Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2017 Národní digitální knihovna

Národní digitální knihovna

PhDr. Petr Kroupa, pověřený řízením Národní knihovny ČR (dále NK), zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zajištění udržitelnosti provozu Národní digitální knihovny“, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Národní digitální knihovna (NDK) je projekt financovaný z fondů Evropské unie, který má za úkol digitalizovat tištěné fondy ve správě NK a Moravské zemské knihovny. Realizační fáze projektu proběhla v letech 2011 – 2014, od roku 2015 probíhá závěrečná etapa nazvaná udržitelnost projektu. Dosud bylo digitalizováno 37 770 000 stran tištěných dokumentů.

Od roku 2015 zajišťuje NK udržitelnost NDK z vlastního rozpočtu, což neumožňuje další rozvoj projektu. Udržitelnost zahrnuje nejen zajištění obslužnosti pracovišť a zajištění provozní spolehlivosti pracovních prostředků a používaných nástrojů, ale také zajištění obnovy přístrojů a softwarového vybavení. Vybavení pro digitalizaci a uložení dokumentů přitom stárne nejen fyzicky, ale i vývojově a proto je obnova vybavení více než důležitá.

Od 31. 12. 2014 nebyla uzavřena žádná korektní a legální smlouva, která by zajišťovala plnou udržitelnost NDK a když po právní analýze stávající vedení NK zjistilo, že již existující předmětné smlouvy byly značně nevýhodné, muselo od nich odstoupit. V září 2016 pak NK vyhlásila veřejnou zakázku v otevřeném řízení na „Zajištění udržitelnosti provozu Národní digitální knihovny“. NK obdržela celkem 7 nabídek, nicméně hodnotící komise zjistila, že některé nabídky vykazovaly neobvyklé parametry. Kvůli složitosti transparentního vyhodnocení jednotlivých částí nabídek objednala NK na základě požadavku hodnotící komise znalecký posudek k ověření technických řešení v nabídkách u soudního znalce v oborech kybernetika, informatika, ekonomika, školství a kultura.

Z dodaného znaleckého posudku vyplývá, že žádná z podaných nabídek neobsahuje návrh řešení, které by bezezbytku splnilo zadání. Hodnotící komise projednala výstupy znaleckého posudku a doporučila zadavateli zakázku zrušit bez výběru dodavatele a uzavření smlouvy. Hodnotící komise dále doporučila zadavateli znovu vyhlásit výběrové řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a transparentně provést předběžnou tržní konzultaci za účasti znalce z oboru pro účely přípravy zadávacích podmínek stanovených v technické specifikaci.

13.02.2018, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube