Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Co je eDDO - Knihovní řád eDDO

Co je eDDO - Knihovní řád eDDO

eddo-logo.jpg

eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy

 

logo-rgb.jpg

UKONČENÍ PROVOZU SLUŽBY eDDO:

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

 

mnozí z vás v posledních měsících zaznamenali, že NK ČR měla technické problémy se službou eDDO. Tyto problémy se nám bohužel nepodařilo vyřešit a službu ukončujeme. Zaslali jsme vám k této službě výpovědi.

 

Na standardní meziknihovní služby, které si u NK ČR objednáváte, to nemá jakýkoliv vliv.

 

Pokud u nás máte složenou zálohu, můžete ji využívat, jak jste byli doposud zvyklí. Informace o aktuálním stavu zálohy Vám můžete poskytnout Klára Kantová (klara.kantova@nkp.cz). Zároveň Vám budeme pravidelně zasílat vyúčtování zálohy.

 

Jestliže jste byli zvyklí přes eDDO objednávat meziknihovní služby, můžete využívat další standardní nástroje pro objednávání, které nabízíme:

V případě, že jste zatím přes online katalog NK ČR nebo naskenované katalogy NK ČR neobjednávali a měli byste zájem o zadávání objednávek touto cestou, kontaktujte, prosím, kolegy v Odd. referenčních a meziknihovních služeb (mvs@nkp.cz).

 

Děkujeme za pochopení

NK ČR, 5. 1. 2023

Všeobecné podmínky - Knihovní řád eDDO

Instrukce pro poskytování služby dodávání dokumentů – příloha Knihovního řádu Národní knihovny ČR

I. Úvod

eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy poskytuje službu dodávání dokumentů nebo jejich tiskových nebo elektronických kopií z fondů knihoven zúčastněných v systému eDDO. Přístup uživatele do eDDO je umožněn prostřednictvím uživatelských kont a výběr z knihovních fondů zúčastněných knihoven je umožněn prostřednictvím souborného katalogu (dále SK). Uživatelská konta jsou webovské stránky zřízené pro jednotlivé uživatele; umožňují uživatelům komunikovat s knihovnou, objednávat i přijímat služby a hradit poplatky za služby z finančních prostředků vložených jako zálohy na služby.


II. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení

1.1 Prostřednictvím systému eDDO jsou všem uživatelům poskytovány služby typu „document delivery“ a českým knihovnám také mezinárodní meziknihovní služby.

1.2 Poskytování služeb je podmíněno zřízením uživatelského konta v Servisním centru eDDO, jímž je Národní knihovna ČR, a poskytnutím nezbytných osobních údajů pro evidenci uživatelů v databázi uživatelů.

1.3 Služby jsou poskytovány za úhradu (viz. Ceník služeb eDDO).

1.4 Uživatel se zavazuje využívat poskytnuté rozmnoženiny pouze pro osobní potřebu/interní potřebu, studium, vědu a výzkum.


2. Typy poskytovaných dokumentů

 • Části knih, v rozsahu objednaném uživatelem (nejvíce však 20 stran na objednávku)
 • Články z periodik
 • Části sborníků v rozsahu objednaném uživatelem (nejvíce však 20 stran na objednávku)
 • Dokumenty z Digitální knihovny, pokud k nim má digitalizační pracoviště oprávněný přístup (vydané před méně než 100 lety)
 • Dokumenty objednané v rámci MMS došlé v elektronické podobě, pokud digitalizační pracoviště službu MMS zajišťuje a zahraniční knihovna udělila souhlas


3. Lhůta pro vyřízení objednávky

3.1 Standardní lhůta pro vyřízení objednávky na kopie dokumentů z fondu kteréhokoliv digitalizačního pracoviště je 48 hodin.

3.2 Lhůta pro vyřízení objednávky podané prostřednictvím služby eDDO se řídí podmínkami mezinárodních meziknihovních služeb vyřizujícího digitalizačního pracoviště.

3.3 Pokud by digitalizační pracoviště nemohlo objednávku ve standardní lhůtě vyřídit, je povinno oznámit uživateli zpoždění včetně předpokládaného termínu vyřízení objednávky.


4. Úhrada služeb

4.1 Po vyřízení objednávky je automaticky z uživatelského konta odečtena částka účtovaná za tuto službu. Informaci o provedené úhradě získá uživatel ze svého uživatelského konta.

4.2 Je-li uživatelské konto vyčerpáno, poskytování služeb se automaticky zastavuje, a to do doby, než uživatel poskytne dostatečnou finanční zálohu.


5. Reklamace služeb

5.1 Uživatel má právo reklamovat poskytnutou službu, pokud nebyla provedena v požadované lhůtě, rozsahu či kvalitě, nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího převzetí.

5.2 Uživatel zašle reklamaci tomu digitalizačnímu pracovišti, které objednávku vyřizovalo. Lhůta na vyřízení reklamace je pět dnů od přijetí stížnosti.

5.3 Uživatel má právo odvolat se proti vyřízení reklamace digitalizačním pracovištěm, a to tak, že zašle písemnou stížnost Servisnímu centru eDDO na adresu scan.ms@nkp.cz. Servisní centrum vyřídí stížnost uživatele do čtrnácti dnů od jejího převzetí.III. Uživatelé služeb eDDO

1. Uživatel služeb – majitel uživatelského konta

1.1 Uživatelem služeb eDDO, tzn. majitelem uživatelského konta, se může stát:

 • Občan ČR starší 18 let, způsobilý k právním úkonům
 • Knihovna ve smyslu § 2 písm. a) Knihovního zákona – zákon č. 257/2001 Sb.


2. Registrace uživatele

2.1 Uživatel služeb eDDO uzavírá se Servisním centrem eDDO příslušnou smlouvu o uživatelském kontě; smlouvy jsou vystaveny na internetové adrese eDDO http://doc.nkp.cz nebo ji na požádání Servisní centrum zašle e-mailem či poštou.

2.2 Uživatel služeb eDDO nemusí mít průkaz kteréhokoliv digitalizačního pracoviště, pokud od něho současně nevyžaduje poskytování služeb na tento průkaz vázaných. Vlastnictví čtenářského průkazu uživatele kteréhokoliv digitalizačního pracoviště však uživatele neopravňuje k využívání služeb eDDO vázaných na zřízení uživatelského konta.

2.3 Záznam o uživateli vede Servisní centrum eDDO v databázi uživatelů do doby, dokud uživatel neukončí smluvní vztah s eDDO a nevyrovná své závazky vůči eDDO. Databáze uživatelů je součástí systému eDDO a slouží k identifikaci uživatelů služeb - majitelů uživatelských kont. Databázi uživatelů spravuje Národní knihovna ČR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Národní knihovna ČR garantuje, že osobní údaje uživatele nezpracovává k jiným účelům a v souladu s § 13 zákona č. 101/2000 Sb. chrání tyto údaje před neoprávněným či nahodilým přístupem, zneužitím a jiným neoprávněným využitím.

IV. Uživatelské konto

1. Definice pojmu uživatelské konto

1.1 Uživatelským kontem se rozumí chráněný prostor na zabezpečeném serveru Národní knihovny ČR vybavený systémem autentizace přístupu, zejména za účelem autorsko právní ochrany děl a ochrany koncového uživatele před neoprávněným užitím sdělovaných děl.

1.2 Uživatelské konto je vyhrazeno pouze pro koncového uživatele a umožňuje komunikovat s Národní knihovnou ČR, objednávat i přijímat služby eDDO, hradit poplatky za služby EDD z finančních prostředků vložených jako zálohu na tyto služby a prostřednictvím tohoto uživatelského konta dále objednávat, přijímat a účtovat meziknihovní služby EDD.

1.3 Uživatelské konto smí být využíváno pouze koncovým uživatelem - držitelem uživatelského konta, s nímž byla uzavřena smlouva o uživatelském kontě. Jeden koncový uživatel může mít vystaveno pouze jedno uživatelské konto.

1.4 Ztrátu přístupového hesla je uživatel povinen neprodleně hlásit e-mailem Servisnímu centru eDDO.

1.5 Peněžní částku, která bude zobrazena na uživatelském kontě a užívána k realizaci objednávek v systému eDOO (na uživatelském kontě bude veden přehled čerpání), lze do NK ČR poukázat:

 • osobně v Národní knihovny ČR platbou v hotovosti;
 • bankovním převodem na běžný účet Národní knihovna ČR na základě faktury;
 • poštovní poukázkou vydanou Národní knihovnou ČR na její běžný účet
 • bankovním převodem na běžný účet Národní knihovny ČR (musí obsahovat variabilní symbol, tj. 60212, na č. účtu 85535011/0710)
 • poštovní poukázkou typu C (uživatel doplní příslušné údaje, tj. variabilní symbol a bankovní spojení).

2. Zrušení

2.1 Uživatelské konto je zrušeno na základě písemné výpovědi jedné ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 30 dnů; začíná běžet dnem doručení výpovědi.

2.2 Hotovost, která bude po uplynutí výpovědi k dispozici na uživatelském kontě, bude vrácena na základě písemného požadavku držitele uživatelského konta.

V. Práva a povinnosti Národní knihovny ČR ve vztahu k uživatelskému kontu

1. Národní knihovna ČR se zavazuje pro koncového uživatele :

 • zřídit, zpřístupňovat a spravovat uživatelské konto na serveru Národní knihovny ČR
 • zajišťovat ve spolupráci s digitalizačním pracovištěm Národní knihovny ČR poskytování služby eDDO, objednané prostřednictvím uživatelského konta
 • zajišťovat ve spolupráci s digitalizačními pracovišti zastupovaných knihoven poskytování meziknihovní služby eDDO objednané prostřednictvím uživatelského konta,
 • vést na uživatelském kontě přehled a specifikaci poskytnutých a objednaných služeb eDDO
 • uvádět na uživatelském kontě průběžně stav čerpání peněžitých záloh
 • poskytnout na konci kalendářního roku přehled všech služeb a celkové čerpání finančních záloh poskytnutých koncovým uživatelem v daném období
 • vyřizovat reklamace související s poskytováním služby eDDO
 • neumožnit užívání uživatelského konta neoprávněným subjektům
 • poskytovat služby eDDO


2. Národní knihovna ČR má právo průběžně čerpat z finanční zálohy na uživatelském kontě poplatky za poskytnuté služby eDDO dle objednávek koncového uživatele, a to ve svůj prospěch nebo ve prospěch digitalizačních pracovišť Zastoupených knihoven, které poskytly koncovému uživateli meziknihovní služby eDDO.

3. Národní knihovna ČR má právo aktualizovat ceny služeb uvedené v Ceníku služeb eDDO, o čemž bude koncový uživatel předem informován elektronickou zprávou na svém uživatelském kontu a dále na serveru Národní knihovny ČR - http://doc.nkp.cz.

VI. Práva a povinnosti Národní knihovny ČR v režimu služby eDDO

1. Národní knihovna ČR je povinna zabezpečit koncovému uživateli službu eDDO v souladu se smlouvou, právními předpisy a podmínkami pro poskytování služeb EDD publikované a přístupné na serveru http://doc.nkp.cz a které jsou součástí smlouvy eDDO.

2. Národní knihovna ČR je oprávněna dočasně přerušit poskytování služby v systému eDDO, pokud zjistí porušení tohoto Knihovního řádu ze strany koncového uživatele, a to až do doby odstranění vadného stavu nebo sjednání nápravy.

VII. Práva a povinnosti koncového uživatele ve vztahu k uživatelskému kontu

1. Koncový uživatel je oprávněn využívat uživatelské konto k financování objednaných a dodaných služeb eDDO ze strany Národní knihovny ČR a meziknihovních služeb eDDO ze strany zastupovaných knihoven.

2. Koncový uživatel má povinnost složit při uzavření smlouvy na uživatelské konto u Národní knihovny ČR finanční zálohu k financování služeb eDDO, a to nejméně v částce ceny první zakázky.

3. Služby EDD bude Národní knihovna ČR poskytovat za podmínky, že na uživatelském kontě bude před poskytnutím každé služby eDDO dostatečná finanční záloha zajišťující úhradu aktuální objednávky. Poskytování služby eDDO při nedostatku finančních prostředků na uživatelském kontu nebo předem před úhradou zálohy na uživatelské konto je vyloučeno.

4. Koncový uživatel není oprávněn poskytovat přístupové heslo svého uživatelského konta třetím osobám a je povinen informovat ihned Národní knihovnu ČR o každém zneužití uživatelského konta nebo hrozím nebezpečí zneužití.

VIII. Práva a povinnosti koncového uživatele v rámci služby eDDO

1. Koncový uživatel je oprávněn užívat poskytnuté elektronické dokumenty pouze pro vlastní potřebu a zavazuje se v souladu s autorským zákonem zhotovit z elektronické dočasné rozmnoženiny dokumentu pouze jednu finální uživatelskou rozmnoženinu v elektronické podobě ve formátu netextového souboru nebo v tištěné podobě.

2. Elektronická mezitímní rozmnoženina na zabezpečeném serveru knihovny bude po zpřístupnění (doručení) koncovému uživateli zničena automaticky po uplynutí 14 dnů po vystavení.

3. Jakékoli jiné užití rozmnoženiny dokumentu dodané prostřednictvím služby eDDO, zejména zpracování (např. krácení, adaptace nebo překlad) s výjimkou zpracování pro osobní potřebu koncového uživatele, dále rozmnožování, rozšiřování a poskytování v elektronické nebo papírové podobě třetím osobám a užití pro podnikání a jiné hospodářské účely je výslovně zakázáno.

4. Koncový uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, opomenutí či nedbalosti, jež by vedly k ohrožení či porušení zejména osobnostních práv, autorsko majetkových práv autora, dědiců, správců díla.

5. Koncový uživatel je odpovědný za porušení smlouvy, autorského zákona, jakož i jiných souvisejících občanskoprávních a trestněprávních předpisů. Koncový uživatel bere na vědomí, že se jejich porušením vystavuje nebezpečí postihu včetně náhrady škody, která by nositelům osobnostních, autorsko majetkových práv z jeho protiprávního jednání vznikla, jakož i případného vydání bezdůvodného obohacení a ušlého zisku.

6. Koncový uživatel souhlasí s tím, že z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných držitelů autorských práv k dokumentu bude elektronická dočasná rozmnoženina poskytnutá Národní knihovnou ČR koncovému uživateli označena viditelně a neodstranitelně tímto textem : „EDD / NK ČR – tato rozmnoženina slouží výhradně pro účely výzkumu a soukromého studia“. Je výslovně zakázáno toto označení elektronické a následné papírové rozmnoženiny jakkoli měnit, zakrývat nebo odstraňovat, jakož i měnit formát elektronické podoby dodaného dokumentu.

7. Koncový uživatel je zavázán k poskytnutí souhlasu s tím, že v případě doloženého porušení podmínek smlouvy o uživatelském kontě je Národní knihovna ČR oprávněna DILIA nebo příslušným nositelům práv poskytnout veškeré potřebné údaje o uživateli a o rozsahu porušení takových povinností.

8. Uživatel služeb eDDO, který poruší své povinnosti uložené mu tímto Knihovním řádem eDDO a smlouvou o uživatelském kontě, k jejichž dodržování se svým podpisem zavázal, může být zbaven práva užívat službu eDDO na dobu určitou nebo trvale.

IX. Závěrečná ustanovení

Platnost Knihovního řádu eDDO

Tento Knihovní řád eDDO nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2009.

PhDr. Hanuš Hemola
vedoucí odboru služeb, Národní knihovna ČR

Informace pro digitalizační pracoviště

eDDO

Informace pro uživatele

05.01.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube