Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN

4. Řízení systému ISBN na mezinárodní a národní úrovni, úkoly a funkce agentur ISBN a vydavatelů

4.1 Všeobecně

Řízení systému ISBN probíhá na třech úrovních: mezinárodní, národní a na úrovni vydavatele.

4.2 Řízení systému na mezinárodní úrovni

4.2.1

Systém ISBN je na mezinárodní úrovni řízen Mezinárodní agenturou ISBN.

4.2.2

Mezinárodní agentura ISBN sídlí na adrese:
International ISBN Agency Limited

48/49 Russel Square
London WC1B 4JP

United Kingdom
Tel.: +44 (0) 20 7580 8536

e-mail: stella@isbn-international.org
http://www.isbn-international.org

Českou republiku zastupuje v Mezinárodní agentuře ISBN Národní knihovna ČR - Národní agentura ISBN v ČR.

4.2.3

Mezinárodní agentura ISBN plní tyto hlavní funkce:

 • propaguje a koordinuje celosvětový provoz systému ISBN a dohlíží nad ním
 • zastupuje zájmy komunity ISBN u dalších relevantních organizací
 • rozhoduje o tom, které organizace jsou vhodné k plnění funkce národní agentury ISBN, a revokuje toto rozhodnutí, pokud je to nutné
 • schvaluje hranice a strukturu jednotlivých skupin (tj. členů systému ISBN) a určuje v jejich rámci skupinové/národní agentury ISBN
 • určuje pravidla, jimiž se řídí jednotlivé skupiny při přidělování identifikátorů vydavatelů a zajišťuje veřejnou dostupnost těchto pravidel
 • přiděluje identifikátory jednotlivým skupinám a registruje je
 • zajišťuje správu čísel ISBN i s jejich metadaty prostřednictvím příslušných registrů národních agentur ISBN
 • vyvíjí, sleduje a uplatňuje metody a postupy, jimiž se řídí práce agentur ISBN a proces registrace čísel ISBN prováděný těmito agenturami, včetně placení poplatků spojených s tímto procesem
 • dává k dispozici soupisy chybně přidělených čísel ISBN i řešení těchto duplicit
 • registruje spory vyvolané rozhodnutími národních agentur ISBN a řeší je
 • zpracovává, spravuje a zveřejňuje dokumentaci o systému ISBN jeho uživatelům
 • realizuje a spravuje financování nezbytné k provozu Mezinárodní agentury ISBN, včetně (ale ne jen) finančních příspěvků národních agentur ISBN.

4.3 Řízení systému ISBN na národní úrovni

4.3.1

Za řízení systému ISBN v rámci každé skupiny zodpovídá národní agentura ISBN. Tyto agentury mají celostátní působnost. Mohou se též sdružovat do skupinových agentur ISBN, zpravidla podle jazykového nebo geografického principu.

4.3.2

Národní agentura ISBN v ČR sídlí na adrese:
Národní knihovna ČR
Národní agentura ISBN v ČR
Sodomkova 1146/2
102 00 Praha 15
Česká republika

4.3.3

Národní agentura ISBN v ČR plní tyto funkce:

 • zajišťuje styk s Mezinárodní agenturou ISBN a kontinuitu poskytovaných služeb
 • ve spolupráci s Mezinárodní agenturou ISBN rozhoduje o rozsazích identifikátorů vydavatele
 • přiděluje vydavatelům, splňujícím podmínky členství v systému ISBN, identifikátory vydavatele, informuje je o jejich právech a povinnostech a poskytuje jim metodickou pomoc včetně metodických materiálů
 • poskytuje vydavatelům strojově zpracované bloky čísel ISBN s vypočtenými kontrolními číslicemi
 • buduje, řídí a spravuje registry čísel ISBN, metadat s nimi spojených a administrativní údaje podle zásad stanovených Mezinárodní agenturou ISBN (metadata spojená s přiděleným číslem ISBN mohou být zpracovávána příslušnou bibliografickou agenturou za předpokladu, že jsou specifikace dat ve vzájemném souladu)
 • opravuje chybná čísla ISBN a metadata s nimi spojená
 • poskytuje čísla ISBN a s nimi spojená metadata dalším národním agenturám ISBN i uživatelům systému ISBN, v souladu se zásadami stanovenými Mezinárodní agenturou ISBN
 • zpracovává statistiky týkající se systému ISBN a předává je v určených termínech Mezinárodní agentuře ISBN
 • školí a zacvičuje další účastníky systému ISBN v souladu se specifikacemi normy ISBN, která je v té době v platnosti
 • dodržuje metody a pracovní postupy stanovené Mezinárodní agenturou ISBN v souladu se specifikacemi normy ISBN, která je v té době v platnosti
 • hradí Mezinárodní agentuře ISBN roční příspěvky za účast v systému ISBN ve stanovené výši
 • kontaktuje vydavatele, kteří nepřidělili čísla ISBN, i když jsou registrováni v systému ISBN a připomíná jim význam přidělování těchto čísel určeným publikacím
 • přiděluje čísla ISBN publikacím získaným povinným výtiskem od vydavatelů, kteří nejsou registrovaní v systému ISBN, informuje je o takto přidělených číslech. Ta jsou pak publikována v národní bibliografii.


4.4. Řízení systému ISBN na úrovni vydavatele

4.4.1

Příslušné bloky čísel ISBN předává vydavatelům Národní agentura ISBN v ČR

4.4.2

Vydavatelé plní tyto funkce:

 • spravují blok čísel ISBN, který jim byl předán Národní agenturou ISBN v ČR
 • zodpovídají za přidělení identifikátoru titulu publikacím, které vydávají, v souladu s pravidly provozu systému ISBN (sporné případy konzultují s Národní agenturou ISBN v ČR)
 • zodpovídají za správnost přidělovaných čísel ISBN uváděných v publikacích a zajišťují jejich případnou opravu
 • informují Národní agenturu ISBN v ČR o přidělených číslech ISBN i metadatech s nimi spojených prostřednictvím ohlašovacích lístků
 • vedou si evidenci přidělených čísel ISBN a s nimi spojených metadat (včetně případné evidence chybných, duplicitních i neoprávněně přidělených čísel ISBN s odkazem na správné číslo ISBN)
 • zajišťují zveřejňování čísel ISBN a titulů, jimž byla přidělena, ve vydavatelských katalozích, bibliografiích, propagačních materiálech aj. soupisech, které vydávají
 • vydavatel souhlasí se zásadami své národní agentury. Pokud tomu tak není (např. neposkytuje příslušná metadata, poskytuje svá čísla ISBN jiným vydavatelům, nedodržuje název vydavatele, pod nímž je registrován), pak mu může národní agentura odmítnout přidělit další čísla ISBN.
01.10.2020