Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pokyny pro využívání Internetu (pevné spojení) a elektronických informačních zdrojů v Referenčním centru NK ČR

Pokyny pro využívání Internetu (pevné spojení) a elektronických informačních zdrojů v Referenčním centru NK ČR

Písemná instrukce

 • Internet a elektronické informační zdroje jsou zpřístupňovány pouze registrovaným uživatelům, kteří vlastní platný čtenářský průkaz NK ČR. Registrovaným uživatelům NK je výpočetní technika zpřístupňována zdarma.
 • Registrovaní uživatelé, kteří chtějí pracovat s počítači ve studovně, si mohou zadat rezervaci, kterou lze provést pouze prostřednictvím uživatelského konta (odkaz Čtenář) v databázi NKC. Rezervace zaručuje nepřerušenou práci po dobu odpovídající zvolenému typu služby (viz dále), v ostatních případech lze na volných počítačích pracovat po dobu 15 minut. Obsazování počítačů uživateli bez rezervace stanovuje služba dle aktuálního provozu studovny. Služba má právo při obsazování počítačů zohlednit, v jaké míře registrovaní uživatelé počítače v Referenčním centru během daného dne již využili.
 • Registrovaní uživatelé se mohou přihlašovat maximálně na 10 dní dopředu na jednu hodinu denně pro práci s internetem a na dvě hodiny pro práci s licencovanými online zdroji nebo s Digitální knihovnou NK ČR (Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv, e-depozit - prezenčně zpřístupňované elektronické verze vybraných českých knih). Registrovaní uživatelé mohou mít zároveň pouze jednu rezervaci na daný typ služby.
 • Akceptovány jsou pouze rezervace zadané prostřednictvím uživatelského konta v bázi NKC před začátkem rezervované hodiny. Na rezervace provedené po začátku rezervované hodiny nebude brán zřetel. Novou rezervaci lze provést až po vyčerpání předchozí.
 • U nevyužité rezervace nárok na objednané místo po 10 minutách bez náhrady zaniká.
 • Využití počítačů je evidováno prostřednictvím knihovního systému Aleph ve čtenářských kontech.
 • Uživatel může začít práci na počítači nejpozději pět minut před koncem provozní doby.
 • Uživatelé s jednodenní vstupenkou mohou využívat internet (pevné spojení) pouze pro práci s katalogy NK ČR, Digitální knihovnou NK ČR (Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv). Práce s licencovanými online databázemi je možná pouze formou konzultace s knihovníkem. Mohou využívat vybrané Wi-Fi sítě.
 • Pracovníci knihoven, kteří mají vystavený průkaz pro potřeby agendy meziknihovních služeb (objednávání, vyzvedávání, vracení dokumentů z jiných knihoven), mohou využít internet na vyhrazeném počítači pouze za účelem konzultace, vyhledání informací nezbytných pro meziknihovní služby atd.Seznam počítačů - priority:

počítače č. K1 a K2 - Digitální knihovna NK ČR (plný přístup k systému Kramerius)
počítače č. 1, 6 - Digitální knihovna NK ČR (plný přístup k systémům Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv, e-depozit - prezenčně zpřístupňované elektronické verze vybraných českých knih)
- v případě nezájmu o výše uvedené zdroje je možné počítač využít na internet (15 min.)
počítače č.  2, 5 - Licencované online zdroje (Anopress atd.), báze NK ČR, Digitální knihovna NK ČR
- používání přenosných pamětí (USB flash disk) pro ukládání výsledků vyhledávání ve zdrojích garantovaných NK ČR
- v případě nezájmu o výše uvedené zdroje je možné počítač využít na internet (15 min.)
počítače č. 3, 4

- vybrané licencované online databáze (ASPI atd.), databáze NK ČR

- používání přenosných paměti (USB flash disk) pro ukládání výsledků vyhledávání ve zdrojích garantovaných NK ČR
- v případě nezájmu o výše uvedené zdroje je možné počítač využít na internet (15 min.)
počítače č. 11 - 14 - internet (textový editor), používání přenosných pamětí (USB flash disk)
počítač č. 7
- pro potřeby referenčních služeb (konzultační počítač) – nelze zadat rezervaci, počítač není určen pro přístup k volnému internetu
počítač č. 8
- pro potřeby meziknihovních služeb (konzultační počítač) – nelze zadat rezervaci, počítač není určen pro přístup k volnému internetu


Hardwarové vybavení a možnosti využívání počítačů v Referenčním centru

 • Počítače č. 1 a 6 jsou přednostně určeny pro Digitální knihovnu NK ČR (plný přístup k systémům Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv, e-depozit - prezenčně zpřístupňované elektronické verze vybraných českých knih). V případě, že nejsou obsazeny, mohou zde registrovaní uživatelé využívat internet (15 min.). Po příchodu registrovaného uživatele, který projeví zájem o výše uvedené zdroje, je nutno práci ihned, nejdéle však do 5 minut, ukončit.
 • Počítače č. 2 až 5 jsou určeny pro využívání vybraných online zdrojů a databází NK ČR. V případě, že nejsou obsazeny, mohou zde registrovaní uživatelé využívat internet (15 min.). Po příchodu registrovaného uživatele, který projeví zájem o výše uvedené zdroje, je nutno práci ihned, nejdéle však do 5 minut, ukončit. Pokud služba RC zjistí, že registrovaný uživatel, který si počítač rezervoval  pro práci s vybranými online zdroji, na počítači využívá volný internet bez vazby na tyto online databáze, má právo jeho rezervaci předčasně ukončit.
 • Počítač č. 7 je určen pro konzultace k referenčním a rešeršním službám. Přístup k volnému internetu je možné pouze v rámci zmíněných konzultačních služeb a po dohodě se službou RC.
 • Počítač č. 8 je určen pro konzultace k meziknihovním službám. Přístup k volnému internetu je možné pouze v rámci zmíněných konzultačních služeb a po dohodě se službou RC.
 • Pokud to licenční podmínky použité databáze povolují, mohou si registrovaní uživatelé ukládat výsledky vyhledávání přímo na povolený nosič (USB flash disky). Používání USB flash disků není možné u počítačů č. K1-K2 a č. 1 a 6 při plném přístupu do Digitální knihovny Kramerius, WebArchivu a e-depozitu. Po dohodě se službou mohou soubory tisknout (cena za 1 stranu černobílého tisku formátu A4/A3 je 2,- Kč, respektive 4,- Kč). Při tisku většího počtu stran jsou povinni rozdělit soubory odesílané k tisku do dávek o maximálním rozsahu 25 stran a tisknout každou dávku samostatně. O tisku vždy rozhoduje služba podle situace ve studovně.
 • Registrovaní uživatelé mohou prostřednictvím zapůjčené externí DVD mechaniky používat vlastní CD-ROM, DVD, a to pouze v případě, že nevyžadují instalaci vlastního softwaru. Služba ve studovně má právo CD-ROM, DVD zkontrolovat. Externí DVD mechaniku zapůjčí registrovanému uživateli služba ve studovně.
 • Používání sluchátek NK ČR garantuje pouze u multimediálních licencovaných zdrojů. U počítačů s přístupem na volný internet mohou uživatelé používat vlastní sluchátka.
 • Knihovna si vyhrazuje právo přizpůsobit chod studovny momentální situaci.
 • Služba RC poskytuje uživatelům nezbytné informace pro orientaci v příruční knihovně, případně konzultace při vyhledávání v online licencovaných databázích, Digitální knihovně NK ČR a v databázích Národní knihovny ČR. Informace nad rámec garantovaných konzultací k informačním zdrojům a službám knihovny se odvíjí od aktuální situace ve studovně.
 • Služba RC neposkytuje konzultace k využívání volného internetu (např. provádění finančních transakcí, zadávání inzerátů), ovládání grafických programů (např. edice fotografií, videí) atd. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost uživatele a NK ČR nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv únik či zneužití dat z aplikací s přístupem k osobním údajům a datům uživatele.
 • Práce uživatelů může být monitorována.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu NK ČR a využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Prohlížení stránek propagujících národnostní, rasovou a jinou nesnášenlivost, směřujících k potlačení práv a svobod a stránek pornografických je povoleno NK ČR pouze po doložení studijního účelu (potvrzení fakulty, zaměstnavatele apod.).

 

Jana Huňová

02.01.2020