Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby NK ČR - objednávka rešerše

NK ČR - objednávka rešerše

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

OBJEDNÁVKA REŠERŠE

Jméno žadatele:

 

Číslo čtenářského průkazu:

Název instituce, firmy:

 

IČO:

Kontaktní osoba:

 

E-mail:

Adresa:

 

 

Telefon:

Fax:

Kontakt na vedoucího práce:

Téma rešerše (podrobná a přesná formulace, u cizojazyčné literatury uvést slova vyjadřující téma v příslušném jazyce):

 

Druh dokumentů (zaškrtněte):  knihy      časopisy       články     recenze
Jiné druhy (uveďte):

 

Jazyk dokumentů (zaškrtněte): čeština    slovenština   angličtina   němčina   francouzština   ruština
Jiné jazyky (uveďte):Časové vymezení žádaných pramenů:

Způsob platby:

v hotovosti

fakturou

složenkou

Způsob odběru:

osobně

poštou

Výstup rešerše:

papír

CD-ROM

Cena: viz Ceník

Podmínky Národní knihovny ČR (dále jen NK ČR):

  • ceny dle platného ceníku (NK ČR není plátcem DPH)
  • dlužnou částku uhradit do 14 dnů po obdržení složenky, příp. faktury pod smluvní pokutou 0,5% za každý den prodlení
  • nepoužívat dodanou rešerši pro další komerční využití bez souhlasu NK ČR pod smluvní pokutou ve výši dvojnásobku účtované ceny rešerše
  • rešerši je možné reklamovat do 7 dnů po obdržení

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se všemi podmínkami NK ČR včetně cen rešerší a dnem dodání objednané rešerše a prohlašuji svůj vztah k NK ČR za vztah smluvní podle příslušných právních předpisů.

V Praze dne…………………………….

……………………………………….

podpis

objednávka ve formátu Word

24.03.2014
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube