Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy Další aktuálně řešené projekty VaV Zapojení Národní knihovny ČR do vědecké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-cz

Zapojení Národní knihovny ČR do velké vědecké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-cz

V květnu 2019 byla definitivně podepsána smlouva o zapojení Národní knihovny ČR mezi partnerské instituce velké vědecké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-cz. Tato infrastruktura vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ. Je jedinečnou výzkumnou infrastrukturou, která se zabývá zejména jazykovými, ale i dalšími digitálními zdroji a nástroji na jejich zpracování, vyvíjí je a poskytuje v relevantních oborech vědecké komunitě, průmyslu pro vývoj aplikací a ve specifických případech, jako je například jazyková kultura, i přímo veřejnosti. LINDAT/CLARIAH-CZ je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) a tvoří jej 11 výzkumných organizací aktivních v humanitních a uměleckých oborech v ČR – v jazykovědě, historii a historické bibliografii, kultuře a vědě o kultuře, historii umění, filozofii, filmové kultuře, vizuálním umění, muzikologii a historii hudby, etnologii, folklóru, archeologii a také v několika interdisciplinárních oborech. Mezi tyto instituce tak patří jednak přední univerzitní pracoviště – Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Západočeská univerzita v Plzni; dále několik ústavů a dalších pracovišť Akademie věd ČR – Filozofický ústav, Historický ústav, Ústav pro jazyk český a Knihovna AV ČR; a samozřejmě také velké státní paměťové instituce – mimo Národní knihovny ČR jde o Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Národní galerii v Praze a Národní filmový archiv.

Cílem LINDAT/CLARIAH-CZ je otevřeným způsobem zpřístupnit digitalizované datové zdroje v uvedených oblastech široké vědecké komunitě i studentům v ČR i v Evropě a zároveň získat přístup k obdobným zdrojům dostupným v evropských sítích CLARIN a DARIAH. LINDAT/CLARIAH-CZ se zapojuje do mezinárodní spolupráce mezi obdobnými výzkumnými infrastrukturami i přímo mezi institucemi ve všech humanitních oborech a klade důraz na digitální a interdisciplinární metody zpracování, včetně moderních metod strojového učení a umělé inteligence. Součástí aktivit LINDAT/CLARIAH-CZ je i analýza právních aspektů použití zdrojů z oblasti digitálních humanitních věd vzhledem k možným autorskoprávním omezením a minimalizace jejich dopadů na vědeckou a výzkumnou práci.

Základní pracovní schéma LINDAT/CLARIAH-cz:

Národní knihovna ČR v projektu úzce spolupracuje s dalšími zapojenými knihovnami, s nimiž sleduje i stejné strategické cíle. Všechny zainteresované knihovny disponují náležitým know-how získaným díky dlouhodobé aktivní komunikaci s vědeckou komunitou, mají zkušenost s řešením velkých projektů koncepčního charakteru včetně sdílení metadat do interinstitucionálních repozitářů a jsou různým způsobem zapojené do dalších národních (například Česká asociace pro digitální humanitní vědy) i mezinárodních (například IFLA Digital Humanities/Digital Scholarship Special Interest Group) iniciativ v oblasti digital humanities.

Konsorcium LINDAT/CLARIAH-cz bude moci využít i zkušenosti participujících knihoven se zdokonalováním metadat pro snadnější orientaci a vyhledávání, vývojem různých vysoce specializovaných nástrojů pro zpřístupnění a samotnou práci s digitálním obsahem či znalosti problematiky dlouhodobé archivace digitálního obsahu. Odborníci všech zapojených knihoven se budou rovněž podílet na organizaci odborných seminářů, workshopů či dalších propagačních aktivit konsorcia a zároveň aktivně šířit best-practices ve výše uvedených oblastech své činnosti.

V prvních fázích realizace projektu LINDAT/CLARIAH-cz se Národní knihovna ČR a další zastoupené knihovny zaměří na nasazení standardu IIIF API v jednotlivých digitálních knihovnách, na budování virtuálních sbírek včetně úprav spojených s optimalizací nástrojů pro tvorbu a využívání virtuálních sbírek vědeckou komunitou a samozřejmě také na sběr požadavků ze strany různorodých vědeckých týmů, jež budou zacíleny zejména na hledání dalších setů dat zajímavých pro vědeckou práci, podobu exportů metadat a vývoje dalších nástrojů směřujících k usnadnění vědecké práce.

Projekt LINDAT/CLARIAH-cz je financován ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivity „Projekty velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“. Identifikační kód projektu je LM2018101. Je koncipován jako víceletý projekt v rozmezí let 2019-2022. Celkové uznané náklady projektu činí 175 664 000,- Kč. Hostitelskou institucí je Univerzita Karlova, hlavním odpovědným řešitelem je prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Veškeré aktuální informace o realizaci projektu je možné čerpat prostřednictvím oficiální webové stránky projektu https://clariah.lindat.cz/ či Twitteru.

Další informace o aktivitách LINDAT/CLARIAH-cz či zapojení Národní knihovny ČR do tohoto projektu poskytnou:

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Foltýn (tomas.foltyn@nkp.cz; +420739570956)
Manažerka projektu: Mgr. Michaela Bežová (michaela.bezova@nkp.cz; +420734850027)
Kurátor dat: Bc. Hana Kovaříková (hana.kovarikova@nkp.cz; +420221663529)

16.08.2019

Pozvánky na aktivity LINDAT/CLARIAH-cz
Podzimní tutoriály - Program prvního tutoriálu

Obecné informace
ke staženi (PDF)

Web projektu
https://clariah.lindat.cz/

Mezinárodní spolupráce
Zpráva

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube