Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Akviziční politika O akviziční politice

O akviziční politice

Každá knihovna se řídí určitými pravidly, podle kterých získává do svého fondu dokumenty. Jde o tzv. akviziční politiku.

Pod tímto pojmem se skrývá: Soubor zásad uplatňovaných při doplňování knihovních fondů zohledňujících funkce a zaměření knihovny, profil knihovního fondu a potřeby uživatelů knihovny. Součástí akviziční politiky je identifikace akvizičních zdrojů, stanovení primárních a sekundárních způsobů akvizice, druhů, tematiky a čtenářského určení dokumentů a další kritéria pro získávání dokumentů do fondu knihovny.

Pro pochopení termínu akviziční politika jsou důležité následující pojmy:

 • doplňování knihovního fondu
 • funkce a zaměření knihovny
 • profil knihovního fondu
 • potřeby uživatelů knihovny (profil uživatelů)
 • akviziční zdroje
 • způsoby akvizice
 • druh, tematika a čtenářské určení dokumentů

Strategie budování fondu

Každá instituce budující knihovní fond, by si měla určit svou strategii. Při této činnosti je třeba brát v potaz vymezení fondu a jeho rozvoj, výběr dokumentů a způsoby jejich získávání.

Je důležité vědět

 • jakým směrem se bude fond vyvíjet (na jakou tematiku, jazyk či druh dokumentu se budeme zaměřovat)
 • jak bude fond budován (jakými způsoby budou dokumenty získávány)
 • jak zajistit jeho proporcionální budování
 • jak hodnotit obsah a rozsah fondu
 • jak plánovat doplňování knihovního fondu
 • jakým způsobem bude získávána zpětná vazba od čtenářů nebo veřejnosti

Metoda Konspektu

Návod, jak vypracovat takovou písemnou strategii budování fondů, poskytuje metoda Konspektu.

Pomocí metody Konspektu je možné ohodnotit fond knihovny podle kvalitativních údajů a účelem je popis knihovního fondu z několika hledisek.

Odborně řečeno: konspekt je “souborná charakteristika fondu určité knihovny bez podrobných bibliografických informací. Užívá standardizovaný formát a metodiku (kódy a indexy) charakterizující tematickou strukturu knihovního fondu.”

Pod pojmem bibliografická informace se skrývají takové údaje o daném dokumentu, které ho nějakým způsobem identifikují, např. autor, název, nakladatel.

Akviziční plán

Jedná se o plánování způsobu doplňování knihovního fondu na určité období. Během tohoto období se může akviziční plán měnit a aktualizovat. Je důležité, abychom měli jasně stanovené, co budeme preferovat při získávání dokumentů - jakou tematiku, jaké druhy dokumentů, zda domácí či zahraniční produkci, jazykové zastoupení, počet výtisků apod.

Nepostradatelnou součástí každého akvizičního plánu musí být akviziční rozpočet. Je pevně daný zpravidla na jeden rok a stanoví výši finančních prostředků z celkového rozpočtu knihovny, která je vyčleněna na doplňování dokumentů.

Samotná realizace plánu je do jisté míry závislá na:

 • nabídce trhu
 • výši rozpočtu knihovny
 • ceně dokumentů
 • dostupnosti dokumentů
 • čtenářské poptávce

Akviziční zdroje

Akviziční zdroje přinášejí informace o titulech dostupných na knižním trhu.

Jsou to:

 • katalogy a databáze nakladatelství, knihkupectví či knižních distributorů
 • ediční plány nakladatelství
 • databáze typu books in print (obsahují informace o publikacích, které jsou k dispozici na knižním trhu; nakladatelské a distributorské údaje)
 • odborná periodika
 • bibliografie - seznamy titulů zpracované podle určitých zásad a hledisek; můžeme zde dohledat informace o dokumentech, které nám chybí a které potřebujeme (např. národní, oborové nebo retrospektivní bibliografie)

Z akvizičních zdrojů můžeme dohledat autora, vydavatele apod. a získáváme další důležité informace o obsahu dokumentu, jeho dostupnosti, vazbě, formátu, rozsahu a orientační ceně.

Doplňování knihovního fondu

Zahrnuje zjišťování, vybírání a získávání dokumentů.

Nesmíme přitom zapomenout zohlednit:

 • funkci, zaměření a poslání knihovny
 • obsahovou strukturu fondu, tj. profil knihovního fondu
 • potřeby uživatelů

Způsoby získávání dokumentů

Jedná se o:

 • povinný výtisk
 • nákup
 • dar
 • výměnu

Profil knihovního fondu

Zaměření knihovního fondu je stanovené na základě různých hledisek. Jde o profil knihovního fondu.

Mezi důležitá hlediska patří především:

 • tematika – dokumenty pojednávající o určitém tématu
 • druh dokumentů – knihy, časopisy, elektronické informační zdroje,
 • autor – dokumenty pocházející od určitého autora
 • jazyk dokumentů – mělo by být snahou snížit na minimum jazykovou bariéru; je pochopitelné, že největší část budou tvořit dokumenty v češtině, pak budou následovat dokumenty podle předpokládaných jazykových znalostí uživatelů (slovenština, angličtina, němčina, francouzština, atd.)
 • geografická oblast – přednost dostávají ty oblasti, v nichž jsou příslušné obory nejvíce rozvinuty, a je tedy předpoklad vydávání nejaktuálnějších informací
 • instituce a vydavatelé, od nichž se dokumenty přednostně získávají
 • časové hledisko – v některých oborech (např. ve výpočetní technice) je časová hranice zastarávání informací poměrně krátká, proto je důležité doplňovat fond nejnověji vydanými knižními tituly

Základem profilu obvykle bývá tematika shromažďované literatury uspořádaná podle oborů a jejich priorit. Jednotlivá kritéria spolu bývají vzájemně provázána.

Akvizitér

Akvizitér je odborným pracovníkem, který je zodpovědný za doplňování knihovního fondu knihovny.

Měl by umět sladit požadavky a potřeby uživatelů s finančními možnostmi knihovny tak, aby byla zachována strategie budování a profil fondu knihovny.

Nejvíce omezujícím faktorem akvizice bývá v mnoha případech finanční rozpočet knihovny; akvizitér by však měl být schopen i za omezených podmínek udržet odpovídající kvalitu fondu.

Ideální akviziční pracovník by měl mít následující znalosti, dovednosti a vlastnosti:

Znalosti:

 • odborné knihovnické znalosti:
  • běžný kancelářský software (minimálně Word a Excel), elektronická pošta, internet, knihovní systém
  • mezinárodní normy, které se týkají akvizice dokumentů
  • orientace v současném knižním trhu
 • jazykové znalosti
 • administrativní (základní ekonomické) znalosti
 • znalost potřeb uživatelů knihovny

Dovednosti:

 • profesionálně organizovat získávání dokumentů do fondu knihovny
 • odhadnout jejich využití ve fondu
 • navrhnout plán rozvoje fondu
 • najít nejvhodnější způsob akvizice pro každý konkrétní dokument (nákup? výměna? možnost získání dokumentu darem? předplatné na omezenou dobu?)
 • správně vybrat dodavatele podle finančních, geografických a časových hledisek

Vlastnosti:

 • zodpovědnost a spolehlivost
 • komunikativnost
 • kreativnost
 • rozhodnost
 • určitá míra nadhledu
 • dobré vyjadřovací schopnosti v osobním i písemném styku

 

25.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube