Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN

6. Druhy tištěných a CD-ROM dokumentů, kterým se přiděluje či nepřiděluje číslo ISBN

6.1 Vymezení pojmu ”kniha” pro potřeby systému ISBN

6.1.1 Druhové vymezení

Čísla ISBN se přidělují monografickým publikacím a určitým druhům příbuzných produktů, které jsou k dispozici veřejnosti, ať již zdarma nebo koupí. Kromě toho lze číslo ISBN použít i pro části monografických publikací (jako kapitoly knihy) nebo čísla či články pokračujících zdrojů (seriálových publikací), které jsou dostupné samostatně.

V abecedním pořádku uvádíme nejběžnější druhy publikací, jimž mají či nemají být přidělena čísla ISBN. Definice většiny dokumentů jsou převzaty z České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy.

adresáře

příruční publikace s výčtem osob, organizací, produktů i jiných položek sestavených dle stanoveného hlediska (tematického, chronologického, teritoriálního aj.), uspořádaných abecedně nebo systematicky, uvádějící kontextově významné informace (identifikační, kontaktní, o struktuře, aktivitách apod.). Nedostávají čísla ISBN.

aktualizace viz listová vydání

archivní dokumenty

dokumenty převážně úřední nebo administrativní povahy, které jsou výsledkem činnosti určité instituce nebo jednotlivce a které nemají aktuální informační hodnotu; obvykle jsou z důvodů své dokumentární hodnoty uloženy v archivu. Nedostávají čísla ISBN.

atlasy

publikace v podobě knihy nebo volných listů vložených do obalu, prezentující stanovené téma uceleným souborem materiálů netextového charakteru (map, obrazů, tabulek, schémat aj.), s menším nebo větším množstvím textového materiálu, popř. s pomocným aparátem (titulní listy, rejstříky apod.) Např. atlas map, atlas dějin v obrazech, lékařské atlasy (anatomie, fyziologie), psychologický výkladový atlas, atlas hub aj. Dostávají čísla ISBN, pokud splňují podmínky kvalitativního vymezení (viz bod 6.1.2.).

audioknihy

zvukové nahrávky čteného literárního díla vydané na hmotném nosiči nebo jako online publikace. Dostávají čísla ISBN.

audiovizuální dokumenty

dokumenty, jejichž obsahem je zvukově obrazový záznam. Např. zvukové filmy, videokazety, DVD nebo jejich obdoba v počítačových sítích. Nedostávají čísla ISBN.

bibliofilská vydání

speciální vydání knihy vyznačující se kvalitním (často ručním) papírem, vybranými typy písma, uměleckou výzdobou, úhlednou strukturou knihy, zvláštní vazbou a často i velmi malým nákladem a také tomu odpovídající poměrně vysokou cenou. Je určeno k prodeji mj. sběratelům knih – bibliofilům. Dostávají čísla ISBN.

bibliografický soupis viz bibliografie

bibliografie

seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Dostávají čísla ISBN, pokud nevycházejí jako periodika a splňují podmínky kvalitativního vymezení (viz bod 6.1.2.).

brožury

publikace o rozsahu nejméně pěti a nejvíce 48 stran, nepočítaje obálku. Dostávají čísla ISBN; rozsah publikace nemá vliv na přidělování čísel ISBN.

bulletiny

seriálové publikace vydávané korporací (organizací, institucí, spolkem aj.) jako oficiální publikace obvykle s informační, normativní a metodickou funkcí. Nedostávají čísla ISBN.

CD viz kompaktní disky

CD-ROM

kompaktní disky, používané pro ukládání a distribuci dat ve formě počítačových souborů. Dostávají čísla ISBN, pokud obsahem převažuje text.

ceníky

seznamy zboží, výrobků a pracovních úkonů, s uvedenými cenami za jednotlivé položky. Nedostávají čísla ISBN.

cestovní zprávy

zprávy o průběhu a výsledku pracovní či studijní cesty. Nedostávají čísla ISBN.

časopisy

dokumenty, vycházející pod týmž (nebo dlouhodobě stabilním) názvem v pravidelných týdenních až půlročních intervalech, které obsahují příspěvky více autorů a mají předem stanovený program i zaměření. Nedostávají čísla ISBN.

deskové hry

stolní hry, jejichž součástí je hrací deska, místo, kam hráči umisťují jednotlivé figurky, žetony ap. Nedostávají čísla ISBN.

dětské obtisky

obrázky, které lze přenést na jiný podklad, určené pro děti. Nedostávají čísla ISBN.

diapozitivy

pozitivní obrazy na průhledné nebo průsvitné podložce (např. sklo, film), obvykle vložené do rámečku, určené k promítání speciálním zařízením, např. diaprojektorem, nebo k přímému prohlížení proti světlu. Nedostávají čísla ISBN; patří mezi audiovizuální dokumenty.

diáře

kalendáře s rubrikami pro denní záznamy. Nedostávají čísla ISBN.

digitalizované kopie tištěných monografických publikací

elektronické dokumenty dostupné prostřednictvím internetu. Nedostávají čísla ISBN.

diplomové práce

dokumenty vyžadované ke státní závěrečné zkoušce na vysoké škole, popř. k závěrečné zkoušce na střední odborné škole; obsahují popis a výsledky samostatné odborné práce na předem zadané téma. Její předložení a obhájení je součástí řízení pro přiznání akademického titulu (např. Bc., Mgr., Ing., MUDr., PhDr.). Nedostávají čísla ISBN, pokud nejsou vydány knižně a nesplňují podmínky kvalitativního vymezení (viz bod 6.1.2.).

disertační práce

dokumenty, které prezentují autorův výzkum a jeho výsledky a jsou autorem předkládány k řízení pro získání vědecké hodnosti či jiné odborné kvalifikace vyššího stupně. Nedostávají čísla ISBN, pokud nejsou vydány knižně.

doktorské práce viz disertační práce

DVD-ROM

kompaktní disky, používané pro ukládání a distribuci dat ve formě počítačových souborů. Dostávají čísla ISBN, pokud obsahem převažuje text.

edice

sbírky samostatných děl (svazků) vydávaných vydavatelstvím, vyznačujícím se společnými znaky (téma, autor, forma, časové období apod.), které jsou formálně spojeny jednotným názvem nebo logem edice, grafickou úpravou nebo způsobem uspořádání. Svazky v rámci edice mohou být číslovány a mohou vycházet po neomezenou dobu. Nedostávají čísla ISBN.

ediční plány

tiskoviny vydávané nakladateli za účelem informování odborné i laické veřejnosti o náplni své vydavatelské činnosti pro nastávající časové období (obvykle jeden rok). Nedostávají čísla ISBN.

efemera

příležitostné tiskoviny vytvořené pro zvláštní události, určené pro jednorázovou potřebu a s časově omezeným významem. Obecně je jim přisuzována malá nebo žádná hodnota, v ucelených sbírkách však mohou nabývat významové a kulturněhistorické hodnoty. Podle účelu je lze dělit na osobní (osobní vizitky, osobní dopisní papír a obálky, svatební, promoční, úmrtní a jiná oznámení, novoročenky, exlibris), firemní (vizitky, hlavičkový papír, pozvánky, katalogy), hospodářské (formuláře, vyhlášky, tiskopisy) a reklamní (plakáty, letáky). Nedostávají čísla ISBN.

elektronické publikace

informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat a tvoří uzavřený celek (např. na discích CD-ROM nebo DVD-ROM). Dostávají čísla ISBN, pokud obsahem převažuje text.

e-knihy viz online publikace

elektronické zdroje viz elektronické publikace

e-maily, elektronická korespondence

korespondence nebo jiná sdělení zasílaná po počítačových sítích. Nedostává čísla ISBN.

faksimile

rozměrově, barevně a z hlediska nosiče věrná reprodukce rukopisného nebo tištěného textu, mapy apod., zhotovená fotomechanickým, resp. jiným postupem. Čísla ISBN dostávají faksimile tištěného textu a v některých případech map (viz mapy).

firemní literatura

dokumenty reklamního, propagačního, obchodního nebo instruktivního charakteru, které vydávají firmy a obchodní podniky a organizace. Patří sem např. prospekty, firemní příručky, časopisy, katalogy výrobků a veletrhů, jubilejní firemní publikace apod. Nedostávají čísla ISBN; případnými výjimkami mohou být výroční zprávy firem.

fonogramy

sluchem vnímatelné záznamy uměleckého výkonu či jiných zvuků zaznamenané na zvukovém nosiči (např. fonografický váleček, gramofonová deska, magnetofonový pásek, počítačový soubor apod.). Zvuk může být na zvukovém nosiči zaznamenán analogově nebo digitálně. Nedostávají čísla ISBN; patří mezi zvukové dokumenty.

fotoalba

sešity v měkké, kroužkové nebo pevné vazbě určené ke vkládání či vlepování fotografií. Nedostávají čísla ISBN.

fotografie

dvourozměrné obrazové dokumenty, které obsahují trvalý obrazový záznam zpravidla trojrozměrného objektu vytvořený působením světla na fotografickou citlivou vrstvu s použitím fotografického přístroje. Nedostávají čísla ISBN; patří mezi audiovizuální dokumenty.

gramofonové desky

zvukové desky s analogovým záznamem, který je uložen na tenkém kotouči většinou z polyvinylchloridového polymeru, na jehož povrchu je spirálovitá zvlněná drážka postupující od obvodu do středu desky. Stereofonní zvukový záznam se vytváří zvlněním drážky pod úhlem 45 k povrchu desky na obě strany. K přehrávání gramofonových desek je zapotřebí gramofon, kde zvuk přenáší vibrující jehla. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou audioknih na gramofonové desce.

habilitační práce

původní vědecké práce, za něž nebyla získána žádná jiná akademická nebo vědecká hodnost. Je podmínkou k získání vědecko-pedagogického titulu docent. Nedostávají čísla ISBN, pokud nejsou vydány knižně.

hry viz papírové hračky

hudebniny

dokumenty s písemným (grafickým) zobrazením záznamu hudebního díla; základním prostředkem záznamu je notové písmo, zařazen však může být i běžný text. Do r. 1996 dostávaly čísla ISBN, od r. 1997 dostávají čísla ISMN (mezinárodní standardní číslo hudebnin).

interní dokumenty

dokumenty vzniklé v rámci činnosti určité organizace, korporace nebo instituce a sloužící pouze pro její vnitřní potřebu (např. zápisy z porad, usnesení, memoranda, korespondence, výzkumné deníky, hospodářské doklady apod.). Nedostávají čísla ISBN.

jízdní řády

systematicky uspořádané soupisy vlakových nebo autobusových spojů s pokyny pro cestující. Nedostávají čísla ISBN.

kalendáře

dokumenty podávající informace o měření času, obvykle provedený jako výčet dnů, týdnů, měsíců a roků, často za doprovodu libovolných doplňkových informací. Nedostávají čísla ISBN, pokud se jedná o nástěnné, stolní, listové nebo kapesní kalendáře.

kandidátské práce viz disertační práce

karetní hry

hry, které se hrají s hracími kartami (karetními listy). Nedostávají čísla ISBN.

katalogy výstav

seznamy předmětů (knih, obrazů apod.), vyložených na určité výstavě. Dostávají čísla. ISBN, pokud obsahují text.

knihy

rukopisné, tištěné nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožené dokumenty, které jsou graficky a knihařsky zpracované do tvaru svazku a tvořící myšlenkový a výtvarný celek. Dostávají čísla ISBN.

kompaktní disky

optické disky, obvykle z plastu s kovovou vrstvou, na které se zaznamenávají obrazové a zvukové signály, data apod. Jsou založeny na principu optického snímání mechanického záznamu. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou audioknih na CD.

konspekty

texty, které podávají zhuštěný a zestručněný obsah rozsáhlejšího díla, zpracované čtenářem díla na základě kritického čtení (studia) zpravidla pro vlastní potřebu. Myšlenky a názory autora díla jsou čtenářem v konspektu přetlumočeny a popř. i komentovány. Nedostávají čísla ISBN.

křížovky

doplňování slov do obrazce, jehož výsledkem je tajenka. Nedostávají čísla ISBN.

leporela

obrázkové publikace s listy spojenými a střídavě skládanými v jednom dlouhém pásu, typicky dětské obrázkové knížky s lepenkovými listy polepenými oboustranně. Dostávají čísla ISBN, a to jak s textem, tak i bez textu.

letáky

tiskoviny menšího formátu, o rozsahu maximálně 4 stran, s různým obsahem krátkodobého významu, určené k hromadnému rozšiřování. Nedostávají čísla ISBN.

licence

smlouva, kterou nositel práva – poskytovatel licence – poskytuje nabyvateli licence oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), tedy právo užívat nebo nakládat s autorským dílem v rozsahu podle podmínek smlouvy, a nabyvatel licence se zavazuje poskytnout nositeli práva odměnu. Licence je poskytována jako výhradní nebo nevýhradní, k jednotlivým způsobům užití nebo ke všem způsobům užití, s právem poskytnout oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence) nebo bez tohoto práva. Nedostávají čísla ISBN, stejně jako patenty a normy, s výjimkou z nich sestavených sborníků.

listová vydání

vydání publikace vycházející postupně v samostatných částech, zpravidla několikrát ročně. Nedostávají čísla ISBN.

magnetofonové kazety

magnetické pásky předepsaných rozměrů a vlastností, umístěné v kompaktní kazetě, sloužící pro záznam a reprodukci zvuku; k umožnění percepce je zapotřebí odpovídajícího technického zařízení. Nedostávají čísla ISBN; patří mezi netradiční nosiče informací.

magnetofonové pásky

magnetický nosič dat ve formě pásku předepsaných rozměrů a vlastností, sloužící pro záznam zvukových signálů a reprodukci zvuku. K přehrávání a poslechu záznamu je zapotřebí odpovídající technické zařízení (magnetofon). Nedostávají čísla ISBN; patří mezi netradiční nosiče informací.

mapy

zmenšené, zevšeobecněné zobrazení povrchu Země, ostatních nebeských těles nebo nebeské sféry sestrojené na základě matematických postupů na rovině a vyjadřující v konvenční formě, pomocí smluvených znaků a v souladu s určením mapy rozmístění a vlastnosti objektů vázaných na příslušné povrchy. Dostávají čísla ISBN, pokud splňují podmínky kvalitativního vymezení (viz bod 6.1.2.).

materiály z konferencí

sborníky obsahující soubor oficiálních referátů přednesených na konferenci a někdy též zprávu o diskusi. Dostávají čísla ISBN.

mikrofilmy

mikrografické nosiče dat v podobě svitku nebo proužku, na kterém snímky stran dokumentu následují za sebou v jedné nebo ve dvou řadách. Ve státní správě se používají mikrofilmy šířky 16 mm, v knihovnách 35 mm. Nedostávají čísla ISBN.

mikrofiše

listové mikrografické nosiče dat se záznamy uspořádanými do sloupců a do řádek. Místo první řádky záznamů mohou mikrofiše obsahovat titulek, ve kterém jsou základní údaje o dokumentu, podle kterých se mohou mikrofiše řadit a vyhledávat. Nedostávají čísla ISBN.

mikropočítačové softwary viz programové vybavení osobních počítačů

monografie

neseriálové publikace, které systematicky, všestranně a podrobně pojednávají o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Dostávají čísla ISBN.

multimédia viz smíšené dokumenty

nástěnné mapy

nástěnná provedení map. Nedostávají čísla ISBN.

návody k použití

vysvětlení činnosti určitých přístrojů nebo zařízení pro uživatele, který je bude používat. Nedostávají čísla ISBN.

neperiodické publikace viz knihy

nepravá periodika viz seriálové publikace

normativní dokumenty

dokumenty vydané příslušným orgánem a obsahující závazná pravidla chování, činností a postupů. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou z nich sestavených sborníků.

notové materiály viz hudebniny

oficiální publikace

seriálové či neperiodické dokumenty vydané zákonodárnými, vládními a jinými administrativními orgány (od centrálních po krajské) a jejich institucemi s rozhodovací pravomocí; státní nebo národní bibliografie, národní příručky, sbírky zákonů a nařízení, rozhodnutí soudů a ostatní obdobné publikace, vydávané z příkazů a nákladem orgánů státní moci. Z hlediska bibliografického zpracování jakékoliv publikace vydávané nebo financované vládní agenturou, včetně mezinárodních vládních organizací. Dostávají čísla ISBN, pokud jde o neperiodické publikace.

omalovánky

obrázky v obrysech určené k vymalování. Nedostávají čísla ISBN.

online publikace

druh elektronických publikací šířených pouze online. Dostávají čísla ISBN, pokud obsahem převažuje text.

osobní dokumenty

např. životopisy nebo osobní profily. Nedostávají čísla ISBN.

papírové hračky

dvou- i třírozměrné hračky z papíru s různými figurálními i nefigurálními náměty určené na hraní. Nedostávají čísla ISBN.

patentové dokumenty

souhrn všech dokumentů týkajících se oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví, především popisy vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, ostatní doprovodná literatura, např. věstníky patentových úřadů, roční seznamy udělovaných ochranných dokumentů na vynálezy, třídníky apod. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou z nich sestavených sborníků.

periodika

dokumenty vydávané postupně v samostatných částech, spojených společným názvem, označením posloupnosti (např. průběžným číslováním), jednotnou úpravou a obsahovým zaměřením v pravidelných intervalech se záměrem stálého pokračování, např. noviny, časopisy, periodické sborníky. Nedostávají čísla ISBN.

písanky

školní sešity pro nácvik psaní, zpravidla s předtištěným písmenem nebo slabikou apod. na začátku řádky. Nedostávají čísla ISBN.

plakáty

velké, zpravidla jednolistové výtvarně zpracované grafické dokumenty s tiskem po jedné straně (někdy s volným místem pro doplnění informace) informačního, reklamního nebo ideologicky apelativního charakteru určené k prezentaci na veřejném místě. Nedostávají čísla ISBN.

plány

1. mapy malé části zemského povrchu, který je pro ně považován za rovinu; jsou vyhotoveny ve velkém měřítku v místním souřadnicovém a výškovém systému,

2. zjednodušené mapy měst, obcí apod.

Dostávají čísla ISBN, pokud splňují podmínky kvalitativního vymezení (viz bod 6.1.2.).

plastické mapy

prostorové provedení mapy. Nedostávají čísla ISBN.

pohlednice

grafické dokumenty – polokarton či karton zpravidla standardizovaných rozměrů, po jedné straně s tiskem fotografie či obrázku (resp. montáže), s textem, popiskem či bez nich a na druhé straně s místem pro případné uvedení krátkého textu a adresy a nalepení známky (v případě dopravy poštou). Nedostávají čísla ISBN. Čísla ISBN nedostávají ani soubory pohlednic.

pokračující zdroje viz seriálové publikace

pracovní listy

školní učební pomůcky, které zpravidla doplňují učebnici nebo jsou její součástí. Dostávají čísla ISBN.

preprinty

předběžné dokumenty zpřístupňující určité dílo nebo zkrácenou verzi před jeho připravovaným vydáním či zveřejněním (např. referát na konferenci). Bývají rozmnoženy v malém počtu exemplářů a distribuovány uzavřenému okruhu zájemců. Nedostávají čísla ISBN.

programové vybavení osobních počítačů

soubor instrukcí zajišťujících chod počítače. Nedostávají čísla ISBN, pokud nejsou vydány jako kniha s titulním listem, textem, vydavatelskými údaji a tiráží.

programy divadel

tištěná oznámení pořadů divadel se seznamem vystupujících osob. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou těch, které mají formu knihy nebo brožury.

programy kulturních, společenských, politických a sportovních akcí

dostávají čísla ISBN, pokud obsahují podstatné informace k pořádané akci.

prospekty

propagační nebo náborové tiskoviny, které podrobněji popisují, popř. zobrazují nabízený výrobek nebo službu. Nedostávají čísla ISBN.

publikace reklamního charakteru viz firemní literatura

publikace určené pro vnitřní potřebu viz interní dokumenty

reprodukce

dokumenty vzniklé kopírováním z jiného dokumentu a mající jeho podobu, které jsou považovány za originální dokument. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou z nich sestavených sborníků.

ročenky

dostávají čísla ISBN. Viz též seriálové publikace.

rukopisy

ručně psané knihy, vzniklé před vynálezem knihtisku a v prvních dobách jeho existence, ale také textové předlohy pro sazbu psané ručně, na psacím stroji nebo tištěné, v širokém slova smyslu pak každá vlastnoručně napsaná písemnost. Nedostávají čísla ISBN.

samostatné články

samostatně publikované články, stati ze sborníků či kapitoly z knih s vlastními bibliografickými údaji. Dostávají čísla ISBN; jsou považovány za monografie.

sborníky

publikace obsahující dva či více samostatných textů, zpravidla alespoň rámcově tematicky příbuzných, se společným názvem. Mohou být koncipovány jako publikace jednorázové nebo seriálové (viz též seriálové publikace). Dostávají čísla ISBN.

separáty

výtisky článků nebo statí publikovaných dříve v časopisu, resp. ve sborníku, přetištěné speciálně pro potřeby autora. Separáty mají zachováno číslování vydání (zdrojového dokumentu), z něhož byly převzaty; mohou, ale nemusí být opatřeny titulní stránkou. Nedostávají čísla ISBN.

seriálové publikace

publikace na jakémkoliv médiu vydávané v částech po sobě následujících, obvykle s označením posloupnosti (zpravidla číselným nebo chronologickým), bez předem stanovené doby ukončení. Zahrnují zejména časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografických publikací. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou tištěných ročenek nebo publikací vycházejících méně často, ať pravidelně či nepravidelně.

skripta

prozatímní učební texty rozmnožené většinou jednoduchou technikou, určené pro vysokou školu, kde mají zpravidla dočasně nahradit chybějící vysokoškolské učebnice. Dostávají čísla ISBN (způsob rozmnožení nemá vliv na přidělení čísla ISBN).

slepecké tisky

reliéfní tisky, popř. ražby bez použití barvy, které s využitím hmatového (Braillova) písma umožňují nevidomým osobám četbu textu pomocí hmatu. Dostávají čísla ISBN.

smíšená média viz smíšené dokumenty

smíšené dokumenty

dokumenty sestávající ze dvou či více druhů dokumentů nebo obsahující odlišné formy téhož dokumentu, z nichž ani jeden nelze definovat jako dominantní. Většinou jsou využívány jako celek, kde jednotlivé součásti se vzájemně doplňují. Často se jedná o výukové pomůcky. Pro kombinované dokumenty v digitální podobě se používá termín multimédium. Dostávají čísla ISBN.

soubory pohlednic viz pohlednice

sudoku viz křížovky

tajné dokumenty

dokumenty, které obsahují utajované skutečnosti, tvořící předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství. Nedostávají čísla ISBN.

tarotové karty viz vykládací karty

technické výkresy

výkresy nakreslené podle zásad technického kreslení bez ohledu na obor jeho původu nebo použití. Nedostávají čísla ISBN.

telefonní seznamy

abecední soupisy individuálních nebo kolektivních telefonních účastníků s jejich adresami a telefonními čísly. Nedostávají čísla ISBN.

učební programy a plány

písemné dokumenty pro pedagogicko-didaktický proces. Nedostávají čísla ISBN.

učebnice

dokumenty sledující didaktické cíle a podávající výklad poznatků z určité teoretické nebo praktické oblasti. Většinou jsou určeny vymezeným skupinám uživatelů. V praxi se uplatňují čtyři základní modely učebnic, a to tradiční, programové, problémové a kombinované učebnice. Dostávají čísla ISBN.

vědeckovýzkumné práce viz výzkumné zprávy

videodisky

optické disky, obvykle z plastu s kovovou vrstvou, na které se zaznamenávají obrazové a zvukové signály nebo jen obrazové signály pro opakovanou reprodukci. Jsou založeny na principu optického snímání mechanického záznamu, podobně jako zvukové kompaktní disky. Nedostávají čísla ISBN.

videokazety

uzavřené obaly s filmem nebo zvukovým či zvukově obrazovým magnetickým páskem s dvěma cívkami, určené k zakládání a vyjímání z vhodného projektoru nebo přehrávače, aniž by bylo nutno film nebo pásek předem zavádět nebo přetáčet. Nedostávají čísla ISBN.

vykládací karty

karty používané k věštbě, relaxaci, duchovnímu ponaučení apod., dodávané obvykle s návodem k použití. Nedostávají čísla ISBN.

vystřihovánky

tištěné obrázky určené k vystřihování. Nedostávají čísla ISBN.

výzkumné zprávy

zprávy uvádějící údaje o řešení výzkumného úkolu, jeho postupu a dosažených výsledcích. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou knižně publikovaných.

zákony

normativní právní akty přijímané nejvyššími zastupitelskými sbory (zákony federální a republikové), které nesmí být v rozporu s ústavními zákony; pokud některé zákony upravují komplexněji a relativně podrobně určité právní odvětví, bývají obvykle označeny jako zákoníky. Nedostávají čísla ISBN, pokud vycházejí ve sbírce zákonů, která je seriálovou publikací. Komentované zákony nebo zákony vydané samostatně v podobě knihy dostávají čísla ISBN (viz též oficiální publikace).

zápisníky

sešity v měkké, kroužkové nebo pevné vazbě určené k zapisování; mohou obsahovat předepsané rubriky k vyplnění. Nedostávají čísla ISBN

zeměpisné atlasy viz atlasy

zpěvníky

sborníky písní (s textem a nápěvem). Dostávají buď čísla ISBN, nebo ISMN.

zpravodaje viz bulletiny

zvukové dokumenty

dokumenty, jejichž obsahem je zvukový záznam v analogové či digitální formě; může jít o záznam hudebního díla či mluveného textu, případně záznamy zvuků určených k použití jako zvukové efekty či zvuková kulisa. Nedostávají čísla ISBN, s výjimkou audioknih.

zvukové knihy viz audioknihy


6.1.2 Kvalitativní vymezení

Do systému ISBN jsou zahrnuty knihy určené k veřejnému šíření bez ohledu na to, jde-li o tržní nebo mimotržní produkci. Z tržní produkce je zahrnuta veškerá literatura. Z mimotržní produkce její převážná část (pokud typologicky vyhovuje).

Výše nákladu, cena, způsob rozmnožení, formát, forma vydání ani původnost publikace nemají vliv na přidělení čísla ISBN.

Konečnou instancí, která ve sporných případech rozhoduje o zahrnutí dokumentu do systému ISBN, je Česká národní agentura ISBN a ISMN.

11.03.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube