Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Výpůjční služby Návštěvní řád studovny Slovanské knihovny

Návštěvní řád studovny Slovanské knihovny

 1. K provedení práv a povinností uživatele Národní knihovny České republiky (dále jen jako „NK ČR“) stanovených Knihovním řádem NK ČR (dále jen jako „Knihovní řád“) při používání služeb studovny Slovanské knihovny (dále také jako „Studovna“) se vydává tento Návštěvní řád studovny Slovanské knihovny (dále také jako „Návštěvní řád“). V případech neupravených tímto Návštěvním řádem platí Knihovní řád.
 2. Uživatel je povinen řídit se Knihovním řádem a respektovat pokyny stanovené Návštěvním řádem Studovny nebo sdělené pracovníkem Slovanské knihovny v souvislosti s aktuální situací.
 3. Uživatel je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním uživatelům i zaměstnancům NK ČR, zejména pak nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat ve využívání služeb NK ČR. V případě porušení tohoto Návštěvního řádu je služba oprávněna uživatele z prostor Studovny vykázat.
 4. Před vstupem do Studovny je uživatel i návštěvník povinen odložit v šatně nebo do uzamykatelných skříněk svrchní oděv, tašky, aktovky apod.
 5. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve Studovně zakázána. Používání reproduktorů a zvukové signalizace není dovoleno.
 6. Vnášet potraviny a nápoje do Studovny není dovoleno, jejich konzumace ve Studovně je zakázána.
 7. Pro svou práci smí uživatel použít jen jedno, neobsazené místo u stolu. V některých případech místo k práci závazně stanoví služba. Uživatel, jenž pracuje s knihovními jednotkami z fondu Slovanské knihovny, má přednostní právo na studijní místo ve Studovně.
 8. Pokud uživatel opustí své místo na dobu delší než 30 minut, je služba oprávněna při naplnění kapacity Studovny uvolnit toto místo pro dalšího uživatele. Předměty odstraněné z uvolněného místa se ukládají u služby.
 9. Ve Studovně lze studovat v první řadě knihovní jednotky, jež uživateli u pultu vydá služba proti předložení platného čtenářského průkazu. Za výpůjčku uživatel ručí po celou dobu, po niž je jeho čtenářský průkaz s doklady o výpůjčce uložen u služby. Není však dovoleno knihovní jednotky z prostor Studovny vynášet.
 10. S vypůjčenými knihovními jednotkami je uživatel povinen zacházet šetrně a opatrně. Při psaní není přípustné knihovní jednotky používat jako podložku. Jakékoli zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou rovněž nepřípustné. Do Studovny je zakázáno vnášet inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty.
 11. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu je stanoven limit nejvýše 15 knihovních jednotek. Do tohoto limitu si lze podat nové objednávky; již rezervované jednotky se do limitu započítávají. U novin (velkých svazků) je tento limit omezen na nejvýše 10 svazků. Ve specifických případech může služba udělit výjimku. Doba rezervace činí 14 kalendářních dnů; v případě, že o knihovní jednotku neprojevuje zájem další uživatel, lze tuto lhůtu prodloužit prostřednictvím online katalogu či na požádání u služby, a to i opakovaně.
 12. Před opuštěním Studovny je uživatel povinen vrátit službě u pultu všechny knihovní jednotky, jež si zde vypůjčil; následně obdrží zpět svůj čtenářský průkaz. Při krátkodobém opuštění studijního místa může uživatel pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, kterou mu na vyžádání vydá služba u pultu; nicméně i pak za své výpůjčky uživatel plně ručí.
 13. Ve Studovně je všem uživatelům k dispozici příruční knihovna. Její fond je obsažen v online katalogu, v bázi SLK.
 14. Chce-li uživatel zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy z fondu Slovanské knihovny, obrátí se na službu, a to i v případě, že má v úmyslu použít vnesené zařízení. Pro vlastní badatelskou potřebu je povoleno zhotovovat kopie za použití vlastního digitálního fotoaparátu (v tichém režimu), a to zdarma a bez množstevního omezení. S knihovní jednotkou je nutné zacházet tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození nebo znehodnocení. Kopírovací služby v samoobslužném režimu jsou uživatelům poskytovány v sousední půjčovně Slovanské knihovny. S ohledem na ochranu fondů existují při zhotovování kopií v samoobslužném režimu určitá omezení (viz Knihovní řád). O možnosti zhotovit kopii rozhoduje výhradně služba, a to především v zájmu ochrany knihovní jednotky. Pokud kopie nelze zhotovit v samoobslužném režimu, je možné se obrátit na službu a zadat objednávku. Pokud chce uživatel ke zhotovení kopie použít stativ nebo skener, a to i ruční, projedná svůj úmysl se službou. V kladném případě předá službě písemné prohlášení o užití kopie pro účely výzkumu nebo soukromého studia, formulář je k dispozici na vyžádání u služby. Ve Studovně nelze v žádném případě používat intenzivní světlo. Cena kopií se řídí platným Ceníkem placených knihovnických a informačních služeb a poplatků.
 15. Ve Studovně je možné používat přenosný počítač. NK ČR umožňuje přístup do elektrické sítě v rámci kapacity, která je k dispozici. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť NK ČR.
 16. Ve Studovně je k dispozici bezdrátové připojení k internetu. Poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) se řídí aktuálně platným odpovídajícím pokynem NK ČR.
 17. Za předměty vnesené uživateli knihovna nepřebírá odpovědnost. Na dobu provozního dne si je uživatelé mohou uložit do šatny nebo do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny. Používání skříněk musí být v souladu s Provozním řádem úložných skříněk v prostorách NK ČR.

V Praze dne 28. 3. 2024

PhDr. Lukáš Babka
ředitel Slovanské knihovny

28.03.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube