Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Věcné zpracovaní-Věcné autority

19. Technika, technologie, inženýrství - Engineering and technology

 

MDT/Konspekt                    Poznámka            DDC/Conspectus                            Vybrané znaky

62 Technika všeobecně 600 Technology (applied sciences) 62

Technika všeobecně

62-1
Všeobecné charakteristiky strojů, přístrojů a zařízení Stroje, jejich součásti a konstrukce obecně
62-2
Pevné a pohyblivé části strojů
62-3
Části rozvodu. Pohony rozvodu. Ventily, uzávěry atd.
62-4
Stav materiálu. Stav povrchu. Tvar a forma předmětů
62-5
Provoz strojů. Řízení a ovládání   Obsluha strojů. Řízení a ovládání. Regulace
62-6
Charakteristika strojů a zařízení podle zdroje energie (paliva)
62-7
Obsluha, údržba a ošetřování strojů, přístrojů a zařízení Údržba, ošetřování a opravy strojů, přístrojů a zařízení
62-8
Stroje podle způsobu pohonu. Zdroje pohybové energie
62-9
Provozní ukazatele, podmínky a charakteristiky výrobních pochodů, provozů a zařízení
62:001.89
Aplikovaný výzkum v technice a průmyslu. Vývoj, projektování, inovace, modernizace

621 Strojírenství 620 Engineering and allied operations 621
Strojírenství. Jaderná technika. Elektrotechnika. Mechanická technologie

621.08
Jednoduché nebo primitivní stroje

620.1/.2 Nauka o materiálu 620.11 Engineering materials 620.1
Testování materiálů. Vady materiálů. Ochrana materiálů

620.2
Materiály. Suroviny. Zbožíznalství

621.3 Elektrotechnika 621 Applied physics 621.3
Elektrotechnika
621.3.01/.06
Všeobecnosti. Teorie. Základní pojmy. Součástky a zapojení. Elektrické obvody
621.31
Elektroenergetika. Výroba a rozvod elektrické energie. Elektrické stroje a přístroje všeobecně
621.311
Výroba a dodávka elektrické energie. Elektrárny. Rozvodné systémy. Elektrifikační projekty
621.313
Elektrické stroje
621.314
Přeměna elektrické energie. Transformátory. Konvertory. Usměrňovače
621.315
Přenos elektrické energie. Vedení energie a telekomunikační linky. Vodiče. Polovodiče. Izolanty. Příslušenství k elektrickým vedením. Stavba vedení
621.316
Rozvod a regulace elektrické energie. Ochranná zařízení
621.317
Elektrická měřicí technika (metody a přístroje)
621.318
Aplikovaný magnetismus. Magnetické materiály. Přístroje. Cívky. Relé
621.319
Aplikovaná elektrostatika. Kondenzátory
621.32
Elektrické světelné zdroje
621.33
Elektrická trakce, propulze
621.35
Elektrochemická technika
621.36
Termoelektřina. Elektrotepelná technika
621.37
Technika elektrických a elektromagnetických vln, kmitů a impulzů. Vlnovody. Oscilátory. Zesilovače. Lasery. Modulátory a demodulátory. Paměti
620.9 Energetika 621.042 Energy engineering 620.4
Energetické centrály

620.9
Energetické hospodářství. Zdroje energie a jejich využití

621.38 Elektronika 621.381 Electronics 621.38
Elektronické součástky. Elektronky. Fotonky. Urychlovače částic. Rentgenové lampy
621.39 Sdělovací technika 621.382 Communication engineering 621.39
Telekomunikace. Telegrafie. Telefonie. Radiotechnika. Obrazová technologie a zařízení. Řízení na dálku
621.391
Všeobecné otázky sdělovací elektrotechniky. Kybernetika. Teorie informace. Přenos signálu
621.394
Telegrafie
621.395
Telefonie
621.396
Radiotechnika
621.397
Videotechnika. Televizní technika. Záznam, přenos a reprodukce obrazu. Zařízení pro přenos obrazu a sítě
621.398
Dálkové řízení. Dálkové měření. Zařízení pro indikaci, měření a řízení na dálku
621.039 Jaderná technika 621.48 Nuclear engineering 621.039
Jaderná technika. Jaderná energie a jaderná energetika. Radioaktivní izotopy
622 Hornictví 622 Mining and related operations 622
Hornictví
622.1
Předběžný průzkum. Důlní měřictví a mapování. Prospekce a hornický průzkum (povrchový i podzemní)
622.2
Hornické práce. Průzkum, příprava, otvírání a dobývání nerostných ložisek
622.3
Jednotlivá odvětví hornictví. Těžba minerálů, rud, hornin
622.4
Větrání, úprava ovzduší, vytápění a osvětlení v dolech
622.5
Odvodňování dolů
622.6
Důlní doprava. Skladování a doprava vytěžených surovin
622.7
Zpracování nerostných surovin. Úprava a předúprava nerostných surovin a rud
622.8
Nebezpečí v dolech. Nehody a škody. Ochrana zdraví a bezpečnost v dolech
623 Vojenská technika 623 Military and nautical engineering 623
Vojenská technika
623.1/.7
Výzbroj a technika pozemního vojska a letectva. Dělostřelectvo
623.1/.3
Ženijní zabezpečení. Opevňovací práce. Stavby a práce pro obranné účely
623.4
Zbraně, zbraňové systémy. Dělostřelectvo. Ruční zbraně. Bojová a ostatní vojenská vozidla. Munice a bojové chemické látky. Řízené střely a rakety
623.5
Balistika. Teorie dělostřelecké střelby
623.6
Ženijní materiál a ženijní práce. Spojovací technika. Radiotechnické prostředky. Vojenská topografie
623.7
Vojenské a námořní letectvo. Maskování atd.
623.8/.9
Námořní vojenská technika
629.056.2 Astronomická navigace 527 Celestial navigation
624 Inženýrské stavitelství 624 Civil engineering 624

Inženýrské stavitelství všeobecně
624.01
Konstrukce (stavby a stavební dílce) podle stavebních hmot a stavebních postupů
624.04
Konstrukční návrhy. Grafická a analytická statika pro výzkum a výpočty konstrukcí
624.07
Konstrukční prvky. Nosné konstrukce
624.1
Inženýrské podzemní stavby. Zemní práce. Zakládání. Tunelové stavitelství
624.2/.8
Mostní stavitelství
624.9
Inženýrské pozemní stavby (s výjimkou mostů)

625 Pozemní komunikace. Železniční stavitelství 625 Engineering of railroads and roads 625

Technika pozemních komunikací. Železniční stavitelství. Silniční stavitelství. Stavba cest
625.1/.5
Kolejové dráhy. Železnice. Tramvaje. Lanové dráhy
625.7/.8
Silniční stavitelství. Stavba silnic a cest

626/627 Vodní stavitelství. Vodní hospodářství 627 Hydraulic engineering 626

Vodní stavitelství všeobecně. Stavba průplavů a kanálů. Lodní doprava na řekách a průplavech. Meliorační stavby

627
Stavba vodních cest, přístavů, kotvišť a úprava pobřeží. Plavební, bagrovací, záchranná a vyprošťovací zařízení. Přehrady a vodní elektrárny. Námořní stavby

628 Zdravotní technika. Úprava vody. Odpadové hospodářství. Světelná technika 628 Sanitary, municipal engineering; environmental protection engineering 628
Zdravotní technika. Voda. Zdravotnětechnická zařízení. Osvětlovací technika
628.1
Zásobování vodou. Úprava vody. Spotřeba vody. Vodárenství. Znečišťování vodních zdrojů
628.2
Odvádění městských odpadních vod. Stokování. Kanalizace
628.3
Odpadní vody. Úprava, odstraňování a zužitkování odpadních vod
628.4
Hygiena měst. Odpady. Odpadky. Shromažďování a odstraňování městského odpadu. Průmyslový odpad, výrobní odpad
628.5
Technická opatření proti průmyslovým a jiným znečištěním. Průmyslová hygiena
628.6
Kanalizace a zdravotní zařízení budov (zvláště z hlediska zdravotních požadavků)
628.8
Vnitřní klima. Klimatizace. Vytápění. Větrání
628.9
Osvětlení. Osvětlovací technika
629 Dopravní prostředky 629 Other branches of engineering 629
Technika dopravních prostředků
629.072
Řízení, navigace a pilotáž
629.3
Technika pozemních dopravních prostředků (kromě kolejových vozidel)
629.4
Technika kolejových vozidel. Lokomotivy. Vozový park. Zařízení a údržba kolejových vozidel
629.5
Technika plavidel. Lodní stavitelství. Plavidla a jejich konstrukce
629.7
Technika vzdušných a kosmických dopravních prostředků. Letectví, letadla, rakety, řízené střely. Kosmonautika, kosmické dopravní prostředky
629.73
Letecká technika. Letadla
629.76
Raketová technika a technika řízených střel. Rakety. Řízené střely
629.78
Technika kosmických letů. Kosmonautika. Kosmická letadla
64 Domácí hospodářství 640 Home economics and family living 64
Domácí hospodářství

640
Druhy domácností. Hotelový a stravovací průmysl

641 Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla 641 Food and drink 641/642
Potraviny. Vaření. Jídla. Kuchyňské a stolní nádobí. Stolování
642 Číšnictví. Servírování 642 Meals and table service
643 Byt. Místnosti. Vybavení bytu 643 Housing and household equipment 643/645
Byt. Bytové zařízení a vybavení
644 Bytové zařízení (sanitární) Instalace. Vytápění 644 Household utilities
645 Nábytek 645 Household furnishings
646 Odívání. Péče o tělo 646 Sewing, clothing 646/649
Osobní potřeby. Řízení domácnosti. Praní. Osobní hygiena
647 Domácí personál 647 Management of public households (institutional housekeeping)
648 Praní. Čištění 648 Housekeeping
66 Chemický průmysl. Chemická technologie 660 Chemical engineering and related technologies 66
Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví
66-9
Parametry, podmínky a charakteristiky výrobních procesů, provozů a zařízení
66.01
Základy chemického inženýrství
66.02
Postupy v chemické výrobě a zařízení všeobecně
66.04
Postupy a zařízení pro tepelné procesy. Tepelné zpracování
66.06
Zpracování a výroba kapalin. Procesy a vybavení pro zpracování kapalin nebo pomocí kapalin
66.07
Zpracování a výroba plynů
66.08
Fyzikální a fyzikálněchemické procesy a zařízení. Fyzikální a fyzikálněchemické vlivy na chemické procesy
66
.09
Reakce v technické chemii. Speciální chemické a biochemické procesy. Průmyslová
661 Chemikálie 661 Technology of industrial chemicals 661
Chemické výrobky v užším smyslu. Chemikálie
662 Výbušniny. Paliva 662 Technology of explosives, fuels, related products 662
Výbušiny. Paliva
662.1/.5
Výbušiny. Zapalovače
662.6/.9
Tepelné hospodářství. Hospodaření s palivy. Paliva. Vytápění
663 Průmysl nápojů. Kvasný průmysl. Průmysl pochutin Technická mykologie 663 Beverage technology 663
Technická mikrobiologie. Technická mykologie. Kvasný průmysl. Nápojový průmysl, průmysl pochutin
664 Potravinářský průmysl 664 Food technology 664
Výroba a konzervace tuhých potravin
664.1
Cukr. Melasa. Glukóza atd.. Cukrovarnický průmysl
664.2
Škrob. Látky obsahující škrob
664.3
Jedlé oleje a tuky. Margarín. Bílkoviny
664.4
Minerální živiny. Kuchyňská sůl
664.5
Koření
664.6/.7

Technologie a zpracování obilovin. Mlynářství. Pekařství. Cukrářství
664.8/.9
Technika konzervace potravin. Konzervárenství
665 Oleje. Tuky. Vosky. Pojiva. Pryskyřice 665 Technology of industrial oils, fats, waxes, gases 665
Oleje. Tuky. Vosky. Pojiva. Gumy. Pryskyřice
665.1
Všeobecně o olejích, tucích, voscích a výrobcích z nich
665.2
Oleje, tuky a vosky živočišného původu
665.3
Oleje, tuky, vosky rostlinného původu. Rostlinné fosfatidy
665.5
Silice. Parfumerie. Voňavkářství. Kosmetické přípravky
665.6/.7
Postupy a produkty ropného průmyslu a příbuzných odvětví. Technologie výroby minerálních olejů
666 Sklářství. Keramika. Cement 666 Ceramic and allied technologies 666
Sklo. Keramika. Smalt. Cement a beton. Umělé kameny
666.1/.2
Sklářský průmysl. Sklářské technologie. Druhy skla a předměty ze skla. Smalt. Glazury
666.3
Keramika. Keramické suroviny
666.5
Porcelán
666.6
Kamenina. Fajáns. Keramické hmoty pro elektrotechnické účely
666.7
Hrubá keramika. Žáruvzdorné výrobky. Tvrdé materiály. Směsi keramiky a jiných látek
666.9
Průmysl sádry, vápna a cementu. Pojiva. Malta a beton
667 Průmysl barviv 667 Cleaning, colour coating and related technologies 667
Barvářské průmysly. Nátěrové hmoty. Nátěrová technika
669 Metalurgie 669 Metallurgy 669
Metalurgie. Kovy a slitiny
669.01
Metalurgie všeobecně. Nauka o kovech
669.04/.09
Metalurgické procesy a zařízení
669.1
Metalurgie železa. Železo a ocel
669.2/.8
Metalurgie neželezných kovů. Neželezné kovy
67 Řemesla. Různá odvětví průmyslu 670 Manufacturing
671 Předměty z drahých kovů 671 Metalworking processes and primary metal products 671
Předměty z drahých kovů, drahokamů, polodrahokamů. Klenotnictví. Bižutérie
672/673
Kovové výrobky všeobecně
672 Předměty ze železa a oceli 672 Iron, steel, other iron alloys 672/673
Kovové výrobky všeobecně
673 Předměty z neželezných kovů 673 Nonferrous metals
674 Dřevo. Dřevařský průmysl 674 Lumber processing, wood products, cork 674
Dřevařský průmysl. Tesařství. Truhlářství. Kolářství. Dřevní odpad
675 Kožedělný průmysl 675 Leather and fur processing 675
Kožedělný průmysl (včetně kožešin a imitací kůže)
676 Papírenský průmysl 676 Pulp and paper technology 676
Papírenský průmysl. Výroba papíru, kartonu, lepenky
677 Textilní průmysl 677 Textiles 677
Textilní průmysl
677.01/.07
Všeobecné otázky textilního průmyslu. Vlastnosti, chyby a zkoušení textilních materiálů. Textilní stroje a zařízení. Výrobky textilního průmyslu
677.1/.5
Textilní vlákna
678 Průmysl makromolekulárních látek. Gumárenský průmysl. Průmysl plastů 678 Elastomers and elastomer products 678
Průmysl makromolekulárních látek. Gumárenský průmysl. Průmysl plastů
679 Výroba kabelů, provazů a lan. Průmysl kamene 679 Other products of specific kinds of materials 679.7
Výroba kabelů, provazů a lan
679.8
Kamenářská technologie. Průmysl kamene
679.9
Technologie ostatních přírodních materiálů podobných kameni
68 Různá odvětví průmyslu a řemesel 680 Manufacture of products for specific uses 689
Technické a rukodělné amatérské práce. Kutilství
681 Přesná mechanika a přístroje. Hudební nástroje 681 Precision instruments and other devices 681
Přesná mechanika
681.1
Přístroje s převody nebo pohyblivými mechanismy. Hodinářství. Vodoměry. Plynoměry. Prodejní automaty. Kontrolní přístroje
681.2
Měřicí přístroje všeobecně. Konstrukce a výroba měřicích přístrojů. Váhy
681.337
Analogová přídavná zařízení. Vstupní a výstupní členy
681.5 Automatizační a řídicí technika 629.8 Automatic control engineering 681.5
Automatizační řídicí technika. Technika automatizovaného řízení
681.6
Stroje a zařízení pro zhotovování tiskových forem. Tiskové stroje. Rozmnožovací stroje
681.7
Optické přístroje. Mikroskopy. Brýle. Dalekohledy. Kamery
681.8
Zvuková technika. Hudební nástroje. Záznam zvuku. Reprodukce zvuku
682 Kovářství 682 Small force work (blacksmithing) 682
Kovářství. Podkovářství
683 Železářství. Zámečnictví. Topná zařízení 683 Hardware and household appliances 683
Železné zboží. Zámečnictví. Výčepnictví. Palivová svítidla. Topná zařízení
684 Nábytkářský průmysl 684 Furnishing and home workshops 684
Nábytkářský průmysl a příbuzná průmyslová odvětví. Výroba nábytku. Čalounictví
685 Zpracování kůže. Obuvnictví 685 Leather and fur goods and related products 685
Sedlářství. Obuvnictví. Rukavičkářství. Cestovní potřeby, sportovní potřeby, potřeby pro hry a jiné vybavení
686 Knihařství. Sklenářství. Kancelářské potřeby 686 Printing and related activities 686
Knihařství. Pokovování. Sklenářství. Výroba zrcadel. Kancelářské potřeby
687 Oděvní průmysl. Kosmetika. Kadeřnictví. Péče o vzhled 687 Clothing and accessories 687
Oděvní průmysl. Péče o vzhled. Toaletní potřeby a předměty
687.1/.4
Konfekce. Krejčovství. Prádlo. Oděvy. Oděvní doplňky
687.5/.9
Kadeřnictví. Holičství. Kosmetika. Toaletní potřeby. Kartáčnický průmysl
688 Dekorační předměty. Hračky. Galanterie 688 Other final products and packaging technology 688
Galanterní zboží. Hračky. Dekorační předměty
69 Stavebnictví 690 Buildings 69
Stavebnictví. Stavební výroba. Stavební materiály. Stavební práce
69.05
Organizace a zařízení staveniště. Zprůmyslnění stavebních prací. Montáže. Zkoušky na staveništi. Škody na stavbách. Životnost a údržba staveb
691 Stavební hmoty 691 Building materials 691
Stavební hmoty. Stavební prvky a dílce
692 Konstrukční prvky a části staveb 692 Auxiliary construction practices 692
Konstrukční části a prvky staveb. Základy staveb
693 Zednické práce 693 Construction in specific types of materials and for specific purposes 693
Stavební výroba. Zednické a příbuzné stavební práce. Kovové stavby. Skeletové stavby
694 Dřevěné stavby. Tesařství. Truhlářství 694 Wood construction, carpentry 694
Dřevěné stavby. Tesařské stavební práce. Truhlářské stavební práce
696 Instalace 696 Utilities 696
Sanitární, plynové, parní a elektrické instalace v budovách. Různé stavební práce
697 Vytápění, větrání, klimatizace 697 Heating, ventilating, air-conditioning 697
Vytápění, větrání a klimatizace budov
698 Dokončovací práce 698 Detail finishing 698
Dokončovací a dekoratérské práce. Sklenářské stavební práce. Malířské práce
699.8 Ochrana budov 699.8
Ochranná opatření v budovách a na budovách. Ochrana staveb. Preventivní opatření

M. Balíková

07.01.2013
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube