Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Rukopisy, inkunábule a staré tisky Univerzitní teze a mapová sbírka

Univerzitní teze a mapová sbírka

K nejcennějším souborům historických fondů Oddělení rukopisů a starých tisků  patří sbírka 526 univerzitních grafických tezí, pocházejících z období 1637-1754. Univerzitní teze byly zpočátku psány ručně, od konce 16. století  se pak rozmohlo jejich vydávání tiskem. Zpočátku v knižní formě, ale pod jezuitským vlivem na filozofické fakultě záhy převážila vysoce reprezentativní forma rozměrných grafických listů, tištěných na papíru nebo na hedvábí, které byly vyvěšovány na veřejná prostranství nebo posílány vlivným osobám.Všechny tyto grafické listy jsou bohatě zdobeny rytinami podle původních návrhů řady vynikajících výtvarníků soudobých,  například Karla Škréty, případně reprodukcemi  děl věhlasných italských, francouzských nebo vlámských malířů, jako byl Petr Pavel Rubens a další. Připomeňme, že obsáhlejší sbírka těchto listů je pouze v Augšpurku, v ostatních evropských knihovnách, muzeích  nebo archivech nalézáme pouze ojedinělé  exempláře.

 Oddělení rukopisů a starých tisků spravuje také sbírku map vydaných do roku 1800, s ojedinělými přesahy do především bohemikální produkce 19. století. Nejvýznamnější část tvoří tzv. lobkovická sbírka, uložená v oddělení 62A, obsahující především obecně zeměpisné a místopisné mapy kontinentů, zemí a krajů, plány měst, poštovní a vojenské mapy. Rukopisné mapy a plány se v tomto fondu vyskytují jen výjimečně.

Starší mapová díla, včetně několikerého vydání Orteliova atlasu Theatrum Orbis Terrarum, najdeme především mezi starými tisky odd. 19 (geografie), v rámci lobkovické sbírky sbírky je pak jedním z nejstarších kartografických děl renesanční Beschreibung des Hochloblichen Furstenthub Obern und Nidern Bayern  ([München], 1579), ve sbírce jsou dále například Sansonova Nouvelle introduction a la geographie (Paris, 1696), námořní atlasy Le Neptune francois, ou atlas noveau des cartes marine, vydaný Jaillotem (Paris, 1693), Mortierův Suite du Neptune francois (Amsterdam, 1700) či Keulenův De groote nieuwe Zee-Atlas ofte Water-Waereld Vertoonende in zig alle de Aardryks (Amsterdam, 1709), Schraemblův Allgemeiner grosser Atlas (Wien, 1786-1800) a řada map Lotterových a Homannových.

Bohemikální kartografie je ve sbírce zastoupena mapou Moravy podle Fabricia (Antverpen, 1573), Komenského mapami Moravy typu A a B (Amsterdam 1631 a 1680), Müllerovou mapou Čech (Augsburg 1720) a jejími dalšími vydáními, Müllerovými mapami českých krajů, Wielandovým dílem Atlas Silesiae (Nürnberg 1752), Bock-Polachovou mapou Čech (Wien, 1808), mapami českých krajů Františka Jindřicha Jakuba Kreibicha (1820-1834), dvěma unikátními rukopisnými mapami téhož autora z let 1809 a 1817 a řadou dalších kartografických děl.
Rozmanitost sbírky dokreslují kolekce rukopisných plánů barokních italských fortifikací, projekty silnic a železnic v Haliči nebo řada map vojenských operací sedmileté války. Jistou kuriozitu představují mapy italských regionů tištěné na atlasu, zatímco odbornou pozornost zasluhuje zejména Mauerův tříbarevný tisk mapy okolí Vídně z roku 1786.

 

Literatura

FECHTNEROVÁ, Anna: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Praha, SNTL, 1984. 4 sv.

ROUBÍK, František: Soupis map českých zemí. Praha, St. nakl. učebnic-Nakl. ČSAV 1952-1955. 2 sv. (uvádí signatury oddělení 19 a 62, popřípadě inventární čísla nesignovaných bohemikálních map.)

 

Jan Sobotka

13.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube