Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy Evidence knihovních fondů a novela účetního zákona
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy Evidence knihovních fondů a novela účetního zákona

Evidence knihovních fondů a novela účetního zákona

V roce 2008 byl novelizován zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb. a č. 505/2002 Sb. Tyto novely vyvolaly řadu dotazů ze strany knihoven, na které se pokusíme odpovědět.

1. Mění se nějak díky novele účetního zákona evidence, resp. revize knihovních fondů veřejných knihoven?

Odpověď je různá pro dvě kategorie knihovních fondů:

a) Pro "běžné" knihovní fondy1 doposud evidované a spravované podle zák. č. 257/2001 Sb. se nic nemění. Dosavadní způsob evidence a správy knihovních fondů (revize, odpisy) v knihovnách evidovaných u MK ČR  jako veřejné2 zůstává stejný.  Zák. č. 304/2008 Sb., který novelizuje zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nezasahuje do dosavadního způsobu evidence a revize knihovních fondů veřejných knihoven.

I nadále pro jejich evidenci a revizi  platí ustanovení § 16 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, především odstavce 6 a 7. Podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu pak stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Tedy pro drtivou většinu knihoven zůstává evidence a revize knihovních fondů nezměněna.

b) Knihovní fondy, nebo jejich části, které jsou evidované jako sbírky muzejní povahy u MK v Centrální evidenci sbírek podle zák. č. 122/2000 Sb., resp. prováděcí vyhlášky MK č. 257/2000 Sb. však novelou zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví č. 304/2008 Sb. a novelami vyhlášek č. 505/2002 Sb. a  504/2002 Sb., dotčeny jsou.

Neboli novela účetního zákona se dotýká těch knihoven (a dalších organizací státu, územně samosprávných celků a účetních jednotek jejichž hlavní činností není podnikání), které spravují a evidují  knihovní fondy (obvykle jen jejich část) podle zák. č. 122/2000 Sb., resp. prováděcí vyhlášky MK č. 257/2000 Sb. jako sbírky muzejní povahy.

2. Co je podle novely účetního zákona pro knihovní fondy, které jsou sbírkami muzejní povahy, nové, co se mění?

Novelizovaný zákon o účetnictví v § 25 odst. 1,  písm.  k3 ) , § 29 odst. 4 a § 30 odst. 5 zavádí oceňování jednotlivých sbírkových předmětů a jejich následnou inventarizaci. V praxi to představuje ocenění každé jednotky sbírky (nebo podsbírky) nebo přidělení hodnoty vyjádřené v korunách, a to podle pravidel uvedených v prováděcích vyhláškách.

3. Které prováděcí vyhlášky se problému dotýkají?

Jsou to již novelizované vyhlášky k provedení účetního zákona č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 471/2008 Sb. a vyhl. č. 505/2002 Sb., ve znění vyhl. č. č. 472/2008 Sb.

Důležité ale je, že specifickou problematiku inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů  bude řešit další prováděcí vyhláška  k účetnímu zákonu, která má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2010. Tato vyhláška bude připomínkována Asociací muzeí a galerií 4. Je tedy pravděpodobné, že správci sbírek (v našem případě především knihovny a muzea), pokud jsou členy Asociace muzeí a galerií, budou moci ještě do znění této vyhlášky zasáhnout.

4.  Které knihovny spravují  knihovní fondy jako sbírky muzejní povahy?

Jsou to např. Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci, celá řada muzejních knihoven (např. Knihovna národního muzea,  Knihovna Židovského muzea v Praze atd.)  anebo přímo muzeí a dalších subjektů, které mohou, ale nemusí být současně provozovateli veřejných knihoven ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. - knihovního zákona.

Poznámky:

  1. Které nejsou předměty kulturní hodnoty, nebo nejsou sbírkou muzejní povahy evidovanou u MK ČR
  2. § 2 písm. a) zák. č. 257/2001 Sb. v platném znění
  3. § 25, odst. 1 písm k) zni: "kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, (se oceňují) ve výši 1 Kč". Přitom předmět kulturní hodnoty není jakýkoli předmět, ale pouze předmět podle zákona č. 71/1994 Sb.
  4. AMG v této záležitosti oslovila ministra financí a jeho písemnou odpovědí byla Asociaci přislíbena účast na vnějším připomínkovém řízení.

Ladislava Zemánková

27.04.2017