Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISMN

2. Jak je Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestaveno

Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestává z prefixu “979-0” následovaného devíti číslicemi. Kdykoliv se tiskne nebo píše, předcházejí mu písmena “ISMN”.
V zemích, kde se nepoužívá latinky, může být kromě písmen ISMN v latince použito zkratky v místním písmu.

2.1 Části čísla ISMN

Číslo ISMN je rozděleno do čtyř částí, z nichž dvě mají proměnnou délku. Je-li číslo ISMN vytištěno, odděluje se každá jeho část spojovníkem. Tyto čtyři části jsou:

2.1.1 Prefix

Prefix “979-0” odlišuje číslo ISMN od čísla ISBN. 979 uvádí pole Bookland v systému čárového kódu EAN (GS1) a “0” označuje první desetinu veškeré číselné kapacity, která je určena pro systém ISMN.

2.1.2 Identifikátor vydavatele

Tato část identifikuje určitého vydavatele. Označuje vydavatele dané hudebniny. Vydavatelům s vyšší produkcí je přidělen krátký identifikátor vydavatele, vydavatelům s nízkou produkcí je přidělen delší identifikátor vydavatele (viz bod 2.2).

2.1.3 Identifikátor publikace

Tato část identifikuje vydání určité hudebniny, což může znamenat úplnou partituru, kapesní partituru, soubor hlasů dechových nástrojů, hobojový part atd. Jednotkou podle této normy je samostatně prodejná nebo jinak dostupná část nějaké hudební publikace.
Identifikátor publikace je přidělen určité publikaci vydavatelem z rozsahu čísel ISMN, který mu byl přidělen. Délka identifikátoru publikace je v opačném poměru k délce identifikátoru vydavatele.
Identifikátory publikace jsou za normálních okolností přidělovány vydavateli samými (pro neparticipující vydavatele viz bod 5). Vydavatelé, kteří přidělují svá čísla ISMN, je mohou používat k identifikaci svých vydávaných publikací.

2.1.4 Kontrolní číslice

Kontrolní číslice se propočítává s použitím modulu 10 a vah 3 a 1 opakovaně používaných zleva doprava počínaje číslicí “9”.
Znamená to, že každá z prvních dvanácti číslic čísla ISMN (s výjimkou kontrolní číslice samé) se vynásobí střídavě číslicemi 1 a 3 zleva doprava. Součet takto získaných součinů, plus kontrolní číslice, musí být dělitelný beze zbytku deseti.

Například:

Prefix Identifikátor vydavatele Identifikátor publikace Kontrolní číslice

Váha
9 7 9 0
1 3 1 3
3 4 5 2
1 3 1 3
4 6 8 0
1 3 1 3

5

Součiny 9 21 9 0 3 12 5 6 4 18 8 0 =95

Součet: 95 + 5 = 100, čili kontrolní číslice je 5

Jelikož 100 je dělitelné 10 beze zbytku, je 979-0-3452-468-5 platným číslem ISMN.

2.2 Počet číslic v každé části čísla ISMN a jak je od sebe rozeznat

Počet číslic identifikátoru vydavatele a publikace je proměnlivý, i když je celkový počet číslic obsažený v těchto částech vždy 8. Těchto osm číslic společně s prefixem “979-0” a s kontrolní číslicí, dává dohromady třináct číslic čísla ISMN.
Vydavatelé, u nichž se očekává vysoká produkce, dostanou identifikátory o 3 nebo 4 číslicích. Vydavatelé s menší nebo malou produkcí dostanou identifikátory o 5, 6 nebo 7 číslicích.

Následující tabulka ukazuje identifikátory vydavatele přidělené České republice Mezinárodní agenturou ISMN:

Identifikátor vydavatele

Celkový počet čísel, která jsou k dispozici pro identifikaci publikace

2600-2605
66050-66100
706500-706600
9004000-9005000

10 000
1 000
100
10

Pro snazší přečtení čísla ISMN jsou jeho čtyři části odděleny spojovníky. Tyto separátory se ale neponechávají v počítači, který rozpoznává tyto části na základě pevně stanovených rozsahů čísel.

Podíváme-li se na číslo ISMN 9790299102349, uvidíme, že zatímco nemůže existovat vydavatel s identifikátorem 299 nebo 29910, může být vydavatel s identifikátorem 2991. Podíváme-li se na identifikátor vydavatele, zjistíme, že v tomto čísle ISMN jím musí být identifikátor 2991.

15.02.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube