Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

ZÁPIS JMEN KORPORACÍ VE JMENNÉM A VĚCNÉM ZPRACOVÁNÍ I.

(Formát MARC 21)

Úvod

Materiál, týkající se zápisu jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování připravila pracovní skupina pro jmenné zpracování a pracovní skupina pro věcné zpracování dokumentů při Národní knihovně České republiky.

Materiál přináší českou interpretaci ke kapitole 23 AACR2R Geografická jména a kapitoly 24 AACR2R Korporativní záhlaví tak, aby katalogizátoři, zabývající se jmennou a věcnou katalogizací, mohli používat jednotnou formu selekčních údajů. V žádném případě nenahrazuje ustanovení daná AACR2R.

Komentář k "formalizaci" korporativního záhlaví.
Jednou z příčin dlouhého vyjednávání o podobě autoritních záhlaví pro korporace bylo v roce 1997 prvotní chybné rozhodnutí o formalizaci (viz materiál AACR2R/UNIMARC, České interpretace. Část 2), které vzešlo z tehdejšího nepochopení AACR2 a zavedlo jednání na čas do slepých uliček. Toto rozhodnutí bylo při následujícím jednání pracovní skupiny v roce 1998 znovu prověřováno z pohledu AACR2, pracovní skupina však nakonec nedospěla k jednoznačnému rozhodnutí - Národní knihovna ČR (dále NK) se přiklonila k doporučením AACR2R a praxi Library of Congress (viz materiál na www: Dodatek k instrukci o používání kvalifikátorů u jmen korporací při jmenném a věcném zpracování (Interní směrnice NK ČR z roku 1998), navíc přislíbila zajistit použitelný pramen pro ověřování korporativních záhlaví, jehož převedení do strojem čitelné podoby ve formátu UNIMARC/Autority by dalo vzniknout základu národních autorit pro korporace. SVK se, alespoň podle tehdejšího vyjádření, rozhodly setrvat u formalizace do té doby, než bude možné využívat soubor národních autorit.

V roce 1999 NK poté, co absolvovala pátrání po vhodných tištěných i elektronických zdrojích a poté, co v praxi bez úspěchu testovala nejslibnější databázi - databázi Statistického úřadu RES, od dalšího hledání zdroje, jež by poskytl ucelený soupis českých korporací, upustila. Vrátila se zpět k AACR2R, k pravidlu 24.2 a praxi přebírání formy jména z popisované publikace s využitím dalších pramenů podle pravidla 24.2D.

V tomto stadiu by snad bylo rozumné hledání "rychlejších cest" ukončit. Soubor autorit ČR však vzniká za odlišných podmínek než obdobný soubor Library of Congress. Americký soubor vznikal kontinuálně desítky let, po tuto dobu platily sice různé verze AACR, nicméně verze se stejným základem. Knihovnám v ČR jde o to, aby byl základ tohoto souboru vybudován rychleji, aby z něj mohly co nejdříve přebírat záhlaví (a ta mohla být alespoň v některých frekventovaných případech korporací revidována shora, bez přímé vazby na publikace korporace či rozporné příručkové prameny). Přitom se knihovny snaží co nejlépe vyhovět AACR2, k jejichž dodržování se hlásí na národní i mezinárodní úrovni.

NK chce vyjít vstříc zájmu o rychlejší budování souboru autorit, proto učinila ústupek takovým směrem, který se v některých případech může projevit jako formalizace.

Jediným způsobem, který se dnes jeví jako schůdný, je stanovení preferované formy jména korporací určitých kategorií. Z praxe víme, že variantní podoba jména se nejčastěji vyskytuje u omezeného počtu kategorií korporací, jako modelový příklad lze uvést:

Státní vědecká knihovna Kladno vs. Státní vědecká knihovna v Kladně

Abychom se vyhnuli povinnosti zkoumání jména z publikace či hledání jména preferovaného v příručkách, doporučila NK zvolení první formy jména (výhodou je místní jméno v nominativu). Místní jméno Kladno se zde považuje za součást jména a tedy i vstupního prvku (i vzhledem k existující druhé podobě), nepředpokládáme, že by se jméno Státní vědecká knihovna vyskytovalo na titulní stránce samostatně bez uvedení místa. Během schvalovacího řízení přicházely četné připomínky nesouhlasící s podobou zápisu $aStátní vědecká knihovna Kladno, rozhodnutí o formě jména koprorace bylo tedy nakonec ponecháno na hlasování členů Rady pro katalogizační politiku, ve kterém zvítězila varianta $aStátní vědecká knihovna (Kladno, Česko). Tento postup byl aplikován u omezeného množství kategorií českých korporací, v prvním návrhu byly v rámci těchto kategorií stanoveny ojedinělé výjimky z pravidla, které však schvalováním neprošly.

JMÉNA KORPORACÍ

(AACR2R kapitola 21 Volba selekčních údajů, kapitola 23 Geografická jména, kapitola 24 Korporativní záhlaví)

1. OBECNĚ

Forma jména korporací v selekčních údajích jmenného i věcného popisu je shodná.

Pro ověření jmen zahraničních korporací se využívá soubor autorit Kongresové knihovny (LC Names).
Při přejímání jména korporace je třeba věnovat zvláštní pozornost transliteraci. Pro českou transliterační praxi (pro oblast cyrilice) se používají transliterační tabulky uvedené v ČSN 01 0185 Transliterácia cyriliky (viz AACR2R/UNIMARC Schválené české interpretace. Edice Standardizace ; č. 18, s. 19).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat též kvalifikátorům, které je v řadě případů nutno přeložit do češtiny.

Příklad:

LC:

World Trade Union Congress (2nd : 1949 : Milan, Italy)

NK ČR:

World Trade Union Congress (2. : 1949 : Miláno, Itálie)


Pokud nelze z LC převzít vhodnou formu jména korporace, použije se pro záhlaví jméno korporace uvedené v publikaci (viz pravidlo 24.2D AACR2R).

Doporučuje se rovněž kontakt na oddělení národních autorit Národní knihovny ČR (tel.: 02/21 663 322, e-mail: zdenek.bartl@nkp.cz)

Na odlišné formy jmen se důsledně vytvářejí odkazy.


1.1.
Zápis jmen korporací popsaných pod geografickým jménem (geografické jméno jako vstupní prvek)

(viz AACR2R, 23.2A)

Zvolí se obecně užívaná česká forma místního jména. Tato forma jména se řídí zeměpisnými slovníky či jinými příručkovými prameny, vydanými v česky mluvících zemích.

Doporučené příručkové prameny:

Obce České republiky : malý lexikon. Praha : Český statistický úřad, 1996. 125 s. Česká statistika. Ř. 24.

Číselník zemí. 1. vyd. Praha : Český statistický úřad, 1993. 106 s.

Geografický místopisný slovník světa. 1. vyd. Praha : Academia, 1993. 924 s.

LIŠČÁK, Vladimír, PÁCL, Pavel a FOJTÍK, Pavel. Státy a území světa. 2., aktualiz., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha : Libri, 1998. 1095 s.

Všechno o zemi : místopisný průvodce světem. Vyd. 1. Praha : Reader's Digest Výběr, 1998. 768 s.

Příklady:
Česko*, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Londýn, Paříž

*Vstupní prvek v korporativním záhlaví v případě popisu pod geografickým jménem pro Českou republiku:

do roku 1918

Česko

1918-1968

Československo

1968-1992

Československo

Česko (Československo)

Slovensko (Československo)

pro korporace s působností pro ČR nebo SR

od 1993

Česko

1.2.
Zápis jmen mezinárodních korporací, používaných v českém prostředí, pod českou obecně užívanou formou
Viz AACR2R, 24.3A, 24.3C2

Jestliže se jméno korporace historického nebo mezinárodního charakteru ustálilo v české formě v české jazykové oblasti, zapíše se obecně užívaná česká forma jména této korporace.

Příklady:

Evropské společenství, Organizace spojených národů, Světová zdravotnická organizace, Světová organizace duševního vlastnictví, Světová poštovní unie, Všeobecná dohoda o clech a obchodu, Světová obchodní organizace, Rada vzájemné hospodářské pomoci

Katolická církev, Jezuité, Františkáni


Pozn.:
V tomto materiálu se v příkladech zápisu korporativního záhlaví používá ve většině případů pouze forma $a..., je tím však míněn shodný zápis jména korporace pro vstupní prvek ve jmenném i věcném popisu, tedy v poli 11X (71X) a 61X.

Příklad:
$aOrganizace spojených národů

Jména podřízených složek těchto korporací, pro které neexistuje obecně užívaná česká forma jména, se zapíší v úředním jazyce korporace, event. v anglické formě, event. v jazyce dokumentu.

Příklad:
$aOrganizace spojených národů.$bSub-commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

1.3.
Zápis jmen korporací, složených z iniciál
Je-li jméno korporace složeno z iniciál, zapíše se podle pravidla 24.1A ACR2R.
Za vícepísmennou zkratku se připojí mezera.

Příklad:
$aPh. D. Associates

1.4
Stručná forma jména korporace

a)

Dává-li korporace na titulní stránce přednost stručné formě jména (včetně akronymů a iniciálových zkratek), zapíše se korporace pod touto stručnou formouPříklad:
$aAslib

$aČedok

b)

Volba jména korporace v případě, kdy jsou v hlavním prameni popisu uvedeny dvě formy jména korporace - stručná forma (iniciálová zkratka, akronym) i úplná forma (24.2D AACR2R)

.

S ohledem na interpretaci LC se v případech iniciálových zkratek typu: VŠCHT, SKIP, IFLA, ČVUT, VŠE apod. doporučuje dávat přednost úplné formě jména.

Příklad
$aSvaz knihovníků a informačních pracovníků

nikoli
$aSKIP

[Akronym = zkratkové vlastní jméno vzniklé spojením začátečních písmen několika slov, např. Čedok
Iniciálová zkratka = zkratka, vytvořená z iniciál, tj. počátečních velkých písmen slov, např. SKIP, VŠE]

Na odlišné formy jmen se důsledně vytvářejí odkazy.


2.POUŽITÍ KVALIFIKÁTORU V KORPORATIVNÍM ZÁHLAVÍ

Použití kvalifikátorů v korporativním záhlaví, jejich formalizace a způsob zápisu ve formátu UNIMARC (AACR2R 24.4, 24.7B, 24.8B.)

2.1. Obecně:
Kvalifikátory se podle AACR2R používají v omezené míře, a to pouze jako rozlišující prvek u více korporací, jejichž názvy nejsou jedinečné, v situacích, které nejsou pro uživatele jednoznačné, nebo u korporací, jejichž jméno nevyjadřuje, že jde o korporaci .

2.2. Typy kvalifikátorů

2.2.1. Obecné kvalifikátory
Pokud jméno nevyjadřuje, že jde o korporaci, připojí se obecné označení v českém jazyce, které se zapíše do pole 61X a 11X (71X) do kulaté závorky, v nezkráceném tvaru, a s malým počátečním písmenem, tj. nepoužívá se pravidlo A.2D1 v AACR2R.

Obecné kvalifikátory se tedy uvádějí v případě nutnosti, není-li z názvu zřejmé, že se jedná o korporaci, či je-li jméno zaměnitelné, např. s personálním jménem, geografickým jménem, unifikovaným názvem či věcným termínem. To znamená, že pokud jde o první výskyt jména korporace v katalogu - kvalifikátor se nepřipojí. Ke jménu korporace se obecný kvalifikátor připojí tehdy, vyskytne-li se další korporace téhož jména a nelze-li toto jméno odlišit pomocí jiných kvalifikátorů.

Údaje, přinášející podrobnější informace, se uvádějí ve vysvětlující poznámce v rámci autoritního záznamu.

$aApollo 11(kosmická loď)

$aŠmeral (firma)

$aOregon
$aOregon (hudební skupina)
$aOregon (časopis)

$aRubikon (umělecká skupina)

S ohledem na katalogizační praxi doporučujeme v případě korporací, jež mají charakter skupin hudebního, výtvarného či jiného uměleckého typu, použití rozlišujících kvalifikátorů ve formě "hudební skupina" a pro ostatní typy uvedených korporací "umělecká skupina".

Např. součástí autoritní formy $aJitro (Hradec Králové, Česko) nemusí být údaj "dívčí pěvecký sbor", k rozlišení stačí uvedení kvalifikátoru místa. Obecný údaj ve stručnější podobě - pěvecký sbor - by byl na místě až v případě existence dvou korporací téhož jména na území města Hradec Králové.

Je-li nutné uvádět u jednoho vstupního prvku zároveň obecný kvalifikátor (tj. kvalifikátor vysvětlující tento vstupní prvek po obsahové stránce) i kvalifikátor místa, zapisují se oba do jedné kulaté závorky, obecný kvalifikátor se uvádí v pořadí jako první.

Interpunkce: kvalifikátory stejného druhu se oddělují čárkou, kvalifikátory různého druhu se oddělují dvojtečkou s oboustrannou mezerou.

Příklad:
$aEnergoprojekt (Praha, Česko)

$aABC (politická strana : Kuba)

Nedoporučuje se používat obecný kvalifikátor u výstav, veletrhů, konferencí, kongresů atd., které jsou dostatečně určeny jménem, pořadím, místem či rokem konání. Obecná informace o formě akce je součástí předmětového hesla.

Příklad:

111 2# $aVědma'97$c(Praha, Česko)


254 10 $aVědma '97 : $b4. mezinárodní veletrh vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek

650 07 $aučební pomůcky$xveletrhy
655 #7 $a
katalogy výstav

2.2.2 Jména zemí, států, provincií atd. jako kvalifikátory

"Má-li korporace charakter národní, státní, provinciální atd., připojte jméno země, státu, provincie atd., ve které se korporace nachází" (24.4C2 AACR2R).
Používá se obecně užívaná česká forma místního jména.

Pro státní útvary na území dnešní České republiky (ve všech dějinných obdobích i pro současnost) se používá kvalifikátor Česko.

$aRepublikánská strana (Česko)
$aRepublikánská strana (Slovensko)

Pozn.
Ve většině případů se kvalifikátor místa (konvenční jméno země) u politických stran uvádět nemusí, protože jejich názvy se uvádějí v originále, případně je vlastní jméno součástí názvu, proto k záměně jmen nedochází.

$aObčanská demokratická aliance
$aSozialdemokratische Partei Deutschlands
$aAustralian Labor Party

"Nedostačuje-li takový kvalifikátor k identifikaci korporace nebo je-li nevhodný (jako v případech národních, státních, provinciálních korporací atd., univerzit se stejným jménem ve stejné zemi, státě, provincii atd.), postupujte podle instrukcí v 24.4C3-24.4C7" (24.4C2 AACR2R).

Toto pravidlo platí i v případě národních knihoven, jejichž názvy jsou identické nebo snadno zaměnitelné, jsou tedy zapsány ve shodném nebo příbuzném jazyce a označení lokality není součástí názvu (např. v zemích, kde úředním jazykem je francouzština, slovanské jazyky).

Pozn.
Pokud je označení státu součástí údaje na pozici vstupního prvku, kvalifikátor místa se nepoužívá

$aAkademie věd České republiky
$aNárodní knihovna České republiky
$aBibliothéque nationale de France
$aČesko.$bMinisterstvo zahraničních věcí

2.2.3. Lokální jména míst
"V případě jakékoli korporace připojte jméno místa, ať se jedná o jurisdikci či nikoli, které je obvykle se jménem korporace spojováno, pokud jméno instituce, datum korporace nebo jiné označení (viz 24.4C5-24.4C7) nezajišťuje její lepší identifikaci." (24.4C3 AACR2R)

Příklady podobného nebo shodného jména, kdy by mohlo dojít k záměně:
$aKlášter dominikánů (Plzeň, Česko)
$aKlášter dominikánů (Jablonné v Podještědí, Česko)
$aKlášter dominikánů (Uherský Brod, Česko)

$aKostel sv. Michala (Staré Město, Praha, Česko)
$aKostel sv. Michala (Malá Strana, Praha, Česko)

Je-li název korporace tvořen pouze obecnými jmény, akronymy, kombinací obecných a vlastních jmen, a není-li tato korporace svým názvem jednoznačně identifikována, použije se k její jednoznačné identifikaci kvalifikátor místa (stát, označení lokality) jako doplněk, připojený ke jménu korporace zpracovatelem.

Do tohoto okruhu spadá většina konvenčních názvů hotelů, podniků a firem, které jsou tvořeny převážně obecnými jmény (ve kterých místní název není přímou součástí jména korporace, nebo za přímou součást jména korporace nebývá většinou považován; např. Hydroprojekt, Energoprojekt apod.

$aEnergoprojekt (Praha, Česko)
$aHydroprojekt (Praha, Česko)
$aElitex (Stráž nad Nisou, Česko)
$aPuncovní úřad (Praha, Česko)
$aTesla (Třinec, Česko)

Korporace, součástí jejíhož názvu je místní jméno, které si neuchovalo lokační funkci a pouze spoluvytváří firemní značku (Hotel Praha), nepovažuje se za dostatečně identifikovanou a místní jméno se proto v kvalifikátoru uvádí.

$aAlbertina icome Praha (Praha, Česko)
$aAlbertina icome Praha (Beroun, Česko)
$aAlbertina icome Praha (Brno, Česko)
$aHotel Praha (Beroun, Česko)
$aHotel Praha (Brno, Česko)

2.2.4. Instituce jako kvalifikátory
"Připojte jméno instituce namísto jména místa, pokud jméno instituce je obvykle spojováno se jménem korporace. Uveďte jméno instituce ve formě a v jazyce použitých pro záhlaví" (24.4C5 AACR2R).

2.2.5 Rok (roky) jako kvalifikátory
"Jestliže bylo jméno používáno dvěma či více korporacemi, které nelze rozlišit pomocí jména místa, připojte rok založení nebo léta existence korporace" (24.4C6 AACR2R)

$aScientific Society of San Antonio (1892-1894)
$aScientific Society of San Antonio (1904-)

2.3 Jména korporací zapsaná vždy s kvalifikátorem místa

Jedná se o tyto typy českých korporací:

galerie
knihovny
muzea
nemocnice
školy (základní, střední)

Kategorie hrady a zámky byla vyřazena vzhledem k měnící se metodice Library of Congress. Bude řešeno jako samostatný katalogizační problém

Galerie
$aGalerie moderního umění (Hradec Králové, Česko)
$aNárodní galerie (Praha, Česko)
$aOblastní galerie Vysočiny (Jihlava, Česko)
$aZápadočeská galerie (Plzeň, Česko)

Knihovny
$aKnihovna Karla Dvořáčka (Vyškov, Česko)
$aMasarykova veřejná knihovna (Vsetín, Česko)
$aMěstská knihovna Jaroslava Havlíčka (Jilemnice, Česko)
$aMěstská lidová knihovna (Neratovice, Česko)
$aMěstská knihovna (Praha, Česko)
$aMěstská knihovna (Vlašim, Česko)
$aMístní lidová knihovna (Uhříněves, Česko)
$aMístní lidová knihovna (Lochkov, Česko)
$aMístní lidová knihovna (Čerčany, Česko)
$aOkresní knihovna (Benešov, Česko)
$aOkresní knihovna (Mladá Boleslav, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (České Budějovice, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (Hradec Králové, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (Kladno, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (Liberec, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (Olomouc, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (Ostrava, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (Plzeň, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (Ústí nad Labem, Česko)

Muzea
$aMuzeum skla a bižuterie (Jablonec nad Nisou, Česko)
$aMěstské muzeum a galerie (Vodňany, Česko)
$aMěstské muzeum a galerie (Svitavy, Česko)
$aNárodní muzeum (Praha, Česko)
$aNárodní technické muzeum (Praha, Česko)
$aNárodní zemědělské muzeum (Praha, Česko)
$aMuzeum Podkrkonoší (Trutnov, Česko)
$aOkresní muzeum (Jindřichův Hradec, Česko)

Nemocnice
$aNemocnice (Blansko, Česko)
$aNemocnice Na Františku (Praha, Česko)
$aNemocnice "Rudolfa a Stefanie" (Benešov, Česko)
$aNemocnice s ambulantní částí (Kutná Hora, Česko)
$aNemocnice s ambulantní částí (Vlašim, Česko)
$aNemocnice s poliklinikou (Přerov, Česko)
$aNemocnice s poliklinikou (Brandýs nad Labem, Česko)
$aNemocnice s poliklinikou (Sušice, Česko)
$aNemocnice s poliklinikou a léčebna dlouhodobě nemocných (Orlová, Česko)

Školy (základní, střední)
$aGymnázium (Třebíč, Česko)
$aItalské gymnázium (Praha, Česko)
$aStřední průmyslová škola stavební (Praha, Česko)
$aStřední průmyslová škola stavební (Opava, Česko)
$aStřední uměleckoprůmyslová škola sklářská (Kamenický Šenov, Česko)
$aStřední uměleckoprůmyslová škola sklářská (Železný Brod, Česko)
$aStátní jazyková škola (Olomouc, Česko)
$aZákladní škola (Libáň, Česko)
$aZákladní škola Jakuba Arbesa (Česká Lípa, Česko)
$aZákladní škola Libušina ulice (Karlovy Vary, Česko)

2. 4.Příklady převzatých jmen zahraničních korporací v selekčních údajích
Jména převzatých korporací jsou autoritní formy jmen těchto korporací (převzaté ze zahraničních databází), nelze je používat jako vzory pro vytváření analogických korporativních záhlaví v české katalogizační praxi.

$aAbtei Prüm
$aBiblioteca Apostolica Vaticana
$aCastello di Stenicko (Itálie)
$aCastello slevo (Bari, Itálie)
$aFreie Universität Berlin
$aKloster Aldersbach
$aKloster- und Wallfahrtskirsche (Andechs, Německo)
$aMonastero di Sant'Edigio (Itálie)
$aMonastero di Sant'Anna (Nocera Inferiore, Itálie)
$aMontecassino (klášter)
$aMuseo Amparo (Puebla, Mexiko)
$aMuseo Antropológico (Banco Central del Ecuador)
$aMuseo Archeológico (Terracina, Itálie)
$aMuseum Hochům.$bKunstsammlung
$aMuseum der Erotischen Kunst (Hamburk, Německo)
$aMuseum der Hansestadt Greifswald
$aMuseum for Textiles (Toronto, Ontario)
$aMuzej M.I. Cvetajevoj v Bol'ševe
$aPantelejmonov monastýr (Athos, Řecko)
$aPfarrkirche Sankt Thomas (Ellen, Německo)
$aRoosewelt Junior High schoul (Eugene, Oregon)
$aRoosewelt Junior High Schoul (San Francisco, Kalifornie)
$aRossijskaja gosudarstvennaja biblioteka
$aRossijskaja nacional'naja biblioteka
$aSalem College (Salem, Západní Virginie)
$aSalem College (Winston-Salem, Severní Karolína)
$aStädtische Galerie in Museum Folkwang
$aUniversidad Austral de Chile
$aUniversidad Autónoma Chaapingo
$aUniversidad Nacional Autónoma de México
$aUniversidad Nacional Autónoma de Nicaragua
$aUniversität Altdorf
$aUniversität Basel
$aUniversity of Wisconsin
$aWestminster Abbey
$aZamek Ksiazat Pomorskich w Szczecinie

Na odlišné formy jmen se důsledně vytvářejí odkazy.

Z.Bartl

26.10.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube