Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pravidla užívání týmových studoven

Pravidla užívání týmových studoven

 1. Týmové studovny lze využívat výhradně pro studijní účely či vědeckou práci. Je zakázáno je využívat pro komerční aktivity.

 2. Týmové studovny jsou vybaveny připojením k elektrické síti a wi-fi připojením.

 3. Využití projektoru (nebo jiné techniky - pokud je jí týmová studovna vybavena) musí být předem konzultováno s knihovníkem, který obeznámí uživatele s jeho obsluhou. Bez provedené školení se tak výslovně zakazuje toto zařízení jakkoliv užívat nebo s ním manipulovat.

 4. Týmovou studovnu mohou využívat pouze registrovaní uživatelé Národní knihovny ČR (dále jen jako „NK ČR“), případně držitelé platné jednodenní vstupenky, kteří registrovaného uživatele doprovázejí.

 5. Rezervaci týmové studovny může provést pouze registrovaný uživatel NK ČR, a to v online katalogu NK ČR nebo u pracovníků knihovny, a to osobně nebo telefonicky. Při rezervaci jinak, než prostřednictvím online katalogu NK ČR, je nutné uvést jméno kontaktní osoby a požadovaný čas rezervace.

 6. Týmovou studovnu je možné rezervovat maximálně dva týdny (10 dnů) předem.

 7. Rezervace se provádí po dvouhodinových blocích, maximálně je možné rezervovat dva dvouhodinové bloky.

 8. Pokud není týmová studovna zadána jinou skupinou, lze pobyt prodloužit. Prodloužení provádí obsluha v Referenčním centru.

 9. Týmové studovny je možné využít i bez předchozí rezervace, ale zájemci s potvrzenou rezervací mají přednost. Bližší informace poskytne služba v Referenčním centru.

 10. Nedostaví-li se uživatel, který provedl rezervaci v určený čas, je rezervace studovny po 10 minutách automaticky zrušena.

 11. Registrovanému uživateli je týmová studovna načtena jako výpůjčka na jeho čtenářské konto. Před započetím a následně po ukončení užívání studovny je sepsán předávací protokol, ve kterém se zachytí stav studovny při předání a převzetí. Je výhradně na odpovědnosti registrovaného čtenáře, který provedl registraci, a který studovnu protokolárně převzal, kterým osobám umožní do studovny přístup. Počet těchto osob je však limitován kapacitou dané studovny.

 12. Registrovaný uživatel, na kterého je týmová studovny vypůjčena, je povinen zkontrolovat týmovou studovnu při převzetí a případné závady či poškození společně s pracovníkem NK ČR zapsat do předávacího protokolu, jinak nese za tato poškození odpovědnost. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat pracovníky Referenčního centra o vzniku škody a tuto škodu NK ČR uhradit. Ne-li dohodnuto jinak, bere uživatel na vědomí, že odstranění případných škod zajistí NK ČR, a to na náklady uživatele, kterému mu byla studovna protokolárně předána. Po ukončení práce předává místnost uklizenou a nepoškozenou.

 13. Není povoleno vnášet do týmové studovny potraviny a nápoje (vyjma čirých nealkoholických nápojů v uzavíratelných obalech).

 14. Psaní na tabuli je povoleno pouze fixami zapůjčenými od knihovníka. V případě použití vlastních fix, hrozí poškození tabule.

 15. Z týmových studoven není dovoleno odnášet, vnášet či přemísťovat vybavení, techniku, židle, ani jinak manipulovat se zařízením studovny.

 16. Týmové studovny nejsou zvukově izolované, hlasitost studia je nutné zachovávat na rozumné úrovni.

 17. Pracovníci knihovny jsou oprávněni kdykoliv vstoupit do týmové studovny. Při porušení pravidel mohou uživatele z týmové studovny vykázat.

 18. Při nedodržení pravidel nebo opakovaném porušování pravidel užívání týmové studovny, nerespektování pokynů zaměstnanců knihovny může být uživatel zbaven práva (dočasně nebo trvale) využívat týmové studovny a ztratí možnost rezervovat si je.

 19. Uživatelé berou na vědomí, že z důvodu ochrany majetku NK ČR jsou týmové studovny monitorovány prostřednictvím kamerového (ne zvukového) systému se záznamem.

 20. Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak, postupuje se subsidiárně podle Knihovního řádu NK ČR.

 

V Praze dne 6. května 2022

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel NK ČR

12.05.2022