Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy Provádění revize knihovního fondu
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy Provádění revize knihovního fondu

Provádění revize knihovního fondu

Ministerstvo kultury ČR
č.j. 6 874/06
Vyřizuje: B. Skučková/31
V Praze den 6 11. 5. 2006

Provádění revize knihovního fondu

Výklad ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění zákona č.1/2005 Sb., týkající se provádění revize knihovních fondů § 16 Evidence a revize knihovního fondu knihovního zákona.

Otázka

Je nutno revizi provádět jednorázově, například na konci stanoveného období nebo je možno revizní práce rozložit do celého období a vykonávat je postupně, tj. v rozmezí například 5 let, například při objemu knihovního fondu 50 000 svazků udělat každý rok revizi u 10 000 svazků?

Úprava revize knihovního fondu je obsažena v § 16 a vychází z frekvence revize ve vztahu k  objemu knihovního fondu tak, aby bylo reálné danou kvantitu v určitém stanoveném období revidovat. Podle našeho názoru není směrodatné, zda bude revizní plán stanoven tak, aby ke stejnému datu za dané období (zákonem stanovené) byl revidován celý rozsah knihovního fondu, nebo byl zvolen postup takový, že v rámci daného období (zákonem stanoveného) bude revize probíhat etapovitě tak, že jednotlivé dokumenty budou postupně revidovány k určitému datu s tím, že každý dokument musí být podroben revizi alespoň jednou za toto dané období (zákonem stanovené). Zákonem stanovené objemy pro jednotlivá období vycházejí z reálné možnosti revize knihovních fondů s přihlédnutím k počtu knihovních dokumentů s tím, že při objemných knihovních fondech se stanoví pouze způsob a minimální rozsah nezbytné revize knihovních dokumentů z celkového počtu pro každý rok.

Otázka

Kdy počíná běžet lhůta ke splnění povinností stanovených knihovním zákonem knihovnám (určení počátku pro počítání stanovených období pro revizi)?

Jestliže se knihovnou podle § 2 písm. a) knihovního zákona rozumí zařízení, poskytující způsobem zaručujícím rovný přístup bez rozdílu zákonem vymezené veřejné knihovnické a informační služby, a současně zapsané v evidenci knihoven, jsou všechny povinnosti i lhůty vyplývající z knihovního zákona počítány ode dne zápisu v evidenci knihoven, neboť tímto datem se zařízení stává knihovnou podle knihovního zákona.

Mgr. Pavel Hazuka
ředitel odboru umění a knihoven

10.02.2015