Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Státní fond kultury
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Státní fond kultury

Státní fond kultury

Státní fond kultury Státní fond kultury ČR | mkcr.cz (gov.cz) podporuje vznik umělecky hodnotných děl, vydávání periodických a neperiodických publikací, výstavní a přednáškovou činnost, festivaly a přehlídky, propagaci české kultury v zahraničí, vysoce hodnotné neprofesionální umělecké aktivity.

Příjemci podpory – právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění. Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.

 

Forma a výše podpory – Účelové dotace z fondu lze poskytnout jen do výše 2/3 žadatelem plánovaných nákladů, na záchranu kulturních památek lze poskytnout dotaci do výše 9/10 plánovaných nákladů. Uvede-li žadatel požadavek přesahující výše stanovený limit, žádost bude vyřazena.

 

Pozn. V roce 2023 bylo přijato cca 1 200 projektů a rozděleno cca 60 mil. Kč.

Termíny příjmu žádostí a realizace – termíny jsou uvedeny na webu Státního fondu kultury.

 

Rada fondu rozhoduje o podpoře projektu do 3 měsíců ode dne jeho předložení, a Státní fond kultury uzavírá se žadatelem smlouvu do 30 dnů od doručení rozhodnutí, finanční realizace projektu (tzn. úhrada přijatých faktur) by měla začít nejdříve po 4 měsících po předložení žádosti. Zahájení klíčového výstupu musí začít nejdříve 4 měsíce od podání žádosti a musí spadat do termínu aktuálně vyhlášené výzvy SFK (rozhoduje datum předání k poštovní přepravě či osobní předání na podatelnu Ministerstva kultury ČR).

 

Typy podporovaných projektů a realizace:

LITERATURA – křest knihy, případně zahájení prodeje.

DIVADLO – premiéra představení.

HUDBA – datum prvního koncertu cyklu, premiéra nově nastudovaného díla, datum vydání CD.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ – vernisáž výstavy, dokončení instalace výtvarného díla, zahájení prodeje katalogu.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ – zahájení restaurování objektu, zahájení jednorázové či dlouhodobé akce prezentující kulturní dědictví.

VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA – zahájení cyklu vzdělávacích aktivit.

FESTIVAL – zahájení festivalu.

WEB, ČASOPIS – spuštění stránek, zahájení aktualizace stránek, vydání prvního čísla časopisu daného období.

 

31.01.2024