmi nestabilní a snadno degradují, kromě nekvalitních papírů a lepenek obsahují také textil a plasty, resp. plastické hmoty různého chemického složení. V rámci projektu byly vytvořeny jednak metodiky průzkumu fyzického stavu NKF s využitím vybraných instrumentálních metod (SurveNIR, mikrofadeometr), a jednak byly na Technické univerzitě v Liberci vyvinuty speciální materiály pro obnovu a restaurování NKF (zátěr pro plátno a lepidlo). Hlavním a stěžejním cílem projektu byl vývoj a optimalizace specifických pracovních postupů a moderních technologií pro konzervaci a restaurování NKF (postupy restaurování a konzervace plátěných i plastových knižních vazeb). Výsledky projektu shrnuté v této knize by měly přispět ke zkvalitnění péče o rozsáhlé novodobé fondy, a přispět tak k jejich zachování pro budoucí generace.

Národní knihovna ČR, Praha 2017, 1. vydání, 288 s., zdarma

ISBN 978-80-7050-696-7

 

S knížkou do života

Půvabná knížka je zaměřena především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u dětí od nejútlejšího věku, a to ve spolupráci s rodiči. Byla vydána v souvislosti se zapojením knihoven pod záštitou organizace SKIP ČR do mezinárodního projektu Bookstart, který úspěšně probíhá ve 20 zemích napříč kontinenty. Publikaci vydala Národní knihovna ČR ve spolupráci se SKIP ČR.

Národní knihovna ČR, Praha 2017, 1. vydání, 24 s., zdarma

ISBN 978-80-7050-694-3 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7050-695-0 (elektronická verze)

„Zakon soprotivlenija raspadu“. Osobennosti prozy i poezii Varlama Šalamova i ich vosprijatije v načale XXI veka. Sbornik naučnych trudov

Kniha publikuje odborné referáty přednesené účastníky mezinárodní konference „Zákon o odporu rozpadu. Zvláštnosti prózy a poezie Varlama Šalamova a jejich vnímání na počátku 21. století“, která se uskutečnila v Praze ve dnech 17.–19. září 2013. Příspěvky jsou uveřejněny v ruštině spolu s krátkými resumé v češtině, ruštině a angličtině.

Ve svých textech autoři odhalili nové stránky života a tvorby ruského spisovatele a básníka Varlama Tichonoviče Šalamova (1907–1982), věnovali se jak tvorbě prozaické, tak analýze tvorby básnické. Samostatný panel se zaměřil na problematiku překladů Šalamovových textů do různých světových jazyků a metodologii jejich překladu. V textech byla v porovnání s ostatními konferencemi věnovanými Šalamovovi akcentována etická problematika jeho tvorby, přičemž pozornost logicky poutala jeho specifická poezie. Doprovodem knihy je dvacet dosud nepublikovaných básní Varlama Šalamova nově objevených v autorově literární pozůstalosti uložené v Ruském státním archivu literatury a umění v Moskvě.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha – Moskva 2017, 1. vydání, 470 stran, (Publikace Slovanské knihovny; 81), 160 Kč

ISBN 978-80-7050-680-6

 

Maxim Bahdanovič

Přetržený náhrdelník: výbor z díla

Výbor z díla Maxima Bahdanoviče vychází u příležitosti 100. výročí úmrtí tohoto běloruského básníka. Jde o první ucelený český překlad jeho básní, které jsou důležitým příspěvkem k pochopení složitého historického osudu Bělorusů v minulém století.

Maxim Bahdanovič (1891, Minsk – 1917, Jalta) se dožil pouhých pětadvaceti let, za svého života vydal jedinou sbírku básní Vjanok (Věnec, Vilno 1913), přesto je považován za jednoho ze zakladatelů moderní běloruské literatury. V pěti letech ztratil matku, měl komplikovaný vztah k otci, v sedmnácti onemocněl tuberkulózou, neměl štěstí v lásce – o to výraznější a významnější básnické (ale i kritické, publicistické, překladatelské aj.) dílo zanechal. Ovlivnil všechny pozdější generace běloruských tvůrců a ze všech klasiků běloruského obrozeneckého období zůstává dodnes nejčtenější.

Výbor Bahdanovičovy poezie uspořádal, z běloruštiny přeložil a komentářem opatřil Max Ščur, do češtiny přebásnil Jan Frolík. Kniha vyšla ve spolupráci s „Mezinárodním sdružením Občanské Bělorusko“.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2017, 1. vydání, 118 stran, (Publikace Slovanské knihovny; 80), 90 Kč

ISBN 978-80-7050-692-9

 

Marcela Strouhalová

Hidden or forbidden? Remarkable history of the books stored in the Reserve Collections of the National Library of the Czech Republic

Kniha, jak už její název vypovídá, se zabývá historií Rezervních fondů Národní knihovny ČR. Vedle načrtnutí správních mechanismů, které ovlivňovaly přísun knih do NK ČR, informuje o vybraných částech kolekce Rezervních fondů. Reflektuje též některé zahraniční aspekty problematiky pohybu knižních fondů v období po druhé světové válce. Část II předkládané knihy obsahuje soubornou edici provenienčních znaků knih zednářských lóží, které se dostaly na území protektorátu v průběhu druhé světové války a správními zásahy našly své trvalé umístění v NK ČR.

Publikováno v angličtině.

National Library of the Czech Republic a Stiftelsen Arkivet, Prague 2017, 1st edition, 198 s., neprodejné

ISBN 978-80-7050-687-5 (Národní knihovna České republiky)

ISBN 978-82-9230-634-5 (Stiftelsen Arkivet)

 

Jan Sobotka
Lobkowiczká mapová sbírka

Obrazově-textová knižní publikace představuje širší odborné veřejnosti významnou část málo známého lobkowiczkého mapového fondu, který je uložen v Národní knihovně ČR, v Oddělení rukopisů a starých tisků. V této neobyčejně kvalitní sbírce, jež byla spolu s pražskou lobkowiczkou knihovnou odkoupena roku 1928 státem z majetku hořínsko-mělnické větve rodu Lobkowiczů, je zastoupeno značné množství prací významných kartografů od renesance po 19. století a též všechny důležité provenienční okruhy daného období. Více než stovka tiskařů a nakladatelů při počtu zhruba pěti set titulů svědčí o značné různorodosti.

V úvodní části knihy se autor podrobně zabývá historií sbírky, tedy vznikem, způsobem jejího nabytí, začleněním do fondů Národní knihovny, pořádáním, uložením a nakonec i jejím současným stavem. Samozřejmě také druhem a stářím položek, obsahem, provedením, místy vzniku a původem. Ve druhé části, v níž si na své přijdou zejména milovníci starých map a plánů, a to nejen poučení znalci, předkládá padesát vybraných titulů map a plánů a vysvětluje způsob jejich představení. Příslušná položka je vždy uvedena plným názvem v přesném přepisu (transliterace), a je-li možno, pak vročena, uveden autor, rytec, případně další osoby s ní spojené (včetně vymezujících let jejich života), měřítko, druh reprodukční techniky, rozměr, počet, forma uložení a signatura. Následuje komentář týkající se přímo dotyčné mapy či plánu, který také uvádí ještě další dobové souvislosti.

Národní knihovna ČR, Praha 2017, 1. vydání, 133 s., 229 Kč.

ISBN 978-80-7050-682-0

 

Standard pro dobrý knihovní fond

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky

Standard stanoví obecné zásady pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu při respektování funkcí knihovny a jejího knihovního fondu, zejména: zásady tvorby knihovního fondu, typy a formy dokumentů v knihovním fondu, rozsah knihovního fondu, základní součásti knihovního fondu, financování nákupu knihovního fondu, aktualizace a vyřazování knihovního fondu, hodnocení využití knihovního fondu, revize knihovního fondu, právní předpisy a doporučení. Je také nástrojem pro knihovnu a jejího provozovatele při stanovení a plánování optimální výše finanční částky na nákup knihovního fondu s cílem efektivního využití finančních prostředků z veřejných rozpočtů. Standard navazuje na Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR („Standard VKIS“) a na Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR („Standard pro výkon regionálních funkcí“). Vychází z obecných principů mezinárodních doporučení vydaných Mezinárodním sdružením knihovnických asociací (IFLA) „Služby veřejných knihoven“, „Směrnice pro služby knihoven mládeži“ a „Směrnice pro služby dětských knihoven“.

Národní knihovna ČR, Praha 2017, 1. vydání, 20 s., zdarma

ISBN 978-80-7050-689-9 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7050-691-2 (elektronická verze)

 

Dmitrij Prigov
Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem: výbor z díla

Výbor Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem představuje první knižní publikaci českých překladů z díla Dmitrije Alexandroviče Prigova (1940–2007), ruského básníka, výtvarného umělce a performera, jednoho ze zakladatelů takzvaného moskevského konceptualismu, klasika ruského kulturního kánonu konce 20. a počátku 21. století.

Vydání knihy sleduje tři cíle: 1) představit Prigovovo dílo v jeho mimořádné žánrové rozmanitosti od poezie a ukázek rozsáhlých próz až po drobnější formy; 2) pokusit se ve formátu tradiční knihy zprostředkovat multimediální povahu jeho tvorby – psal a přednášel své texty v podobě performance, byl spisovatelem a výtvarníkem v jedné osobě, vytvářel objekty a instalace, intervenoval svými díly do veřejného prostoru; 3) ukázat jeho dílo z mnoha zorných úhlů: výbor totiž vznikl spoluprací osmi překladatelů. Toto redakčně náročné řešení umožnilo každému účastníkovi vybrat si z rozsáhlé Prigovovy tvorby to, co považuje za sobě nejbližší a nejnaléhavější.

Knihu doplňují tři odborné studie o Prigovově díle. Svazek edičně připravil Tomáš Glanc.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2017, 1. vydání. 328 stran, 425 Kč
ISBN 987-80-7050-685-1

 

Slovanská knihovna / Slavonic Library

Propagační obrazová brožura informující o historii Slovanské knihovny (odboru Národní knihovny ČR zaměřeného na slavistiku) a přibližující složení jejích fondů. Jde o popularizační publikaci vydanou ve společné česko-anglické verzi, která je určena široké veřejnosti.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2017, 1. vydání, neprodejné

ISBN 978-80-7050-678-3

 

Zdeněk Uhlíř
Karel IV. Sen gotické svobody

Osobnost Karla IV., českého krále a římského císaře, je jako jedna z mála postav, kterými je zalidněna česká minulost, známa nejen odbornému kruhu historiků a vzdělanců. Není tedy divu, že i Národní knihovna ČR chtěla – nejen v souvislosti s oslavami 700. výročí jeho narození, ale i s připomenutím výročí Karlova úmrtí v roce 2018 – přispět k diskusi o tomto fenoménu a připravila k vydání tuto skromnou publikaci, jejímž účelem je nejenom připomenout postavu považovanou za největšího Čecha, ale také postihnout pokud možno novým, tj. na dnešní aktuální otázky odpovídajícím způsobem dobu karlovskou v kontextu českých středověkých dějin.

Autor se pokouší ve své práci postihnout význam osobnosti a osoby Karla IV. nikoli v souvislostech české historie jakožto neosobního kolektivního dění, nýbrž s ohledem na jeho působení jakožto činného člověka, homo agens, který jedná samostatně, byť v souhře a protihře s dalšími dějinnými činiteli, s ohledem na svoje preference a priority. Zabývá se tedy především jeho individuální identitou ve vztahu k českému politickému národu, k zemské obci a ke vznikající občanské společnosti, jakož i k mravnímu profilu, který na něm jeho panovnická hodnost vyžaduje. Věnuje se dále také státnickému aspektu Karlovy činnosti, jeho snaze o všestranné sjednocení zemí Koruny české včetně vytvoření když ne volného, tedy alespoň jednotného trhu. Obírá se jeho tzv. druhým tělem krále, tj. panovnickou funkcí, která souvisí nikoli s abstraktní představou státu, nýbrž se symbolickou výrazně smyslovou reprezentací české společnosti jako celku. Posléze se zaměstnává negativními emocemi, které Karel IV. vyvolával u kritiků nového komerčního zaměření, jehož středověká společnost nabývala, a na něž, jak se později ukázalo, ve své většině nebyla připravena. Ukazuje tak, že Karel IV. jakožto údajný největší Čech byl už současníky vnímán kontroverzně, čímž dodával českým dějinám své doby výraznou dynamiku.

Národní knihovna ČR, Praha 2017. 1. vydání. 79 stran, 95 Kč.

ISBN 978-80-7050-679-0

 

Kamil Boldan
Úřední jednolistové tisky jagellonského věku

Digitální doba postupně pohřbívá papírové tiskopisy a formuláře. Kniha Kamila Boldana sleduje právě na příkladu tisků o rozsahu jediného listu počátky využívání knihtisku v úřední praxi. Zabývá se nejstaršími jednolisty vydanými před rokem 1526, které nejednou známe jen z unikátních výtisků roztroušených po různých světových knihovnách. Přibližuje funkci každého jednolistového tisku a znovuoživuje historickou situaci, ve které vznikl. Vedle čtrnácti domácích tisků bylo do knihy zařazeno devět málo známých bohemikálních jednolistů vytištěných v zahraničí. Nejstarší pochází ještě ze samého sklonku poděbradské doby. Jedná se o formulář odpustkové listiny z roku 1470, jejímž vydavatelem byl pozdější slavný inkvizitor a autor Kladiva na čarodějnice Heinrich Institoris. Souvisí s křížovou výpravou vedenou od roku 1467 proti papežem sesazenému „kacířskému“ králi Jiřímu z Poděbrad. Jednolistové tisky byly výrazným prvkem modernity vnášeným do jagellonské doby, byť do úřední a komunikační praxe vstupovaly zatím jen příležitostně. Nejpočetněji byly mezi nimi zastoupené formuláře církevních dokumentů. V knize jsou představeny i nově objevené jednolisty objednané královskou kanceláří či zástupci stavovské obce. Jejich zadavatelé již nesledovali jen zefektivnění kancelářského provozu, ale zkoumali, jak mohou tištěné multiplikáty využívat v politické komunikaci. Kniha je určena zájemcům o dějiny typografie.

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2016. 176 stran, 299 Kč

ISBN 978-80-7050-675-2

 

K vydání připravily Hana Mazurová a Zlata Houšková

Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům

Metodická příručka pro práci knihoven se seniory

Publikaci připravil desetičlenný kolektiv autorek ze sekce „60+“ Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na základě poznatků a zkušeností z desítek knihoven v ČR a s využitím řady relevantních informačních zdrojů i konzultací s odborníky z oblasti andragogiky, gerontagogiky, sociální práce ad. Práce na příručce trvala téměř dva roky, využity však byly poznatky a zkušenosti z mnohaleté praxe veřejných knihoven.

Po úvodní kapitole následuje metodická část, která je rozdělena do několika kapitol. V každé z nich je standard dobrých služeb definován, podrobně popsána metodika, uvedeny příklady z praxe, případně i citována zpětná vazba seniorů (ponechána vždy v původním znění bez jazykových úprav). Závěrečná kapitola je věnována problematice dobrovolnictví seniorů a pro seniory v knihovnách, a to včetně vymezení obecného legislativního a věcného rámce. Nevztahuje se tedy ke konkrétnímu standardu, přesto má z metodického hlediska důležité místo právě v této publikaci. Text příručky je doplněn seznamem vybraných doporučených zdrojů, z nichž je možné získat další informace i hlubší přehled o problematice.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut. 1. vydání. Praha 2016. 87 stran, Neprodejné.

ISBN 978-80-7050-674-5

 

Universitas Ferdinandea

Publikace, jež byla vydána u příležitosti mezinárodní konference Klementinum a jezuitská věda konané ve dnech 9. a 10. listopadu 2016, zahrnuje reprodukci originálu listiny císaře Matyáše z 27. srpna 1616 uložené v Národním archivu, její překlad z latiny a tři příspěvky na témata, která se k Ferdinandově akademii v Klementinu vztahují – pojednání o samotném privilegiu (Ivana Čornejová), o jezuitské koleji u sv. Klimenta (Petr Kroupa) a o významných osobnostech, které na akademii působily (Petra Oulíková).

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2016. 32 stran, 289 Kč

ISBN 978-80-7050-673-8

 

Jindřich Marek – Michal Dragoun
Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře

Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationalis olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář

Katalog popisuje středověké latinské rukopisy Národní knihovny ČR získané po vydání Truhlářova katalogu a zařazené do signaturních oddělení I až XV. K tomu je potřeba několik slov vysvětlení. Uvedená oddělení představují část kmenového fondu rukopisů, v níž jsou zařazeny latinské rukopisy. Truhlářův katalog eviduje téměř tři tisíce kodexů, k nim od jeho vydání v letech 1905–1906 přibylo dalších několik set svazků získaných zpravidla darem či koupí. Katalog, který právě držíte v rukou, z těchto nových přírůstků zachycuje rukopisy středověké. Po publikování Truhlářova katalogu byly středověké latinské rukopisy získávány hlavně z antikvariátů. Zatímco z větších zakoupených rukopisných celků byla vytvořena samostatná oddělení, jednotlivě získávané latinské rukopisy byly stavěny do signaturních oddělení I až XV. Některé z nově získaných rukopisů zachytil Plockův katalog hudebních kodexů z roku 1973. O významnějších z nich se zmiňovala také literatura, v tom i specializovaná soupisová díla. Ostatní měly k dispozici pouze katalogizační karty, a to buď strojopisné vytvořené Emmou Urbánkovou, nebo rukopisné sepsané Zdeňkem Uhlířem, případně neměly žádnou podrobnější evidenci. Některé jednotliviny zachytily příspěvky Emmy Urbánkové, jednak její kniha o rukopisech a vzácných tiscích dnešní Národní knihovny, jednak článek věnovaný přírůstkům rukopisů. O evidenci akvizic se nedávno pokusil průvodce po rukopisných fondech v České republice publikovaný také v anglické jazykové mutaci. Od roku 2004 jsou záznamy k vybraným přírůstkům a jejich digitální kopie dostupné v digitální knihovně Manuscriptorium provozované Národní knihovnou ČR. U rukopisů, které mají k 31. říjnu 2015 v Manuscriptoriu digitální kopii (celkem 35 svazků), je tato skutečnost uvedena v katalogovém záznamu.

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2016. 696 stran, cena: 509 Kč

ISBN 978-80-7050-669-1


Marija Magidova
Pod znakom katalogov i materialov k… V. N. Tukalevskij i russkaja kniga za rubežom. 1918–1936 gg.

Kniha literární vědkyně a dlouholeté pracovnice pražské Slovanské knihovny Marie Magidové Pod znakom katalogov i materialov k… není jen pouhým životopisem ruského bibliografa, národohospodáře, žurnalisty, znalce knižní kultury a historika Vladimira Nikolajeviče Tukalevského (1881–1936) – jeho osudy autorka sleduje ve všech klíčových místech jeho života, od Poltavy a Kyjeva přes Petrohrad a Terijoki (dnešní Zelenogorsk) až po Prahu, v níž strávil poslední část svého života. Zároveň jde o svého druhu kroniku ruské knižní kultury konce 19. a první třetiny 20. století, k čemuž autorka využívá složení unikátní osobní knihovny V. N. Tukalevského. V neposlední řadě v knize mapuje vznik a první dvě desetiletí existence pražské Slovanské knihovny, jejíž založení v roce 1924 Tukalevskij inicioval (zpočátku nesla knihovna označení Ruská), jako její základ poskytl vlastní rozsáhlou sbírku knih, periodik a listinných dokumentů a až do konce života spravoval její ruské oddělení.

Kniha Marie Magidové je výsledkem dlouholetého výzkumu osudů ruských knih a jejich majitelů – intelektuálů vyhnaných z Ruska dobovými okolnostmi první třetiny 20. století. Vyšla díky dlouholeté programové vědecké spolupráci mezi Slovanskou knihovnou a petrohradským Informačně-kulturním centrem Russkaja emigracija, vydání se ujalo petrohradské vydavatelství Symposium.

Titul je vydán v ruštině a je doplněn rozsáhlou obrazovou přílohou.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha – Sankt-Petěrburg 2016, 1. vydání, 800 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 79), cena: 360,- Kč

ISBN 978-80-7050-668-4 (Národní knihovna ČR)

ISBN 978-5-89091-484-2 (Vydavatelství Symposium)

 

K vydání připravili Renáta Modráková a Tomáš Klimek
Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku

Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře

Sborník byl vydán u příležitosti životního jubilea Zdeňka Uhlíře, dlouholetého odborného zaměstnance Národní knihovny, předního kodikologa evropského formátu a průkopníka v oblasti vývoje digitálních knihoven historických dokumentů. Autoři jednotlivých příspěvků se věnují třem tematickým skupinám, které se kryjí se zaměřením a zájmem oslavence – rukopisným studiím, problematice kázání a písemností z husitského období a otázkám spjatým s digitalizací psaného kulturního dědictví. Sborník obsahuje bibliografii jubilanta, umožňující zmapovat jeho odbornou práci za dlouhá desetiletí.

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2016. 222 stran, 159 Kč

ISBN 978-80-7050-670-7

 

Jiří Vacek
Slovanská knihovna – můj osud. Mozaika vzpomínek

Knížku lze charakterizovat jednou větou: Netradičně pojaté memoáry, které si přečtete se skutečným potěšením. Knihovník, slavista a literární historik, mezinárodně respektovaný odborník specializující se na problematiku ruské, ukrajinské a běloruské emigrace Jiří Vacek na stránkách těchto pamětí se ukázal jako talentovaný vypravěč. Proud vzpomínek zahrnuje především více než půlstoletí jeho práce ve Slovanské knihovně (dnes odboru Národní knihovny České republiky), jedné z nejvýznamnějších světových slavistických knihoven, kde působí od roku 1964. Autor připomíná nejen důležité události z dějin „Slovanky“, ale představuje i širokou plejádu osob (pracovníků knihovny i odborných badatelů-slavistů z celého světa), kteří s ní přišli od jejího založení v roce 1924 do kontaktu. Téměř románové příběhy – ať už tragické, nebo humorné – tvoří umně poskládanou mozaiku, která vás při četbě okouzlí svou barvitostí a člověčenstvím.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2016, 1. vydání, 176 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 77), 220 Kč

ISBN 978-80-7050-671-4

 

Hana Opleštilová – Lukáš Babka. Úvodní slovo napsal Edward Kasinec

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961)

The Lost World of Subcarpathian Rus’ in the Photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961)

Druhé vydání česko-anglické publikace představuje reprezentativní výběr fotografií z rozsáhlé sbírky čítající téměř 4 400 obrazových materiálů, kterou spravuje pražská Slovanská knihovna. Sbírka vznikla v průběhu první třetiny 20. století zásluhou českého ministerského úředníka, překladatele ukrajinské literatury a amatérského fotografa Rudolfa Hůlky. Jeho snahou bylo zachytit nejen běžný, ale i sváteční život obyvatel daného regionu. Proto dokumentoval lidovou i církevní architekturu, výjevy z každodenního života, ale též pracovní činnosti, nákupy, způsoby dopravy, církevní rituály i lidové tradice. Velkou etnografickou hodnotu mají fotografie dobových oděvů a lidových výrobků (výšivek, nářadí, nádobí, kraslic). Mnoho fotografií zobrazuje přírodní scenérie a různé krajinné motivy. Nevelkou, ale pozoruhodnou část sbírky tvoří snímky městských i venkovských židovských obyvatel.

Knihu tvoří tři části: úvodní studie přibližující životní osudy Rudolfa Hůlky, obrazové album obsahující reprodukce téměř 200 fotografií převážnou většinou z území Podkarpatské Rusi, ale i z dalších geografických oblastí, jež Hůlka navštívil, a kompletní katalog Hůlkových obrazových materiálů vztahujících se k Podkarpatské Rusi, který čítá 1 451 jednotek.

Připomeňme, že na Podkarpatské Rusi ve dvacátých a třicátých letech žilo téměř 30 000 Čechů, a publikace by tak mohla zaujmout nejen dosud žijící pamětníky, ale i jejich potomky a samozřejmě i širší čtenářskou veřejnost.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2016, 2. vydání, 299 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 78), cena 420 Kč

ISBN 978-80-7050-667-7

 

Marcela Strouhalová
Knihy znovu nalezené

Konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR

Publikace je jedním z výstupů projektu Knihy znovu nalezené, který byl první hlubší analýzou do obsahu rezervních fondů Národní knihovny ČR. Cílů projektu bylo několik, zmiňme alespoň zpracování dvanácti tisíců knih, provedení právní analýzy a historického výzkumu, který se dotkl této části knih. Původní předpoklad, s nímž byl započat archivní výzkum, spočíval v tom, že naprostá většina knih uložených dnes v rezervních fondech, pochází z konce druhé světové války. Při výběru ke zpracování byly upřednostněny knihy, které byly označeny provenienčními znaky, ať už razítkem nebo exlibris. Na základě studia těchto znaků se ukázalo, že paleta původních vlastníků je mnohem pestřejší. Výzkum tak prokázal, že celkový počet svazků v rezervních fondech rozhodně neodpovídá pouze tomuto předpokladu. Ukázalo se, že knihy se do tehdejší Národní a universitní knihovny dostávaly z různých míst Československa, a to nejen v rámci zajištění a konfiskace majetku po válce, ale i v následujících desetiletích.

Publikace Knihy znovu nalezené představuje stručnou analýzu mechanismů, jež ovlivňovaly tok knih především v období těsně po válce, a tím pokládá základní kameny k hlubšímu bádání, jež by se hlouběji věnovalo tomuto tématu. Mnoho otázek zůstalo dosud nezodpovězeno. Knihy vůbec provázelo velké ticho, jako by se snad ani nejednalo o kulturní předměty, přestože v období po druhé světové válce změnilo několik milionů knih svého vlastníka, a na knihy pamatovala i normotvorná činnost státních úřadů. Co můžeme říci už teď, že je téměř nemožné se dobrat přesných počtů, kolik knih mělo vlastně tento osud. Už jen proto, že za měrné jednotky byly brány ne kusy, ale „bedny, balíky a vagony“.

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2016. 144 stran, 36 stran obr. příloh., neprodejné

ISBN 978-80-7050-665-3

 

Pavla Semerádová – Eliška Šedivá
Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii Siloensis

Tematický katalog hudební sbírky kláštera v Želivě

Dvoudílná publikace obsahuje soupis jedinečných hudebních památek uložených ve sbírce kláštera pre­monstrátů v Želivě, který byl při­praven za pomoci informačního aparátu Souborného katalogu budovaného v NK ČR a databáze RISM. Představuje dal­ší svazek z řady katalogů vydávaných v ediční řadě Ná­rodní knihovny ČR Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae. Katalog je opatřen obsáhlým úvodem a ediční zprávou, jež jsou přeloženy do angličtiny a které zachycují bohatou a pozoruhodnou historii vzniku sbírky. Hudební sbírka želivského kláštera nabízí rovněž ideál­ní podmínky pro výzkum filigránů v hudebním materiálu, neboť obsahuje velké množství datovaných hudebnin.

Želivskou sbírku hudebnin, o níž máme poměr­ně ucelený přehled z let 1707–1858, tvoří převážně chrá­mové skladby. Repertoár představuje všechny druhy chrámové hudby, mše nebo jen části mše Kyrie a Glo­ria, offertoria, litanie, nešporní žalmy, sekvence, hymny. Z jednotného charakteru sbírky se vymyká několik desí­tek skladeb, převážně symfonií, koncertů, skladeb pro de­chové nástroje a partit, které byly v devadesátých letech 20. století nalezeny na kůru. Sbírka chrámových skladeb, která vznikala péčí ředitelů chrámového kůru, pokrývá té­měř celý liturgický rok. V době největšího rozkvětu klášte­ra v 18. století je zřetelný příklon také ke světské hudbě, zastoupené zejména skladbami pro dechové nástroje, různými ouverturami, kasacemi. Dochované hudebniny želivské sbírky tak ilustrují bohatý kulturní život želivského kláštera v průběhu celého roku.

Katalog, který je opatřen cizojazyčnou předmluvou, uvádějící historii vzniku sbírky, ediční zprávou a rejstříky, je určen nejen badatelům, ale i interpretačním umělcům při volbě nového repertoáru, k poznání regionálních hudebních sbírek a jako základní příručková literatura hudebních knihoven celého světa.

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2016. 660 stran (pars prima A–N; pars sekunda O–Z), 6 str. obr. příloh. Cena 360,-- Kč

ISBN 978-80-7050-664-6

 

 

Autoři textů: Lukáš Babka, Hana Opleštilová, Alexander Mušinka

Rudolf Hůlka: Fotografie Rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia

Publikace představuje soubor dvanácti dosud neznámých fotografií Romů z pozůstalosti Rudolfa Hůlky, která je uložena ve fondech Slovanské knihovny v Praze. Svým obsahem částečně čerpá z knihy Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůly (1887–1961), kterou vydala Národní knihovna ČR v roce 2014. Snímky Romů tohoto českého úředníka, překladatele a amatérského fotografa jsou výjimečné nejen vysokou výtvarnou a dokumentární hodnotou, ale i tematickým zaměřením. Na rozdíl od jiných autorů, kteří primárně dokumentovali život usedlých Romů nebo romské kolonie, se Hůlka zaměřuje na kočovné Romy. Uveřejněné fotografie alespoň částečně dokumentují materiální a okrajově i sociální kulturu Romů v meziválečném období. Díky nim můžeme například sledovat odlišnosti v oblékání mezi usedlými a kočovnými Romy, způsob bydlení, šperky mladých děvčat nebo se něco dozvědět o složení a velikosti romských skupin.

Národní knihovna ČR, Praha, Krajské centrum pre rómske otázky, Prešov 2015, 1. vydání, 23 stran, neprodejné (na vyžádání)

ISBN 978-80-7050-648-6 (Národní knihovna ČR, Praha)

ISBN 978-80-971932-8-7 (Krajské centrum pre rómske otázky, Prešov)

 

Editor Ludmila Mašková

Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 „Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy“

24. listopad 2015, Praha

V období 2011–15 byl v rámci projektu NAKI DF11P01OVV020 "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na archivní a knihovní fondy", řešeném Ústavem chemických procesů AV ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Národním archivem, zkoumán vliv vnitřního prostředí na poškození archivních a knihovních sbírek. Součástí řešení bylo sledování stupně znečištění vnitřního ovzduší vybraných archivů a knihoven prachovými částicemi a plynnými polutanty, s cílem zjistit možné zdroje znečištění.

Při řešení projektu byly také porovnávány různé metody mechanického čištění povrchu papíru znečistěného prachem. Pomocí měřicího systému SurveNIR byly dále u inkunábulí z 15. století a identických tisků z pražských tiskáren vydaných v 18. století, uložených v Národní knihovně v Klementinu a v depozitářích ve Zlaté Koruně a v Teplicích, porovnávány hodnoty vlastností odrážející chemické poškození papíru. Vyšší chemická degradace byla pozorována u svazků uskladněných v Praze. Výsledky tak opět potvrzují, že kvalita vnitřního prostředí, v kterém jsou knihy a archiválie uloženy, má výrazný vliv na jejich stav.

Národní knihovna ČR a Ústav chemických procesů AV ČR, Praha 2015, 1. vydání, 68 stran, není určeno k prodeji, dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/odborne-texty-a-informace/sbornik-metodika-hodnoceni-vlivu-kvality-ovzdusi-na-knihovni-a-archivni-fondy

ISBN 978-80-7050-660-8

ISBN 978-80-7050-663-9 (online : pdf)

 

Tomáš Svoboda, Marie Balíková, Jaroslav Kvasnica, Zuzana Kvašová, Edita Lichtenbergová, Zdeněk Matušík, Jiří Pavlík, Jan Stavěl, Jaroslav Svoboda, Jaroslava Svobodová, Petra Šťastná, Martin Žížala
Elektronické publikace v Národní knihovně ČR

Kolektivní monografie, určená pro odbornou veřejnost z řad knihovníků, informačních pracovníků, nakladatelů a vydavatelů, poskytuje přehlednou informaci o zpracování elektronických publikací (tj. elektronických knih, elektronických periodik a podobných) v NK ČR v roce 2015 po skončení prací na projektu Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR (financovaného z programu NAKI), jehož cílem bylo zprovoznit příslušná zařízení a procesy pro příjem, sdílení a dlouhodobou ochranu elektronických publikací.

Národní knihovna ČR, Praha 2015, 1. vydání, 93 stran.

ISBN 978-80-7050-654-7 (online : pdf), dostupné z:
https://drive.google.com/file/d/0B46gpfbHV70tR28wSzYyUmxqOHc/view?pref=2&pli=1

ISBN 978-80-7050-655-4 (online : epub), dostupné z:
https://drive.google.com/file/d/0B46gpfbHV70tblJJWGM5RHM1cjQ/view?pref=2&pli=1


Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová, Jarmila Přibylová, Jaroslava Svobodová
Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR

Publikace popisuje jednotlivé kroky procesu implementace nového katalogizačního standardu, mezinárodních pravidel RDA (Resource Description and Access) v oblasti zpracování elektronických publikací. Pro potřeby výběru a posléze převzetí nových katalogizačních pravidel bylo třeba analyzovat implementaci předcházejících pravidel AACR2 (Anglo-amerických katalogizačních pravidel) do české katalogizační praxe a rovněž analyzovat obsah RDA, aby přechod na nová katalogizační pravidla zajistil využitelnost stávajících katalogů a zároveň co nejefektivněji plnil požadavky různých uživatelů. Předkládaná publikace slouží nejen jako shrnutí problematiky související s implementací katalogizačních pravidel, v budoucnosti bude představovat důležitý zdroj informací, využitelný při úvahách o změně formátu. Elektronická publikace vznikla na základě úkolu řešeného v rámci projektu NAKI „Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR“.

Národní knihovna ČR, Praha 2015, 1. vydání, 70 stran, není určeno k prodeji, dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/informativni-materialy/bibliograficky-popis-elektronickych-publikaci-v-siti-knihoven-cr

ISBN 978-80-7050-657-8 (online : pdf)

 

Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Naděžda Andrejčíková, Jarmila Podolníková, Vlaďka Mazačová
Interoperabilita v paměťových institucích: INTERPI

Publikace informuje o dosažených výsledcích projektu Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI) DF11P01OVV023 Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) financovaném Ministerstvem kultury ČR.

Fondy a sbírky paměťových institucí tvoří jádro národního kulturního, industriálního a přírodního dědictví. Cílem projektu INTERPI je tvorba společné ontologie a znalostního modelu odpovídajícího potřebám všech paměťových institucí a obohaceného o potřebné sémantické informace umožňující i strojové zpracování dat. Přináší také nové paradigma zpracování dat na základě objektového přístupu, které se zaměřuje na zpracování entit (tříd) a komplexních  vztahů mezi nimi, a jehož cílem je zabezpečení sémantické interoperability.

Publikace je určena odborným komunitám paměťových institucí.

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2015. 108 s., není určeno k prodeji

ISBN 978-80-7050-658-5

 

Vydané publikace

Biblické příběhy na renesančních iluminacích (booklet k výstavě)

Hudební rukopisy, kancionály a graduály, ze sbírek Národní knihovny České republiky, obsahují iluminace, pro něž je charakteristické nepřeberné množství ikonografických motivů, které samy o sobě představují vzorník biblické ikonografie. Výtvarná podoba těchto zpěvníků ilustruje různorodost bohaté výzdoby, jež tvoří specifickou oblast renesančního umění v historických zemích Koruny české. V kontextu středoevropského umění jsou ručně psané a zdobené graduály ojedinělou záležitostí, avšak v Čechách se iluminované zpěvníky staly silným uměleckým a sociálním výrazem doby.

Národní knihovna ČR, Praha 2015, neprodejné.

ISBN 978-80-7050-656-1

 

Eva Novotná
Klementinské pověsti

Vyprávění o Klementinu, které má charakter kratičkých pověstí. Roztomilá knížečka přináší pravdivé i fantaskní příběhy nejen o příchodu jezuitů do Prahy a jejich „Klementinském ostrově“, založení klementinské knihovny, klementinském pokladu, ale i významných osobnostech, které jsou s Klementinem spjaté, např. W. A. Mozartovi, J. Keplerovi a Vlašské kapli, Edmundu Campionovi, zakladateli barokního divadla v Klementinu, nebo o Terezce z Mariánského náměstí.

Národní knihovna ČR, Praha 2015, 2. aktualizované vydání, 19 stran, 20,- Kč

ISBN 978-80-7050-651-6

 

Standard pro dobrou knihovnu

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Metodický pokyn, který stanovuje základní kvantitativní a kvalitativní podmínky pro poskytování knihovnických služeb pro knihovny zapsané v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR, vychází z obecných principů Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách a návazné směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven z roku 2010.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2013, 3., aktualizované vydání, 11 stran, neprodejné.

ISBN 978-80-7050-652-3

 

Z. Bartl – T. Nejedlý – S. Světlíková – L. Šimek
Metodika tvorby
rozšířeného záznamu národních autorit (pro oblast zpracování tisků 16. století). Osobní jména a korporace

Formát MARC 21

Příprava metodiky pro tvorbu autorit, kterou bude možné využívat při zpracování tisků 16. století, byla součástí grantového projektu nazvaného Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky, řešeného v rámci programu NAKI. Řešitelský tým projektu za NK ČR pod vedením PhDr. Z. Bartla připravil tuto metodiku s ohledem na specifika tisků 16. století a v návaznosti na platnou (obecnou) metodiku tvorby autorit (Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21. Osobní jména a Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21. Korporace). Autoři metodiky také čerpali z výsledků projektu Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR, resp. ze zkušeností řešitelského týmu tohoto projektu.

Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2014, 40 stran, neprodejné.

ISBN 978-80-7050-646-2

 

Vydané publikace

Zdeněk Uhlíř

Jan Hus: Problém přijmout svobodu

Kulaté, 600. husovské výročí chce Národní knihovna ČR připomenout publikací, která sleduje jednak Husův myšlenkový vývoj a jednak ideové střety v českých zemích. Dokládá také mnohost různých interpretací Husova života a díla a vede k poznání, že Jan Hus není ani osobou uzavřenou v minulosti, ani postavou z čítankových příběhů, ale epochálním činitelem, který je i dnes živý, protože povzbuzuje ke stále novým pohledům a výkladům. Autor mapuje Husovo působení a s ním spojené konflikty na pozadí jím prosazovaného způsobu činné víry, důležitého pro emancipaci laického živlu ve středověké církvi, a jeho protějšku, představovaného subjektivním svobodným jednáním, zásadním pro liberalizaci a demokratizaci života v tehdejší společnosti. Zamýšlí se i nad faktem, že ačkoli je Jan Hus světově známou osobností českých dějin, není v širším historickém rámci přijímán jednoznačně. Na jedné straně ho většina husovských badatelů i velká část evangelíků považuje za vzorový příklad svobodně myslícího člověka, na druhé straně nelze pominout ani pohled mnoha socialistů různých proudů, dokonce i anglosaských klasických liberálů a libertariánů, kteří Jana Husa pokládají za typického klerikála, anebo dokonce za podněcovatele anticivilizačního hnutí a prosazovatele destrukce.

Národní knihovna ČR, Praha 2015, 1. vydání, 88 stran, cena 95 Kč

ISBN 978-80-7050-649-3

 

Sestavily Miluša Bubeníková a Radka Hříbková
Na trnitých cestách života a tvorby

Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana (Praha, 25. ledna 2012, Národní knihovna České republiky)

Sborník ze sympozia věnovaného životnímu jubileu PhDr. Františka Kautmana, významného českého literárního vědce a spisovatele, které v lednu 2012 uspořádala Společnost Dostojevského v Praze ve spolupráci se Slovanskou knihovnou. Na sympoziu přednesli příspěvky lidé, kteří s jubilantem v různých etapách jeho pestrého a složitého života sdíleli odborné zájmy, zejména literární vědci i bývalí kolegové z Akademie věd. Vystoupili zde také Kautmanovi souputníci z disentu i zahraniční host zabývající se tvorbou F. M. Dostojevského. Sborník obsahuje kromě textů, jež zazněly na sympoziu, také příspěvek věnovaný Kautmanovým pracím o odkazu spisovatele Egona Hostovského, pojednání o Klubu osvobozeného samizdatu a rovněž dvě rozsáhlejší Kautmanovy práce věnované stěžejním autorům jeho života – F. M. Dostojevskému a F. Kafkovi. Na konci svazku čtenáři naleznou jmenný rejstřík a poprvé vydaný soupis Kautmanových prací a bibliografii prací o Františku Kautmanovi.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2015. 264 stran. (Publikace Slovanské knihovny; 75), cena 195 Kč.

ISBN 978-80-7050-645-5

 

Meziválečná přestavba Klementina
Galerie Klementinum – Výstavní sál ve dnech 18. 3. – 10. 5. 2015

Booklet k výstavě pořádané Národní knihovnou ČR v Galerii Klementinum. Expozice, na níž byly vystaveny převážně archivní materiály a dobové fotografie, dokumentovala stavební přeměnu barokního Klementina pro potřeby vědeckých knihoven, jež se odehrávala v  letech 1924–1951 a zahrnovala celkem čtyři etapy, během kterých docházelo nejen ke stavebním úpravám, ale i k vybavení vším prostorovým, technickým a telekomunikačním zařízením. Těžiště přestavby pro potřeby univerzitní knihovny bylo v prvních dvou etapách spadajících do let 1924–1929. Ve 30. let pak přišla na řadu adaptace jednotlivých křídel pro Knihovnu vysokých škol technických a Slovanskou knihovnu. Zrestaurovaná byla rovněž Zrcadlová kaple adaptovaná pro výstavní účely. Autorem rozsáhlé rekonstrukce a dostavby areálu byl architekt Ladislav Machoň. Výsledky přestavby v průběhu času mimo jiných dokumentoval Jaroslav Bruner-Dvořák, jehož fotografie umožňují nahlédnout do měnícího se klementinského areálu. Jednotlivé etapy a řešení stavebních úprav přibližují rovněž četné dokumenty uložené v Archivu NK ČR.

Prolnutím tří rovin, kterými jsou genius loci Klementina, prostor a jeho proměna architektem a oko fotografa, který tuto proměnu zachytil, vzniká zajímavý pohled na nedávnou historii objektu, který patří k nejcharakterističtějším součástem barokní Prahy. Zároveň je aktuální v dnešní době, kdy dochází k dalším změnám v rámci probíhající revitalizace celého areálu.

Národní knihovna ČR, Praha 2015, 1. vydání, neprodejné

ISBN 978-80-7050-647-9

 

Bohuslav Andrš

Česká Alexandrovka
Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi

Memoáry se zabývají dosud značně opomíjenou kapitolou z dějin českého vystěhovalectví na Ukrajinu a do Ruska. Autor (narozen 1926), rodák z osady Česká Alexandrovka poblíž Oděsy, popisuje strastiplné putování českých exulantů-evangelíků od pobělohorské doby; hlavní pozornost  věnuje historii své rodné obce, založené na přelomu 19. a 20. století. Zaznamenává pohnuté osudy obyvatel Alexandrovky v průběhu první poloviny 20. století, vzpomíná na represivní kampaně ve dvacátých a třicátých letech i v průběhu druhé světové války. Stranou neponechává ani repatriaci některých alexandrovských Čechů do ČSR po roce 1945 a popisuje jejich životy – i svůj vlastní – ve staronové vlasti. Cennou dokumentární hodnotu má obrazová příloha.

Kniha, která je svým zaměřením ojedinělá, vychází ve 2. aktualizovaném a rozšířením vydání, a jistě si opět najde své čtenáře nejen mezi odbornou veřejností, ale také u širokého čtenářského publika.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. Praha 2015, 2. pozměněné a doplněné vydání, 269 stran, 20 stran obr. příloh, (Publikace Slovanské knihovny; 76), cena 200 Kč.

ISBN 978-80-7050-644-8

 

Sestavil Marc Niubo

Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR

Publikace vychází k 50. výročí nepřetržité činnosti Souborného hudebního katalogu, jehož vykonavatelem je hudební oddělení Národní knihovny ČR. Tento soupis je naplněním ústřední evidence hudebních památek uložených ve sbírkách a fondech knihoven, muzeí, archivů a církevních institucí na území Čes­ké republiky. Má charakter bohaté hudebně dokumentační základny, která poskytuje detailní informace o přímých rukopisných i tištěných hudebních pramenech. V době, kdy se dosud nezpracované hudební prameny předávají do elektronické databáze RISM, seznamuje zájemce s historií světově jedinečné soupisové akce a představuje přehledného průvodce klasickým katalogem. Publikace obsahující komentovaný soupis všech hudebních sbírek, které v jeho rámci byly do roku 2013 zpracovány, je určena odborné veřejnosti, zejména knihovnám, muzeím, archivům a dalším institucím, jež ve svých fondech uchovávají historické hudební prameny.

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2014. Náklad 250 výtisků. 64 stran, cena 150 Kč.

ISBN 978-80-7050-642-4

 

Rovný přístup. Standard Handicap Friendly

Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením

Metodická příručka, zaměřená na problematiku přístupnosti knihoven a jejich služeb pro osoby se specifickými potřebami, se zabývá tématem důležitým nejen z hlediska etiky a potřeby respektování lidské důstojnosti, ale i požadavku na rovnost příležitostí vyjádřeného v Listině základních práv i v knihovním zákoně (zákon č. 257/2001 Sb.), jenž stanovuje povinnost veřejných knihoven zajistit přístup k informacím všem osobám bez rozdílu. Potřeba dostupnosti služeb knihoven se však zdaleka netýká jen lidí s postižením, ale také příslušníků jazykových či národnostních menšin, lidí se zdravotními omezeními či psychickými poruchami, seniorů aj. Tato užitečná příručka, obsahující i návod, jak získat certifikát Handicap Friendly, by měla pracovníkům knihoven pomoci zlepšovat dostupnost knihoven a jejich služeb pro znevýhodněné uživatele.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2014, 1. vydání, 92 s., neprodejné

ISBN 978-80-7050-641-7

 

Vydané publikace

Úvod napsaly Lucie Hájková a Blanka Szunyogová. Závěrečnou redakci soupisu provedla a rejstřík sestavila Marie Iljašenko.

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VIII: Specializované archivy

Osmý, závěrečný díl Soupisu pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky je věnován archiváliím vztahujícím se k této problematice uloženým ve specializovaných archivech, které byly v době vzniku soupisu nazývány archivy zvláštního významu. Podkladem pro tento svazek, stejně jako pro všechny předcházející, byly údaje, které pořídily archivy na základě pokynu tehdejší Archivní správy Ministerstva vnitra ČR ve druhé polovině sedmdesátých a v první polovině osmdesátých let 20. století. Soupis tehdy zůstal pouze v rukopise a zahrnoval prameny z oblasti politické, ekonomické, kulturní a dalších na celém území tehdejšího Sovětského svazu, na němž dnes existuje několik nezávislých států. Současné vydání soupisu se omezuje na území Ruska, Ukrajiny a Běloruska, tedy států na teritoriu Evropy. Přestože nemohla být vzhledem k velkému rozsahu podchycených dokumentů provedena úplná věcná revize regestů, a soupis tak většinou odráží tehdejší stav zpracování archivních fondů a sbírek, došlo při vytváření tohoto svazku k částečné revizi, například názvy jednotlivých fondů byly upraveny podle celostátní evidence Národního archivního dědictví.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2014. Náklad 250 výtisků. 480 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 80), cena 150 Kč.

ISBN 978-80-7050-636-3

 

Přeložily Edita Lichtenbergová – Ludmila Benešová – Jaroslava Svobodová – Jarmila Přibylová – Marie Balíková. Odpovědná redaktorka Edita Lichtenbergová

MARC 21. Bibliografický formát. Dodatek 2

Dodatek 2 obsahuje překlad originálů dodatků MARC 21. Bibliografic Format. Updates 10–18 do roku 2013, jedná se o dodatky 10 až 17. Těsně před vydáním vyšel v originále dodatek 18, z něhož byla přeložena z časových důvodů jen jedna část, kterou bychom postrádali při práci s formalizovanými záhlavími – v polích X10 a X11 byla zavedena opakovatelnost podpole $c (Místo konání akce).

Volné listy ve fólii jsou určeny ke vkládání do základního manuálu MARC 21. Formát pro autority, vydaného Národní knihovnou ČR v roce 2004.

Národní knihovna ČR, Praha 2014, 330 stran, cena 250 Kč

ISBN 978-80-7050-639-4

Vyprodáno.

 

100x Vojtěch Kubašta.

Galerie Klementinum – Výstavní sál 18. 9. 2014 – 9. 11. 2014

Katalog k výstavě, kterou pořádala Národní knihovna ČR ve spolupráci s Archivem výtvarného umění ke 100. výročí narození malíře a grafika Vojtěcha Kubašty. Vedle knižních ilustrací a obálek publikací zahrnuje ukázky prostorových pohlednic, skládaček a grafických listů ze soukromé sbírky Ladislava Janoucha, včetně souboru Klementinum z roku 1945.

Národní knihovna ČR, Praha 2014, 1. vydání, 14 s., cena 20 Kč

ISBN 978-80-7050-640-0

 

Hana Opleštilová – Lukáš Babka. Úvodní slovo napsal Edward Kasinec
Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961)

The Lost World of Subcarpathian Rus’ in the Photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961)

Česko-anglická publikace představuje dokumentárně velmi cenný výběr fotografií z rozsáhlé sbírky čítající téměř 4 400 obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, překladatel ukrajinské literatury a amatérský fotograf Rudolf Hůlka. V jeho fotografickém díle se nám dochovala velmi pestrá směs obrazových materiálů, která poskytuje jedinečné svědectví o životě v meziválečném Československu a některých dalších částech Evropy a severní Afriky. Hůlkova sbírka, kterou spravuje pražská Slovanská knihovna, tak zejména ve vztahu k dějinám, kultuře a etnografii historického území Podkarpatské Rusi – jedné ze čtyř samosprávných zemí Československa v letech 1919–1939 – významně rozšiřuje dosud známé zdroje obrazových dokumentů. Fotografie jsou badatelsky unikátním materiálem etnografického charakteru, který zaznamenává krásu přírodních scenérií, proměny krajiny vlivem lidské činnosti, rozmanitost lidských aktivit a tradic, dobových oděvů a lidových výrobků, malebnost, ale současně tvrdost každodenního zápasu o holé živobytí v karpatských vesnicích, na samotách i ve městech. Nevelkou, ale pozoruhodnou část sbírky tvoří snímky městských i venkovských židovských obyvatel.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2014, 1. vydání, 291 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 74), cena 420 Kč

ISBN 978-80-7050-630-1

 

Služby knihoven knihovnám

Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Krajské a další jimi pověřené knihovny poskytují knihovnám ve svém regionu řadu služeb souhrnně nazývaných regionální funkce knihoven. Jejich hlavním cílem je umožnit každému obyvateli České republiky přístup ke kulturním hodnotám, podpořit rozvoj vzdělanosti a zkva­litnit kulturní a společenský život i těch nejmenších obcí. Tyto služby jsou pro knihovnu bezplatné, náklady na jejich zajištění krajskými a pověřenými knihovnami jsou financo­vány z rozpočtu kraje.

V roce 2012 vydala Národní knihovna ČR pro zřizovatele knihoven publikaci Standard pro dobrou knihovnu. V tomto dokumentu je uveden přehled služeb, které by měla nabízet každá knihovna, usilující o poskytování kvalitních služeb svým uživatelům. Příručka předkládaná nyní seznamuje s podpůrnými službami pro obecní knihov­ny, které napomáhají doporučeného standardu dosáhnout.

Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, Praha 2014, 1. vydání, 14 stran, neprodejné. Distribuce: Knihovnický institut.

ISBN 978-80-7050-635-6

 

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl III: 1788–1795

Sestavila Františka Sokolová

Třetí svazek katalogu starých ruských tisků tištěných azbukou z fondů Slovanské knihovny zahrnuje tituly vydané v období historicky, politicky a kulturně převratném – v době Francouzské revoluce. Podobně jako první dva svazky řady těží i tento především z knihovny petrohradskéno knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Bibliografie obsahuje záznamy 491 titulů vydaných v letech 1788–1795. Její součástí je 13 obrazových příloh, rejstřík, seznam literatury a seznam zkratek.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. Praha 2014. 1. vydání, 404 s., (Bibliografie Slovanské knihovny, sv. 81), cena 150 Kč

ISBN 978-80-7050-632-5

 

Marina Cvetajevová

Verše Čechám / Stichi k Čechii

Přeložil Jiří Turek

Publikace přináší paralelní rusko-české vydání veršů Mariny Cvetajevové (1892–1941), básnířky s pohnutým osudem. Verše napsané v Paříži v letech 1938–1939 čerpají z životních osudů autorky a vzpomínek na Československo, v němž Cvetajevová žila v letech 1922–1925. Úvodní slovo napsal prof. Vladimír Svatoň. Knížka nevelkého rozsahu je určena široké kulturní veřejnosti. Dvojjazyčné vydání umožní srovnat podobu originálních veršů s kvalitou českého překladu. Jde o první kompletní vydání tohoto básnického cyklu v češtině vůbec.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2014, 1. vydání, 95 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 73), cena 130 Kč

ISBN 978-80-7050-631-8

Vyprodáno.

 

Standard pro dobrou knihovnu

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Metodický pokyn, který stanovuje základní kvantitativní a kvalitativní podmínky pro poskytování knihovnických služeb pro knihovny zapsané v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR, vychází z obecných principů Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách a návazné směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven z roku 2010.

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, Praha 2013, 2. vydání, 11 stran, neprodejné. Distribuce: Knihovnický institut

ISBN 978-80-7050-628-8

 

COLLECTIO OPERUM MUSICALIUM QUAE IN BIBLIOTHECA KINSKY

ADSERVANTUR

CATALOGUS ARTIS MUSICAE IN BOHEMIA ET MORAVIA CULTAE

ARTIS MUSICAE ANTIQUIORIS CATALOGORUM SERIES VOL. VIII

Sestavila Eliška Bastlová

Hudební sbírka v knihovně Kinských, kterou spravuje Knihovna Národního muzea (CZ-Pn), byla poprvé podrobněji prozkoumána v roce 2010. Obsahuje přes 1000 jednotek hudebních dokumentů z konce 18. a první poloviny 19. století, buď sdružených do obsáhlých vázaných konvolutů, nebo ležících volně ve složkách či samostatných listech. Sbírka vznikla patrně sloučením několika soukromých hudebních kolekcí členů knížecího rodu Kinských. Díky četným vlastnickým podpisům a několika původním soupisům hudebnin bylo možné částečně rekonstruovat původní podobu jednotlivých celků sbírky, odhadovat jejich vývoj a množství dnes dochovaného materiálu oproti někdejšímu stavu. Tematický katalog hudební sbírky z knihovny Kinských, tak jak je zde prezentován, zahrnuje hudební rukopisy a hudební tisky s fotografickými ukázkami, je doplněn celkem osmi rejstříky a najdeme zde předmluvu v češtině a angličtině. Na vydání publikace se finančním příspěvkem podílela Nadace Českého hudebního fondu.

Národní knihovna ČR, Praha 2013, 1. vydání, 384 stran, cena 290 Kč

ISBN 978-80-7050-626-4

Michaela Freemanová

FRATRUM MISERICORDIAE ARTIS MUSICAE COLLECTIONES IN BOHEMIA ET MORAVIA RESERVATAE. Pars prima: BOHEMIA et MORAVIA I; Pars secunda: MORAVIA II

CATALOGUS ARTIS MUSICAE IN BOHEMIA ET MORAVIA CULTAE

ARTIS MUSICAE ANTIQUIORIS CATALOGORUM SERIES, VOL. VII/1, VOL. VII/2

Dvoudílný katalog navazuje na předchozí dílo autorky Collectio fratrum misericordiae Kukussiensis a shrnuje výzkum všech zbývajících hudebních sbírek milosrdných bratří, které se dochovaly v českých zemích.

Jedná se o raritní prameny: zdá se, že kromě sbírky wroclawské a dvou malých sbírek, které pocházejí z konventů milosrdných bratří ve Štýrském Hradci a Vídni, se žádné podobné fondy na území někdejšího Rakouska-Uherska nedochovaly. S výjimkou kukské sbírky je však většina českých a moravských řádových hudebních fondů – z konventů v Čechách (Praha, Nové Město nad Metují, Kuks), na Moravě (Valtice, Prostějov, Brno, Letovice, Vizovice) a ve Slezsku (Těšín) – neúplná. Vytvoření jejich katalogu a zjištění jejich historické hodnoty patřilo tak k nejsložitějším a zároveň nejzajímavějším úkolům, které na sebe hudební historik mohl vzít. Vydání knihy finančně podpořila Grantová agentura ČR a Geoffrey Piper (MusicEnterprise, Luxembourg).

Národní knihovna ČR, Praha 2013, 1. vydání, 2 svazky, 828 stran, cena 360 Kč

ISBN 978-80-7050-613-4

Vyprodáno.

 

K vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek

Libri catenati Egrenses

Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku

Autoři celkem jedenácti studií, obsažených v knize, se – bez nároku na vyčerpávající úplnost – věnují různým aspektům v roce 2008 Národní knihovnou ČR zakoupené knihovny chebského františkánského kláštera, v němž je uchována podstatná část pozdně středověké, původně pultové knihovny. Její mobiliář se nedochoval, samotné „libri catenati“ však ano. Většina svazků z 15./16. století má stopy po připoutání k řetězu a na několika z nich jsou unikátně dochovány dokonce celé řetězy. Fond čítá 11 tisíc svazků z období od 30. let 15. století až do 40. let 20. století, a tak studie upozorňují jen na konkrétní rukopisné texty či jejich soubory, na iluminace a rané grafiky významné z hlediska umělecké historie, popisují činnost klášterní knihvazačské dílny či vývoj knihovny a jejího uložení a zpracování v novověku. Další se pak zabývají rekonstrukcí pozdně středověkých osobních knihoven, které vplynuly do chebského fondu, a chebskými katenáty.

Národní knihovna ČR, Praha 2013, 1. vydání, 360 stran, cena 360,- Kč

ISBN 978-80-7050-618-9

 

Sestavili Semjon Vilenskij a Lukáš Babka; z ruských originálů přeložila Radka Bzonková, z českých originálů přeložila Allena Ponomaryova

Úvod Semjon Vilenskij (Literatura odporu), doslov Radka Bzonková (Hamleti ve vaťáku. Několik slov k ruské a české lágrové literatuře)

Ozvěny Gulagu: povídky a vzpomínky

Echo Gulaga: rasskazy i vospominanija

Dvojjazyčné česko-ruské vydání povídek a vzpomínkových textů bývalých ruských vězňů, jež přibližují život v sovětských koncentračních a pracovních táborech známých pod zkratkou GULAG. Soubor doplňuje výběr z memoárů českého vězně Jana Bačkovského, které dokazují, že v těchto lágrech byli uvězněni i lidé jiných národností. Na vydání této knihy, jež obsahuje texty s mimořádnou výpovědní hodnotou, se podílely společně Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, moskevské sdružení Vozvraščenije a Ústav pro studium totalitních režimů.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Moskevské historicko-literární sdružení Vozvraščenije a Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, 1. vydání, 277 stran, (Publikace Slovanské knihovny č. 72), cena 160 Kč

ISBN 978-5-7157-0274-6 (Moskevské historicko-literární sdružení Vozvraščenije. Moskva)

ISBN 978-80-7050-615-8 (Národní knihovna ČR. Praha)

ISBN 978-80-87211-64-9 (Ústav pro studium totalitních režimů. Praha)

 

K vydání připravily Christie Koontz a Barbara Gubbin

Směrnice IFLA

Služby veřejných knihoven

Nové směrnice pro činnost veřejných knihoven na prahu 21. století, jež jsou výsledkem práce Stálého výboru sekce IFLA pro veřejné knihovny (Standing Committee for Public Libraries), jsou koncipovány tak, aby poskytly knihovníkům a informačním pracovníkům odbornou pomoc ve většině situací – při rozvoji efektivních služeb, budování kvalitních sbírek a zabezpečování dostupnosti všech informačních zdrojů dle potřeb a dle požadavků místní komunity. V současném složitém světě informací je pro knihovníky a informační pracovníky důležité, aby při vyhledávání poznatků a informací uspěli, a aby každá veřejná knihovna byla dynamickým a primárně veřejně přístupným místem, schopným aktivně reagovat na neustále se měnící informační potřeby. Česká verze, k jejímuž publikování dostala NK ČR souhlas od vedení IFLA, je pro větší využitelnost v našem prostředí doplněna texty knihovnických zákonů z České republiky a ze Slovenské republiky, stejně jako národními verzemi standardů pro veřejné knihovny.

Národní knihovna ČR, Praha 2012, 1. vydání, 204 stran, 50 Kč

ISBN 978-80-7050-612-7

Vyprodáno.

 

K vydání připravily Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková

Manu propria…

Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc.

Celkem devatenáct autorů se podílelo na vzniku sborníku vydaného u příležitosti životního jubilea PhDr. Aleny Richterové, pracovnice Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Sborník je výrazem díků za její přínos pro vědecké bádání i knihovědné školství a vzdělávání začínajících odborných knihovníků či bibliografů.
Témata jednotlivých příspěvků sborníku jsou rozmanitá, sahají od mapování významu rukopisů v historických knihovních fondech přes příspěvky zabývající se pozoruhodnými dokumenty nalezenými v knihovnách, literární historií, zajímavostmi z historiografie či knihovědnou problematikou. Nechybí ani osobní vzpomínka na studijní léta a počátky vědecké práce jubilantky.

Národní knihovna ČR, Praha 2012, 288 stran, cena 150 Kč

ISBN 978-80-7050-614-1

 

Mikuláš, Jiří
Vinzenz Maschek: Smyčcové kvartety

Celkem pět smyčcových kvartetů Vinzenze Maschka (1755–1831), vydaných v edici Fontes musicae, vychází z dobových opisů ze sbírky rodiny Strachotů, uložených v Hudebním oddělení Národní knihovny ČR. Titul mohou využívat hudebníci pro interpretační účely, badatelé ke studijním účelům a může vhodně doplnit fondy hudebních oddělení knihoven nejen v České republice. Úvodní studie a ostatní texty jsou v češtině a angličtině.

Národní knihovna ČR, Praha 2012, 1. vydání, cena 210 Kč
ISBN 978-80-7050-601-1
ISMN 979-0-9004025-0-9

 

Milada Svobodová
Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky

Pražská knihovna hořínsko-mělnické větve roudnických Lobkowiczů patří k nejvýznamnějším středoevropským šlechtickým knihovnám sběratelského charakteru. Od svého vzniku na sklonku 18. století byla totiž cílevědomě rozšiřována nákupy z pozůstalostí význačných bibliofilů. Do NK se pražská lobkowiczká knihovna dostala roku 1928, kdy ji stát vykoupil. Nejcennější část, kolekce rukopisů z 9.–19. století, však dosud není odpovídajícím způsobem zpřístupněna odborné veřejnosti. Předkládaný katalog rukopisů podchycuje přibližně pětinu fondu, tzn. rukopisy pocházející z knihoven nešlechtických bibliofilů. Původci dvou největších sbírek, advokát a univerzitní syndik Tomáš Antonín Putzlacher ( 1796) a profesor a děkan právnické fakulty Michal Schuster ( 1834), byli profesně spjati s pražskou univerzitou, menšími celky jsou zastoupeni např. Emanuel Ferdinandi ( 1815?), úředník guberniální účtárny, jehož proslulá sbírka byla zcela rozptýlena, či někdejší adjunkt univerzitní knihovny Leopold Jan Šeršník ( 1814), který po odchodu z Prahy vybudoval další knihovnu ve slezském Těšíně, a mnozí další. Publikace, jež přináší ve dvou svazcích stručné životopisy majitelů rukopisů, dějiny a charakteristiku jejich sbírek i detailní popisy středověkých a raně novověkých rukopisů, je vybavena obsáhlými rejstříky a obrazovými přílohami.

Národní knihovna ČR, Praha 2012, 1. vydání, 2 svazky, 682 stran, cena 330 Kč
ISBN 978-80-7050-597-7

 

Sestavili: Lukáš Babka a Igor Zolotarev
Ruská pomocná akce v Československu: historie, význam dědictví (k 90. výročí zahájení)

Sborník příspěvků přednesených v rámci konání mezinárodní odborné konference „Ruská pomocná akce: historie, význam dědictví (k 90. výročí zahájení)“, která se uskutečnila ve dnech 4. – 5. 10. 2011 v Klementinu. Příspěvky publikované v ruštině spolu s českým resumé analyzují průběh, význam i dědictví československého vládního projektu Ruské pomocné akce. Zaměřují se rovněž na hlavní postavy, které díky finanční podpoře čs. vlády dosáhly světové proslulosti.
Kniha vydaná ve spolupráci NK ČR – Slovanské knihovny a občanského sdružení Ruská tradice je určena široké odborné veřejnosti věnující se problematice ruské emigrace 20. století.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna a občanské sdružení Ruská tradice, Praha 2012, 1. vydání, 359 stran, (Publikace Slovanské knihovny č. 71), cena 380 Kč

ISBN 978-80-7050-609-7 (Národní knihovna ČR. Praha)
ISBN 978-80-905145-1-5 (Ruská tradice. Praha)

 

rakcia.jpg
Sestavila Blanka Szunyogová
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky (Díl VII: Archivy Jihomoravského kraje)

Již sedmý díl soupisu archivních materiálů k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 je věnován archiváliím, uloženým v archivech bývalého Jihomoravského kraje (podle současného územněsprávního uspořádání krajů Jihomoravského, Zlínského a části Kraje Vysočina), tedy v Moravském zemském archivu v Brně a ve státních okresních archivech, které jsou dnes vnitřními organizačními jednotkami státních oblastních archivů, v Archivu města Brna a v archivech podnikových.
Podklady pro publikaci připravuje odbor archivní správy a spisové služby MV ČR ve spolupráci s NK ČR – Slovanskou knihovnou. Publikace je přínosná při studiu česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2012, 1. vydání, 341 stran, (Bibliografie Slovanské knihovny č. 78), cena 135 Kč

ISBN 978-80-7050-608-0

soupispramenu7.jpg
Bibliografie Zdenky Bergrové 2005–2011

Dodatek k bibliografii Zdenky Bergrové, jedné z nejvýraznějších postav české překladatelské obce v oblasti literárněvědné rusistiky a básnířky, jež byla vydána v roce 2005 pod názvem Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové. Bibliografie 1945–2005. Chronologicky doplňuje vydání soupisu tvorby a podává ucelený přehled činnosti autorky do roku 2008, následně představuje tisky a vydání z pozůstalosti. Součástí dodatku k bibliografii jsou rovněž články o tvorbě Zdeňky Bergrové a odkazy na hesla o ní v encyklopediích. Uspořádala Hana Opleštilová, jež vydání doplnila redakční poznámkou.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2012, 1. vydání, 35 stran (Bibliografie Slovanské knihovny, sv. 79), cena 15 Kč.

ISBN 978-80-7050-607-3

 

bzb.jpg
Petra Oulíková
The Klementinum. A Guide

Dotisk publikace vydané v roce 2006, která mapuje klíčové etapy výstavby Klementina a zároveň může sloužit jako zasvěcený průvodce po celém areálu tohoto nejrozsáhlejšího barokního komplexu ve střední Evropě. Kromě nejznámějších míst, jako jsou Barokní knihovní sál, Zrcadlová kaple či Astronomická věž, jsou zde představeny i další unikátní prostory, které byly veřejnosti dosud nepřístupné. Součástí publikace je bohatá obrazová i fotografická dokumentace a rejstříky.

Národní knihovna ČR, Praha 2011, dotisk 1. vydání z roku 2006, 76 stran, cena 80 Kč

ISBN 978-80-7050-492-5

 

theklem.jpg

Naše nebo cizí. Písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku / Ours or Alien. Written Culture in the Balkans and Central Europe in the Middle Ages

Česko-anglická publikace byla vydána v rámci mezinárodního projektu EMBARK (Enhance Manuscriptorium through Balkan Recovered Knowledge) a u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se bude konat v Národní knihovně ČR od 18. 4. do 31. 5. 2012. Obsahuje eseje partnerů projektu z Bulharska, Česka a Srbska se zaměřením na rukopisy, staré tisky a další historické písemné materiály z balkánsko-slovanské oblasti. Ústředním tématem je vztah mezi kulturami ve střední Evropě a na Balkáně ve středověku. Publikace je barevná a vytištěná na křídovém papíře. Její součástí je CD s texty a obrázky.

Národní knihovna ČR, Praha 2012, 1. vydání, 98 stran + CD.

ISBN 978-80-7050-606-6

pk-balkan.jpg
sestavila Anastázia Lukáčová
Ukrajins‘ka Povstans‘ka Armìja ìnakše (v lìteraturì, mystectvì, kul’turì) / Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře)

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou a občanským sdružení Ruta ve dnech 21. – 22. října 2010 v Klementinu. Studie se nezabývají vojensko-politickým významem Ukrajinské povstalecké armády, nýbrž analyzují projevy tohoto historického fenoménu v oblasti kultury, výtvarného umění, psaného slova, architektury, hudby… Kniha obsahuje sedmnáct příspěvků připravených v ukrajinštině.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 212 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 69), cena 120 Kč.

ISBN 978-80-7050-602-8

Vyprodáno.

 

ukrajinska-pa.jpg
Sestavila Alenka Jensterle-Doležalová
Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století / V očeh drugega. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 4. – 5. listopadu 2010 v Klementinu. Odborné texty třiadvaceti autorů připravené česky nebo slovinsky přibližují vzájemné vztahy mezi Čechy a Slovinci především v oblastech historie, kultury, literární vědy, jazykovědy, vzájemných překladů a recepce jednotlivých autorů. Kniha vyšla díky finanční podpoře Veřejné agentury pro knihu Republiky Slovinsko (JAK).

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 315 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 68), cena 160 Kč.

ISBN 978-80-7050-604-2

 

vzajemnymp.jpg
Jiří Trávníček
Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)

Kniha přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice. Není pouhým souhrnem statistických údajů o tom, kolik čteme, co čteme, kolik knih kupujeme, jak často chodíme do knihoven, kde si nejčastěji obstaráváme informace o knihách, co má na náš vztah ke knihám největší vliv, jaké časopisy čteme atd. Data ukazují, jak je české čtenářstvo rozloženo, tj. kdo jsou jeho tahouni a kdo ho naopak táhne dolů, kde se nacházejí bariéry a kde má česká čtenářská kultura své silné stránky. Dále je zde čtení nahlíženo v kontextu jiných aktivit — mediálních, pracovních i volnočasových. Specifickým tématem druhého výzkumu je čtení beletrie a čtení v digitálním prostředí. Součástí knihy jsou i rámcové kapitoly o tom, kdy, kde a z jakého důvodu se zrodila beletrie, jakož i jak se mění či nemění čtení pod tlakem nových technologií. Nechybí ani srovnání se čtenářskou kulturou v jiných zemích.

Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR vydalo vydavatelství Host, Brno 2011, 1. vydání, 191 stran, cena 249 Kč.

ISBN 978-80-7294-515-3 (Host. Brno)
ISBN 978-80-7050-599-1 (Národní knihovna ČR. Praha)

 

ct-internauti.jpg
Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011)
Sborník příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103

V recenzovaném sborníku kinskjsou podrobně zpracovány dílčí výstupy výzkumného záměru, které byly prezentovány na jednodenním pracovním setkání uskutečněném dne 1. 12. 2011 v Národní knihovně NK ČR. Jednotlivé příspěvky jsou rozděleny do tematických okruhů týkajících se preventivní ochrany knihovních fondů, konzervátorských průzkumů a dokumentace fyzického stavu vzácných exemplářů, konzervátorských metod prováděných in situ, konzervačních činidel pro kolagenní historické materiály a odkyselování papíru s využitím vakuových baliček.

Národní knihovna České republiky, Praha 2011, 1. vydání, 222 stran, neprodejné.
(Zájemci z řad odborné veřejnosti se mohou obrátit na Mgr. Jana Novotného, Oddělení restaurování NK ČR, jan.novotny@nkp.cz)

ISBN 978-80-7050-603-5

 

vv.jpg
Sestavila Jitka Křesálková
Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych al‘manachach i sbornikach (1887–1987)

Bibliografie prvních vydání prací Ivana A. Bunina v časopisech a sbornících. Navazuje na první díl bibliografie, která zahrnuje původní knižní vydání tohoto prvního ruského nositele Nobelovy ceny za literaturu. Kniha pokrývá dosud nezmapovanou část Buninovy tvorby, která je častým předmětem nepřesností. Jedná se o příručku určenou pro celosvětovou slavistickou literárněvědnou odbornou veřejnost zabývající se moderní ruskou literaturou. Kniha je připravena v ruštině.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 335 stran, cena 120 Kč

ISBN 978-80-7050-592-2

 

bunin.jpg
Sestavili Lukáš Babka, Anastasia Kopřivová, Lidija Petruševa
Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv v Prage – dokumentacija. Katalog sobranij dokumentov, chranjaščichsja v pražskoj Slavjanskoj biblioteke i v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii

Ruský zahraniční historický archiv v Praze – provozní dokumenty (registratura). Katalog sbírek uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace

Rusko-česká publikace obsahuje inventární soupis sbírky provozních dokumentů (registratury) Ruského zahraničního historického archivu (RZHA) nyní uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace v Moskvě.
RZHA existoval v letech 1923–1945 v Praze, v jednom z hlavních center ruské meziválečné emigrace. Díky složení svých sbírek se stal světově jedinečnou archivně-dokumentační institucí shromažďující archiválie, knihy a periodika k tematice ruské emigrace, ruského revolučního hnutí a vývoje Sovětského svazu. Publikované inventáře sbírek provozních dokumentů RZHA umožňují vůbec poprvé systematicky zmapovat jeho chod a osudy, slouží však rovněž jako cenné svědectví o činnosti ruské emigrace v meziválečném období.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 564 stran, (Bibliografie Slovanské knihovny, sv. 77), cena 250 Kč

ISBN 978-80-7050-600-4

 

rzia2011.jpg
Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková
Slavistické reminiscence. Výbor z textů Jiřího Fraňka

Výbor z celoživotních studií významného českého rusisty Jiřího Fraňka (1922–2007), profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obsahuje třináct studií zabývajících se převážně ruskou literaturou – Slovem o pluku Igorově, literární tvorbou starších i novějších ruských klasiků (kupříkladu tvorbou Gogola, Babela, Paustovského, Šolochova či Solženicyna). Do výboru jsou zařazeny rovněž texty věnované problematice překladu, například dílu Bohumila Mathesia, anebo Emanuela Frynty, jednoho z nejtalentovanějších poválečných překladatelů. Jsou zde i zajímavé práce z české judaistiky, oboru, který byl pro J. Fraňka po celý život taktéž nesmírně důležitý.
Pro čtenáře (a to zdaleka nejenom pro rusisty) nejspíše bude kromě kvality a tematické různorodosti vlastních textů, jež zčásti vycházejí knižně poprvé, nečekaným překvapením také rozsáhlá bibliografie Fraňkova díla, která knihu uzavírá a obsahuje celkem 537 položek.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2011, 1. vydání, 217 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 70), cena 160 Kč

ISBN 978-80-7050-598-4

 

franek.jpg
Jiří Berkovec
Musicalia v pražském periodickém tisku 1800–1825

Publikace Jiřího Berkovce, českého muzikologa a skladatele, navazuje na starší titul téhož autora – Musicalia v pražském periodickém tisku 18. století – vydaný v roce 1989. Publikace obsahuje tematicky uspořádané texty týkající se hudby a hudebního života vybrané z 96 ročníků 23 novinových a časopiseckých titulů, které v Praze vycházely v 1. čtvrtině 19. století. Publikováno v edici Varia de musica pod číslem 9.

Národní knihovna ČR, Praha 2011, 1. vydání, 206 stran, cena 180 Kč

ISBN 978-80-7050-594-6

 

musicalia.jpg
Jindřich Marek
Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414

Bádání o dějinách husitství se zvláště v poslední době zabývá vedle samotného Jana Husa († 1415) také osobou jeho přítele a spolupracovníka, taktéž mistra svobodných umění a bakaláře teologie na pražské univerzitě Jakoubka ze Stříbra († 1429). Na rozdíl od Husa, vyhraněné a kontroverzní osobnosti, která byla ochotna pro své přesvědčení trpět až do těch nejzazších důsledků, bývá v Jakoubkovi spatřován tichý zakladatel utrakvismu, první teolog husitství, který spíše historickou než teologickou argumentací podloženou praxí prvotní církve propagoval a zanedlouho též prosadil přijímání z kalicha(utrakvismus) i pro laiky,tedy nejen pro kněze. Ve svém kazatelském díle, jak je to u husitských postil obvyklé, tepe nešvary soudobé společnosti a nastiňuje představu o její radikální reformě, čímž – stejně jako předtím Jan Hus – předjímá náboženské a sociální změny, jež v Čechách přineslo husitství.
Publikace se zaměřuje na rozbor Jakoubkovy kazatelské sbírky z let 1413–1414 zachované v rukopisech Národní knihovny ČR a Knihovny Národního muzea, v níž se nacházejí první odkazy na doktrínu utrakvismu a také prokazuje užití textů anglického reformátora Johna Wyclifa v postile.Kniha kromě životopisu Jakoubka ze Stříbra přináší synteticky zpracované Jakoubkovo i Husovo lidové kazatelství.

Národní knihovna ČR, Praha 2011, 1. vydání, 260 stran, cena 195 Kč

ISBN 978-80-7050-593-9

 

jakoubek.jpg

 

Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (21) 2011
Intelektuálové zamilovaní do knih

Nové číslo nepravidelně vydávaného sborníku Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky věnované osobnostem, jejichž láska ke knihám přesáhla běžná měřítka a hluboce zasáhla celý jejich život. Knihy často dával darem humanistický básník Pavel z Jizbice (1581–1607). Koho takto obdarovával, z jakých důvodů a kdy, tím se zabývá první příspěvek sborníku. Sbírku středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova představuje další studie. Sborník obsahuje též práci mapující osudy knihovny hispanisty Rudolfa Jana Slabého (1885–1957), knižní exempláře, které daroval nebo odkázal předchůdkyni dnešní Národní knihovny České republiky a které věnoval významným osobnostem české literatury a kultury osobně, a také knihy, které napsal či přeložil. Sborník doplňuje obrazová příloha.

Národní knihovna ČR, Praha 2011, 1. vydání, 111 stran, cena 195 Kč

ISBN 978-80-7050-591-5

 

misc21.jpg

 

Ľubica Harbuľová
Sibírsky autonomizmus. Zdroje, prejavy, reflexie (1917–1939)

Publikace přibližuje zdroje sibiřského autonomizmu, které sahají do konce 19. století, jeho projevy po roce 1917 a vyvrcholení v roce 1918, kdy došlo k vyhlášení dočasné sibiřské vlády. Pád vlády admirála A. V. Kolčaka vedl k emigraci představitelů sibiřského autonomistického hnutí, z nichž mnozí našli útočiště v tehdejším Československu. Myšlenky sibiřského autonomizmu v jisté formě přežívaly i v podmínkách emigrace. Práce publikovaná ve slovenštině vychází z výzkumu primárních materiálů v ruských a českých archivech. V české i slovenské historiografii představuje první pokus o přiblížení této problematiky.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010, 1. vydání, 183 stran, (Publikace Slovanské knihovny, sv. 67), cena 200 Kč

ISBN 978-80-7050-590-8 (Národní knihovna ČR. Praha)
ISBN 978-80-87378-39-7 (Pavel Mervart. Červený Kostelec)

Vyprodáno.

 

sibirsky.jpg

 

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část VIII. a IX. Písmeno S–Ž. Čís. 15.191–17.631

Nový svazek Dodatků ke Knihopisu českých a slovenských tisků uzavírá první řadu Dodatků, která začala vycházet již v roce 1994. Zpřístupněním oprav a doplňků k základní řadě Knihopisu z let 1925–1967 a anotací abecedních dodatků (krátké tituly děl a vydání nepodchycených základní řadou Knihopisu) pro písmena S–Ž se uzavírá první etapa projektu, jehož cílem je zmapovat starší česko- a slovenskojazyčnou knižní produkci tvořící významnou část národního kulturního bohatství.
Publikace je určena knihovníkům, pracovníkům muzeí a archivů, akademickým pracovníkům i studentům zabývajícím se diachronními obory (literární historie, vývoj jazyka, kulturní historie, dějiny spirituality, vzdělanosti, knihtisku a knižní kultury aj.).

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 120 s., cena 70 Kč

ISBN 978-80-7050-589-2
ISBN 80-7050-181-2 (soubor)

knihopis-d2.jpg

 

Ladislav Cubr
Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů

Publikace se zabývá novým oborem digitální archivace a analýzou všech hlavních rizik spjatých s trvalou udržitelností digitálního dědictví. Uvádí speciální terminologii oboru do českého prostředí, konceptualizuje digitální dokument, digitální repozitář a další pojmy, analyzuje také normu OAIS. Nejobsáhlejší část je věnována praktickým výstupům oboru digitální archivace, tj. ochranným opatřením vyvinutým pro zajištění trvalé udržitelnosti digitálního dědictví, mezi která patří migrace, emulace, infrastruktura trvalé identifikace, metadatová schémata, formátové strategie, autentifikace dokumentu a řada dalších. Užití těchto opatření v paměťových institucích jsou dokumentována na příkladech evropské a anglosaské praxe.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 160 stran, cena 55 Kč

ISBN 978-80-7050-588-5

dlouhodoba-ochrana.jpg

 

V rámci mezinárodního projektu REDISCOVER – Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction (Virtuální rekonstrukce středoevropského kulturního dědictví), kterého se vedle Národní knihovny České republiky účastní také národní knihovny Litvy, Polska a Rumunska a jehož cílem je virtuálně rekonstruovat rozptýlené středoevropské kulturní dědictví, zpřístupnit je pro studium v rámci digitální knihovny Manuscriptorium a rovněž do budoucna přispět k formulování konceptu střední Evropy, vydala Národní knihovna České republiky dvě publikace.

Čtyři podoby jedné kultury. Spojení rozptýleného obsahu středoevropského písemnictví
Four Versions of One Culture. A Synthesis of the Dispersed Content of Central European Literature

Doprovodná publikace shrnující eseje jednotlivých národních partnerů, v níž se představují “čtyři pohledy na jednu kulturu”, zamyšlení nad konceptem středoevropské kultury autorů ze čtyř zemí daného regionu na základě obsahu prezentovaných dokumentů. Publikace by mohla nastínit některé koncepty společné pro badatele ze všech zemí a zobrazit naopak úseky dějin a problémy, které jsou z různých úhlů pohledu viděny jinak. Barevná publikace na křídovém papíře, v česko-anglické verzi, s vloženým CD.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 127 stran, zdarma (do vyčerpání zásob)

ISBN 978-80-7050-584-7


REDISCOVER Final Conference Proceedings. Prague, 15 September 2010

U příležitosti konference k projektu REDISCOVER v Praze, jejímž tématem byla jednota středoevropské kultury ve středověku a raném novověku, vyšel také sborník statí zpracovávajících specifické dílčí problémy k dané tematice. Sborník obsahuje sedm příspěvků všech partnerů tohoto mezinárodního projektu. Publikace je vydána v angličtině.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 128 stran, zdarma (do vyčerpání zásob)

ISBN 978-80-7050-587-8

 

rediscover1.jpg

rediscover2.jpg

Překlad: Edita Lichtenbergová
MARC 21. Formát pro autority. Dodatek 1

Podkladem pro překlad tohoto dodatku byly aktualizace manuálu MARC 21. Format for Authority Data. Updates 5–11 z let 2004–2010 (únor), publikované v rámci Cataloger´s Desktop, souboru standardů vydávaného Library of Congress, a aktualizace publikované na webu MARC Standards.

Volné listy ve fólii jsou určeny ke vkládání do základního manuálu MARC 21. Formát pro autority vydaného Národní knihovnou ČR v roce 2004.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. české vydání, 212 s., cena 180 Kč

ISBN 978-80-7050-585-4

 

marc-autority.jpg
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VI: Archivy Severomoravského kraje

Šestý svazek bibliografické řady mapující archivní dokumenty k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 v českých archivech. Svazek obsahuje 827 záznamů pocházejících z archivů bývalého Severomoravského kraje (podle současného územně správního uspořádání kraje Moravskoslezského a Olomouckého), tedy ze Zemského archivu v Opavě, státních okresních archivů, Archivu města Ostravy a podnikových archivů. Jeho součástí je rovněž jmenný rejstřík.

Řada soupisů vydávaná díky spolupráci Slovanské knihovny a Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR představuje cenný a rozsáhlý zdroj informací o českých archivních fondech. Knihy této řady jsou neopomenutelným pramenným materiálem pro bádání v oblasti historie česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2010, 1. vydání, 181 s., cena 75 Kč

(Bibliografie Slovanské knihovny, č. 75).
ISBN 978-80-7050-583-0

 

soupis-pramenu6.jpg

 

Kamil Boldan
Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku

Jedná se o publikaci ke stejnojmenné výstavě konané v Galerii Klementinum od 12. 3. 2010. Česko asi jako poslední evropská země nemá dosud rozřešenu otázku počátku zdejšího knihtisku. Více než dvě století se českou knihovědou táhne spor, zda nejstarším tiskem je česká Kronika trojánská z roku 1468, či až latinská Statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476. Publikace se stejně jako výstava snaží rozplétat všechny záhadné okolnosti okolo první české tiskárny a hlavně uvádí nové důkazy, které pro dataci přinesl nedávný rozbor vodoznaků v papírech nejstarších českých tisků. Jednoznačně se ukazuje, že Trojánská kronika, domnělý nejstarší český tisk, pochází až z poloviny 80. let 15. století. Publikaci doprovází 36 vyobrazení.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 66 s., cena 160 Kč

ISBN 978-80-7050-580-9

zahada-kroniky-troj.jpg

 

MARC 21. Bibliografický formát. Dodatek 1

Dodatek obsahuje specifikaci nových polí a podpolí, revidované příklady, errata a českou specifikaci minimálního záznamu. Z anglických originálů MARC 21. Bibliographic Format. Updates 4–9, vydaných v letech 2004–2008 do češtiny přeložili Edita Lichtenbergová a Tomáš Bayer. Volné listy ve fólii jsou určeny k doplnění či výměně listů v manuálu MARC 21. Bibliografický formát, vydaném Národní knihovnou ČR v roce 2003.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. české vydání, 288 s., cena 200 Kč

ISBN 978-80-7050-581-6

marc21d1.jpg

Zdenka Bosáková
Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21

V roce 2007 přistoupila Národní knihovna České republiky k systematickému zpracovávání knižních kalendářů z 19. století, impulzem k této činnosti byly potřeby digitalizace. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy byla veškerá knižní produkce 19. století zpracovávána monograficky, bylo především z důvodu standardizace zpracování přistoupeno k seriálovému popisu knižních kalendářů.

Příručka předpokládá základní znalost katalogizace. Nenahrazuje pravidla AACR2, jejich české interpretace ani formát MARC 21. Údaje ve výše zmíněných materiálech se snaží objasnit, doplnit a upozornit na odlišnosti a záludnosti při popisu knižních kalendářů. Kromě vybraných polí MARC 21 obsahuje reprezentativní výběr příkladů.

Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. vydání, 51 s., cena 50 Kč

ISBN 978-80-7050-582-3

 

jmkalendare.jpg

Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košťálová, Hana Nemeškalová
Katalogy nové generace – analýza vybraných systémů z pohledu uživatele

V současné době knihovny ve světě implementují novou generaci katalogů, která pracuje jako běžné komerční služby – zobrazí relevantní výsledky bez ohledu na primární zdroj s nabídkou všech dostupných služeb za využití pojetí Web 2.0. Vzhledem k různorodosti nabídky byla zpracována analýza systémů typu “metasearch” (AquaBrowser, Encore, Endeca, Enterprise, Primo, VuFind). Základním cílem této analýzy je zjistit, jaké jsou možnosti těchto systémů z hlediska vyhledávání a práce se zdroji a relevantními záznamy, a také zjistit trendy v současných knihovnických softwarech. Tato analýza se stane základem pro rozvoj služeb portálu Jednotné informační brány a základním pomocným materiálem pro výběr/nastavení uživatelského rozhraní NDK.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 500 výtisků, 66 s., zdarma

ISBN 978-80-7050-579-3

 

katalogynove.jpg

Kamil Boldan – Emma Urbánková
Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny

Tuto zásadní odbornou publikaci věnovanou knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, jedné z nejslavnějších humanistických sbírek Evropy, vydává Národní knihovna u příležitosti 100. výročí narození Emmy Urbánkové, významné badatelky NK ČR a spoluautorky tohoto katalogu. Publikaci uvádí podrobná studie o podobě a osudech hasištejnské knihovny v průběhu staletí. Vlastní katalogová část důkladně popisuje všech 757 dochovaných tisků, 18 latinských rukopisů, stejný počet řeckých kodexů a objemný hebrejský Pentateuch z 13. století. Publikace zahrnuje rovněž obsáhlou obrazovou přílohu a anglické resumé.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 400 výtisků, 903 s., cena 540 Kč

ISBN 978-80-7050-573-1

 

hasistejn.jpg

Ed. Lukáš Babka a Petr Roubal
Jan Slavík (1885–1978): A Czech Historian of Revolutions
Prague Perspectives (III)

Anglické vydání české kolektivní monografie “Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978)” vydané společně Národní knihovnou ČR a nakladatelstvím Pavel Mervart. Klade si za cíl představit světové odborné veřejnosti činnost a aktivity významného českého historika a publicisty Jana Slavíka v celé jejich šíři sahající od problematiky ruské revoluce a vývoje v Sovětském svazu k českým dějinám, historické metodologii či žurnalistice a politice. Přináší osmnáct textů, jejichž autory jsou jak renomovaní odborníci a univerzitní pedagogové, tak i začínající badatelé. Součástí knihy je nové, rozšířené a revidované vydání bibliografie prací Jana Slavíka a prací věnovaných Janu Slavíkovi, které čítá takřka dva a půl tisíce bibliografických záznamů.

Kniha vychází jako třetí svazek ediční řady “Prague Perspectives” vydávané v angličtině.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vydání, náklad 300 výtisků, 455 s., (Publikace Slovanské knihovny; 66), cena 230 Kč

ISBN 978-80-7050-575-5

 

cover-pp3.jpg

Zpracovala Ludmila Benešová
Katalogizace elektronických zdrojů
Příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21

Příručka vychází z Anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR2R), zaměřuje se na oblasti popisných údajů pro elektronické zdroje s přímým i dálkovým přístupem, zahrnuje popis elektronických monografií, seriálů i integračních zdrojů. V samostatné kapitole příručka specifikuje popis elektronických zdrojů ve formátu MARC 21 a dále problematická místa zpracování (metody popisu e-books a elektronických seriálů, popis DVD, MP3 a dalších formátů souvisejících s popisem elektronických zdrojů). Celkové příklady bibliografických záznamů v závěrečné části příručky jsou doplněny vysvětlujícím komentářem.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 400 výtisků, 120 s., cena 115 Kč

ISBN 978-80-7050-566-3

Vyprodáno.

 

katelzdr.jpg

Zuzana Kulová a Michaela Bäumlová
Item plures et alios libros
Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky

Publikace představuje nejvýznamnější prvotisky, zlomky z tisků, paleotypy a rukopisy, které byly v letech 2006–2008 vykoupeny z knihovny premonstrátského kláštera Teplá, jejíž historické jádro bylo v roce 2005 prohlášeno za kulturní památku, a byly dány do správy Národní knihovny ČR. Přibližuje také historii tepelského kláštera a významné osobnosti s ním spojené, seznamuje rovněž s historií premonstrátského řádu u nás. Publikace vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se v současnosti koná v Galerii Klementinum.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 300 výtisků, 138 s., cena 150 Kč

ISBN 978-80-7050-578-6
Vyprodáno.

 

itemplures.jpg

Bohdan Ihor Antonyč
Zelené evangelium (výbor z díla)

Výbor z básnické tvorby významného ukrajinského básníka a prozaika lemkovského původu Bohdana Ihora Antonyče (1909–1937) vychází při příležitosti 100. výročí jeho narození. Jde o první samostatné knižní vydání Antonyčova díla v češtině. Představené verše pocházejí ze všech jeho sbírek – Přivítání života (1931), Tři prsteny (1934), Kniha Lva (1936), Zelené evangelium (1938) a Rotace (1938) –, vydaných za básníkova života i posmrtně.

Verše vybral a předmluvu napsal bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice Roman Lubkivskyj. Autorem většiny překladů je Tomáš Vašut, výbor však obsahuje také nové vydání třinácti básní ze sbírky Rotace, které přeložil a v roce 1990 časopisecky publikoval Jaroslav Kabíček.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vydání, náklad 400 výtisků, 90 s., (Publikace Slovanské knihovny, č. 64), 80 Kč

ISBN 978-80-7050-577-9

 

antonyc-cover.jpg

Colin Rosenthal, Asger Blekinge-Rasmussen, Jan Hutař a kol.
Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER)
Z angl. originálu Repository Planning Checklist and Guidance přeložili Jan Hutař, Ladislav Cubr, Marek Melichar

Plán důvěryhodného digitálního repozitáře – PLATTER (Planning Tool for Trusted Electronic Repositories) vznikl v rámci projektu DigitalPreservationEurope (DPE). Cílem PLATTERu je poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice dlouhodobé ochrany digitálních dat v repozitáři dříve, než začne takový repozitář budovat a usilovat o jeho důvěryhodnost. PLATTER není technickou příručkou pro programátory, je spíš nástrojem pro usnadnění vytváření projektu digitálního repozitáře určeným manažerům či pracovníkům zodpovědným za digitální data. Dále je určen studentům informačních studií nebo informačních technologií, kteří mají zájem o problematiku archivace dat, všem, kdo se zabývají digitalizací jakéhokoli typu analogového materiálu, či laikům, kteří mají doma ve své soukromé sbírce velké množství digitálních objektů (fotografie, multimédia nebo elektronické texty). Publikace přibližuje rozsah problematiky a upozorňuje na možná rizika a problémy. PLATTER je zcela prakticky orientovaný dokument, který se snaží respektovat současný stav znalostí v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dat, ale zároveň je srozumitelný i laikovi.

Publikace je také volně dostupná v digitální knihovně na https://www.ndk.cz/.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. české vydání, náklad 270 výtisků, 51 stran, publikace zdarma (již rozebrána)

ISBN 978-80-7050-569-4

 

platter.jpg
Editor Martin Horyna
Officium in Nativitate Domini
Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-Pragae, Pars 18

Jedná se o zpřístupnění repertoáru hudebního pramene z konce 16. století, a to pro účely vědecké i interpretační. Graduál svatomichalského literátského bratrstva zahrnuje 25 svátečních “officií”. Osmnáctý soubor tohoto zpěvníku obsahuje skladby určené pro svátek Božího hodu vánočního, např. Missa super “Quem vidistis pastores” a moteto “Znamenej, křesťan věrný” Jiřího Rychnovského, anonymní “Proprium de Nativitate Domini” či responsorium “Verbum caro factum est” od Matěje Junka Poříčského. Úvodní slovo je publikováno v češtině a angličtině. Publikace je určena nejen domácí, ale i zahraniční veřejnosti.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, 118 s., edice Fontes musicae č. 2, cena 200 Kč

ISBN 978-80-7050-574-8

 

officium.jpg
Sestavila Dagmar Petišková
Dmytro Antonovyč a ukrajinská uměnověda
Vychází ke 130. výročí narození D. Antonovyče

Sborník obsahově vychází ze stejnojmenné konference konané u příležitosti 130. výročí narození D. Antonovyče, kterou uspořádala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna spolu s dalšími institucemi 12.–14. září 2007 v Praze. Dmytro Antonovyč (1877–1945), historik umění, politik a diplomat, byl výraznou osobností ukrajinského společenského, politického a kulturního života. Po odchodu z Ukrajiny do emigrace byl jedním z organizátorů a posléze i rektorem Ukrajinské svobodné univerzity, jež byla roku 1921 převedena z Vídně do Prahy. V Praze se zasloužil o vybudování dalších ukrajinských emigrantských institucí, jako bylo Ukrajinské studio výtvarných umění, Ukrajinská historicko-filologická společnost a Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny. Napsal řadu monografií o ukrajinském umění a zasazoval se o jeho začlenění do kontextu umění evropského. Většinu příspěvků sborníku doplňují resumé, a to buď v ukrajinštině a angličtině v případě česky psaných textů, nebo v češtině a angličtině v případě textů uvedených v ukrajinském jazyce.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vydání, náklad 300 výtisků, 233 s., (Publikace Slovanské knihovny č. 61), cena 90 Kč

ISBN 978-80-7050-557-1

 

antonovyc.jpg
Sestavila a editovala Eva Marvanová a kol.
Libraries and Librarianship in the Czech Republic

Druhé, aktualizované vydání publikace, jejímž záměrem je především prezentace českých knihoven v zahraničí. Publikace se věnuje historii a rozvoji knihoven v České republice, knihovnické legislativě, roli Ministerstva kultury ČR v oblasti literatury, knižní kultury a knihovnictví, finanční podpoře rozvoje a spolupráce knihoven a rovněž systému knihoven v ČR. Popisuje fondy a činnost Národní knihovny ČR a krajských knihoven, přibližuje fungování veřejných knihoven, vyjmenovává a charakterizuje hlavní odborné knihovny. Popsán je zde také Souborný katalog ČR a informační portály. Publikace informuje o knihovnickém vzdělávání v ČR, o některých stavbách knihoven, knihovnických periodikách a asociacích a rovněž o akcích zaměřených na podporu čtení a čtenářství. Publikace v anglickém jazyce byla vydána s podporou Ministerstva kultury ČR jako součást aktivit českého předsednictví EU.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 2. aktualizované vydání, náklad 2000 výtisků, 79 s., publikace zdarma

ISBN 978-80-7050-572-4

 

libraries.jpg
Národní knihovna České republiky
Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva instituce shrnuje podstatné události a oblasti působení v roce 2008. Stručně informuje o posledních událostech spojených se stavbou nové budovy Národní knihovny v loňském roce a přináší výhled řešení stávající situace spočívající v revitalizaci Klementina a výstavbě nového depozitáře v Praze-Hostivaři. Představuje významné akvizice v roce 2008, dále projekt České digitální knihovny, který připravila Národní knihovna ČR spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, a projekt Adoptujte si svůj rukopis zaměřený na vytváření uměleckých kopií rukopisů. Přibližuje ojedinělou výstavu středověké a raně novověké módy vycházející z rukopisů Národní knihovny, která se konala v Galerii Klementinum. Výroční zpráva obsahuje rovněž shrnutí aktivit Slovanské knihovny a Knihovnického institutu, seznamuje s programy a projekty, kterých se Národní knihovna účastní nebo je zaštiťuje, kalendárium významných akcí i přehled publikační činnosti Národní knihovny. Nechybí ani statistické přehledy a ukazatele týkající se doplňování, zpracování a ochrany knihovních fondů a finančního hospodaření. Výroční zpráva byla vydána také ve zkrácené anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR, Praha 2009, náklad 900 výtisků, 89 s., brož., publikace zdarma.

ISBN 978-80-7050-570-0, ISSN 1211-8699

ISBN 978-80-7050-545-8 (angl. vyd.), ISSN 1803-3695 (angl. vyd.)

 

vz2008.jpg
Zpracovala Hana Borková
Katalogizace hudebnin. Příručka pro katalogizátora s příklady ve formátech MARC 21 a UNIMARC

Příručka je rozdělena na dvě části. Teoretická část shrnuje důležité informace z různých zdrojů určených pro katalogizaci hudebnin, doplňuje je dílčími příklady a odkazy na příkladovou část. Příkladová část uvádí ukázky zkatalogizovaných hudebnin z fondu Hudebního oddělení Národní knihovny ČR. Jsou podchyceny různé typy hudebnin, jejich zpracování je představeno jak ve formátu MARC 21, tak ve formátu UNIMARC. Do přílohy jsou zařazeny příklady autoritních záznamů unifikovaných názvů hudebních děl z databáze AUT Národní knihovny ČR.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 300 výtisků, 165 s., cena 120 Kč

ISBN 978-80-7050-565-6

 

kathudebnin.jpg
Jiří Vacek a Lukáš Babka
Hlasy vyhnaných. Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945)

Kniha představuje rozsáhlou a unikátní sbírku periodik vydávaných v letech 1918–1945 po celém světě příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace. Sbírka, kterou původně vytvořili pracovníci bývalého Ruského zahraničního historického archivu a kterou nyní spravuje Slovanská knihovna, byla v roce 2007 zapsána do seznamu světového písemného kulturního dědictví “Paměť světa” organizace UNESCO. Publikace vychází u příležitosti výstavy Čechy – křižovatka Evropy: Dvě sbírky Národní knihovny České republiky zapsané do seznamu Paměť světa UNESCO konané v dubnu a květnu 2009 v Galerii Klementinum v Praze. Kniha připomíná historii a obsah sbírky a současně nastiňuje hlavní obsahové a geografické charakteristiky emigrantské vydavatelské činnosti. Doprovází ji řada barevných reprodukcí. Vyšla rovněž v samostatné anglické a ruské jazykové verzi.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vydání, náklad 800 výtisků, 126 s., (Publikace Slovanské knihovny; 63), cena 170 Kč

ISBN 978-80-7050-558-8
ISBN 978-80-7050-559-5 (angl. vyd.)
ISBN 978-80-7050-560-1 (rus. vyd.)

 

hlasyvyhnanych.jpg
Renáta Modráková a Zdeněk Uhlíř
Zákon a Písmo. Rukopisy české reformace 14.–16. století

Publikace byla vydána u příležitosti výstavy Čechy – křižovatka Evropy konané v pražské Galerii Klementinum, na níž je představen soubor rukopisů české reformace spravovaný Oddělením rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, který je zapsán do seznamu UNESCO “Paměť světa”. Publikace v pěti kapitolách sleduje české náboženské hnutí 14. a počátku 15. století a jeho prereformační prvky, husitství první poloviny 15. století jako první – českou reformaci (na rozdíl od druhé – světové), utrakvismus v 15. a 16. století jako neteologickou českou národní církev, dotek světové reformace v první polovině 16. století a konečně specifický případ Jednoty bratrské od konce 15. do počátku 17. století.

Publikace byla vydána také v anglické verzi.

Národní knihovna ČR, Praha 2009, 1. vydání, náklad 800 výtisků, 81 s., cena 170 Kč
ISBN 978-80-7050-567-0
ISBN 978-80-7050-568-7 (angl. vyd.)

 

zakonpismo.jpg
Bohuslav Andrš
Česká Alexandrovka. Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi

Memoáry se zabývají zajímavou, dosud však značně opomíjenou kapitolou z dějin českého vystěhovalectví na Ukrajinu a do Ruska. Autor (narozen 1926), rodák z osady Česká Alexandrovka poblíž Oděsy, popisuje nelehké putování českých exulantů-evangelíků od pobělohorské doby; hlavní pozornost věnuje historii své rodné obce, založené na přelomu 19. a 20. století. Zaznamenává pohnuté osudy obyvatel Alexandrovky v průběhu první poloviny 20. století, vzpomíná na represivní kampaně ve dvacátých a třicátých letech i v průběhu druhé světové války. Stranou neponechává ani repatriaci některých alexandrovských Čechů do ČSR po roce 1945 a popisuje jejich životy – i svůj vlastní – ve staronové vlasti. Cennou dokumentární hodnotu má obrazová příloha.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2009, 1. vyd., náklad 400 výtisků, 264 s., 20 s. obr. příloh, (Publikace Slovanské knihovny, č. 62), 150 Kč

ISBN 978-80-7050-564-9
Vyprodáno.

 

alexandrovka-cover.jpg
Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (20) 2008.
Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války

Sborník, který je pokračováním starší ediční řady, je zcela nově věnován jedinému tématu, jež volně navazuje na velmi významnou výstavu o Codexu gigantu, konanou v Národní knihovně ČR v letech 2007 a 2008 s velkým ohlasem u veřejnosti. Jedná se o knižní poklady, které z Čech a Moravy odvezla vítězná švédská vojska na samém sklonku třicetileté války. Odborné příspěvky našich předních znalců této problematiky sice reflektují zcela mimořádnou atraktivitu tématu, které je ve střední Evropě často vnímáno poněkud rozporuplně, zároveň však představují velmi precizní výsledky dlouholetého výzkumu historických pramenů, z nichž některé jsou v povědomí české veřejnosti dosud málo známé.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 1. vyd., náklad 300 výtisků, 67 s., 6 s. barev. obr. příloh, 122 Kč
ISBN 978-80-7050-563-2

 

misc20.jpg
Sestavily Jasna Honzak Jahič, Alenka Jensterle-Doležalová
Zofka Kvedrová (1878–1926). Recepce její tvorby ve 21. století

(Publikace Slovanské knihovny, č. 60)

Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenném mezinárodním kolokviu, které se konalo ve dnech 6. a 7. června 2007 v prostorách Národní knihovny České republiky. Cílem všech příspěvků bylo představit autorku jako spisovatelku evropskou – nadnárodní – působící souběžně ve slovinském, českém a chorvatském jazykovém a uměleckém prostředí.
Jednotlivé příspěvky poukazují na rozsah témat, jimž se Kvedrová věnovala – byla prozaička, dramatička i novinářka. Stěžejním tématem její tvorby bylo postavení ženy v tehdejší společnosti, svým životem a dílem odvážně obhajovala práva žen, rovnost pohlaví a impulzivně prosazovala to, co dnes nazýváme feminismem, emancipací, gender. Autoři zvlášť vyzdvihli ty části jejího díla, které jsou aktuální a živé dodnes, připomněli, čím je Kvedrová blízká i dnešnímu čtenáři a badateli.
Odborné stati doplňuje několik textů týkajících se spisovatelčina života a překlady kratších autorčiných črt uveřejněných v českých časopisech za jejího pobytu v Praze do slovinštiny a slovinských do češtiny.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2008, 1. vyd., náklad 250 výtisků, 268 s., 90 Kč
ISBN 978-80-7050-561-8

 

kvedrova-cover.jpg

Ludmila Celbová, Lukáš Gruber, Tomáš Síbek, Libor Coufal
Archivace webu

Publikace je dílem kolektivu autorů pracujících na projektu Národní knihovny České republiky WebArchiv. Je prvním českým příspěvkem podrobně mapujícím tuto tematiku zejména z praktické stránky. Zabývá se legislativními otázkami upravujícími budování webových archivů, představuje vybrané významné národní projekty archivace webu ve světě a zapojení Národní knihovny do mezinárodní spolupráce, porovnává různé přístupy k této problematice a popisuje technické aspekty sklízení webu a zpřístupnění webových archivů.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 1. vyd., náklad 250 výtisků, 45 s., 43 Kč
ISBN 978-80-7050-562-5

 

archivace-webu.jpg
Z anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek
Příručka uživatele systému ISMN

Text příručky je upraveným překladem 4., opraveného vydání “ISMN Users´ Manual” vydaného Mezinárodní agenturou ISMN v Berlíně v srpnu 2008. Příručka je určena pro účastníky systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin (ISMN) i pro další zájemce. Uvádí všechny potřebné informace k provozu systému ISMN v ČR, způsob řízení systému ISMN na mezinárodní úrovni, národní úrovni a na úrovni vydavatele, převod ISMN do čárového kódu EAN a další informace. Jedná se o první vydání příručky po převodu 10-místného ISMN na 13-místné číslo.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 2. české vydání, náklad 300 výtisků, 51 s., cena 30 Kč, pro účastníky systému ISMN zdarma
ISBN 978-80-7050-556-4

 

prirucka-ismn.jpg
Kolektiv autorů pod vedením Bohdany Stoklasové
Oborové brány

Publikace shrnuje výsledky výzkumného projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, hudba, knihovnictví a informatika, který řešila Národní knihovna ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v letech 2004–2008 a jenž byl financován z Programu 1N: Informační infrastruktura výzkumu. Monografie přibližuje problematiku oborových bran obecně, metodiku jejich tvorby, věnuje se také oborovým branám z pohledu věcného zpřístupnění a představuje jednotlivé oborové brány, jež vznikly během pětiletého projektu: KIV – Knihovnictví a informační věda, MUS – Musica, ART – Umění a architektura, TECH – Technika a přírodní a aplikované vědy. Publikace může též sloužit jako návod dalším zájemcům o tvorbu oborových bran pro dosud nepokryté obory.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 1. vyd., náklad 1 000 výtisků, 108 s., publikace zdarma
ISBN 978-80-7050-555-7

 

oborove-brany.jpg

Jan Luffer
Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – osobní jména
Edice Standardizace č. 30

Druhé, aktualizované vydání metodické příručky pro práci se jmennými autoritami – osobními jmény s cílem sjednotit katalogizační praxi v této oblasti. Příručka je strukturována podle jednotlivých polí a podpolí formátu MARC 21, obsahuje množství příkladů aplikace pravidel a formátu v obvyklých i méně obvyklých situacích. Speciální částí je příloha s příklady jmen přepsaných z různých nelatinkových písem na základě tabulek pro přepis a instrukcí v publikaci Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky z roku 2004. Příručka obsahuje také přehled odpovídajících si polí a podpolí formátů MARC 21 a UNIMARC.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 2., aktualizované vydání, náklad 400 výtisků, 40 s., 45 Kč
ISBN 978-80-7050-553-3
ISSN 1211-7366

 

standard-os1.jpg

Svojmila Světlíková
Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – korporace
Edice Standardizace č. 31

Druhé, aktualizované vydání průvodce jednotlivými částmi jmenného autoritního záznamu pro korporace a akce s cílem co nejvíce sjednotit katalogizační praxi v této oblasti. Publikace je určena zejména katalogizátorům, kteří již s tímto typem autorit pracují, i těm, kteří se potřebují rychle zorientovat ve struktuře autoritního záznamu pro korporace a chtějí získat základní přehled o této problematice. Příručka je strukturována podle jednotlivých polí a podpolí formátu MARC 21, kterým je následně věnován podrobnější výklad doplněný příklady ze souboru národních jmenných autorit z báze AUT. Součástí příručky je příloha Srovnání autoritních formátů MARC 21 a UNIMARC pro korporativní autority.

Národní knihovna ČR, Praha 2008, 2., aktualizované vydání, náklad 400 výtisků, 30 s., 45 Kč
ISBN 978-80-7050-552-6
ISSN 1211-7366

 

standard-korp.jpg

Renáta Modráková
Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11.–16. století

Publikace Čas odložil svůj šat přibližuje čtenářům poutavý svět módy a oblékání středověké a raně novověké společnosti českých zemí. Čtenář získá díky jedinečnému spojení dobových komentářů a doprovodného textu možnost seznámit se s vývojem odívání ve středověku i raném novověku. Přímo na základě dochovaných dobových iluminací jsou představeny různé typy oděvů rozdílných sociálních vrstev. Těžiště celé práce leží v rukopisném bohatství sbírek Historických a hudebních fondů Národní knihovny ČR. Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se bude konat v Galerii Klementinum. Je připravena také v anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2008. 1. vydání. Náklad 1500 výtisků. 92 s. Cena 160 Kč.
ISBN 978-80-7050-550-2

 

cassat.jpg
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501–1800. Část VII., písmeno Písně–Ř, čís. 12.821–15.190

Sedmá část Dodatků ke Knihopisu, tj. retrospektivní bibliografii českojazyčných, resp. slovenskojazyčných starých tisků, obsahuje číselné dodatky (tj. dodatky a opravy k titulům evidovaným základní řadou Knihopisu) k č. 12.821 až 15.190 a anotaci abecedních dodatků (tj. krátké tituly nových děl a vydání) pro písm. Písně-Ř. Jedná se o součást dlouhodobého projektu Knihopisu českých a slovenských tisků ..., který je realizován postupně již od r. 1925 a jeho posláním je zmapovat starší českou (přesněji českojazyčnou, resp. slovenskojazyčnou) knižní produkci, jež tvoří významnou část národního kulturního bohatství. V současnosti je pověřena realizací tohoto projektu NK (tuto činnost ukládá NK její Statut). Publikace je určena knihovníkům, pracovníkům muzeí a archivů, pro akademické pracovníky i studenty zabývající se diachronními obory (literární historie, vývoj jazyka, kulturní historie, dějiny spirituality, vzdělanosti, knihtisku a knižní kultury etc.).

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2008. 1. vydání. Náklad 500 výtisků. 87 s. Cena 60 Kč.
ISBN 978-80-7050-549-6
ISBN 80-7050-181-2 (soubor)

 

knihopis-rr.jpg

Soupis pramenu k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do r. 1945 z archivu České republiky. Díl V., Archivy Severočeského a Východočeského kraje

Pátý díl soupisu archivních materiálů k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945. Podklady pro publikaci připravila Archivní správa ministerstva vnitra. Velmi užitečná publikace pro studium česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. Praha 2008. 1. vydání. Náklad 300 výtisků. 213 s. Cena 80 Kč.
ISBN 978-80-7050-548-9

soupis5.jpg
Ludmila Hercová, Jaroslava Svobodová
Katalogizace ve formátu MARC 21. Pokračující zdroje

Příručka je pomůckou při katalogizaci pokračujících zdrojů ve formátu MARC 21. Má usnadnit posouzení toho, které zdroje spadají do kategorie pokračujících zdrojů a poskytnout vodítko, jak je správně katalogizovat. Příručka nenahrazuje, ale doplňuje katalogizační pravidla. Předpokládá dobrou znalost instrukce ISBD, pravidel AACR2R a bibliografického popisu včetně tvorby selekčních údajů.

Vydala Národní knihovna ČR. Dotisk 1. vydání z roku 2006. Praha 2008. Náklad 300 výtisků. 149 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-496-X

Vyprodáno.

 

kata.jpg

Marie Balíková-Hana Kubalová-Jaroslava Svobodová
KATALOGIZACE VE FORMÁTU MARC 21
Stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. Příručka pro praktickou katalogizaci s příklady.
Stručná příručka pro jmennou katalogizaci. Objasňuje použití základních pravidel AACR2R a jejich aplikaci ve formátu MARC 21. Obsahuje příklady.

Aktualizované vydání příručky zahrnuje errata, která již byla vystavena na www Národní knihovny ČR, dale odkazy na nové standardy, dílčí doplňky a upřesnění textu a zejména opravy a doplnění dílčích i úplných příkladů, jak je přinesly české interpretace AACR2R a katalogizační praxe, a to v době od 1. vydání příručky v roce 2004 do ledna 2008.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2008. 2., aktualizované vydání. Náklad 700 výtisků. 163 s. Cena 120 Kč.
ISBN 978-80-7050-539-7

Vyprodáno.

 

marc.jpg
Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2003, 2004, 2005. 1.české vydání

Změny a doplňky AACR2R schválené v letech 2003, 2004, 2005.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2006. Náklad 800 výtisků. 85 s. (volné listy na vkládání do šanonu). Cena 100 Kč
ISBN 80-7050-187-1

aakp.jpg
Sestavil Martin Beisswenger
Petr Nikolajevič Savickij (1895–1968): bibliografija opublikovannych rabot
/ Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): A bibliography of his published works
(Bibliografie Slovanské knihovny; 72)

Bibliografie prací ekonoma, geografa a historika, čelného představitele meziválečného eurasijského hnutí Petra Nikolajeviče Savického (1895–1968) obsahuje všechny jeho známé publikované texty vydané v letech 1913–2005. Celkem zahrnuje 312 záznamů knih, odborných studií, recenzí, přednášek, ale i drobnějších zpráv a komentářů. Samostatnou kapitolu tvoří hesla, jež Savickij připravil do několika encyklopedií. Součástí knihy je též obsáhlý chronologický přehled Savického života a díla, seznam periodik, do nichž Savickij přispíval, a názvový rejstřík. Vztah k Savickému odráží také obálka knihy, jejíž zpracování vychází z grafických tradic publikací eurasijského hnutí.

Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2008. 111 s. Cena: 40,- Kč
ISBN 978-80-7050-543-4

 

savitskii-cover.jpg

Sestavila Michaela Řeháková / (Bibliografie Slovanské knihovny; 73)
XIII. mezinárodní sjezd slavistů : Lublaň 15.–21. 8. 2003 : bibliografie

Bibliografie XIII. mezinárodního sjezdu slavistů, který se konal v srpnu roku 2003 v Lublani, navazuje na řadu bibliografií, které Slovanská knihovna připravuje z pověření Mezinárodního komitétu slavistů k jednotlivým slavistickým sjezdům. První oddíl je uspořádán podle tematiky sjezdových jednání a obsahuje příspěvky přednesené v průběhu sjezdu nebo přihlášené a zahrnuté do jeho programu. Druhý oddíl je soupisem zdrojových materiálů, ve kterých byly prezentovány jednotlivé příspěvky a zároveň obsahuje i některé zjištěné tituly, které jsou pouze sjezdu věnované (tj. vydané u příležitosti jeho konání). Bibliografie obsahuje 949 záznamů.
Publikace je věnována XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, který se bude konat v roce 2008 v Ochridu v Makedonii.

Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2008. Náklad 300 výtisků. 203 s. Cena 80 Kč.
ISBN 978-80-7050-546-5

 

kongres13-cover.jpg
Sestavila Františka Sokolová / (Bibliografie Slovanské knihovny; 71)
Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl II: 1776–1787

Druhý svazek katalogu starých ruských tisků tištěných azbukou z fondů Slovanské knihovny zahrnuje tituly vydané v letech 1776–1787. Podobně jako první svazek těží především z knihovny petrohradskéno knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Bibliografie obsahuje záznamy 480 titulů. Přílohou knihy je reprint práce V. O. Ključevského „Vospominanije o N. N. Novikove i jego vremeni“ a řada obrazových dokumentů.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2008. Náklad 300 výtisků. 441 s. Cena 100 Kč.
ISBN 978-80-7050-542-7

katalog-ruskych-tisku.jpg
Národní knihovna České republiky
Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva instituce informuje o podstatných událostech, meznících a oblastech působení v roce 2007. Shrnuje vývoj událostí spojených s novostavbou Národní knihovny v loňském roce, předkládá plány revitalizace Klementina, významné akvizice v roce 2007 a představuje unikátní výstavu Ďáblovy bible, která se setkala s velkým ohlasem. Výroční zpráva obsahuje rovněž shrnutí aktivit Slovanské knihovny a Knihovnického institutu, seznamuje s programy a projekty, kterých se Národní knihovna účastní nebo je zaštiťuje, kalendárium významných akcí i přehled publikační činnosti Národní knihovny. Nechybí ani statistické přehledy a ukazatele týkající se doplňování, zpracování a ochrany knihovních fondů a finančního hospodaření. Výroční zpráva byla vydána rovněž ve zkrácené anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2008, náklad 1000 výtisků, 114 s., brož., publikace zdarma.
ISBN 978-80-7050-544-1, ISSN 1211-8699

obal-vyrocky.jpg
Jana Kostincová
Poustevna básníků – básníci Poustevny (ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu)
(Publikace Slovanské knihovny - 59)

Předkládaná práce se věnuje básnické skupině Skit poetov – Poustevna básníků, která působila v letech 1922–1940 v Praze. Tvořili ji především mladí ruští emigranti. Práce zasazuje mladou pražskou ruskou poezii do kontextu tehdejší poezie vznikající v dalších centrech ruské emigrace, především v Paříži, definuje její vztah k poezii vydávané v Sovětském svazu. Pozornost je zaměřena především na vývoj básnické skupiny Skit, poetiku jejích nejvýraznějších osobností a jejich vztah k českému prostředí.
Přestože je literatura ruské emigrace v současné době již považována za integrální součást ruské literatury a byla jí v posledních letech věnována intenzivní pozornost ze strany ruských i neruských badatelů, zůstávají dosud mnohé oblasti nezmapované, mnohé otázky nedořešené. Jedná se nesporně o oblast, která si zaslouží pozornost literárních vědců a historiků a která stále nabízí velké množství nezpracovaného materiálu.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2008. Náklad 300 výtisků. 232 s. Cena 80 Kč
ISBN 978-80-7050-540-3

poustevna-basniku.jpg
František Hoffmann
Soupis rukopisů Knihovny kláštera premonstrátů Teplá
(Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae monasterii Teplensis ordinis praemonstratensis)

Dílo PhDr. Františka Hoffmanna, CSc., jenž na jeho přípravě pracoval již od roku 1971, je jednou ze studií o rukopisech vydaných péčí Komise pro soupis a studium rukopisů při Archivu Akademie věd ČR a byl zpracován podle nových Zásad popisu rukopisů vydaných v roce 1983. Splňuje nejvyšší vědecká kritéria požadovaná od tohoto typu pomůcek. Katalog je vydán ve dvou dílech, z nichž první obsahuje předmluvu v české, německé a latinské verzi a soupis 810 katalogových čísel rukopisů. Druhý díl se skládá ze soupisu 329 zlomků, rejstříkové části a obrazové přílohy. Rejstříky nabízejí vedle jmenného a věcného rejstříku rovněž čtvery konkordance signatur, rejstřík chronologický, jazykový, rejstřík tisků, písemností archivní povahy, rejstřík písma a písařů, výzdoby, notace a vazeb. Je zde též soupis lokalizovaných rukopisů, jejich vlastníků i seznam rukopisů s údaji o cenách a koupi, seznam použitých edic a literatury, zkratek a latinských či německých incipitů.

Archiv Akademie věd ČR, Klášter premonstrátů Teplá, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1. vydání, Praha 1999, náklad 200 výtisků, 2 díly, celkem 1024 stran, cena 259 Kč.

 

klaster-tepla-kniha.jpg
Sestavily Miluša Bubeníková – Marta Hrabáková – Radka Hříbková
Dostojevskij dnes : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : (Praha, 27. listopadu 2006, Národní knihovna České republiky)

(Publikace Slovanské knihovny ; 58)
Sborník představuje příspěvky přednesené v rámci stejnojmenného semináře konaného Slovanskou knihovnou, Katedrou rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK, Společností Dostojevského a Českou asociací rusistů dne 27. 11. 2006. V rámci akce zazněly texty věnované rodu Dostojevských, životu a dílu F. M. Dostojevského i literárněvědné analýzy některých komponent Dostojevského práce. Akce se zúčastnili významní čeští literárněvědní rusisté, vedoucí archivních sbírek Dostojevského muzea v Sankt Petěrburgu a jeden badatel z Maďarska. Texty jsou v češtině a ruštině, každý příspěvek je opatřen resumé v opačném jazyce a resumé v angličtině. Kniha najde uplatnění v odborné i studentské komunitě české, ale i ruské literárněvědné rusistiky.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 250 výtisků. 183 s. Cena 80 Kč

ISBN 978-80-7050-538-0

 

dostojevskij-kniha.jpg
Sestavila. Jitka Křesálková
Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija originalnych knižnych izdanij(1891–1990)

Bibliografie prací významného ruského spisovatele I. A. Bunina. Jedná se o vskutku unikátní a vyčerpávající chronologický soubor bibliografických záznamů všech Buninových knih a rozpisů jejich obsahů. Titul doplňují obsáhlé rejstříky básnických a prozaických prací I. A. Bunina, rejstřík publicistických prací, vzpomínek a publikované korespondence, rejstřík vydaných knih a rejstřík překladů. Jedná se o důležitý zdroj informací pro literární vědce a historiky studující poslední období carského zřízení v Rusku a především činnost porevoluční literární emigrace. Kniha je připravena v ruštině.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 1. vydání, Praha 2007, náklad 500 výtisků, 503 s. Cena 130 Kč.

ISBN 978-80-7050-522-9

 

bunin-kniha.jpg
Marie Balíková, Petr Strossa, Dana Vřešťálová
Dotazování v přirozeném jazyce: zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí

Možnost kladení dotazů v přirozeném jazyce představuje novou dimenzi ve využívání digitálních knihoven. Jedním ze systémů nabízejících netradiční způsob vyhledávání v databázích primárních (ale i sekundárních) informačních zdrojů je prototyp systému M-CAST. Získání správné odpovědi vede přes složitý systém analýzy dotazu a jeho porovnání s dostupnými digitálními zdroji. V řadě jazyků (francouzština, portugalština, angličtina) lze již dnes dosáhnout velmi dobrých výsledků. Čeština je vzhledem ke svému charakteru pro kladení dotazů v přirozeném jazyce velmi složitá a výzkumy v této oblasti jsou na začátku. Publikace obsahuje tři příspěvky, které přiblíží problematiku kladení a zodpovídání dotazů v přirozeném jazyce v systému M-CAST z pohledu expertního i uživatelského.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2007, náklad 400 výtisků, 78 s., publikace zdarma.

ISBN 978-80-7050-537-3

 

dotazovani-kniha.jpg
Alena Richterová
Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Soupis obsahuje rukopisy ze soukromé sbírky významného českého vědce F. M. Pelcla, nyní uložené ve fondech NK ČR. Je uveden odbornou studií o dějinách sbírky, osudech písemné pozůstalosti F. M. Pelcla po jeho smrti a informacemi o mnohdy složitých cestách rukopisů, které dnes patří do fondů Národní knihovny. Popisy rukopisů, které z jeho pozůstalosti přešly do knihovny Thun-Hohensteinů na zámku v Děčíně a byly pro NK získány nákupem ve třicátých letech minulého století, nebo byly získány dodatečně z jiných zdrojů, jsou doplněny výběrovou bibliografií, rejstříky a fotografickými ukázkami nejcennějších svazků. Publikace je určena pro knihovny spravující historické knižní fondy, instituce zabývající se dějinami vědy a dějinami knihoven, dále pro výzkum české historiografie a počátků edičního zpracování pramenů k českým dějinám.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2007. Náklad 300 výtisků. 319 s. Cena 150 Kč.

ISBN 978-80-7050-531-1

 

decin-rukopisy.jpg
Beáta Sedláčková – Eva Marvanová
Dokumentová komunikace : studijní texty

Odborná monografie, která systematizujícím způsobem podává stav poznání v oblasti dokumentologie. Objasňuje podstatu vzniku dokumentu jako informační konzervy pro uchování informace v čase a prostoru. Součástí je komplexní typologie tradičních dokumentů a jejich informační funkce. Značná pozornost je věnována novým typům dokumentů v digitálním prostředí. Publikace je určena odborným pracovníkům v knihovnách a informačních institucích a studentům knihovnického a informačního zaměření.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 600 výtisků. 151 s. Cena 70 Kč.

ISBN 978-80-7050-535-9

 

dokkom.jpg
DVD Ďáblova bible / Codex Gigas

DVD Ďáblova bible / Codex Gigas Vás slovem i obrazem provází historií vzniku Codexu gigas. Je zásadním filmovým dokumentem, jenž vypráví o vzniku, putování a zachování tohoto významného, historicky velmi cenného rukopisu, který byl vytvořen na počátku 13.století. Toto pozoruhodné literární dílo právem pojmenovaly minulé věky jako Ďáblova bible, Liber pergrandis či Gigas librorum. Kniha vznikla v prostředí malého benediktinského kláštera v Podlažicích u Chrudimi nejspíš kolem roku 1229. Její osud byl dramatický. DVD Codex gigas je věrnou kopií filmu, který byl vysílán Českou televizí v době trvání výstavy Codexu Gigas v Galerii Klementinum Národní Knihovny ČR.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání, Praha 2007, stopáž 55 min., náklad 500 DVD výlisků, Cena 100 Kč.
Vyprodáno.

 

cg-dvd.jpg
Kamil Boldan, Michal Dragoun, Dušan Foltýn, Jindřich Marek, Zdeněk Uhlíř
Codex gigas – Ďáblova bible (Tajemství největší knihy světa)

U příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Klementinum byla vydána publikace s bohatým obrazovým materiálem, která seznamuje českou veřejnost s unikátní knihou (tzv. knihovnou v knize), zapůjčenou po dobu trvání výstavy ze Švédska. Mapuje složitou cestu tohoto kodexu stoletími (z Čech, kde vznikla – z Podlažic u

Chrudimi, přes Kutnou Horu, Břevnov, Broumov, Pražský hrad, až do Švédska) a zaměřuje se také na unikátní obsah kodexu, který v sobě skrývá např. i Kosmovu kroniku nebo penitenciál – seznam hříchů spolu s příslušnými způsoby pokání a další unikátní rukopisy. Publikace obsahuje rovněž část zabývající se obecně vznikem rukopisů ve středověku. Současně vyšla i v anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR, 1. vydání. Praha 2007. 121 s. Cena 200 Kč.
ISBN 978-80-7050-532-8
Vyprodáno.
ISBN 978-80-7050-533-5 (angl. vydání)

 

cg-pub.jpg
Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies
edited by Lukáš Babka and Petr Roubal

Druhý svazek volné publikační řady vydávané ve spolupráci Slovanské knihovny a občanského sdružení Prague Perspectives je charakteristický svou cílenou orientací na nejmladší, teprve nastupující badatele na poli východoevropské problematiky. Záměrem vydavatele bylo především představit zahraničnímu badateli, který neovládá češtinu, co nejpestřejší škálu témat, jimž se česká odborná veřejnost věnuje, ale také napomoci prezentaci autorů před zahraničním publikem. Ačkoliv kniha svým obsahem postihuje škálu témat a zájmů pouze výběrově, přesto poukazuje, díky své pestrosti, na skutečnost zvýšeného zájmu o slavistická (v tomto případě především historická) bádání ze strany nejmladší české badatelské generace.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu, 1. vydání. Praha 2007. 329 s. Cena 100 Kč.
ISBN 978-80-7050-534-2

 

pp-ii-cover.jpg
Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih –ISBN– v České republice s dodatkem ; Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin –ISMN– v České republice : stav k 31. 12. 2006.

Adresář českých nakladatelů a vydavatelů účastnících se systémů ISBN a ISMN. Základní část uspořádána podle identifikátorů ISBN, resp. ISMN. Záznam dále obsahuje oficiální název a podnázev, adresu, telefon/fax/e-mail/www stránky a profesionální zaměření. Abecední rejstřík podle názvů nakladatelů/vydavatelů uvádí odkaz na identifikátor ISBN/ISMN. Určeno nakladatelům, vydavatelům, knihovnám, knihkupcům, knižním distributorům a dalším zájemcům o knižní trh.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 3 100 výtisků. 482 s. Cena 100 Kč (Pro účastníky systému ISBN zdarma).
ISBN 978-80-7050-519-9

Vyprodáno.

 

isbn-ucastnici.jpg
Sestavily: Helena Petáková – Hana Opleštilová
Europeica – Slavica – Baltica : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám

Sborník příspěvků vydaný u příležitosti životního jubilea významného českého slavisty prof. Jiřího Marvana. Ačkoliv tématem větší části statí je slovanská jazykověda, přesto však kniha jako celek pokrývá komplexně celou šíři Marvanových odborných aktivit a přibližuje výsledky jeho dlouholetého výzkumu. Základ knihy tvoří výběr z příspěvků přednesených na sympóziu ”Balto-slavica na prahu století”, které v dubnu 2006 pořádala Slovanská knihovna a Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kniha je doplněna kompletní bibliografií Marvanových prací.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 300 výtisků. 327 s. Cena 100 Kč.
ISBN 978-80-7050-521-2

 

europejka.jpg
Procházka Klementinem / DVD

Pražské Klementinum je jednou z nejnavštěvovanějších architektonických památek hlavního města. Barokní areál o rozloze dvou hektarů vznikal za účasti řady velmi významných stavitelů a umělců šestnáctého až osmnáctého století. DVD Procházka Klementinem je velmi obsáhlý průvodce druhou největší architektonickou památkou Prahy mapující její historii od počátků její výstavby, kdy sloužila jako jezuitská kolej, až do současnosti. Dnes je Klementinum hlavním sídlem Národní knihovny České republiky.

Pro Národní knihovnu ČR vyrobila agentura ATRI Hradec Králové. 1. vydání. Praha 2006, stopáž 59 min., Cena: 205 Kč

Vyprodáno.

 

prochazkakl.jpg
Jak se zrodilo Oko nad Prahou / DVD
23. října 2006 – 2. března 2007

Multimediální elektronický dokument o Národní knihovně ČR, její historii, současnosti a zejména o průběhu Mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu NK ČR. Film prezentuje vítězné návrhy včetně projektu Jana Kaplického a v krátkých medailonech představuje jednotlivé členy poroty, kteří hovoří o svých zážitcích a zkušenostech získaných během soutěže.

Pro Národní knihovnu ČR vyrobila Agentura ATRI Hradec Králové. 1. vydání. Praha 2007, stopáž 67 min., náklad 200 kusů. Cena 100 Kč.

 

zrodilo.jpg
Mezinárodní architektonická soutěž Nová budova Národní knihovny České republiky v Praze : katalog soutěžních návrhů = International Architectural Competition The New Building of the National Library of the Czech Republic / CD-ROM
Český a anglický text.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 1000 kusů, z toho 500 prodejních. Cena 100 Kč.
ISBN 978-80-7050-530-4

 

navrhy.jpg
The Eye above Prague : the Library for the Third Millenium

Anglická verze velké obrazové publikace k výstavě Oko nad Prahou : knihovna pro třetí tisíciletí.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 1000 výtisků. Cena 120 Kč.
ISBN 978-80-7050-524-3

 

eye.jpg
Jasna Honzak Jahič – Alenka Jensterle-Doležalová
Edvard Kocbek (1904–1981) : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia věnovaného dílu a odkazu slovinského básníka, prozaika, esejisty a filozofa Edvarda Kocbeka : (Praha, 10. března 2005, Národní knihovna České republiky)

Třetí z řady vyhledávaných publikací se slovenistickou problematikou vydaných v posledních letech Slovanskou knihovnou.
Paralelní český a slovinský text.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 250 výtisků. 141 s. Cena 50 Kč.
ISBN 978-80-7050-517-5

 

kocbek.jpg
Iveta Cermanová – Jindřich Marek
Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844)

Kniha je podrobnou biografií dosud nepříliš známého úředníka a učence Karla Fischera (1757–1844), jenž více než půl století pracoval v pražské
c. k. Universitní knihovně a zastával post hebrejského cenzora pro celé Čechy. Představuje postupně Fischerovy životní osudy a úřední kariéru, jeho každodenní život, okruh přátel a intelektuální svět. Zvláštní pozornost věnuje jeho názorům na židovskou problematiku a také jeho dílu, jež se
z většiny zachovalo pouze v rukopisné podobě. Podrobné vylíčení Fischerových osudů bylo umožněno značným množstvím písemností, jež po něm zůstaly. Systematický průzkum archivního materiálu, který autoři knihy podnikli v Národním archivu, Archivu Národní knihovny České republiky a v Oddělení rukopisů a starých tisků téže instituce, přinesl objevení nečekaného množství významných a většinou dosud neznámých pramenů včetně osobní korespondence. Tyto materiály vrhají na osudy
K. Fischera nové světlo a přinášejí nové poznatky k dějinám pražské univerzitní knihovny, hebrejské cenzury i českých Židů.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 400 výtisků. 192 s. Cena 110 Kč.
ISBN 978-80-7050-520-5

 

fischer.jpg
Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky

Edice Standardizace č. 27

Sešit obsahuje doporučení pro přepis některých nelatinkových písem do latinky. Doporučení se týkají přepisu různých typů cyrilice, dále arabštiny/perštiny, arménštiny, čínštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, japonštiny, korejštiny a řečtiny. Doporučení jsou určena pro potřeby katalogizátorů.

Vydala Národní knihovna ČR. 2. doplněné vydání. Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 47 s. Cena 45 Kč.
ISBN 80-7050-509-5

nelatinka.jpg

Zdeněk Uhlíř
Velislavova bible /Velislai biblia picta /Velislaus Bible
Obrazový rukopis – nejobsáhlejší ve středověké střední Evropě – vznikl kolem poloviny 14. století z podnětu Velislava, který je vyobrazen na fol. 188r jako klečící před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozofů. S největší pravděpodobností jej lze ztotožnit s pražským kanovníkem téhož jména, notářem krále Jana Lucemburského a pozdějším notářem a protonotářem, jakož i diplomatem Karla IV. Kniha vznikla ve světské, laické dílně vykazující známky standardního a stabilního provozu. Obsahem jsou biblické knihy Genesis (1r-52v), Exodus (53r-88v), Daniel (89r-108r), Soudců (108v-115r), Judit (115v-130r), cyklus o Antikristovi (130v-135v), christologický cyklus (136r-149r), Apokalypsa (153r-168v), Skutky apoštolské (169r-179v) a navíc cyklus o českých patronech sv. Václavu a sv. Ludmile (180r-188r). Důležitá je právě osoba objednavatele – Velislava – a její myšlenkový svět. Ačkoli Velislava nelze ztotožňovat s inventorem, tj. osobou, která byla autorem scénáře pro konkrétní malířské provedení cyklu, objednavatel zajisté určoval jeho stěžejní ideu.
České dějiny jsou zapojeny jednak do procesu dějin spásy, jednak do kontextu translatio regni, tj. přenesení království z Moravy do Čech. Základní Velislavovou ideou byla snaha o evropskou, tj. univerzální velikost. Ideje skryté ve Velislavově bibli jsou plodným protějškem idejí obsažených v Pařížském zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila.
Barevná obrazová publikace podává základní charakteristiku Velislavovy bible. Na doprovodném CD-ROMu pak zájemci najdou celý rukopis v digitální podobě.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 1 000 výtisků. 38 s. Cena 95 Kč.
ISBN 80-7050-516-8
Vyprodáno.

 

velislavova.jpg
Oko nad Prahou – knihovna pro třetí tisíciletí
Významná publikace vydaná u příležitosti konání výstavy Oko nad Prahou v pražské Galerii Klementinum prezentující výsledky mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny České republiky. Celobarevná publikace přinášející předmluvy významných osobností současného kulturního a politického života
k plánované novostavbě NK, popisuje složitou historickou cestu k nové budově Národní knihovny, historii Letenské pláně ve vztahu k její nové dominantě, představuje vítězný projekt Jana Kaplického a jeho tým Future Systems a dalších sedm nejlépe hodnocených projektů. Seznamuje s osobnostmi mezinárodní poroty
a jejím komentářem k projektům finalistů. V neposlední řadě přináší výběr prvních ohlasů tisku k vítěznému modelu.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 3 000 výtisků. 77 s. Cena 120 Kč.
ISBN 978-80-7050-523-6

 

oko-nad-prahou.jpg
Miroslava Hejnová
Historické fondy Národní knihovny ČR / Průvodce

Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny vydalo první vydání Průvodce po historických fondech oddělení rukopisů a starých tisků. Výpravná, bohatě ilustrovaná publikace svým obsahem plně aktualizuje historický knižní fond oddělení procházející od počátku devadesátých let řadou změn, které se především týkají navrácení významných knižních celků v rámci restitucí. Byla rovněž provedena významná reorganizace knihovního fondu celé Národní knihovny a do oblasti jeho zpracování a zpřístupnění byly zavedeny nové informačně komunikační technologie a značně se změnila i samotná skladba fondu. Průvodce podává odborníkům i široké veřejnosti přehled o skladbě historického knižního fondu oddělení a o zpřístupnění jeho jednotlivých částí prostřednictvím katalogů a speciálních soupisů.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 800 výtisků. 81 s. Cena 100 Kč.
ISBN 80-7050-483-3

 

historickefondy.jpg
Jindřich Marek – Renáta Modráková
Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky

Odborná studie vznikla na základě systematické práce při zpracování sbírky rukopisných zlomků. Prioritní snahou bylo vytvořit stručné a přehledné inventární záznamy prezentovaných zlomků, rámcově je zpracovat a zpřístupnit odborné veřejnosti. Rukopisné zlomky představují zajímavý a zatím méně využívaný zdroj informací. Mnohé zlomky již svým významem vstoupily do povědomí široké odborné veřejnosti a tato publikace je mostem překonávajícím bariéru zásadnějšího využití bohatého fondu zlomků v oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny. Cennost rukopisných zlomků spočívá v tom, že nám zprostředkovávají povědomí o rukopisné produkci minulých věků, zejména nejstaršího období středověku.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2007. Náklad 400 výtisků. 167 s. Cena 70 Kč.
ISBN 80-7050-499-4

 

zlomky.jpg
Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti

Uspořádal: Miroslav Ressler ve spolupráci se Zlatou Houškovou.
Publikace Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, jejímž cílem je upozornit na řadu akcí, které veřejné knihovny v oblasti informační gramotnosti uskutečňují, a poukázat na promyšlený přístup k této problematice ve vysokoškolských knihovnách, předložit zájemcům o tuto problematiku důležitá data získaná z průzkumů týkajících se vzdělávání a informační gramotnosti a upozornit na zajímavé projekty probíhající v zahraničí. Tato odborná studie zveřejňuje rovněž informace konceptuálního a strategického charakteru v této oblasti. Součástí publikace je výběrová bibliografie.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 112 s. Cena 50 Kč.
ISBN 80-7050-500-1

 

gramo.jpg
Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků (19) 2005 – 2006

Zpracoval kolektiv autorů.
Odborné studie a materiály týkající se různé problematiky historických knihovních fondů a historie knižní kultury. V tomto sborníku je obsaženo osm příspěvků, které se zabývají ručně psaným a tištěným materiálem uloženým v Národní knihovně ČR a jiných institucích.

Vydala Národní knihovna ČR. 1 vydání. Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 208 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-515-X

 

miscel.jpg
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století : dodatky.
Díl II, Tisky z let 1501–1800. Část VI, Písmeno P – Píseň.
Čís. 6688-12.820

Založil Zdeněk V. Tobolka, pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková.
Dodatky k retrospektivní národní bibliografii starých českých tisků vydaných do konce 18. století.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 500 výtisků. 244 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-506-0

 

knihopis.jpg
Petra Oulíková
Clementinum : Kunstführer
Redaktion: Petronilla Cemus. Übersetzung: Klára Tschek

Publikace mapuje klíčové etapy výstavby Klementina, sídla Národní knihovny ČR, a zároveň může návštěvníkům posloužit jako zasvěcený průvodce po tomto výjimečném barokním komplexu. Vedle nejznámějších míst, jako je barokní knihovní sál, Zrcadlová kaple či astronomická věž, jsou zde představeny i další unikátní prostory, které byly veřejnosti dosud nepřístupné. Součástí knihy je bohatá obrazová a fotografická dokumentace.

Německá verze. Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 1 000 výtisků. 80 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-493-5

 

pruvnem.jpg
Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny.
K 80. výročí založení.
Sborník příspěvků z konference (Praha, 12.-14. října 2005).
Sestavila Dagmar Petišková

Sborník obsahuje příspěvky, které byly předneseny 12.-14. října 2005
v Praze na konferenci věnované 80. výročí založení Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny. Studie podávají přehled o historii budování této ukrajinské emigrantské instituce a o osudech jejich zachráněných a po roce 1945 roztroušených a z Prahy vyvážených sbírek. Informují o současném stavu bádání v zemích, v jejichž archivech se nyní části původního fondu muzea nacházejí.
Texty v češtině, angličtině a ukrajinštině.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 250 výtisků. 304 s. Cena 120 Kč.
ISBN 80-7050-502-8

 

muzeumosv.jpg
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl IV: Archivy Západočeského kraje

Soupis se zabývá prameny uloženými v archivech Západočeského kraje (dnešních krajů Plzeňského a Karlovarského), tj. ve Státním oblastním archivu v Plzni s pobočkami v Klatovech a Žluticích, ve státních okresních archivech (dnes vnitřních organizačních jednotkách státních oblastních archivů), archivech podnikových a Archivu města Plzně.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna. 1.vydání Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 147 s. Cena 50 Kč.
ISBN 80-7050-498-6

soupis4.jpg
Jiří Záloha – Jitřenka Pešková
Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově / Responses
of the Great French Revolution in Music. Catalogue of sources from the Schwarzenberk Music Collection in Český Krumlov
Edice Varia de Musica, 8

Katalog hudebních pramenů z fondů třeboňského Státního archivu Třeboň – pobočka Český Krumlov, Českého muzea hudby a Národní knihovny ČR je tematicky zaměřen na dobová díla reflektující Velkou francouzskou revoluci a napoleonské války. Doprovodné texty katalogu jak v české, tak v anglické verzi.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 300 výtisků. 128 s. Cena 100 Kč.
ISBN 80-7050-497-8

 

ohlasy.jpg
Galina Vaněčkova
Летопись бытия и быта.
Марина Цветаева в Чехии 1922–1925

Podrobná kronika pobytu M. Cvětajevové v Čechách v letech 1922–1925 přibližuje okolnosti vzniku vrcholných děl této básnířky a popisuje její životní postoje a složité poměry v ruské emigraci v Čechách. Text v ruštině.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu a Dom-Muzej Mariny Cvetajevoj. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 500 výtisků. 320 s. Cena 150 Kč.
ISBN 80-7050-501-X

 

letopisy.jpg
Marc Niubo
Moji Pražané mě uctívají

Vznik této publikace je spojen s výstavou Moji Pražané mě uctívají, s níž se Národní knihovna ČR připojila k velkým oslavám 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta v rámci projektu Mozart – Praha – 2006. Úvodní text koresponduje s rozvržením výstavy do sedmi tematických bloků. Je doplněn studií o provozování a šíření Mozartova díla v Praze v první polovině 19. století. Doplňující informace poskytuje přičleněný katalog a výběr z dobových textů.

Anglická verze The People of Prague Pay Homage to Me
The strange juxtaposition of circumstances, the specific conditions of the musical life in Prague, Mozart’s personal and artistic links and also the rivalry with Vienna, national patriotism and other now imponderable aspects all contributed to the creation of the unique relationship between the Prague music-loving circles and Mozart and to the establishment of the Prague Mozart cult.”

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 500 výtisků. 109 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-503-6

 

moji.jpg
Franz Xaver Wolfgang Mozart (nazývaný Wolfgang Amadeus)
Allegretto per il Cembalo

Edice: Paměť Klementina
Faksimile Allegretto per il Cembalo, drobné nenáročné klavírní skladby zkomponované roku 1841 F. X. Mozartem, nejmladším dítětem W. A. Mozarta. Skladba byla psána s pedagogickým záměrem, o čemž svědčí vypsané prstoklady. Autograf skladby je součástí sbírky Mozartův Památník.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 1 000 výtisků. Cena 20 Kč.
ISBN 80-7050-513-3

 

allegretto.jpg
Caterino Mazzolà – Pietro Metastasio
La clemenza di Tito

Edice: Paměť Klementina
Faksimile libreta opery La clemenza di Tito. Operu La clemenza di Tito (KV 621) zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1791 pro slavnosti provázející korunovaci Leopolda II. českým králem. Operu objednali čeští stavové u impresária Domenica Guardasoniho. Její premiéra byla v den korunovace 6. září 1791 v Nosticově Národním (dnes Stavovském) divadle. Text opery vychází z dramatu Pietra Metastasia z roku 1734, které bylo často zhudebňováno. Pro Mozartovu operu jej přepracoval Caterino Mazzolà, patrně ve spolupráci se skladatelem.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 1 000 výtisků. 59 s. Cena 30 Kč.
ISBN 80-7050-514-1

 

clemenza.jpg
Ryhor Baradulin
Žít! Výbor z veršů / Žyc’! Vybranyja veršy

Sestavila a básně přeložila Františka Sokolová.
První český výbor z tvorby jednoho z nejvýznamnějších žijících běloruských básníků. Vstupní slovo napsal Václav Havel, úvodní studii o autorovi Michas Skobla. Součástí knihy je též obsáhlý rozhovor, v němž sám básník vypráví nejen o svém životě a díle, ale také o životní potřebě každého národa uchovat si vlastní jazyk.
Dvojjazyčné česko-běloruské vydání.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 600 výtisků. 135 s. Cena 100 Kč.
ISBN 80-7050-505-2

 

zit-cover.jpg
Ed. Vlasta Faltysová
Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století

Tato odborná publikace popisuje dějiny a obsah knihovních sbírek a zároveň přináší velmi zajímavé výsledky statistické analýzy knihovního fondu z hlediska zastoupení knih podle oborů, jazyků a doby vydání od počátku knihtisku do konce 19. století. Systematický popis knihovního fondu vychází z původního historického členění podle oborů, které zavedl na přelomu 18. a 19. století bibliotekář Karel Rafael Ungar. Zastoupena jsou díla jak domácí provenience, tak díla světová.
Popis historických fondů Národní knihovny České republiky nebyl dosud do takové hloubky a v takovém rozsahu proveden. V tomto smyslu je předkládaná kniha dílem unikátním. Na zpracování se vedle odborných pracovníků knihovny podíleli velkou měrou i významní externí odborníci, převážně z fakult Karlovy univerzity a z Akademie věd České republiky. Publikace obsahuje také soupis literatury, rejstřík a faktografické a grafické přílohy.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 500 výtisků. 347 s. Cena 200 Kč.
ISBN 80-7050-456-0

 

rukovet.jpg
Ivan Král
FOTOGRAFICKÝ BOOKLET KLEMENTINUM

Soubor čtrnácti barevných fotografických listů exkluzivních barokních interiérů a exteriérů z areálu pražského Klementina s trojjazyčným popisem (angličtina, němčina a čeština). Fotografické listy na křídovém papíře slouží jako dárková fotografická kolekce nejkrásnějších barokních malířských, sochařských a architektonických památek jedné z největších barokních staveb v Evropě.

Vydala Národní knihovna České republiky. Praha 2006. Náklad 2 000 výtisků. 14 listů na křídě. Cena 150 Kč.
ISBN 80-7050-489-7

 

kral.jpg
Oksana Pelens’ka
Ukrajins’kyj portret na tli Prahy : ukrajins’ke mystec’ke seredovysce

v mizvojennij Cecho-Slovaccyni

Publikace je věnována ukrajinskému výtvarnému umění v meziválečném Československu a zaceluje tak mezeru ve zkoumání historie ukrajinského umění první poloviny 20. století. Hlavní důraz je kladen zejména na sledování procesu vzniku a rozvoje pražské umělecké školy v kontextu činností ukrajinských uměleckých, vzdělávacích a kulturně společenských institucí, zejména Ukrajinského studia výtvarných umění. Představena je rovněž historie formování a skladba sbírky výtvarného umění Muzea osvobozeneckého boje v Praze, která je dnes součástí fondu Slovanské knihovny. Kniha vyšla díky finanční podpoře Ševčenkovy vědecké společnosti v Americe.
Text v ukrajinštině.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu a Naukove tovaristvo im. Ševčenka v Americi. 1. vydání. Praha 2005. 220 s. Cena 90 Kč.
ISBN 80-7050-469-2

Vyprodáno.

 

ukraj-portret.jpg
Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu = Ukrajins’ke mystec’ke seredovysce v mizvoennij Cechoslovaccyni = Ukrainian fine arts in the between-the-wars Czechoslovakia :
k 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze : sborník příspěvků z mezinárodní konference 12.–14. listopadu 2003
v Praze

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Slovanskou knihovnou, Českou asociací ukrajinistů a Ukrajinskou iniciativou v Praze 12.–14. listopadu 2003. “Ukrajinské studio výtvarných umění” bylo významnou ukrajinskou emigrantskou institucí v meziválečném Československu, která sehrála důležitou úlohu i pro české umělecké prostředí. Příspěvky ve sborníku zhodnocují její význam pro vývoj ukrajinského výtvarného umění v emigraci, jeho vazbu na české prostředí a přínos pro Ukrajinu.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2005. Náklad 300 výtisků. 331 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-450-1

 

ukraj-um.jpg

Kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové a Ivany Čornejové
Jezuité a Klementinum
Reprezentativní publikace s barevnou fotografickou přílohou vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané v Klementinu od 25. 4. do 15..6. 2006 jako součást oslav 450. výročí příchodu jezuitů do Čech. Jsou v ní zachyceny dějiny jezuitského řádu i nejvýznamnější aspekty jeho působení v českých zemích. Součástí publikace jsou rovněž informace o bezmála třech stech vzácných rukopisů, tisků a unikátních exponátů, které pocházejí z fondů Národní knihovny České republiky a ze sbírek dalších institucí, knihoven a archivů, domácích i zahraničních. Publikace Jezuité a Klementinum vyšla i v samostatné anglické verzi.

Vydala Národní knihovna České republiky. 1. vydání. Praha 2006. Náklad 1 500 výtisků. 200 s. Cena 150 Kč.
ISBN 80-7050-485-4

 

jezklem.jpg

Oulíková Petra
Klementinum - průvodce
Klementinum, sídlo Národní knihovny ČR, patří k nejcennějším skvostům architektury v České republice a je nejrozsáhlejším barokním komplexem ve střední Evropě. Publikace Petry Oulíkové, jejíž součástí je i bohatá obrazová a fotografická dokumentace, mapuje klíčové etapy jeho výstavby a zároveň může návštěvníkům posloužit jako zasvěcený průvodce po celém areálu Klementina. Vedle nejznámějších míst, jako jsou barokní knihovna, Zrcadlová kaple či Astronomická věž, jsou zde představeny i další unikátní prostory, které byly veřejnosti dosud nepřístupné. Publikace vyšla i v samostatné anglické verzi.

Vydala Národní knihovna České republiky. 1 vydání. Praha 2006.
Náklad 5 000 výtisků. 77 s. Cena 80 Kč. ISBN 80-7050-491-9

 

klempruv.jpg

Jakub Jan Ryba
Transkripce a překlad z německého jazyka Věra Smolová
Můj život a hudba
Jakub Jan Ryba (1765–1815), nejspíše na podnět Bohumíra Jana Dlabače, sepsal v němčině životní skicu svého hudebního života. Faksimile rukopisu, datovaného rokem 1801, vyšlo u příležitosti dvojího výročí J. J. Ryby díky laskavosti Královské kanonie premonstrátů na Strahově, v jejichž knihovně se rukopis nachází. Jednotlivé reprodukované strany doprovází přepis německého textu spolu s novým českým překladem.

Vydala Společnost Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. 1. vydání. Rožmitál pod Třemšínem 2005. 51 + viii s. Cena 160 Kč.
ISBN 80-7050-476-5

 

ryba.jpg

Dalimilova kronika

Pařížský zlomek latinského překladu
Česká republika, zastoupená Národní knihovnou, získala rukopis pařížského zlomku v dražbě v pařížské aukční síni Piasa. Význam nově získaného rukopisu spočívá v tom, že až dosud nebylo žádné povědomí o existenci latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila. Zlomek obsahuje šest úplných kapitol a pět kapitol neúplných rekonstruovaného původního textu. Je totiž nanejvýše pravděpodobné, že kronika byla do latiny přeložena v úplnosti.
Celobarevná obrazová publikace na křídovém papíře.

Vydalo nakladatelství Gloriet s.r.o. ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky. Digitalizaci provedla Aip Beroun. 1. vydání. Praha 2005. Náklad 12 000 výtisků. 27 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-463-3, ISBN 80-86644-64-2

 

vlastimil.jpg

Sestavila: Františka Sokolová
Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl I 1710-1775
Katalog starých ruských tisků tištěných graždankou (nyní nazývanou azbuka) navazuje na katalog starých ruských tisků tištěných církevní cyrilicí, který byl vydán v roce 1997. Celý katalog bude mít dva díly – 1. díl zahrnuje období 1710-1775, 2. díl zahrne období 1775-1800. První díl obsahuje popis tisků z fondu Slovanské knihovny, zejména ze sbírky petrohradského knihkupce Smirdina.
Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. Praha 2005. Náklad 350 výtisků. 311 s. Cena 100 Kč.
ISBN 80-7050-411-0

 

ruske-t1.jpg

Koordinace prací: Miroslav Ressler
PULMAN
Public Libraries Mobilising Advanced Networks.
Doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti
Metodický materiál k realizaci sociálně politických a strategických opatření pro oblast veřejných knihoven, archivů a muzeí, řízení informačních služeb v těchto zařízeních a stimulaci nových forem činnosti v podmínkách informační společnosti v rámci EU.

Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 600 výtisků. 381 s. Cena 129 Kč.
ISBN 80-7050-447-1

Vyprodáno.

 

pulman.jpg

Uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou
Služby veřejných knihoven zdravotně postiženým občanům
Publikace poskytuje veřejnosti i knihovníkům potřebné informace o službách knihoven pro zdravotně postižené a seznamuje je s evropskou koncepcí těchto aktivit a s trendy dalšího vývoje těchto služeb včetně připravované legislativy. Obsahuje souhrn původních příspěvků a překladů zahraničních materiálů i informace o vybraných knihovnách zajišťujících služby pro tyto občany.
Vydala Národní knihovna ČR. 1. čes. vydání. Praha 2004. Náklad 300 výtisků. 152 s. Cena 95 Kč.
ISBN 80-7050-455-2

 

postize.jpg

MARC 21. Formát pro autority
Překlad manuálu autoritního formátu MARC 21 obsahuje definice všech polí a podpolí tohoto formátu a potřebné kódovníky. Základní materiál pro tvorbu souborů autorit ve formátu MARC 21.

Vydala Národní knihovna ČR. 1. čes. vydání. Praha 2004. Náklad 400 výtisků. 400 s. (volné listy v šanonu). Cena 460 Kč.
ISBN 80-7050-441-2

 

marc-21-autority.jpg

Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2002.
Změny a doplňky AACR2R schválené v roce 2002 včetně nového znění kapitol 3 a 12.
Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 1 000 výtisků. 150 s. (volné listy na vkládání do šanonu). Cena 200 Kč.
ISBN 80-7050-187-1

 

Edited by Petr Roubal and Václav Veber

PRAGUE PERSPECTIVES I
The History of East Central Europe and Russia
Původní název v edičním plánu 2004: VÝCHODNÍ EVROPA V ČESKÉ HISTORIOGRAFII. Sborník prací k 25. výročí úmrtí Jana Slavíka. – Eastern Europe in Czech Historiography. In memory of Jan Slavík
Publikace se skládá z dvaceti původních příspěvků především mladých odborníků na dějiny východní Evropy. Jednotícím principem knihy je snaha představit západní akademické obci současný stav, zaměření a potenciál východoevropských studií u nás. Pro zahraniční čtenáře, kteří tvoří cílovou skupinu, kniha přináší jinak jazykově nedostupné texty (zde v angličtině), pro Slovanskou knihovnu pak důležité zprostředkování kontaktů se západní akademickou obcí. Publikace navazuje na úspěšnou publikaci “Russian in Czech Historiography” vydanou Národní knihovnou v roce 2002.
Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. 1. vydání. Praha 2004. Náklad 300 výtisků. 444 s. Cena 150 Kč.
ISBN 80-7050-443-9

 

perspetives.jpg
Igor Inov
Litěraturno-těatralnaja, koncertnaja dějatělnosť běžencev-Rossijan v Čechoslovakii
(20-40-e gody 20-go veka). Díl I, díl II.

Publikace mapuje dosud nezpracovanou oblast působení ruské emigrace v ČSR mezi dvěma válkami. Na základě rozsáhlého studia dobových materiálů autor vytvořil obsáhlou studii věnovanou divadelní činnosti ruských emigrantů v ČSR, zachycuje i zájezdy významných ruských umělců do ČSR.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu ve spolupráci s Divadelním ústavem a nakladatelstvím Karolinum. Rusky.
Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 350 výtisků. Cena 150 Kč. I. díl, 425 s., černobílá obrazová příloha. II. díl, 242 s. černobílá obrazová příloha.
ISBN 80-7050-383-1

 

literat1.jpg

Marta Hrabáková
STŘÍBRNÝ VĚK RUSKÉ LITERATURY
Sborník příspěvků ze sympozia
Sborník ze sympozia pořádaného na podzim 2003 Slovanskou knihovnou v Národní knihovně ČR na počest sedmdesátin významného historik a ruské literatury doc. dr. Jiřího Honzíka. Sborník obsahuje příspěvky k životu a dílu J. Honzíka z literárněvědné rusistiky a bohemistiky zaměřené k danému období. Určeno především slavistům a studentům bohemistiky a rusistiky.
Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. Praha 2004. Náklad 250 výtisků. 147 s., obrazová příloha. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-416-1

 

stribrn2.jpg
Matija Majar Zilski v česko-slovinském kontextu
Sborník příspěvků z mezinárodní konference slovenistů a slavistů pořádané Velvyslanectvím Republiky Slovinsko, Ústavem slavistických a východoevropských studií FF UK a Slovanskou knihovnou v říjnu 2002.
Příspěvky jsou věnovány slovinskému buditeli Majaru Zilskému, autoru slovanské mluvnice, kterou vydal v Praze, kde také zemřel.

Vydala Národní knihovna ČR pro Slovanskou knihovnu. Praha 2004. Náklad 350 výtisků. 160 s. Cena 60 Kč.
ISBN 80-7050-434-X

Vyprodáno.

 

matja.jpg
Ervín Farský
Miktografie v praxi

Původní název v edičním plánu 2002: Ochranné mikrofilmování. Příručka pro mikrografická pracoviště.

První přehledné shrnutí technologie ochranného mikrofilmování s důrazem na praxi a na reformátování knihovního fondu. Určeno zejména mikrografickým pracovištím knihoven a archivů.
Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 200 výtisků. 78 s. Cena 50 Kč.
ISBN 80-7050-432-3

 

farsky.jpg
Soupis pramenů k dějinám národu Ruska a Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivu České republiky Díl I: Státní ústřední archiv

Soupis dokumentů vztahujících se k Rusku, Ukrajině a Bělorusku do roku 1945 z fondu Státního ústředního archivu je prvním svazkem z plánované řady soupisů dokumentů týkajících se uvedených oblastí, které jsou uloženy v českých archivech. Publikace je základním pramenným materiálem a východiskem pro bádání v oblasti historie česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů. (Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, Archivní správa Ministerstva vnitra České republiky.)
Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna. Praha 2003. Náklad 300 výtisků. 454 s. Cena 200 Kč.
ISBN 80-7050-407-2

 

rusko3.jpg
Soupis k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl II. Archivy Středočeského kraje a Archiv hlavního města Prahy

Druhý díl soupisu zachycuje dokumenty vztahující se k Rusku, Ukrajině, a Bělorusku do roku 1945 z archivů středních Čech (Státní a oblastní archiv Praha, okresní archivy Benešov, Kolín, Kutná Hora, Beroun, Rakovník, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, též archiv Škody a.s. Mladá Boleslav a archiv bývalých Královodvorských železáren). Vzhledem k velkému zájmu historiků o tyto dokumenty jako základní materiál a východisko pro bádání jde o nepostradatelnou příručku pro odbornou veřejnost při zkoumání historie česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.
Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna. Praha 2003. Náklad 300 výtisků. 160 s. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-431-5

 

soupis2.jpg
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl III. : Archivy Jihočeského kraje

Třetí díl soupisu zachycuje dokumenty vztahující se k Rusku, Ukrajině a Bělorusku do roku 1945 ze Státního oblastního archivu v Třeboni a státních okresních archivů jižních Čech. Publikace je důležitou příručkou při zkoumání historie česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Vydala Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2004. Náklad 300 výtisků. 90 s.
Cena 50 Kč ISBN 80-7050-451-X

soupis3.jpg

Josef Tříška
Literární myšlenskové proudy latinsko-českého středověku
Rétorika, etika a symbolika.
Edice: Miscellanea-Monographia. Č. 11
Původní název z edičního plánu 2003:
Z dějin latinských a českých literárních žánrů.
Práce založená na rukopisných materiálech dochovaných v historickém knižním fondu Národní knihovny ČR a jiných institucí přináší nové poznatky v oblasti starší latinské a české literatury týkající se vývoje literárních žánrů.
Vydala Národní knihovna ČR. Praha 2004. Náklad 600 výtisků. 168 s., obrazová příloha. Cena 80 Kč.
ISBN 80-7050-442-0

 

jezek.jpg
20.06.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube