Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury Návštěvní řád Knihovny knihovnické literetury
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury Návštěvní řád Knihovny knihovnické literetury

Návštěvní řád Knihovny knihovnické literetury

1. K provedení práv a povinností uživatele Národní knihovny České republiky (dále jen jako "NK ČR") stanovených Knihovním řádem NK ČR (dále jen jako "Knihovní řád") při používání služeb Knihovny knihovnické literatury (dále také jako "Studovna") se vydává tento Návštěvní řád Knihovny knihovnické literatury (dále také jako "Návštěvní řád"). V případech neupravených tímto Návštěvním řádem platí Knihovní řád.

2. Uživatel je povinen řídit se Knihovním řádem a respektovat pokyny stanovené Návštěvním řádem Studovny nebo sdělené zaměstnancem NK ČR v souvislosti s aktuální situací.

3. Uživatel je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním uživatelům i zaměstnancům NK ČR, zejména pak nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat ve využívání služeb NK ČR. V případě porušení tohoto Návštěvního řádu je služba oprávněna uživatele z prostor Studovny vykázat.

4. Uživatel je povinen před příchodem do Studovny odložit svrchní oděv, batohy apod. v šatně knihovny.

5. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve Studovně zakázána. Používání reproduktorů a zvukové signalizace není dovoleno.

6. Při vstupu do Studovny je uživatel povinen odevzdat platný čtenářský průkaz nebo se prokázat jednodenní vstupenkou.

7. Vstup do Studovny je povolen pouze s psacími potřebami, případně se studijními materiály. Vnášet potraviny a nápoje do Studovny není dovoleno, jejich konzumace ve Studovně je zakázána.

8. Využití (i) počítačů a počítačového připojení, (ii) internetu a elektronických informačních zdrojů a (iii) poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) se řídí aktuálně platným odpovídajícím pokynem NK ČR.

9. Obsazování počítačů uživateli stanovuje služba dle aktuálního provozu Studovny. Služba má právo při obsazování počítačů zohlednit, v jaké míře registrovaní uživatelé počítače ve Studovně během daného dne již využili. Registrovaní uživatelé mohou pro práci s internetem využít jednu hodinu denně.

10. Ve Studovně je možné používat přenosný počítač. NK ČR umožňuje přístup do elektrické sítě v rámci kapacity, která je k dispozici. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť NK ČR.

 

Praze dne 1. 4. 2024

 

PhDr. Vít Richter

Ředitel Knihovnického institutu

Národní knihovny ČR

05.04.2024