Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Informativní materiály

Formát MARC21: čím se liší od formátu UNIMARC

1.     Úvod
2.     Základní rozdíly
2.1   Osnova formátu, struktura záznamu
2.2   Interpunkce
3.     K některým oblastem bibliografického formátu
3.1   Hlavní a vedlejší záhlaví
3.2   Řešení propojovacích polí
3.3   Edice
3.4   Zápis údajů věcného zpracování
4.     Autority
5.     Závěrem k možnosti harmonizace formátů
Příloha 1: Minimální záznam pro souborný katalog CASLIN (tištěné monografie) - pole ve formátech UNIMARC a MARC21
Příloha 2: Úplné příklady
Příloha 3: Poznámka k platnosti českých interpretací


1.Úvod

Předmětem plánované diskuse jsou dva formáty určené pro zápis bibliografických a autoritních záznamů, i záznamů dalších, u nás dosud málo frekventovaných (knihovní jednotky, systematický selekční jazyk). Jeden z nich, UNIMARC, ztrácí status mezinárodního formátu a mezinárodní podporu na úkor druhého, formátu MARC21. Tato situace je popsána v příspěvku Bohdany Stoklasové Přežije formát UNIMARC rok 2003? (Ikaros [online]. 2001, č. 9).
Knihovny ČR se musí rozhodnout, jakým způsobem a s jakým časovým horizontem budou do podpory formátů investovat. Toto rozhodování je ztíženo tím, že s formátem MARC21 máme na rozdíl od UNIMARCu jen minimální zkušenosti. Cílem tohoto materiálu je alespoň stručně upozornit na rozdíly obou formátů. Co od MARC21 nemůžeme očekávat
Zásadní posun k modernějšímu* formátu. MARC21 je v podstatě jen úspěšnějším
(= rozšířenějším, podporovanějším ...) předchůdcem formátu UNIMARC. * Pozn.: Všichni si asi uvědomujeme, že novým technologiím by často vyhovoval jiný přístup ke katalogizaci. Otázka formátu je však z tohoto pohledu až sekundárním problémem. Hlavní brzdou je absence modernějších mezinárodních katalogizačních pravidel, která by nahradila nejrozšířenější používaná pravidla - AACR2, vytvořená ještě pro klasické lístkové katalogy. Ve světě se zvolna začíná mluvit o východiscích pro změnu způsobu zpracování, jedním z nich se pokouší být například publikace, kterou v roce 1999 vydala IFLA pod názvem Functional Requirements for Bibliographic Records a jejíž český překlad bude v nejbližší době vystaven. Co naopak čekat můžeme
Mezinárodně využívaný formát, který byl vždy šit přímo na míru AACR(2R). Na rozdíl od UNIMARC byl MARC21 (dříve USMARC) koncipován jako interní, nikoli jen výměnný formát. Manuál MARC21 je přesnější ve formulacích, protože neslouží více pravidlům, příklady jsou výstižnější. MARC21 se na rozdíl od UNIMARC poměrně rychle přizpůsobuje požadavkům nových typů dokumentů a požadavkům na zpřístupnění záznamů, což je pochopitelně ovlivněno nejen finanční podporou, ale i tím, že skupina, která o jeho vývoji rozhoduje je homogenní (na rozdíl od mezinárodní Permanent UNIMARC Committee, která sdružuje zástupce knihoven s různými pravidly i požadavky na tento formát).

2. Základní rozdíly

Ačkoli se jedná jen o dvě specifické implementace téže normy (ISO 2709), a základní struktura záznamu, tj. členění do návěští, polí a podpolí atd., je totožná, musíme se smířit s řadou odlišností, které si při případné koexistenci či změně formátů vynutí vznik poměrně podrobných konverzních tabulek a zácvik katalogizátorů. Základní rozdíly se neprojevují jen v manuálu pro bibliografický formát, kterému se budeme věnovat nejvíce, ale ve všech manuálech, které nyní můžeme srovnávat (část materiálů formátu UNIMARC je zatím ve stádiu posledních korektur, srovnávat můžeme Authorities a návrhy formátů Classification a Holdings).

2.1 Osnova formátu, struktura záznamu

Pro první orientaci ve formátu MARC21 může být určitým nepohodlím skutečnost, že není možné orientovat se podle téže osnovy, kterou používá UNIMARC. Autoři formátu UNIMARC vycházeli z jiné koncepce a vytvořili jinou osnovu formátu a proto pro základní orientaci ve formátu MARC 21 uvádíme následující tabulku: Údaje polí UNIMARC                                 najdete ve formátu MARC21
Návěští                                                       návěští
00X Blok identifikačních čísel                        v bloku 0XX
1XX Blok kódovaných informací                     v bloku 0XX
2XX Blok popisných informací                       v bloku 2XX a 3XX
3XX Blok poznámek                                     v bloku 5XX
4XX Blok propojovacích polí                          v bloku 7XX
5XX Blok souvisejících názvů                        v bloku 1XX (hlavní záhlaví), 2XX, 7XX
                                                                 (vedlejší záhlaví)
6XX Blok předmětové analýzy                       v bloku 0XX, 6XX
7XX Blok intelektuální odpovědnosti               v bloku 1XX (hlavní záhlaví), 7XX
                                                                 (vedlejší záhlaví)
8XX Blok zdrojových informací                       v bloku 0XX
Změna formátu znamená pro katalogizátora nutnost zorientovat se v odlišném označení polí a podpolí, většina katalogizačních modulů pracuje s předdefinovanými pracovními listy, které zácvik usnadňují.
Ve většině údajů (a nejfrekventovaněji používaných údajích) odpovídá obsah pole v UNIMARC poli v MARC21 jedna ku jedné, byť se označení pole, podpole a někdy i struktura podpolí (související s granularitou formátu /viz níže/) liší: Příklad v UNIMARC:
200 1#         $aPerspektivy moci$eúvahy o povaze člověka a společenského řádu$fNoam Chomsky
210 ##         $aPraha$cKarolinum$d1998 a totéž v MARC21:
245 10         $aPerspektivy moci :$búvahy o povaze člověka a společenského řádu / $cNoam Chomsky.
260 ##         $aPraha : $bKarolinum, $c1998. Existují však i výjimky, jedná se zejména o kódované údaje např. pole MARC21 008 (má 40 pozic), kdy je pole MARC21 složeno z údajů více polí UNIMARC (100, 101, 102 (MARC21 má jiný kódovník), 105, 110 ...), některé jsou naopak vypuštěny. Nekonvertovatelných údajů je však minimum. Příklad v UNIMARC:
100    ##    $a19940108d1990^^^^u^^u0czey0103^^^^ba
101    0#    $aeng
102    ##    $aUS
105    ##    $ay^^^a^^^001yb a totéž v MARC21:
008 ##     $a19940108s1990^^^^xxu^^^^^^^^^^001^0beng^^


Za slabinu* formátu MARC21, související se strukturou podpolí, se vždy považovala nižší stupeň strukturovanosti (tzv. menší granularita) údajů. Občas se tam, kde se ve formátu UNIMARC údaje dělí do podpolí a interpunkci mezi nimi generujeme, v MARC21 údaje zapisují i s interpunkcí do jednoho podpole. Tato situace naznačuje, že zřejmě bude snazší konvertovat záznamy z UNIMARC do MARC21 než naopak. Knihovnická interpunkce (viz níže) je však natolik specifická, že ani konverze z MARC21 do UNIMARC nebývají problematické, podmínkou jsou dobré konverzní tabulky.
(*Pozn. Tato "slabina" MARC21 se občas jeví být praktickou - díky menší granularitě dat je např. možné definovat propojovací podpole s pevnými podpoli, pojetí bloku 4-vynucené právě granularitou dat je pro mnohé knihovní systémy hůře "stravitelné". Zdá se, že tato menší granularita dat bude výhodnější i při mapování dalších marcových a metadatových formátů) Příklad v UNIMARC:
200    1#     ... $fKevin Wicker$gwith a foreword by David Pritchard$gillustrated by
          Karel Feuerstein
700    #1      $aWicker$bKevin$f1953- a totéž v MARC21:
100    1#      $aWicker, Kevin, $d1953-
245    10      ... $cKevin Wicker ; with a foreword by David Pritchard ; illustrated by
          Karel Feuerstein.


2. 2 Zápis interpunkce

Dalším z rozdílů mezi formáty, viditelným na první pohled, je "povinný" zápis interpunkce - a to nejen tam, kde je to nutné kvůli menší granularitě údajů.
Český katalogizátor pracující v UNIMARC si s interpunkcí starosti dělat musí jen v ojedinělých případech, jako jsou třeba tyto: 200   1#   $aCzech-English dictionary$d= Česko-anglický slovník
710   01   $aHradec Králové (Česko : okres) U většiny údajů je interpunkce pro uživatele s různým úspěchem generována systémem. V knihovnách pracujících s MARC21 na knihovní systém v tomto směru nejsou kladeny podobné nároky, interpunkce na zobrazení vypadá tak, jak ji katalogizátor zapíše.
Pravidelnost interpunkce v některých údajích svádí k myšlence, že je praktické ji v hranicích podpole na pracovních listech předdefinovat či ji generovat systémem, toto řešení bude záviset na možnostech katalogizačních modulům knihovních systémů. Příklad v UNIMARC
200    1#     $aProject directory $fTDC$grevised by Charles Thornsmith $d= Répertoire des projets$fCDT$g révision par Charles Thornsmith. totéž v MARC21
245    10     $aProject directory / $cTDC ; revised by Charles Thornsmith = Répertoire des projets / CDT ; révision par Charles Thornsmith.


3.  K některým oblastem bibliografického formátu


3.1 Hlavní a vedlejší záhlaví

AACR2R zachovávají koncept hlavního a vedlejšího záhlaví, oba formáty tato záhlaví umožňují zapsat. Oproti UNIMARCu má MARC21 odlišné bloky polí pro hlavní a vedlejší záhlaví a odlišně řeší zápis jmen korporací - tj. tam, kde UNIMARC používá pro rozlišení akce a korporace indikátor, tam jsou v MARC21 zvláštní pole. Přehled základních záhlaví:                                             UNIMARC                         MARC21
Personální záhlaví
Hlavní                                    700                                  100
Vedlejší                                 701, 702                           700
Korporativní záhlaví
Hlavní                                    710                                  110 (korporace)
                                                                                    111 (akce)
Vedlejší                                 711, 712                           710 (korporace)
                                                                                    711 (akce)
Unifikovaný název
Hlavní                                    500                                  130
Vedlejší                                 500                                  730
Pozn.:
Ve formátu MARC21 neexistuje pole pro zápis alternativní odpovědnosti, použije se pole z bloku M7XX. Stejná pole lze použít i pro zápis záhlaví autor/název (viz níže).3.2   Řešení propojovacích polí:

Propojovací pole v bloku 4-UNIMARC určená pro zápis vedlejších záhlaví jsou řešena v MARC21 jinak než v UNIMARC, nepoužívá se technika vložených polí (embedded fields). Pole mají pevně definovaná podpole. Obdobný, ale méně vydařený pokus ve formátu UNIMARC bylo stanovení standardní techniky v roce 1998 v Dodatku 2, jejímž nedostatkem však byla nemožnost rozlišit mezi typem záhlaví a směrovat pole do správného rejstříku.
Obsahu bloku 4-UNIMARC odpovídají dva typy polí definovaných v MARC21: 70X-75X pole pro zápis vedlejšího záhlaví typu autor/název, unifikovaný název (jedná se o pole do kterých se zapisují i "nekomplikovaná" záhlaví, autorská i názvová)
76X-78X propojovací pole


Použití polí 70X-75X pro zápis vedlejšího záhlaví:
Pole tohoto typu se používají pro vedlejší záhlaví typu autor, název i autor/nazev.
Příklad tří různých záhlaví typu autor/název a unifikovaný název: Příklad 1 v UNIMARC:
423  #0     $150010$aVariace$rklavírní kvarteto$17001#$aHusa$bKarel$f1921-
a totéž v MARC21:
700  0#     $aHusa, Karel, $d1921-$tVariace, klavírní kvarteto. Příklad 2 v UNIMARC:
423  #0      $150010$aZákon o auditorech a Komoře auditorů$171001$Česko
a totéž v MARC21:
710  1#     $aČesko$tZákon o auditorech a Komoře auditorů. Příklad 3 v UNIMARC:
423  #0     $150010$aZákon o cenách$mAnglicky$171001$Česko
a totéž v MARC21:
710  1#     $aČesko$tZákon o cenách. Anglicky. Příklad 4 v UNIMARC:
488  #0     $150010$aBible$iS.Z.$iJób
a totéž v MARC21:
730  00     $aBible. $pS.Z. $pJób.Použití polí M76X-78X pro zápis vedlejšího záhlaví: Tato pole se používají např. pro zápis vedlejších záhlaví pro názvy originálu, vyjádření vazby na vydání na jiném nosiči či vazby mezi seriály. Příklad v UNIMARC:
451  0  $150010$Archeologické rozhledy$mRusky
a totéž v MARC21:
775  1#  $aArcheologické rozhledy. Rusky.


Příklad v UNIMARC:
442  #0     $1011##$a1210-7417$12001#$aMediažurnál
a totéž v MARC21:
780  2#     $aMediažurnál$x1210-74173. 3  Edice

Pro zápis údaje o edici a selekční údaj pro edici se používají následující pole: UNIMARC                                       v MARC21 odpovídá
225                                                 440; 490
410                                                 440; 800, 810, 811, 830

Pokud lze edici definovat názvem, stačí v MARC21 použít jen jedno pole (440).


Příklad v UNIMARC:
225  2#     $aStandardizace$v17
410  #0     $12001#$aStandardizace
a totéž v MARC21:
440  #0      $aStandardizace$v17


Pokud se např. název edice jako popisného a selekčního údaje liší (nebo se zapisuje jen popisný údaj), je třeba použít pole 490 a příslušné pole pro záhlaví (800-830). Pro českou katalogizační praxi bylo schváleno, že v případě Sebr. spisů , edic typu Výzkumné práce atd. se používá vložený unifikovaný název a nikoli záhlaví typu autor/název, proto bychom měli vystačit s polem 830: Příklad v UNIMARC:
225  0#     $aAl. Jiráska Sebrané spisy
410  #0     $150010$aSebrané spisy$nAlois Jirásek
v MARC21 nikoli
490  1#     $aAl. Jiráska Sebrané spisy
800  1#     $aJirásek, Alois$d1851-1930$tSebrané spisy
ale
490  1#     $aAl. Jiráska Sebrané spisy
830   #0     $aSebrané spisy (Alois Jirásek)


Příklad v UNIMARC:
225  0     $aVýzkumné práce$fVýzkum. ústav vnějších ekon. vztahů
410   #      $150010$aVýzkumné práce$nVýzkumný ústav vnějších ekonomických vztahů v MARC21 nikoli
490  1#     $aVýzkumné práce / Výzkum. ústav vnějších ekon. vztahů
810  2#     $aVýzkumný ústav vnějších ekonomických vztahů$tVýzkumné práce
ale
490  1#     $aVýzkumné práce / Výzkum. ústav vnějších ekon. vztahů
830  #0     $aVýzkumné práce (Výzkumný ústav vnějších ekonomických vztahů)


3.4 Zápis údajů věcného zpracování

Blok věcného popisu nese v MARC21 stejné označení jako v UNIMARC (blok 6--),
Věcného zpracování se však dotýkají stejné odlišnosti v granularitě, zápisu interpunkce či označení polí a podpolí jako v dalších oblastech. Pole v UNIMARC                             se převádí do pole MARC21 takto: 600                                                600
601                                                610 (korporace), 611 (akce)
602                                                 600
604                                                 600, 610, 611
605                                                 630
606                                                 650
607                                                 651
608                                                 655
610                                                 653
615                                                 654?
620                                                 752?
660                                                 043
661                                                 045
675                                                 080


4. Autority

Do roku 2001 byla dostupná pouze základní verze formátu UNIMARC Authorities, podle které jsou zpracovávány české autoritní záznamy.
Struktura autoritních záhlaví odpovídá samozřejmě struktuře záhlaví bibliografického formátu, i zde se projevují již zmíněné odlišnosti formátů.
Kromě toho, že je třeba zapisovat interpunkci, zapisují se (pokud nevystačíme s vyjádřením vztahu pomocí tagu pole, např. pole 4-je určeno pro vyloučenou formu jména či názvu, a potřebujeme vztah vyloučeného, souvisejícího a autoritního záhlaví specifikovat) i instrukční fráze, které známe v kódované podobě z podpole $5 v polích bloků Uni4-a Uni5--. Příklad v UNIMARC:
400  1#   $5f$aClemens$bSamuel Langhorne$f1835-1910
totéž v MARC21
400  1#   $aClemens, Samuel Langhorne, $f1835-1910$iViz pseudonym:$wi
nebo (raději?) jen s odkazem "viz":
400  1#   $aClemens, Samuel Langhorne, $f1835-1910


5. Závěrem k možnosti harmonizace formátů

Podle charakteristiky základních rozdílů je zřejmé, že i pokud by o harmonizaci formátů měli správci a uživatelé formátů zájem, byla by obtížně realizovatelná a znamenala by značné zásahy do obou formátů. Současné rozložení sil samozřejmě nenasvědčuje tomu, že by se MARC21 měl v něčem přizpůsobovat, obdobný postoj však bohužel poněkud nerozumně přetrvává i na druhé straně. S ohledem na vývoj situace by se dalo očekávat, že alespoň ze strany formátu UNIMARC dojde ke snaze počet zbytečných rozdílů nezvyšovat. Při připomínkování návrhů nových polí a podpolí v Permanent UNIMARC Committee jsme vždy podporovali názor, že by se tam, kde to je možné a kde již pole v MARC21 existuje, neměla za každou cenu vymýšlet jiná, originální varianta. Minulá rozhodnutí nás téměř vždy přesvědčila, že priority většiny jsou opačné - i v budoucnosti lze tedy očekávat spíše nárůst rozdílů.                                                                                             07.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube