Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

4. Ekonomické vědy, obchod - Business and economics

 

MDT/Konspektu                     Poznámka                        DDC/Conspectus                 Vybrané znaky

311 Statistika 310 General statistics 311

Statistika

33 Ekonomie 330 Economics 33

Ekonomie. Ekonomické vědy

330

Ekonomie obecně
330.1
Ekonomické vědy. Základní ekonomické pojmy, teorie. Hodnota. Kapitál. Základní kapitál. Makroekonomie. Mikroekonomie
330.11

Ekonomické jevy a zákony
330.12

Předměty ekonomického řízení. Statky. Služby
330.13

Ziskovost. Ekonomický princip. Užitek. Hodnota. Zákon hodnoty

330.14
Kapitál. Fondy materiální výroby
330.15
Přírodní faktory. Půda. Příroda. Přírodní síly. Přírodní bohatství
330.16

Fyziopsychologické faktory. Hospodářské chování. Potřeby. Přání. Inhibice, zábrany.Ekonomické instinkty. Intuice
330.3

Dynamika ekonomiky. Ekonomický pohyb

330.4
Matematická ekonomie (Ekonometrie. Operační výzkum v ekonomice. Ekonomická kybernetika. Ekonomická informatika.)

331 Práce Ekonomika a organizace práce. Odbory. Mzdy, odměňování. Pracovní podmínky. Trh práce 331 Labour economics 331

Práce. Zaměstnanost. Ekonomika práce. Organizace práce
331.1
Teorie a organizace práce. Vztahy podniku a zaměstnanců. Odbory
331.2
Platy. Mzdy. Odměňování
331.3
Pracovní podmínky kromě mzdy (Pracovní doba. Dovolená. Sociální výhody zaměstnanců. Vzdělávání v podniku.)

331.4

Pracovní prostředí. Utváření pracoviště. Bezpečnost práce. Hygiena práce.
Pracovní úrazy
331.5
Trh práce. Zaměstnanost

336.7 Finance Bankovnictví. Peníze. Finanční trhy 332 Financial economics 336.7

Peníze. Peněžní systém. Bankovnictví. Burzy

332 Regionální ekonomie, regionální ekonomika 333 Economics of land and energy 332

Regionální hospodářství. Územní hospodářství. Pozemky. Nemovitosti.
Bytové hospodářství
332.2
Pozemky. Pozemkové vlastnictví
332.3/.7
Využití půdy. Hodnota půdy. Hodnota pozemků a nemovitostí. Produktivita půdy. Renty. Obchod s pozemky a nemovitostmi
332.8
Bytové hospodářství

334 Formy organizace a spolupráce v ekonomice 334 Cooperatives 334

Formy organizace a spolupráce v ekonomice
334.7
Formy hospodářských organizací. Ekonomické spolky
334.71
Obchodní, průmyslové systémy
334.72
Podniky, firmy podle vlastnictví, zdrojů financování a činnosti
334.73
Družstevní podniky
334.75
Organizační uspořádání mezi podniky atd. v tržním hospodářství. Koncentrace a spolupráce. Zastřešovací dohody
334.76
Sdružování podniků v plánovaném hospodářství
334.78
Samosprávná podniková sdružení

330.8 Ekonomické teorie, doktríny, směry 330.1 Economic systems, schools, theories 330.8

Dějiny ekonomických teorií, doktrín, dogmat

336.1/.5 Veřejné finance Daně. Poplatky. Veřejné výdaje. Rozpočet. Fiskální politika 336 Public finance 336

Finance. Veřejné finance. Státní finance. Peněžnictví. Bankovnictví
336.1/.5
Veřejné finance, státní finance obecně. Veřejný rozpočet. Státní rozpočet. Příjmy státního rozpočtu. Daně. Poplatky. Cla. Veřejné a státní půjčky. Veřejný a státní dluh. Veřejné výdaje. Státní výdaje

339.7/.9 Světová ekonomika a mezinárodní finance Mezinárodní hospodářské vztahy 337 International economics 339.7

Mezinárodní finance

339.9

Mezinárodní hospodářství obecně. Mezinárodní hospodářské vztahy. Globální hospodářství

338.3/.4 Hospodářská a výrobní odvětví 338 Production 338.3

Výroba

338.4
Výroba a služby dle hospodářských sektorů

338.43
Zemědělství jako hospodářské odvětví.

338.45

Ekonomika výroby potravin
Výrobní odvětví. Obchodní, průmyslová výroba. Ekonomika průmyslu
338.46
Služby. Odvětví služeb. Terciární sektor
338.47
Ekonomika dopravy a spojů. Ekonomické aspekty prostředků komunikace. Dopravní politika
338.48
Cestovní ruch z ekonomického hlediska. Politika cestovního ruchu
338.49
Hospodářská infrastruktura (jen obecné otázky)

330.5+338 Národní hospodářství a hospodářská politika 339 Macroeconomics and related topics 330.5

Národní majetek. Společenský produkt. Rovnováha ekonomiky. Odhad národního produktu. Národní účetnictví. Národní důchod. Životní úroveň

338.1

Ekonomická situace. Hospodářský cyklus. Vývoj ekonomické struktury. Hospodářský růst

338.2

Národohospodářská politika. Ekonomická regulace. Řízení ekonomiky. Ekonomické plánování

338.5

Ceny. Tvorba cen. Náklady

368 Pojišťovnictví Pojistná matematika 368 Insurance 368

Pojišťovnictví. Obecné zaopatření s podílem na riziku

339 Obchod 380 Commerce, communication, transportation 339

Obchod. Mezinárodní hospodářské vztahy. Světové hospodářství

339.1
Obecné otázky obchodu. Trh

339.3 Vnitřní obchod 381 Internal commerce (domestic trade) 339.3

Vnitrozemský obchod. Vnitřní obchod

339.5 Zahraniční obchod. Mezinárodní obchod 382 International commerce (foreign trade) 339.5

Zahraniční obchod. Mezinárodní obchod. Cla

656.8 Poštovní služby a správa 383 Postal communication 656.8

Poštovní služby a správa. Filatelie

654 Telekomunikace a dálkové řízení 384 Communications, telecommunication 654

Telekomunikace a dálkové řízení (organizace, služby). Spoje
654.1
Telegraf. Telefon. Rozhlas. Televize
654.9
Signalizace. Různé telekomunikační služby. Dálkové řízení (ovládání)

656.2 Železniční doprava 385 Railroad transportation
656.62 Říční doprava 386 Inland waterway and ferry transportation
656.6/.7 Vodní a letecká doprava 387 Water, air, space transportation 656.6

Vodní doprava

656.7

Letecká doprava. Letový provoz

656 Doprava 388 Transportation 656

Doprava a poštovní služby. Organizace a řízení dopravy

656.1/.5 Pozemní doprava 388.1-.4 Ground transportation 656.1/.5

Pozemní doprava

005 Management. Řízení 650 Management and auxiliary services 005

Management. Řízení

005.1

Teorie řízení

005.3

Řídící činnosti. Operační výzkum. Psychologie řízení. Faktory řízení. Řídicí metody

005.4

Procesy v řízení

005.5

Řídící operace. Plánování. Kooperace. Komunikace. Rozvoj. Přestavba. Modernizace

005.6

Management jakosti

005.7

Organizační management. Organizace a korporace ekonomického, vědeckého a technického zaměření. Organizační struktury. Organizační kultura. Byrokracie. Výkonné orgány, útvary, zasedání, konference

005.8

Projektové řízení

005.9

Oblasti řízení. Administrativní řízení. Kancelářská agenda. Řízení výrobních podniků. Skladový management. Hmotný majetek. Znalostní management. Personální management. Řízení lidských zdrojů. Management času

005.91/.92 Kancelář Vedení kanceláře. Kancelářské postupy. Kancelářská práce 651 Office services 005.912

Vedení kanceláře. Kancelářské postupy. Kancelářské práce. Organizace a technika administrativních prací

005.91:82-6 Úřední korespondence Písemná komunikace. Zprávy 652 Processes of written communication
003.05 Psaní a stenografie Psaní na stroji. Psaní na počítači.Těsnopis. Stenografie 653 Shorthand
657 Účetnictví 657 Accounting 657

Účetnictví

658 Řízení a správa podniku 658 General management 658
Řízení a správa podniku. Podnikové hospodářství. Obchodní organizace. Technika obchodu
658.1
Formy podniků. Finance
658.2
Stroje, přístroje a zařízení. Provozní zařízení. Provozní prostory. Budovy, dílny, továrny. Suroviny, materiály a polotovary
658.3
Mezilidské vztahy v podniku. Pracovníci
658.5
Plánování výroby. Řízení a kontrola výroby.Úsporná opatření. Odpad. Recyklace. Údržba
658.6
Obchodní organizace a praxe.Výrobky. Zboží. Služby
658.7
Nákup. Zásobování. Skladové hospodářství
658.8
Odbyt. Prodej. Distribuce. Marketing
658.9

Jiné obchodní činnosti. Pronájem. Leasing. Předplatné

659 Reklama. Public Relations. Média Práce s informacemi (poradenství) 659 Advertising and public relations 659

Propagace. Práce s informacemi. Styk s veřejností. Reklama. Poradenství

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube