Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Komise pro služby

Komise pro služby


Komise pro službyStatut a jednací řád komise pro služby
při Národní knihovně České republiky 1. Při Národní knihovně České republiky (dále NK ČR) se ustavuje v souhlasu se statutem NK ČR článek III., odst. 2, písm. e) Komise pro služby (dále komise). Komisi, jejího předsedu, místopředsedu a členy ze zástupců jednotlivých knihoven (viz přiložený seznam) jmenuje a odvolává z funkce na návrh ředitele příslušné knihovny ředitel NK ČR. Pokud je to účelné, mohou se stát členem komise i zástupci zahraničních knihoven.


 2. Komise působí jako poradní orgán ředitele NK ČR při projednávání otázek souvisejících se zajištěním organizace, metodiky, teorie a praxe veřejných knihovnických a informačních služeb. Z tohoto hlediska vypracovává komise plán vlastní činnosti, navrhuje program porad, konferencí a seminářů, předkládá náměty vzešlé ze své činnosti, přispívá k jejich zajištění a realizaci a zabývá se úkoly, jejichž řešením ji pověřil ředitel NK ČR.


 3. Náměty vzešlé z jednání komise se předkládají řediteli NK ČR a mohou se stát podkladem doporučení NK ČR příslušným orgánům státní správy ČR, resp. jednotlivým knihovnám a informačním institucím nebo knihovnickým a informačním organizacím ČR.


 4. Členství v komisi je funkce čestná, neplacená a nepřenosná. Ředitel knihovny, jejíž pracovník je členem komise, umožňuje členu komise pracovat na úkolech s členstvím souvisejících v pracovní době. Výdaje na cestovné a další nezbytné výdaje spojené s vykonáváním funkce hradí knihovna, jejíž pracovník je členem komise. Výjimečně může uhradit cestovní výdaje členům komise knihoven z ČR na návrh předsedy komise NK ČR.


 5. K zabezpečení speciálních úkolů může komise (její předseda) vytvořit subkomise, složené z členů komise a dalších pracovníků knihoven na základě doporučení komise. Subkomise (její předseda) odpovídá za plnění úkolů komisi. Práva a povinnosti členů subkomise jsou stejná jako u členů komise, ale omezená časově splněním konkrétního úkolu.


 6. K zajištění kooperace při řešení příbuzných otázek a problémů může komise spolupracovat s dalšími odbornými komisemi NK ČR a a jiných organizací. Komise může vyslat zástupce na porady, semináře a konference týkajících se příbuzné problematiky nebo vyžádat (prostřednictvím předsedy komise) vyslání zástupce jiné odborné komise k vlastnímu jednání.


 7. Komise se schází k poradám podle ročních plánů, nejméně však jednou v roce. Místo jednání příští porady stanoví vždy bezprostředně předcházející porada.


 8. V případě potřeby se o závěrech z jednání a porad komise rozhoduje na návrh předsedy (místopředsedy) komise hlasováním prostou většinou za přítomnosti nadpoloviční většiny členů komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (místopředsedy) komise.


 9. O jednáních komise se vede zápis s usnesením a doporučeními, který se předkládá řediteli NK ČR. Zápisy a ostatní materiály komise jsou zveřejněny na speciální domácí stránce komise v rámci domény NK ČR. Písemnou agendu komise zajišťuje odborný tajemník, jenž nemusí být členem komise.


V Praze, 28. května 2003 PhDr. Vojtěch Balík v.r.
ředitel Národní knihovny ČR4.11.2004 Hanuš Hemola | NK ČR | "Komise" | Nahoru |
07.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube