Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy Další aktuálně řešené projekty VaV LR1308 - Národní knihovna ČR - rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory

Slavistické databáze

V rámci projektu LR1308 jsou přístupné pro uživatele Slovanské knihovny, resp. Národní knihovny ČR databáze určené primárně pro účely studia slavistiky. Při výběru databází bylo přihlíženo k tomu, aby byl pokryt celý geografický prostor, z něhož lze slavistiku studovat. Proto byly vybírány elektronické informační zdroje zahrnující následující druhy dokumentů:

  1. všeobecně slavistické databáze, které obsahují též plnotextové dokumenty (ABSEES)
  2. západní slavistické časopisy (Project MUSE)
  3. časopisy především středoevropské provenience. Ty obsahují nejen odborná slavistická periodika, ale též společenskovědní, popularizační a společenské časopisy vydávané v jednotlivých slovanských zemích, což umožňuje studium daného tématu přímo z primárních pramenů (Central & Eastern European Academic Source)
  4. původní databáze slovanských (ruských) novin (UDB-COM: Russian Central Newspapers)

Kromě databáze ABSEES nebyly dosud jednotlivé databáze dostupné v žádné knihovně v ČR.

The American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES)

Specializovaná bibliografická databáze pro oblast slavistiky, kterou spravuje Univerzita v Illinois (Urbana-Champaign). Excerpovány jsou odborné recenzované časopisy, sborníky, knihy, dizertace i online zdroje vztahující se k problematice středo-východní Evropy a regionu bývalého SSSR. Obsahuje údaje od roku 1990, počet záznamů činil v říjnu roku 2012 celkem 109950. Databáze je součástí informačních zdrojů EBSCO, což umožňuje napojení na plnotextové zdroje obsažené v plnotexotvých databází této firmy.

Databáze byla již v minulých letech dostupná ve Slovanské knihovně.

Central and Eastern European Academic Source (CEEAS)

Multioborová databáze, která obsahuje plnotextové verze časopisů vydávaných v zemích střední a východní Evropy.

Tato kolekce obsahuje více než 590 plnotextových publikací, které pokrývají odborné slavistické tituly vydávané v západoevropských zemích a tituly vydávané ve slovanských zemích, které nicméně svým tématem nepokrývají pouze slavistiku ve svém úzce odborném pojetí, ale též další humanitní vědy (obecně literární vědu, literaturu, historii, sociologii, jazykovědu, kulturu), zastoupeny jsou také jiné akademické obory, a to včetně ekonomie, medicíny, práva, knihovnictví a informatiky, které se váží k danému areálu.

UDB-COM: Russian Central Newspapers

Databáze obsahující 66 titulů novin a časopisů společensko-politického a kulturního zaměření, které jsou vydávány v hlavních centrech Ruské federace. Jde o zásadní tituly, z nichž převážná část není v úplnosti v českých knihovnách dostupná. Část titulů zahrnutých do kolekce sice již nevychází, jsou však zpětně dostupné jejich plné archivy a nabídka titulů je postupně rozšiřována. Zpřístupnění této báze umožňuje plnohodnotný výzkum současné ruské reality, studium soudobé politické a kulturní situace Ruska.

Project Muse – Standard Collection

Jde o multidisciplinární sbírku několika set odborných recenzovaných časopisů zaměřených na problematiku sociálních a humanitních věd. Ačkoliv svým tematickým rozsahem periodika pokrývají i další vědní obory, významně je v nabídce zastoupena slavistika a slovanské vědy (obsahuje zásadní moderní slavistické společenskovědní časopisy, které nejsou v ČR v převážné většině přístupné v tištěné podobě).

Databáze jsou přístupné pro uživatele Slovanské knihovny (přehled dostupných licencovaných databází ve Slovanské knihovně) a pro uživatele Národní knihovny (přehled dostupných licencovaných databází NK ČR) a to i prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Hanuš Hemola

LR1308

09.10.2018
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube