Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Rukopisy, inkunábule a staré tisky Rukopisy Národní knihovny

Rukopisy Národní knihovny

Sbírka rukopisů Národní knihovny České republiky obsahuje asi 14 000 jednotek. Nejstarší rukopisy pocházejí z doby před našímKodex Vyšehradský letopočtem, nejmladší z první poloviny 20. století. Jádrem sbírky jsou kolejní knihovny středověké pražské univerzity, které se později staly součástí knihovny pražské klementinské koleje jezuitů. K nim přistoupilo několik rukopisů z pozdější univerzitní, tzv. nové karolinské knihovny. Tento rukopisný fond byl na konci 18. století rozšířen nejprve o knihovny zrušených českých jezuitských kolejí a také o rukopisy z knihovny Kinských. Na samém konci 18. století přibyly ještě rukopisy z českých klášterů, zrušených za Josefa II. Takto vzniklý fond, rozšířený ještě o další nepočetné přírůstky, byl zpracován na počátku 20. století v tištěných katalozích. V době první republiky byly v rámci velkorysé akviziční politiky získány významné knižní celky, které obsahovaly také rukopisy. Jednalo se o sbírku řeckých papyrů, orientální rukopisy včetně indických na palmových listech, rukopisy Pražské lobkowiczké knihovny, Széll-Kubelíkovy knihovny, rukopisy z Thun-Hohensteinské knihovny v Děčíně a z kláštera benediktnů v Admontě. Část literárního archivu Adalberta Stiftera a kodexy z kláštera v Oseku, resp. formálně také rukopisy z Městské knihovny v Žitavě, byly získány až po druhé světové válce. V poslední době byly pro knihovnu získány nákupem zejména ucelené soubory rukopisů kláštera premonstrátů v Teplé a rukopisů kláštera františkánů v Chebu.

 

Vznikem rukopisného fondu Národní knihovny je do značné míry dán i jeho obsah: Profilující část fondu tvoří středověké literární kodexy, které vznikly v okruhu pražské univerzity. Obsahují literární díla, dokumentující dobovou učenost a reformní proudy 14. a 15. století. Nechybí mezi nimi práce představitelů české reformace: Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra a dalších. Neméně zajímavou a cennou skupinu představují rukopisy vzniklé v českých středověkých klášterech. Připomeňme například opisy nejstarší české lyriky, které se dochovaly díky zájmu Oldřicha Kříže z Telče. Naopak sbírka jezuitik dochovaných v kmenovém fondu je překvapivě chudá, doplněna byla až ze sbírek získaných spolu s Pražskou lobkowiczkou knihovnou.

 

V době jezuitského vedení knihovny tvořily rukopisy samostatné oddělení. Snad ještě v době bibliotekáře Karla Rafaela Ungara (1743–1807), který navrhl nové členění fondu postavené na vědeckém základě, bylo pro rukopisy vytvořeno 18 oddělení. Nyní je sbírka rukopisů rozdělena do 26 číslovaných a 7 samostatných oddělení, a to jednak na základě jazyka, jednak na základě provenience. Na svých původních signaturách uloženy rukopisy z klášterů v Oseku, v Teplé a v Chebu, z knihovny Kinských, sbírka řeckých papyrů, indické rukopisy na palmových listech a část literárního archivu Adalberta Stiftera. Pro zařazení rukopisů do oddělení I–XV, XVI, XVII, respektive i XVIII a XXV je uplatňováno jazykové hledisko (podle toho, který jazyk v rukopisech těchto skupin převažuje). Pro ostatní oddělení, s výjimkou signatury XXIV, je uplatněno hledisko provenience.

 

Rozdělení rukopisné sbírky do oddělení (stav k 1. 3. 2009)

 

 

sign.

charakteristika oddělení

I–XV

latinské rukopisy

XVI

německé rukopisy

XVII

české rukopisy

XVIII

orientální rukopisy

XIX

rukopisy z Thun-Hohensteinské knihovny v Děčíně

XX

rukopisy z kláštera benediktinů v Admontě

XXI

mladší latinské rukopisy

XXII

rukopisy Széll-Kubelíkovy knihovny

XXIII

rukopisy Pražské lobkowiczké knihovny

XXIV

rukopisné zlomky

XXV

románské a řecké rukopisy

XXVI

rukopisy z Městské knihovny v Žitavě

Kinskiana

rukopisy tzv. starší knihovny Kinských

Osek

rukopisy z  kláštera cisterciáků v Oseku

Teplá

rukopisy kláštera premonstrátů v Teplé

Cheb

rukopisy kláštera františkánů v Chebu

Gr

sbírka řeckých papyrů

Indian

indické rukopisy

PSA

archiv Adalberta Stiftera

 

Jindřich Marek

23.09.2017
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube