Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Registrace uživatelů Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Tato norma je vydána v souladu se zněním Knihovního řádu Národní knihovny České republiky (účinný od 22. března 2022). Definuje výjimky ve vztahu k uživatelům, jež vyplývají ze specifického postavení Slovanské knihovny (dále též SK) v rámci struktury Národní knihovny České republiky (dále též NK ČR).

Část první
Registrace uživatelů a možnosti půjčování

Čl. 1) Čtenářské průkazy platné pro celou Národní knihovnu ČR se vystavují a obnovují v Hale služeb. Pro využívání služeb Slovanské knihovny se aktivuje samostatné čtenářské konto. Tato aktivace se provádí v půjčovně Slovanské knihovny.

Čl. 2) Všem registrovaným uživatelům jsou poskytovány prezenční výpůjčky s možností využití meziknihovní výpůjční služby.

Čl. 3) Absenční výpůjčky jsou podmíněny dosažením věku 18 let a jsou umožněny:

a) občanům České republiky
b) cizím státním příslušníkům s trvalým pobytem na území České republiky
c) občanům zemí Evropské unie.

Část druhá
Půjčování knihovních jednotek

Čl. 1) Absenční výpůjčky

Absenčně se půjčují z fondu Slovanské knihovny knihy vydané po roce 1950 (včetně).

Čl. 2) Prezenční výpůjčky

1.  Pouze prezenčně se půjčují z fondu Slovanské knihovny:

a) knihy vydané před rokem 1950
b) historické fondy (unikátní materiály archivní povahy, rukopisy, staré tisky, obrazové materiály)
c) elektronické dokumenty
d) noviny a časopisy
e) bibliofilie a vzácnější obrazové publikace 
f) knihovní jednotky zařazené do příruční knihovny
g) knihovní jednotky, jejichž půjčování by bylo v rozporu s českým právním řádem
h) knihovní jednotky půjčené pomocí VMVS a MMVS

Čl. 3) Omezení výpůjčky

 1. Pokud by v případě absenční výpůjčky hrozilo knihovní jednotce poškození či zničení, může ředitel odboru, jeho zástupce, nebo vedoucí jednotlivých oddělení zařadit knihovní jednotku do kategorie s možností výhradně prezenčního půjčování.
 2. Unikátní a vzácné fondy, díla ohrožená nadměrným opotřebením, zničením či krádežemi a originály dokumentů dostupných v elektronické podobě se půjčují pouze ke zdůvodněným vědeckým účelům. Slovanská knihovna může rozhodnout o půjčení kopie.

Čl. 4) Výpůjční lhůty

 1. Slovanská knihovna poskytuje na absenční zapůjčení knihovních jednotek ze svého fondu následující výpůjční lhůty:
  a) základní výpůjční lhůta je 1 měsíc
  b) prodloužená výpůjční lhůta: 2 měsíce (vědečtí a pedagogičtí pracovníci ze slavistických oborů, překladatelé ze slovanských jazyků, členové vědecké rady Slovanské knihovny a zaměstnanci NK ČR)
 2. Maximální výpůjční lhůta po prodloužení je 6 měsíců.
 3. Zařazení uživatele do kategorie s prodlouženou výpůjční lhůtou uskutečňuje pracovník oddělení služeb provádějící aktivaci čtenářského konta. Výjimky povoluje vedoucí oddělení služeb nebo ředitel odboru.

Čl. 5) Expedování knihovních jednotek

 1. Knihovní jednotky uložené v depozitáři v Klementinu jsou expedovány každou celou hodinu.
 2. Knihovní jednotky uložené v budově NK ČR v Praze – Hostivaři jsou zpřístupněny v půjčovně Slovanské knihovny následující den odpoledne po obdržení objednávky.
 3. Noviny uložené v budově NK ČR v Praze - Hostivaři budou k dispozici v tamní studovně po potvrzení objednávky. Z kapacitních důvodů je maximální počet povolených on-line objednávek 10. Pro objednání více jednotek kontaktujte oddělení služeb SK e-mailem (sluzby.sk@nkp.cz) nebo telefonicky (221 663 356).

 

V Praze 22. března 2022

PhDr. Lukáš Babka
ředitel Slovanské knihovny

23.03.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube