Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN

15. ISBN a další identifikátory

15.1 DOI

Identifikátor digitálního objektu (Digital Object Identifier – DOI) je systém pro permanentní identifikaci objektů duševního vlastnictví na internetu a jejich výměnu. Mezinárodní nadace DOI (the International DOI Foundation – http:/www.doi.org) je nezisková organizace, která řídí rozvoj, provoz a poskytování licencí systému DOI registračním agenturám (Registration Agencies). Identifikátorů DOI lze použít k identifikaci (tj. pojmenování) jakékoliv entity duševního vlastnictví, včetně té, která již byla identifikována číslem ISBN, a může jí být použito kompatibilně s číslem ISBN (jako součást syntaxe DOI). DOI odpovídá funkčním požadavkům URN (Uniform Resource Name – Jméno jednotného zdroje) a URL (Uniform Resource Identifier – Identifikátor jednotného zdroje) pro pojmenování objektů internetu.

Syntaxe DOI (podle normy ANSI/NISO Z39.84-2000, „Syntax for the Digital Object Identifier“) má dvě složky: prefix a sufix, které dohromady tvoří DOI. Prefix přiděluje Registrační agentura DOI registrantovi (tj. organizaci, která si přeje registrovat identifikátory DOI). Jednomu registrantovi může být přiděleno více prefixů označujících vydavatelské údaje, tituly časopisů, atd. Registrant přiděluje jedinečný sufix každé entitě, která má být identifikována. Kombinace prefixu a sufixu zajišťuje jedinečnost systému DOI a nevyžaduje centralizované přidělování DOI. Délka DOI není omezena.

Standardní systém identifikačního čísla jako je ISBN může být do DOI integrován jako sufix DOI. Způsob takové integrace bude dohodnut Registrační agenturou nebo agenturami nabízejícími takovou službu: doporučuje se, aby číslo ISBN i DOI identifikovaly tutéž entitu (společná metadata) a aby syntax explicitně označovala číslo ISBN. V takovém případě bude DOI mít následující formu:

Příklad:

10.nnnn/[ISBN]9780110002224

nebo

10.nnnn/9780110002224

kde „10“ je číslo přidělené DOI, „nnnn“ je číslo registranta a řetězec po lomítku je sufix obsahující číslo ISBN.

Registrační agentura sídlí na adrese:

International DOI Foundation
Jordan Hill
Oxford OX2 8DP
UK
Tel: (+44)(0)18653 314033
Fax: (+44) (0)1865 314475
E-mail: n.paskin@doi.org
URL: http://www.doi.org


15.2 GTIN

GTIN (Global Trade Item Number – Globální obchodní číslo prodejního artiklu) je generický termín pro všechny identifikátory produktu EAN/UCC obsahující EAN-13. Jakýkoliv z těchto identifikátorů může být vyjádřen jako 14místné číslo doplněné v případě nutnosti nulami. 14místné GTIN identifikující nějakou knihu bude vždy začínat nulou a zbývajících 13 číslic bude 13místný EAN. 14místné GTIN nebude nikdy v knize uváděno jako čárový kód.


15.3 Internetové identifikátory: URN

Uniform Resource Name (URN – Jméno jednotného zdroje) je permanentní identifikátor zdroje. Jeho syntaxe, definovaná v internetové normě RFC 2141, je jednoduchá:

<URN> ::=”urn:”<NID>”:”<NSS>

kde <NID> je identifikátor Namespace a <NSS> je řetězec Namespace Specific String.

Proces registrace Namespace URN je definován v internetové normě RFC 3406. Namespace může být registrován pro jakýkoliv existující identifikační systém, pokud je v souladu se syntaxí URN. Začlenění ISBN do NID určuje norma RFC 3187 Podle ní má jakékoliv URN založené na čísle ISBN následující syntaxi:

urn:isbn:<NSS>

kde NSS obsahuje číslo ISBN ve strojem čitelné formě. Například:

urn:isbn:9780110002224

urn:isbn:9510184357

10místné a 13místné číslo ISBN může sdílet stejný Namespace URN, protože jakákoliv aplikace schopná zpracování čísel ISBN bude v budoucnu schopna pracovat jak s 10místnými, tak s 13místnými čísly ISBN bez ohledu na to, zda prefixem bude 978 nebo 979.

Další informace najdete na webových stránkách:

http://iana.org/assignments/um-namespaces

a

http://www.uri.net/ .

15.4 ISAN a V-ISAN

ISAN – International Standard Audiovisual Number (Mezinárodní standardní číslo audiovizuálních děl)

ISAN identifikuje audiovizuální dílo – tj. jakékoliv dílo sestávající z pohyblivého obrazu s doprovodným zvukem nebo bez něho, a nezávislé na fyzické formě, v níž je toto dílo distribuováno. ISAN není určeno pro nepohyblivé obrázky, zvukové záznamy nebo jiné formy obsahu bez významných audiovizuálních prvků. Přidělení čísla ISAN se netýká registrace autorských práv, ani nepotvrzuje vlastnictví práv na nějaké audiovizuální dílo. ISAN umožňuje všem vlastníkům práv (autorům, producentům a jejich agentům) identifikovat nějaké audiovizuální dílo nezávisle na jeho fyzické formě.

ISAN se skládá z 16 alfanumerických znaků rozdělených do dvou částí: 12místné základní části (root segment) následované 4místnou částí pro epizody. Nul se používá na doplnění nevyužitých znaků v případech, kdy dílo není epizodou. Prefix ISAN a koncový kontrolní znak (final check character) jsou uvedeny tehdy, je-li ISAN uváděno v okem čitelné formě.

Příklad: ISAN 1881 66C7 3420 6541 9

Mezinárodní normou pro ISAN je ISO 15706:2002.

Registrační agentura pro ISAN sídlí na adrese:

ISAN International Agency
26, rue de Saint Jean
CH-1203 Geneva
Switzerland
Tel.: (+41) 22 545 10 00
Fax: (+41) 22 545 10 40
E-mail: info@isan.org
URL: http://www.isan.org

V-ISAN – International Standard Audiovisual Numer (ISAN) – Version identifier (Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla – identifikátor verze)

V-ISAN identifikuje určitou verzi nějakého audiovizuálního díla nebo jiný obsah k němu se vztahující po celou dobu jeho platnosti. V-ISAN je kombinací Mezinárodního standardního čísla audiovizuálního díla (ISAN) definovaného ISO 15706 doplněného o část označující verzi díla.

V-ISAN se používá kdekoliv je třeba přesné a jedinečné identifikace nějaké specifické verze audiovizuálního díla nebo jiného obsahu k němu se vztahujícího, jako je tomu v audiovizuální produkci a distribučních systémech, rozhlasových aplikacích a elektronických programových průvodcích.

V-ISAN je 16místné alfanumerické číslo ISAN audiovizuálního díla následované částí pro verzi skládající se z 8 alfanumerických znaků. Je-li uváděno v okem čitelné formě, předchází V-ISAN písmena ISAN a příslušné kontrolní znaky jsou uvedeny jak po čísle ISAN, tak po části pro verzi.

Příklad: ISAN 1881-66C7-3420-6541-9-9F3A-0245-U

Přidělení V-ISAN neznamená důkaz vlastnictví práv ať verze, nebo příbuzného obsahu nebo audiovizuálního díla samého.

Kontakt na pracovní skupinu připravující tuto normu ISO 15700-2 je:

ISO/TC 46/SC 9 Secretariat
E-mail: iso.tc46.sc9@ac-bac.gc.ca
URL: http://www.lac-bacgc.ca/iso/tc46sc9/wg1/register.htm


15.5 ISMN

Číslo ISMN (International Standard Music Numer – Mezinárodní standardní číslo hudebniny) identifikuje všechny tištěné hudebniny, ať už jsou k dispozici prodejem, výpůjčkou nebo zdarma.

Číslo ISMN se nepoužívá pro knihy o hudbě, které dostávají čísla ISBN, ani pro hudební magnetofonové pásky, CD nebo videa.

V některých případech může být zpěvník, kancionál nebo hudební album s rozsáhlým textem a/nebo ilustracemi považován za hudebninu, „normální“ knihu nebo obojí. V takových případech může být přiděleno jak číslo ISMN, tak číslo ISBN, a pak musí být oba identifikátory vytištěny na publikaci a jasně od sebe odlišeny.

Systém ISMN je spravován Mezinárodní agenturou ISMN:

Internationale ISMN-Agentur e.V.
Schlossstr. 50
12165 Berlin, Germany
Fax: (+49 30) 7974 5002
E-mail: ismn@ismn-international.org
URL: http://ismn-international.org


15.6 ISRC

International Standard Recording Core (Mezinárodní standardní kód zvukového záznamu – ISRC) je mezinárodní standardní identifikátor pro zvukové záznamy (ISO 3901). Přiděluje se každému záznamu, bez ohledu na obsah nebo nosič, na němž je vydán. ISRC sestává z dvanácti číslic a obsahuje čtyři části: kód země, kód prvního vlastníka, rok a kód záznamu.

Příklad: ISRC DE P55 97 00001

Systém ISRC je spravován IFPI, the International Federation of the Phonographic Industry (Mezinárodní federací fonografického průmyslu):

International ISRC Agency
IFPI Secretariat
54 Regent Street
London W1B 5RE
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 20 7878 7900
Fax: +44 (0) 20 7878 6832
E-mail: usec@ifpi.org
URL: http://www.ifpi.org/isrc


15.7 ISSN

Vedle systému Mezinárodního standardního číslování knih byl také zaveden systém pro číslování pokračujících zdrojů (continuing resources), který se nazývá International Standard Serial Numer (Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace – ISSN), ISO 3297:1998.

Pokračující zdroj je publikace, která je vydávána průběžně s předem nestanoveným ukončením. Taková publikace je obvykle vydávána v po sobě následujících nebo integrujících částech, které mají obvykle číselné a/nebo chronologické označení. Typickými příklady seriálových publikací jsou noviny, periodika, časopisy, magazíny atd., a pokračujících integrujících zdrojů jsou publikace na volných listech, které jsou průběžně aktualizovány, a webové stránky, které jsou též průběžně aktualizovány.

ISSN je spravováno Mezinárodním centrem registrace seriálových publikací (International Centre for the Registration of Serials):

ISSN International Centre
20, rue Bachaumont
75002 Paris, FRANCE
Tel.: (+33 1) 44 88 22 20
Fax: (+33 1) 40 26 32 43
E-mail: issnic@issn.org
URL: http://www.issn.org

Vydavatelé seriálových publikací by měli požádat Mezinárodní centrum ISSN nebo své národní centrum ISSN, pokud existuje, o ISSN pro své seriálové publikace.

Určité publikace jako ročenky, výroční zprávy, monografické série atd. by měly dostat číslo ISSN pro seriálový titul (který zůstane stejný pro všechny části jednotlivých svazků tohoto seriálu) a číslo ISBN pro každý jednotlivý svazek.

Je-li je publikaci přiděleno číslo ISBN i ISSN, musí být vzájemně jasně odlišitelné.


15.8 ISTC

ISTC (International Standard Text Code – Mezinárodní standardní kód textového díla) je dobrovolný systém číslování pro usnadnění identifikace textových děl. Pod dohledem ISO (International Organization for Standardization) v Ženevě se zpracovává příslušná norma.

ISTC lze použít pro jakékoliv textové dílo, kdykoliv vznikne záměr produkovat toto dílo ve formě jedné nebo více prezentací. Pro účely této normy je „textové dílo“ definováno jako samostatný abstraktní výtvor duševního nebo uměleckého obsahu sestávající z kombinace slov. Příklady textových děl jsou článek, esej, román, scénář nebo povídka.

ISTC nebude přidělován fyzickým produktům nebo jiným prezentacím nějakého díla. Takovým fyzickým produktům (tj. tištěná kniha, mluvící kniha nebo elektronické verze takových produktů) bude přiděleno číslo ISBN.

ISTC umožní účinnou identifikaci a správu textových děl, nikoliv publikací, i když může být spojen s identifikátory produktu jako číslo ISBN, označujícími různé prezentace tohoto textového díla.

Bude to „hloupé“ číslo, což znamená, že nebude obsahovat žádné kódy ani jiné významné prvky a nebude odkazovat na autora ani vlastníka díla.

Tímto kódem bude 16místné alfanumerické číslo skládající se z číslic 0-9 a písmen A-F a bude sestávat ze čtyř částí v následujícím pořadí: identifikátor registrační agentury, roku, díla a kontrolní číslice.

Konsorcium složené z CISAC, Nielsen BookData a R. R. Bowker bude tvořit Registrační agenturu ISTC, jakmile bude norma ISO 21047 schválena k vydání.

Další informace na adrese:

CISAC
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France
Tel.: (+33 1) 55 62 08 50
Fax: (+33 1) 55 62 08 60
E-mail: cisac@cisac.org
URL: http://www.cisac.org


15.9 ISWC

ISWC identifikuje hudební díla jako nehmotné výtvory. Nepoužívá se k identifikaci prezentací hudebních děl nebo příbuzných objektů. Takové prezentace nebo objekty jsou předmětem samostatných identifikačních systémů jako ISRC, ISMN, ISAN a ISTC (viz popisy každého z těchto identifikátorů kdekoliv v oddíle 13).

Příklad: Mozartova Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) by měla dostat ISWC k identifikaci tohoto díla. Každá z tištěných partitur by každá dostala číslo ISMN, libreta a jejich překlady ISTC (a číslo ISBN by dostaly z nich vydané publikace), videozáznam nějakého představení by dostal ISAN, série televizních programů by dostala V-ISAN a zvukový záznam opery by dostal ISRC.

Další informace na adrese:

CISAC
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France
Tel.: (+33 1) 55 62 08 50
Fax: (+33 1) 55 62 08 60
E-mail: cisac@cisac.org

URL: http://www.cisac.org


15.10 ISBN-A

Akční ISBN (ISBN-A) je syntax a služba poskytovaná některými národními agenturami ISBN a zvýrazněná identifikátorem DOI tím, že platné ISBN je součástí DOI. Tím je umožněno propojení čísla ISBN na jedno nebo více adres URL.

International ISBN Agency
United House
North Road
London N7 9DP
United Kingdom
Tel.: +44 (0)20 7503 6418
E-mail: info@isbn-international.org
URL: http://www.doi.org/factsheets/ISBN-A.html

15.11 ISLI

International Standard Link Identifier (Mezinárodní standardní spojový identifikátor – ISLI), ISO 17316 je identifikátor spojení mezi entitami (nebo jejich jmény) v oblasti informací a dokumentace. Těmito entitami mohou být dokumenty, zdroje médií, lidé nebo abstraktní pojmy jako čas nebo místa.

Mohou existovat určité aplikace mezi ISLI a ISBN, které budou vyvinuty v budoucnosti. Další informace budou k dispozici ve vhodné době.

Systém ISLI je spravován International Information Content Industry Association (ICIA)

International ISLI Agency
Informational Information Content Industry Association
2/F Hongkong Offshire Centre
No. 28 Austin Avenue
Tsim Sha Tsui
Kowloon
Hong Kong
Tel.: (+852)92091120
E-mail: service@isli-international.org
URL: http://www.isli-international.org


15.12 ISNI

International Standard Name Identifier (Mezinárodní standardní identifikátor jména – ISNI), ISO 27729 se týká identifikace osob a institucí činných v různých fázích mediálního řetězce od tvorby po produkce při jejich distribuci. Je nástrojem jednoznačné identifikace těchto veřejných identit, které by jinak mohly být zaměněny. Neposkytuje přímý přístup k informacím o těchto identitách, ale může umožnit cestu k jiným systémům, kde jsou tyto informace obsaženy.

Další informace na adrese:

EDItEUR
United House
North Road
London N7 9DP
United Kingdom
Tel.: + 44 (0)20 7503 6418
E-mail: info@editeur.org
URL: http://www.isni.org

15.13 SGTIN

Serialized Global Trade Item Number (Sériové globální obchodní číslo prodejního artiklu – SGTIN; viz též 16.2 GTIN) rozšiřuje působnost GTIN/ISBN. Obsahuje sériové číslo, které jednoznačně identifikuje místo, kde je obchodní prodejní artikl k dispozici, takový jako určité vydání knihy. Používá se jej k vytvoření kódu Electronic Product Code (EPC), který může být zakódován do radio-frekvenčního kódu (Radio-Frequncy ID – RFID) a umožňuje vyhledání všech druhů dotyčných objektů, včetně knih, v dodavatelském řetězci.

GS1 Global Office
Blue Tower
Avenue Louise 326
B-1050 Brussels
Belgium
Tel.: (+32 2) 788 7800
E-mail: contactus@gs1.org
URL: http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/epc/TDS_1_8_Standard_20140203.pdf

12.03.2019