Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Služby knihovnám OOKF

Služby knihovnám OOKF

Program ochranných obalů

Ukládání knihovních a archivních dokumentů a sbírkových předmětů do ochranných obalů vyžaduje jako výchozí materiál lepenku archivních kvalit. Surovinou pro výrobu vhodné lepenky proto musí být bělená buničina s minimem ligninových látek (sběrový papír tedy není vhodný), alkalicky klížená, s dostatečnou alkalickou rezervou.

Fyzikální a mechanické vlastnosti lepenky archivních kvalit - tab.

Lepenka odpovídajících parametrů je vyráběna na základě užitného vzoru, který přihlásila NK ČR jako výsledek výzkumného projektu. Lepenku produkuje na základě licenční smlouvy papírna Novosedlice z vysoce kvalitního kartonu dodávaného a.s. Neograph Štětí, kde je vzhledem ke specializaci výroby zaručena jako výchozí materiál kvalitní bělená buničina (Kappa číslo < 3) beze stopy fluorescenčních zjasňovacích prostředků.

Kartony jsou spojovány inertními, stálými lepidly. Je použito disperzní akrylátové lepidlo a želatina s příměsí konzervačních protiplísňových činidel. Archivní lepenka je vyráběna v rozměrech archu 1000 mm x 1400 mm ve třech tloušťkách: 0,6 mm, 1 mm a 1,2 mm. Vnější kartonová vrstva je z praktických a estetických důvodů barvena do pastelově zeleného odstínu, spodní vrstva je bílá. Použitá barviva jsou pevně fixována na vlákna buničiny a neohrožují uložený archivní materiál.

Lepenky jako celek vykazují hodnoty pH v alkalické oblasti 9-10. Průměr alkalické rezervy uhličitanu vápenatého je vyšší než 2 %. Při umělém stárnutí na simulovaných 50 let byl zjištěn minimální pokles alkalické rezervy se zůstatkem na 90 %. Výsledky zkoušek hořlavosti a stárnutí materiálu odpovídají kvalitám archivních lepenek vyráběných v zahraničí.

Díky systému KASEMAKE, který využívá tzv. vyřezávacího vzorkovacího plotru, může NK ČR nabídnout jiným kulturním institucím, pečujícím o knihovní sbírky, výrobu těchto ochranných obalů za režijní cenu.

Rozměr lepenky
(1000 x 1400 mm)

Cena za
1000 kusů

Počet kusů

v 1 balení

Cena za 1 balení

s DPH cca:

0,6 mm

66 592,50 Kč

20

1 340,00 Kč

1,0 mm

116 471,50 Kč

10

1 165,00 Kč

1,2 mm

143 716,50 Kč

10

1 440,00 Kč

Ceny lepenky dohodnuté pro neziskové organizace v roce 2004. V ceně není zahrnuto přepravní balení a doprava zboží k zákazníkovi.
Kusové objednávky na archy archivní lepenky přijímá firma Ceiba http://www.ceiba.cz/.

Další informace získáte na kontaktní adrese Oddělení preventivní konzervace.


Mikrobiologie a klimatologie

Měření klimatu má zásadní důležitost pro bezpečné uložení fondů a prevenci proti aktivnímu růstu plísní: změříme aktuální stav teplot a relativní vlhkosti v rizikových depozitářích nebo i uvnitř uložených knih a doporučíme nejvhodnější variantu trvalé kontroly klimatu depozitáře.

Mikrobiologické kontroly odhalují míru ohrožení fondů, které ještě nejsou viditelně napadeny: provedeme mikrobiologické stěry a jejich vyhodnocení podle rozsahu a stavu ohrožení fondů.

Dekontaminační zásahy jsou nutné pro záchranu fondů před úplným znehodnocením, pokud se už aktivní růst plísní vyskytne: provedeme zmlžování napadeného fondu dekontaminačním prostředkem testovaným na papír a kožené vazby.

Mechanická očista po dekontaminačním zásahu odstraní prach i zlikvidované pozůstatky plísní: tuto službu můžeme provádět jen ve velmi omezeném rozsahu - ale doporučíme technické prostředky k provedení nebo firmy osvědčené při provádění očisty na komerční bázi.

Individuální ošetření knih: občas se v zákoutí depozitářů ke zděšení knihovníků vyskytne lokální růst plísní, který je žádoucí co nejrychleji odstranit, také tuto službu můžeme poskytovat v omezené míře po předchozí dohodě.

Další informace získáte na kontaktní adrese Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří.


Restaurování a konzervace

Restaurování a konzervace vzácných písemných památek klade důraz na zodpovědný přístup při řešení problémů s tímto procesem spojených. Nevhodné či dokonce špatné rozhodnutí může mít nedozírné negativní následky a naopak dobře zvolená strategie restaurátorského či konzervátorského postupu může zachránit ohrožený tisk či rukopis před úplným zničením, nebo alespoň stabilizovat jeho stav a eliminovat probíhající degradaci. Používané postupy a materiály musí být ověřovány v konzervátorské laboratoři. Před zahájením jakýchkoliv prací jsou prováděny nezbytné vstupní analýzy stavu památek a jejich dokumentace.

Při výběru knih k restaurování a rozhodování o typu a rozsahu zásahů je třeba zvážit důvody zadání, míru a formu využívání- studia knih, význam památky, očekávaný efekt zásahu a řadu další detailů. Snahou by mělo být zachování maximální možné historické identity knižního artefaktu při smysluplné formě užívání knihy. Současné trendy dávají přednost preventivní péči či tak zvané pasivní konzervaci a dalším formám ochrany a zpřístupnění knižních fondů (ochranné obaly, reformátování). Restaurování by nemělo být vnímáno jako jediná možnost záchrany.

Oddělení restaurování a výzkumná laboratoř mohou pomoci ostatním knihovnám konzultacemi v těchto oblastech ochrany a konzervace knižních fondů:

 • monitorování kvality depozitářů a výstavních prostor
 • navrhování vhodných opatření a úprav pro zabezpečení a ochranu knihovních fondů
 • plánování a realizace preventivních opatření proti haváriím a živelním pohromám, zvládání jejich následků
 • formy uložení, manipulace a vystavování knihovního fondu
 • příprava knih na digitalizaci a výstavy, vypracování condition reports a facility reports
 • konzervátorské průzkumy fyzického stavu knižního fondu
 • průzkumy fyzického stavu vzácných exemplářů s využitím nedestruktivních spektroskopických metod
 • měření barevnosti pevných látek
 • stanovení fyzikálně-mechanických vlastností papíru, lepenek, usní a pergamenů
 • návrhy restaurátorských postupů, metod s využitím speciální techniky a materiálů
 • vybavení restaurátorských pracovišť
 • konzervace vazebních usní a pergamenů
 • simulace stárnutí materiálů teplem a vlhkostí
 • databázové zpracování komplexní dokumentace fyzického stavu exemplářů

Další informace získáte na kontaktní adrese Oddělení restaurování.

16.07.2013
Informace, metodické poradenství a odborné konzultace

Oddělení preventivní konzervace >>
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

Tereza Kašťáková, vedoucí oddělení
Telefon: 281 013 101
E-mail: Tereza.Kastakova@nkp.cz
Jana Viceníková, zástupce vedoucí
Telefon: 281 013 101
E-mail: Jana.Vicenikova@nkp.cz


Oddělení vývoje
a výzkumných laboratoří
>>

Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

Ing. Petra Vávrová, PhD., ředitelka odboru
Telefon: 281 013 102
E-mail: Petra.Vavrova@nkp.cz
Ing. Magda Součková, zástupce ředitelky, technolog
Telefon: 281 013 236
E-mail: Magda.Souckova@nkp.cz
Ing. Lucie Palánková, mikrobiolog
Telefon: 281 013 102
E-mail: Lucie.Palankova@nkp.cz
Ing. Jiří Neuvirt, CSc., technolog
Telefon: 281 013 236
E-mail: Jiri.Neuvirt@nkp.cz
Ing. Jan Francl, klimatolog
Telefon: 281 013 113
E-mail: Jan.Francl@nkp.cz


Oddělení restaurování >>
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00  Praha 15

BcA. Jana Dřevíkovská, vedoucí oddělení
tel. 281 013 232, 331  221 663 440
E-mail: Jana.Drevikovska@nkp.cz
Mgr. Jan Novotný, zástupce vedoucí
Telefon: 281 013 339
E-mail: Jan.Novotny@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube