Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Zápisy z jednání

Zápis z jednání PS pro jmenné zpracování dne 18.5.2009

 

1. Edice autor/název ve formátu UNIMARC

Dosud se pojetí zápisu edice ve formátech MARC 21 a UNIMARC lišilo.

V MARC 21 se pro edice s názvem typu Spisy, Dokumenty apod. vytváří záhlaví typu autor/název:

490 1# $aSebrané spisy Bohumila Hrabala ;$vsv. 13
800 1# $aHrabal, Bohumil,$d1914-1997.$tSebrané spisy

Ve výstupním zobrazení:

Hrabal, Bohumil, 1914-1997. Sebrané spisy

Ve formátu UNIMARC se v poli 410 vytvářela vazba na unifikovaný název:

225 0# $aSebrané spisy Bohumila Hrabala$vsv. 13
410 #0 $150010$aSebrané spisy $nBohumil Hrabal

Výstupní zobrazení:

Sebrané spisy (Bohumil Hrabal)

Znamená to, že knihovny používaly odlišný způsob zápisu v závislosti na formátu, což působí problémy při konverzích apod.

Bylo navrženo sjednotit způsob zápisu a vytvářet v obou formátech záhlaví typu autor (osobní jméno nebo korporace) /název.

Ve formátu UNIMARC tedy bude zápis vypadat takto:

225 0# $aSebrané spisy Bohumila Hrabala$vsv. 13
410 #0 $1700#1$aHrabal $bBohumil $f1914-1997$12001# $aSebrané spisy

Tomu bude přizpůsobeno i řešení dotazu č. 3 v databázi Dotazy ke katalogizaci a další materiály na stránkách NK.

Návrh byl schválen.

(Všechny dosavadní instrukce, upřesňující případy, kdy se záhlaví autor/název vytváří a kdy ne, jsou nyní platné pro oba formáty.)

2. Zrušení podpole $t v poli 910 (MARC 21 i UNIMARC)

Vzhledem k tomu, že podpole $t (typ dokumentu) v poli 910 není v Souborném katalogu využíváno, protože potřebnou informaci lze zjistit z jiných částí záznamu, bylo navrženo jeho zrušení jako povinného údaje v rámci minimálního záznamu pro SKC.

Návrh byl schválen s okamžitou platností.

Návrh na úplné zrušení podpole 910$t v rámci české katalogizační praxe projde rutinním postupem přes elektronickou konferenci KATPOL.

3. Zápis číslování a prvního nakladatele u seriálů

Pokud nepopisujeme seriál s prvním/posledním číslem v ruce, je nutno údaje o datech, číslování, místě vydání a nakladateli pokud možno zjistit.

V údajích o číslování je třeba rozlišovat indikátor pro pevné číslování/bez pevného číslování. Indikátor 0 (pevné číslování) znamená, že jsme popisovali s dokumentem v ruce a číslování je uvedeno přesně podle něj. Indikátor 1 (bez pevného číslování) znamená, že údaj byl zjištěn z jiného zdroje a v podstatě se podle AACR2R jedná o poznámku.

Datum (rok) uvádíme co nejpřesnější – tj. pokud neznáme přesný rok, uvedeme alespoň desetiletí, století, příp. tisíciletí.

Nakladatele se rovněž snažíme zjistit. Pokud existuje nejistota, zda námi uvedené místo a nakladatel jsou opravdu první, uvedeme tuto skutečnost v poznámce.

Na základě schváleného pracovního materiálu bude doporučený způsob zápisu a podrobnější informace zveřejněny v rámci databáze Dotazy ke katalogizaci (dotazy č. 444 a 445).

4. Zrušení pole 440 (MARC 21)

Ve formátu MARC 21 bylo zrušeno pole 440 (update no. 9, October 2008). Edice se budou tedy nadále zapisovat vždy v poli 490 a v příslušném poli 8XX (800, 810, 811, 830). „Jednoduchá“ edice, která se dosud zapisovala pouze v poli 440, bude tedy v polích 490 a 830.

V souvislosti s tím dojde v polích 490 a 8XX k některým drobným změnám.

Na základě této změny budou postupně upraveny dotazy k edicím v rámci databáze Dotazy ke katalogizaci a nové znění polí formátu MARC 21 pro edice bude vystaveno ke stažení na stránkách NK.

Skupina se dohodla, že datum přechodu na nový způsob zápisu si knihovny určí individuálně podle vlastních potřeb s tím, že od 1.1.2010 by již měly být edice uváděny novým způsobem ve všech záznamech nově ukládaných do databází (tj. nově vytvořené záznamy i např. retrokonverze). U oprav starších záznamů záleží na rozhodnutí každé knihovny- s tím, že je doporučeno opravy provést.

Souborný katalog bude přijímat obě varianty i po 1.1.2010. Přesné datum, odkdy se i sem budou povinně posílat pouze záznamy s novou podobou údajů o edici (= neobsahující pole 440), se určí později, případně se dojedná na poradě přispěvatelů SK.

Pole 440 – konverze do 490 a 830

Překlad stručného návodu z originálu manuálu MARC 21:

V poli 490 nastavte u prvního indikátoru hodnotu 1, druhý indikátor zůstane prázdný. Obsah podpolí $a, $n a $p z pole 440 přemístěte jako jeden nový řetězec do podpole $a v poli 490. Podpole $v, $x, $6 a $8 přeneste beze změny do pole 490.

Do pole 830 přeneste všechny indikátory a podpole z pole 440 beze změny.

Všechna případná další podpole nekonvertujte z pole 440 do 490, ale pouze do 830.

Technická poznámka NK ČR:

Pokud je v katalogizační agentuře praxe zápisu edice do pole 830 mírně odlišná, přeneste do 830 indikátory beze změny a ta podpole, která obvykle do pole 830 zapisujete (např. jen $a+$p nebo $a+$n+$p). V tom případě pozor na interpunkci zapsanou v jednotlivých podpolích!

Pozor na konverzi 440 při pořadí podpolí $a$v$p. Tzn., je-li $v mezi $a a $p, mění se původní $p v poli 490 na opakované $a.

5. Anotace v cizím jazyce

Podle AACR2R by měla anotace být v jazyce katalogizační agentury, tj. v našem případě česky. Z praktických důvodů řada knihoven potřebuje uvádět anotace i v dalších jazycích. Bylo rozhodnuto pro tyto účely používat pole určená pro anotaci (MARC 21: pole 520; UNIMARC: pole 330) s druhým indikátorem 9. Tato pole budou v podpoli $9 obsahovat kódovaný údaj o jazyce anotace.

Formáty MARC 21 i UNIMARC další výskyt anotace v jiném jazyce v zásadě umožňují; jedná se tedy o zápis nad rámec pravidel, nikoli nad rámec formátu.

Indikátor i podpole budou přidány do seznamu národních polí pro formáty MARC 21 a UNIMARC.

Pro anotace v českém jazyce se způsob zápisu nemění: žádný indikátor 9 a žádné podpole $9.

Příklady viz dotaz č. 423

6. Pole 76X-78X

Doporučuje se:

- více používat podpole $i u polí 76X-78X místo poznámky 580 a 530

- i v případech, kdy se poznámka uvádí v poli 580 nebo 530, zároveň  použít v polích 7XX  první indikátor pro generování poznámky; tato pole pak při zobrazení umožňují dostat se „prokliknutím“ přímo do souvisejícího záznamu

Podrobnější materiál bude vystaven na www NK/Katalogizační politika/Schválené materiály a v rámci databáze Dotazy ke katalogizaci - dotaz č. 446. (Aktualizováno 8.1.2024: materiál je vystaven jako příloha na stránce zápisů z jednání.)

7. Pojmenované konference

Ve srovnání s Library of Congress se u nás v mnohem větší míře vytvářejí záhlaví pro konference. LCRI (interpretace LC) obsahují doporučení detailněji vymezující termín „pojmenovaná konference“, zejména použitím výrazu „konference“, „kongres“ apod. přímo v názvu.

Porovnáním záznamů se zjistilo, že i u některých sborníků z konferencí publikovaných u nás LC (popř. i BNL) pole 111 se záhlavím pro konferenci nevytvořila.

Rozvinula se diskuse, do jaké míry máme náš popis přizpůsobovat popisu LC nebo naopak opravovat záznamy převzaté z LC podle našich zvyklostí.

Závěr:

- záznamy publikací vydaných v anglicky mluvících zemích je vhodné přebírat z LC pokud možno tak, jak jsou, pouze s příslušnými úpravami týkajícími se jazyka katalogizace (poznámky, kvalifikátory apod.)

- záznamy publikací vydaných v dalších zemích pokud možno také, s přihlédnutím k tomu, že je třeba lépe zkontrolovat a opravit zjevné chyby

- u publikací vydaných u nás zůstane vzhledem k odlišnostem v jazyce a v nakladatelské praxi zachován dosavadní způsob volby záhlaví s tím, že se nebude postupovat nad rámec pravidel

8. Názvové autority

J. Svobodová podala zprávu o dosavadním vývoji v budování souboru názvových autorit.

Chyby v záznamech názvových autorit se hlásí:

J. Svobodové -(jmenný popis)

M.Balíkové - (věcný popis)

L.Benešové - (speciální typy dokumentů).

Doporučení:

autoritní záznam typu autor/název vytváříme pro díla odpovídající pravidlům AACR2R, 25.1A

autorita se vytváří pouze v případech, kdy je jako název zapsán unifikovaný název, tj. ne každá 7XX má autoritu

ale: UN patří nejen klasické, ale i některé současné literatuře – Christie, Francis, Viewegh (existují četné překlady a podoby)

unifikovaný název (UN) má i české dílo, pokud se UN liší od názvu bibliografického zdroje

více děl v jednom bibliografickém zdroji musí mít více UN, nestačí zapsat UN jen pro první dílo (např. 3 díla Shakespeara v 1 svazku)

jedná-li se o společné dílo několika autorů, vytváříme UN autor/název pro oba/všechny autory (např. bratři Mrštíkové)

integrační zdroje – využívá se často skupinových UN pro zákony (seznam je pravidelně aktualizován na www)

9. Společná odpovědnost

Při katalogizaci se objevil problém ohledně různého výkladu pravidla 1.1F5 („Pokud jednotlivý údaj o odpovědnosti obsahuje více než tři osoby nebo korporace se stejnou funkcí nebo se stejným stupněm odpovědnosti, vynechte všechny kromě první z každé skupiny...“)

Jedná se o situaci, kdy je uvedeno např. „uspořádali A.B. a C.D. ve spolupráci s X.Y. a V.Z.“ – vzniká otázka, jsou-li to čtyři autoři se stejnou odpovědností, nebo dvě dvojice autorů každá s jiným stupněm odpovědnosti. Soudě podle třetího z příkladů k danému pravidlu a po vyhodnocení záznamů z LC jsme dospěli k závěru, že správnou variantou je uvést všechny čtyři autory, protože se jedná o různý STUPEŇ odpovědnosti. Je-li rovněž nutné vytvářet na všechny autory selekční údaje záleží na posouzení katalogizátora podle konkrétního dokumentu.

Řešení problému bude zveřejněno také v databázi Dotazy ke katalogizaci.

10. Popis dokumentů v méně obvyklých nelatinkových písmech

Při katalogizaci dokumentů psaných nelatinkovým písmem je třeba dodržovat pravidlo 1.0E1 a údaje pro oblasti uvedené v pravidle zapisovat v jazyce knihy v příslušné transliteraci podle Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky publikovaného Národní knihovnou v rámci edice Standardizace. Není možné použít např. pro názvové údaje název převzatý z jiné jazykové mutace. (Při popisu dokumentu psaného méně obvyklým písmem se doporučuje, pokud je to možné, doplnit český překlad názvu – pole 242 pro MARC 21, pole 541 pro UNIMARC.)

11. Virtuální mezinárodní soubor autorit

(Virtual International Authority File)

Mgr. Lichtenbergová informovala o spolupráci NK na mezinárodním souboru autorit VIAF. V současné době je k dispozici beta verze na adrese http://viaf.org

J. Svobodová

10.01.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube