Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Komise pro služby - 2011 - program

Komise pro služby - 2011 - program

Komise pro služby


  Program   Přihlášení účastníci   Zápis
  2011  

Zápis z 25. zasedání Komise pro služby

  Datum konání: 3.-4.11.2011
Místo konání: Moravská zemská knihovna a Knihovna univerzitního kampusu MU, Brno


3. 11. 2011  - fotografie z jednání (zip)

Zahájení a krátká exkurze po hostitelské Moravské zemské knihovně

Právní mantinely služeb – registrace – povinné/nepovinné údaje, prolongace, rozsah služeb ve vazbě na občana ČR/cizince rezidenta v ČR, projíždějícího občana/cizince, „občan“ EU/neobčan EU/cizinec
prezentace pps  pdf  (PhDr. Hemola, NK ČR)

 • Diskuze o vztahu knihoven k ÚOOÚ – zkušenosti MKP a dalších knihoven, které navštívili inspektoři ÚOOÚ
 • Otázka uchovávání fotografií uživatelů v systémech knihoven • Pravidla pro využívání bezpečnostních kamer a uchovávání záznamů – náležitosti požadované ze strany ÚOOÚ
   
 • V KŘ MKP je zakotveno, že MKP uživatele o změnách (např. Knihovního řádu) informuje předem – buď e-mailem, informacemi vystavenými na www a přímo v knihovnách. Poštou tyto informace neposílají. Dodržují lhůtu informovat uživatele minimálně 1 měsíc před příslušnou změnou.
   
 • MKP, SVK Ústí nad Labem – vymáhání knih – možnost vyžadovat vrácení konkrétní knihy nebo rezignovat na vrácení dokumentu, ale vyžadovat adekvátní finanční náhradu, která odpovídá dané knize (a také reflektuje reálnou možnosti dokument získat). V MKP jdou takto získané peníze na nákup náhrady. Pokud soud vyřeší požadavek knihovny tím, že uživatel je povinen za ztracenou knihu knihovně zaplatit a pak ji do knihovny přinese, knihovna s ním pak vyjednává o koupi této knihy (pokud má o ni zájem)
   
 • Zkušenosti knihoven se zahraničními studenty, např. v rámci programu ERASMUS a dalšími skupinami uživatelů:
  • VŠE: za tyto krátkodobé studenty ručí zahraniční oddělení školy, uživatel je zaregistrován, při problémech se to řeší na zahraničním oddělení školy, např. diplom dostane až po té, co splní svoje závazky; kratší zahraniční návštěvy např. na 1 měsíc – mohou studovat pouze prezenčně; u osob s vízovou povinností se objevují nové typy dokladů (kartičky) vydávané cizineckou policií
  • SVK Ústí n/L. – pokud má uživatel při krátkodobém pobytu ručitele, pak je možné poskytnout absenční výpůjčku
  • MKP – nemají „kategorie“ občan ČR / občan EU, ale „občan usazený v EU“; občan ČR usazený mimo EU potřebuje ručitele nebo kauci; „poločtenáři“ využívají pouze EIZ; pro MKP nepředstavuje problém např. usazenec český, který bydlí na radnici; MKP používá klauzuli: knihovna může využít lhůtu x dnů pro dokončení registrace (v případě, že nelze identifikovat doklady, nelze identifikovat, co který údaj znamená nebo při pochybnostech); náhradní doklady jsou uznávány pouze v kombinaci s dalším dokladem; informace o registraci jsou dostupné v několika jazycích, samotná přihláška je však vytvořena pouze pro část z těchto jazyků
  • MSVK: případy osob s bydlištěm na úřady jsou dle právníka MSVK jednoduché, tato osoba dostává dávky, je tedy možné ji dohledat a případně obstavit dávky
  • NLK: jako organizační složka státu nemůže vybírat kauce
    
 • Jaký zvolit postup v případě nových občanských průkazů, kde nebude napsáno trvalé bydliště – různé možnosti řešení: uživatelé, kteří budou mít zájem o absenční výpůjčky, musí přinést výpis z CzechPointu; vybavit knihovnu čtečkami

Profese knihovník v národní soustavě povolání – typové pozice pracovníků ve službách
prezentace pps  pdf (PhDr. Hemola, NK ČR)

 • ÚZPI a další knihovny vyjádřily obavy, nebyli zatím vyzváni, aby se k dokumentům vyjádřili

Centralizované služby z pohledu koncepce rozvoje knihoven ČR v letech 2011 až 2014
prezentace pdf (Mgr. Pospíšilová, NK ČR)

ANL+
prezentace pps  pdf (Mgr. Košťálová, NK ČR)

Meziknihovní služby, využívání souborných katalogů
prezentace  pps  pdf (Bc. Kohoutová, NK ČR)

Ptejte se knihovny
prezentace pps  pdf (Mgr. Válková, NK ČR)

Projekty INFOZ

 • V roce 2011 končí většina projektů INFOZ, s pomocí jednorázové dotace se podařilo zajistit pro rok 2012 přístup ke zdrojům, které nebyly předplaceny na toto období z prostředků INFOZ
 • Dr. Hemola, resp. dr. Nová obešle knihovny s podrobnější informací o finančním zajištění zdrojů mimo projekt VZ 09006 v roce 2012 a s požadavky na finanční spoluúčast
 • Informace o vyhlášení operačního programu Věda a výzkum pro inovace (VaVpI) – 4. výzva
 • Mimopražské vysokoškolské knihovny převzaly zajištění projektů, které v rámci INFOZ zajišťovaly pražské knihovny: Západočeská univerzita Plzeň (Ebsco), Technická univerzita Ostrava (technické obory), Univerzita Pardubice (chemické obory), Masarykova univerzita Brno (medicínské obory), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno a Univerzita Palackého Olomouc (přírodovědné obory), Univerzita Tomáše Bati Zlín (protest), Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem bude podávat projekt na přístup EIZ (Cambridge University Press), který v ČR nebyl dosud tímto způsobem zajišťován, projektu NTK (Springer, Wiley, Elsevier) se dosud nikdo neujal, databáze Web of Knowledge a Scopus z projektu Knihovny AV ČR jsou zaplaceny do roku 2012, u Web of Knowledge dostala KNAV dotaci i na rok 2013.

4. 11. 2011 - fotografie z jednání (zip)  společná fotografie

Domácí e-knihy a e-časopisy – projekty, spolupráce, současnost a budoucnost

E-prezenčky (Mgr. Zdeňka Dohnálková. Knihovna univerzitního kampusu MUNI)

 • Uživatelé si sami z e-prezenček netisknou, pouze na objednávku
 • Počet tištěných stran není omezen

Informace o projektu Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity – e-knihy

Dr. Hemola – přístup do ebrary je z INFOZ zajištěn do konce roku 2015


Okénko slovenských hostů

Slovenská národná knižnica – PhDr. Darina Janovská

 • Nová organizační struktura SNK od 1. 2. 2012
 • Redukce počtu pracovníků národní bibliografické agentury z 60 pracovníků na 4 pracovníky > SNK přestala zpracovávat článkovou bibliografii, bude řešeno pomocí digitalizace
 • Od 1. 11. 2011 je Informačno-vedecké centrum ve SNK otevřeno 7x týdně do 22:00

ŠVK Košice – PhDr. Štefánia Petercová

 • Ve službách pracuje v ŠVK Košice 15 pracovníků
 • prezentace pps pdf

Univerzitná knižnica Bratislava – PhDr. Dagmar Kleinová

 • V rámci projektu OOIS bude v ULIB Digitální archiv tištěných a trojrozměrných dokumentů (projekt muzeí a galerií)
 • Facebook ULIB nepřipravují pracovníci služeb, ale systémoví knihovníci, profil je nudný a mrtvý

CTVI SR - Mgr. Terézia Mišovičová

 • Zabezpečují centrální info portál pro Ministerstvo školství, tj. pracují pro státní správu
 • Naskenové TOC nemohou kvůli AZ zpřístupňovat v katalozích, jsou využívány alespoň pro vyhledávání


Varia - burza nápadů, výměna zkušeností

JVK České Budějovice

 • Akceptují čipové karty Jihočeské univerzity, identifikačním údajem je e-mail, číslo čipové karty je tajné, e-mail musí být aktuální, zatím se to osvědčilo

KKFB Zlín

 • Pro knihovnu je přestavována budova v Baťově areálu, plán je otevřít 1. 9. 2013 v nových prostorách
 • http://www.14-15.cz/ 

SVK Ústí nad Labem

 • Od 1. 10. 2011 zapojeni do projektu dobrovolníků
 • 6 osob, které mají smlouvu s Dobrovolnickým centrem, dělají donášku knih pro čtenáře SVK, který si do knihovny nemohou přijít sami (tuto službu zajišťují důchodci), z toho dva (studenti UJEP) pracují ve vědecké části SVK; nesmí vykonávat žádnou odbornou práci, musí mít „dozor“ knihovníka; chodí 1x týdně
 • Zapojili se také do evropského dobrovolnického projektu, více článek ve Čtenáři Závěr a krátká exkurze po hostitelské Knihovně univerzitního kampusu MU

Zapsala: K.Košťálová


16.1.2012 Hanuš Hemola | NK ČR | "Komise" | Nahoru |
07.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube