Information for libraries

 • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Knihovna 21. století - K21 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE PROGRAMU KNIHOVNA 21. století konaného dne 24. 2. 2010
 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Knihovna 21. století - K21 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE PROGRAMU KNIHOVNA 21. století konaného dne 24. 2. 2010

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE PROGRAMU KNIHOVNA 21. století konaného dne 24. 2. 2010

Přítomni: PhDr. Jarmila Daňková (Městská knihovna Jihlava)
Mgr. Roman Dub (Městská knihovna Písek)
Mgr. Kateřina Smílková) (Knihovna města Plzně-Obvodní knihovna Bory)
Blanka Tauberová (Městská knihovna Sedlčany)
Mgr. Blanka Skučková, Ing. Lenka Macholdová, Stanislava Firstová (MK)

Omluveni: Olga Seberová (Městská knihovna Prachatice)
Ing. Hana Pekárková (Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Národní knihovna Praha)

Program jednání:

1. Zahájení a představení členů komise: Stanislava Firstová

2. Volba předsednictva: proběhla jednomyslně
předsedkyně - Blanka Tauberová
místopředseda - Mgr. Roman Dub

3. Úvodní slovo: Mgr. Blanka Skučková

 • informovala o výši finančních prostředků přidělených v letošním roce programu Knihovna 21. století - 1,900.000 Kč (bez restaurování).
 • Tématický okruh "Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostření" tj. restaurování historických a vzácných fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, bude také v letošním roce hodnotit odborná komise samostatně a výše finančních prostředků je 400 000 Kč.
 • Komisi byla předložena žádost o výjimku SKIPu (žádost o dotaci na zahraniční cestu-IFLA) - komise doporučila žádosti vyhovět.
 • Členové komise se shodli na tom, že se nebudou zohledňovat projekty související s propagací obce a nebudou poskytovány dotace na sborníky.
 • V okruhu 2 Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením se bude v příštím roce uvádět počet vypůjčených zvukových knih.
 • Ing. Macholdová požádala komisi, aby bylo jasně určeno účelové určení dotace a spoluúčasti žadatele.
 • Podle příkazu ministra č. 42/2006 ukončí práci v komisi v letošním roce Blanka Tauberová a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

4. Objem rozdělovaných prostředků:

 • V letošním roce se snížil počet z 205 na 193 žádostí, celkový požadavek je 3,959.000, tato částka je o 401.550 Kč nižší než  v roce 2009.

5. Základní pravidla pro rozdělování financí:

 • Záměr: podporovat prioritně akce pořádané k výročí 200. narození K. H. Máchy, komunitní aktivity v malých obcích, v nichž je knihovna často jediným poskytovatelem kulturních služeb.
 • Ve formuláři žádosti o dotaci na rok 2010 je nutno stanovit přesná kritéria popisu projektu (v letošním roce byly mnohé nekonkrétní).
 • V průběhu jednání se objevila otázka poskytování dotací na odborná periodika a další dokumenty (např. sborníky) v tištěné či elektronické podobě, resp. návrh na vyloučení dotací na tisk v dotačním řízení na další kalendářní rok. Před dalším vyhlášením programu na rok 2011 MK provede průzkum preferencí.
 • Projekty byly projednávány dle pořadových čísel. Po rozpravě o každém projektu pro něj byla navržena finanční dotace a o definitivní výši se hlasovalo, při rovnosti hlasů rozhodl hlas předsedkyně (podle jednacího řádu).

6. Doplnění rozhodnutí o přidělení dotace
V každém rozhodnutí bude uvedeno:

 • Přidělená částka představuje maximálně 50 % celkových nákladů. Zbývajících minimálně 50 % je žadatel povinen dofinancovat a též tyto vlastní zdroje doložit při vyúčtování.
 • Dotace ani vlastní spoluúčast nesmí být použita na mzdy, renovaci či modernizaci místnosti, pokud to výslovně nepovoluje rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  • Komise zavázala tajemnici komise, aby v konkrétních případech uvedla do rozhodnutí o přidělení dotace vymezení účelového určení dotace a účelového určení spoluúčasti podle rozhodnutí komise. Kromě oznámení výše dotace bude rozhodnutí obsahovat upozornění, na co je dotace určena přednostně, na co není a čeho se spoluúčast výslovně nesmí týkat.

7. Závěr - přidělení finančních prostředků

Celkem bylo přihlášeno 193 projektů, bez okruhu Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí. Komise doporučila dotaci 150 projektům v celkové výši 1,900.000 Kč. Komise nedoporučila podporu celkem 43 projektům.
U podpořených projektů byla přidělena částka pokrývající buď zcela nebo zčásti jejich požadavky.
Výsledky dokladují přiložené tabulky.

Zapsala: Stanislava Firstová
Schválila: Blanka Tauberová, předsedkyně komise

06.02.2015