Information for libraries

 • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Archiv Prostějovská výzva
 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Archiv Prostějovská výzva

Prostějovská výzva

Účastníci semináře Regionální funkce (ředitelé knihoven v okresních městech a zástupci státních vědeckých knihoven), který se uskutečnil 10. až 12. dubna 2001 v Prostějově, se obracejí na všechny ředitele státních vědeckých knihoven, knihoven v okresních městech a další zainteresované osoby, aby neprodleně zahájili přípravy na realizaci usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2001 č. 195 k zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory regionálních kulturních aktivit.

Účastníci prostějovského jednání se podrobně zabývali různými aspekty výkonu regionálních funkcí a shodli se na následujících tezích.

Základními cíli realizace regionálních funkcí (RF) jsou:

 1. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností
 2. Efektivní využití veřejných finančních prostředků
 3. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven (VK) v regionu
 4. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu
 5. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání)
 6. Zajištění kvality a kontinuity knihovních a informačních služeb (KIS) v návaznosti na informační potřeby uživatelů
 7. Zajištění dostupnosti KIS ve všech místech republiky
 8. Vyrovnání rozdílů v poskytování informačních a knihovních služeb obyvatelům měst a malých obcí
 9. Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování KIS mezi jednotlivými regiony a kraji

Povinné regionální funkce, které by měly být v každém kraji standardně vykonávány:

Název RF

Garance a podíl na výkonu

Budování výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

OK, PK

Konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele

 • odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů (PK)
 • odborná pomoc při zavádění a využívání informačních technologií, budování počítačových sítí
 • odborná pomoc při zavádění nových typů služeb

KK, OK

Statistika knihovnických činností

PK, OK, KK

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

KK, OK

Tvorba a zpřístupňování fondu regionální literatury

KK, OK

Tvorba databází regionálních informací, koordinace bibliograficko-
informační činnosti a vytváření souborných katalogů

KK, OK

Meziknihovní výpůjční, referenční, informační a reprografické služby

KK, OK, PK

KK = krajská knihovna, OK = knihovna v okresním městě, PK = pověřená knihovna, tj. jiná VK sídlící mimo okresní město

Postup a orientační harmonogram prací v souvislosti s přípravou výkonu regionálních funkcí od roku 2002

 1. V každém kraji svolat poradu ředitelů OK a dalších potenciálních PK
  Odpovědnost: KK
  Termín: duben, květen 2001
 2. V každém kraji vytvořit pracovní skupinu pro přípravu RF složenou ze zástupců zainteresovaných knihoven v kraji
  Odpovědnost: KK
  Termín: duben, květen 2001
 3. V každé krajské knihovně určit pracovníka odpovědného za přípravu RF
  Odpovědnost: KK
  Termín: květen 2001
 4. Zpracovat analýzu současného stavu zajištění RF v kraji, resp. situace v knihovnictví v kraji
  • Rozsah výkonu RF
  • Finanční a personální náročnost
  • Ochota ke spolupráce, možnosti potenciálních PK
  • Analýza příjemců služeb
  Odpovědnost: KK, OK
  Termín: květen 2001
 5. V každém okrese svolat poradu knihoven a starostů, kteří by měli být příjemci regionálních služeb, zjistit zájem o služby a způsob vzájemné participace
  Odpovědnost: OK
  Termín: květen 2001
 6. Určit knihovny pověřené výkonem RF, dohodnout vzájemné kompetence, projednat se zástupci zřizovatelů příslušných knihoven
  Odpovědnost: KK, OK
  Termín: červen 2001
 7. Zpracovat návrh standardu pro výkon RF
  Odpovědnost: NK ČR, pracovní skupina
  Termín: červen 2001
 8. Zpracovat koncepci systému knihovnictví a RF v kraji včetně finančního a personálního zajištění
  Odpovědnost: KK
  Termín: červen 2001
 9. Projednat koncepci systému veřejných knihoven v kraji s představiteli kraje a měst, ev. okresů kde budou knihovny pověřeny výkonem RF, projednat vztah k rozpočtu kraje
  Odpovědnost: KK
  Termín: červen 2001
 10. Připravit Program financování RF
  Odpovědnost: MK ČR, podklady NK ČR
  Termín: Červen až září 2001
 11. Jednat o smluvních vztazích, připravit uzavření smluv o výkonu RF
  Odpovědnost: KK, OK, PK
  Termín: červenec, srpen 2001
 12. Prezentovat výsledky přípravy na výkon RF na konferenci Knihovny současnosti 2001 v Seči
  Odpovědnost: KK, OK
  Termín: září 2001
 13. Vyhlásit Program financování RF
  Odpovědnost: MK ČR
  Termín: říjen 2001
 14. Zpracovat konkretizovaný projekt zajištění RF v kraji včetně organizační, finanční, personální a technické přípravy
  Odpovědnost: KK
  Termín: říjen - listopad 2001
 15. Vyhodnocení projektů výkonu RF
  Odpovědnost: MK ČR
  Termín: prosinec 2001
 16. Uzavření smluv o výkonu RF
  Odpovědnost: KK, OK, PK
  Termín: prosinec 2001
 17. Leden 2002 - zahájení výkonu RF

Posloupnost jednotlivých aktivit i termíny mají orientační charakter a budou se měnit v závislosti na konkrétní situaci. S ohledem na přípravu státního rozpočtu a rozpočtu krajů má klíčový význam období do června 2001, kdy se shromažďují podklady pro rozpočet.

Hlavní problémy realizace regionálních funkcí

 • Kraj Vysočina - definitivní určení krajské knihovny
 • Zřízení krajských knihoven - statuty, převody majetku
 • Vyjasnění vlastnických vztahů ke  knihovním fondům a dalším zařízením, která budou nakupována z financí Programu
 • Problém víceletého financování RF - realizace RF je kontinuální činnost, kterou nelze vázat na nejistotu vyplývající z  financování formou dotačních programů. Jejich průvodním jevem je opožděné rozhodování a přidělování finančních prostředků. Nelze zajistit stabilitu pracovníků a uskutečnění dlouhodobějších plánů
 • Vztah k okresním knihovnám, které i v době zahájení programu budou zřizovány a financovány z okresních úřadů

Další závěry ze semináře

 • Národní knihovna ustaví pracovní skupinu pro standardy RF.
  Garant: Mgr. Ladislava Zemánková - NK ČR
  Zájemci o práci ve skupině: kol. Dana Wimmerová, Helena Gajdůšková, Ludmila Kostalová, Ladislav Zoubek, Martin Vaněk a Jana Nejezchlebová
 • Národní knihovna bude iniciovat elektronickou konferenci pro téma RF
 • Účastníci semináře byli vyzváni, aby zasílali do NK ČR všechny relevantní materiály (vzory smluv, návrhy plánů, koncepcí apod.), které NK ČR zpřístupní na webu ke všeobecnému použití
13.07.2020