Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

9. Číslo ISMN a další mezinárodní standardní čísla

9.1. ISBN

Některé hudebniny mohou být distribuovány v knižním obchodě. Vydavatelé vydávající hudební materiály, určené pro knižní trh, mohou přidělit kromě čísla ISMN také číslo ISBN (Mezinárodní standardní číslo knihy).

Někdy je obtížné rozhodnout, zda publikace (jako zpěvník, zpěvník náboženských písní, album s rozsáhlým textovým nebo obrazovým materiálem) je hudebninou, “normální” knihou nebo obojím. V těchto případech může být přiděleno jak číslo ISMN, tak ISBN. Přeje-li si vydavatel použít pouze jedno z těchto čísel, je rozhodnutí na něm, ale v případě pochyb se dává přednost číslu ISMN.

Používání čísel ISBN je popsáno v samostatné příručce. Systém ISBN je spravován Mezinárodní agenturou ISBN (International Standard Book Number Agency), skupinovými a národními agenturami.

Adresa Mezinárodní agentury ISBN je:

International ISBN Agency
c/o EDItEUR
39-41 North Road
London N7 9DP
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 20 7503 6418
Fax: +44 (0) 20 7503 6418
e-mail: info@isbn-international.org
URN: http://isbn-international.org

Je-li přiděleno jak číslo ISMN, tak ISBN, musí být obě čísla v publikaci vytištěna a jasně rozlišena.

9.2 ISSN

Kromě čísel ISMN a ISBN existuje také komplementární systém číslování pro pokračující zdroje (dříve: seriálové publikace) – Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace (International Standard Serial Number – ISSN).

Jedna z částí pokračujících zdrojů – seriálová publikace – je definována jako jakákoli publikace, bez ohledu na médium, vydávaná v částech po sobě následujících, často s číselným nebo chronologickým označením, se záměrem neukončeného vydávání. Seriálové publikace je třeba odlišovat od vícesvazkových publikací, u nichž se předpokládá, že budou ukončeny určitým počtem svazků. (Viz bod 6.5.)

Mezi seriálové publikace patří periodika a edice. Existuje pouze několik periodik – tištěných hudebnin, ale mnoho hudebnin je vydáváno v edicích. Oběma kategoriím by měla být přidělována čísla ISSN pro seriálový titul (který zůstává stejný pro všechna čísla periodika nebo jednotlivé svazky edice) a číslo ISMN pro každou jednotlivou publikaci v této edici. (Jestliže se změní název seriálové publikace, je třeba přidělit nové číslo ISSN.)

Systém ISSN je spravován Mezinárodním centrem ISSN, jehož adresa je:

ISSN International Centre
45, Rue de Turbigo
75003 Paris
France
Tel.: +33 1 44 88 22 20
Fax: +33 1 40 26 32 43
e-mail: secretariat
@issn.org
URL: http://www.issn.org

Vydavatelé seriálových publikací by měli požádat o čísla ISSN Mezinárodní centrum ISSN nebo národní centrum ISSN, pokud existuje. Vydavatelé sami čísla ISSN nepřidělují. Je-li přiděleno jak číslo ISMN, tak ISSN, musí být obě čísla v publikaci vytištěna a jasně rozlišena.

9.3. ISRC

Číslo ISMN není určeno pro audio- a videozáznamy – s výjimkou těch případů, kdy tvoří součást tištěné hudebniny. (Viz oddíl 3.) Mezinárodní standardní kód audio- nebo videozáznamu (International Standard Recoding Code – ISRC) čísluje každý záznam nějakého díla (ale často nikoliv fyzickou jednotku), bez ohledu na kontext nebo nosič, na němž je produkován. Kód ISRC může být trvale zakódován do produktu jako jeho digitální otisk. Systém ISRC je spravován Mezinárodní federací producentů audio- a videozáznamů (International Federeation of Phonogram and Videogram Producers – IFPI).

Adresa:

International ISRC Agency
c/o IFPI Secretariat
10 Piccadilly
London W1J 0DD
United Kingdom
Tel.: +44 (0)20 7878 7950
Fax: +44 (0)20 7878 6832
e-mail:usec@ifpi.org
URL: http://www.ifpi.org/isrc

9.4 ISWC

Mezinárodní standardní kód hudebního díla (International Standard Musical Work Code – ISWC, ISO 15707) je systém číslování, který umožňuje identifikaci hudebních děl (termín “dílo” se zde vztahuje k tvorbě jako takové, nikoliv k jejím různým manifestacím, vydáním nebo publikacím.) Je nezbytný pro účely autorského práva. Kód ISWC začíná písmenem “T”, po němž následuje řetězec devíti číslic a kontrolní číslice na jeho konci. Jakémukoliv hudebnímu dílu, publikovanému nebo nepublikovanému, nově vytvořenému nebo již existujícímu, může mu být přidělen kód ISWC. Totéž platí pro hudební aranžmá.

Systém ISWC je spravován:

CISAC
20/26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly-sur-Seine
France
Tel.: +33 1 55 62 08 50
Fax: +33 1 55 62 08 60
e-mail.
info@iswc.org
URL: http://www.iswc.org

9.5 ISAN

Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla (International Standard Audiovisual Number – ISAN, ISO 15706) se používá pro všechna audiovizuální díla. Termínem “audiovizuální dílo” se míní jakékoliv dílo sestávající z animovaných sérií obrázků, ať už doprovázených zvukem či nikoliv. Číslo ISAN identifikuje díla, nikoliv publikace nebo rozhlasový přenos jakožto jejich fyzickou reprezentaci. Číslo ISAN umožňuje identifikovat audiovizuální díla pro všechny vlastníky autorských práv (autory, interprety, producenty).

Systém ISAN je spravován:

ISAN International Agency
rue Cornavin 5
1201 Geneva
Switzerland
Tel.: +41 22 545 1000
Fax: +41 22 545 1040
e-mail:
info@isan.org
URL: http://www.isan.org

9.6 DOI

Identifikátor DOI (Digital Object Identifier – Identifikátor digitálního objektu) byl vytvořen vydavatelským průmyslem k identifikaci elektronických publikací, zvláště ve formě on-line, pro použití v digitální síti. DOI přidělené obsahu zvyšuje schopnost producenta obsahu obchodovat elektronicky. Umožňuje efektivní práci s obsahy digitálních objektů v jakékoliv formě, propojuje zákazníky s dodavateli digitálních obsahů, usnadňuje elektronický obchod a umožňuje automatizovanou ochranu autorských práv pro všechny druhy médií.

Systém DOI je spravován:

International DOI Foundation
5, Linkside Avenue
Oxford, OX2 8HY
United Kingdom
Tel.: +44 1865 559070
e-mail:
n.paskin@doi.org
URL: http://www.doi.org

DOI je kompatibilní s číslem ISMN: může integrovat ISMN a další standardní identifikátory používané vydavatelským průmyslem.

9.7 URN

Kódy URN (Uniform Resource Names – Jednotná jména zdroje) jsou trvalými identifikátory informačních zdrojů. Tuto iniciativu zahájila v r. 1996 Internet Engineering Task Force (IETF).

Kód URN je střešní systém, který může využít jakýkoliv identifikační systém, včetně DOI. Každý kód URN sestává ze tří částí: písmenného řetězce “urn”, identifikátoru NID (Namespace Identifier – identifikátoru jména a prostoru) a specifického řetězce NSS (Namespace Specific String – specifického řetězce jména a prostoru), jak je definován internetovou normou RFC 2141. NSS obsahuje identifikátor takový jako číslo ISMN. Identifikátor NID je jedinečné, registrované jméno pro identifikační systém použitý jako URN.

Kódy URN umožňují spolehlivé služby využívající internetu. Umožňují vyhledat buď zdroj samotný, jeho popis, nebo seznam kódů URN, podle nichž bude tento dokument nalezen. Výhodou využití kódů URN je jejich snadné použití.

9.8 ISNI

Mezinárodní standardní identifikátor jména tvůrce (International Standard Name Identifier) slouží k identifikaci přispěvatelů tvůrčích děl a jejich aktivních distributorů, včetně vědců, vynálezců, spisovatelů, umělců, vizuálních tvůrců, interpretů, producentů, vydavatelů a dalších. Jedno ISNI je přiděleno tvůrci a platí pro všechny role, v nichž je aktivní. Umožňuje, aby tyto role byly vzájemně propojeny. ISNI zajišťuje, aby tvůrci s totožnými nebo podobnými jmény (bez ohledu na písmo, v němž jsou uvedeni) mohli být odlišeni mezi sebou v obchodním dodavatelském řetězci, v knihovnách, akademických vydavatelstvích či kolektivně řízených organizacích.

Existuje veřejně přístupná databáze přidělených identifikátorů ISNI, k níž je přístup z webové stránky a prostřednictvím API (Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací). Kde je k odlišení záznamu použito citlivých dat (jako je datum narození), tam může být tento údaj vyloučen z údajů veřejně dostupných.

ISNI je spravováno:

The ISNI International Agency (ISNI IA) Limited
c/o EDItEUR
United House
North Road
London N7 9DP
UK
e-mail: info@isni.org
URL: http://www.isni.org

16.02.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube