Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pravidla využívání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven

Pravidla využívání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven

Příloha č. 8 ke Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

1. Zpřístupňování elektronických informačních zdrojů vytvořených Národní knihovnou České republiky

1.1.  Národní knihovna České republiky (dále jen „NK“) zpřístupňuje  veřejnosti online řadu elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“ nebo „zdroj“), jejichž obsah vytvořila; v jednotlivých případech zdrojů na paměťovém médiu (CD-ROM či obdobném nosiči) jsou tyto zpřístupňovány registrovaným uživatelům ve specializované studovně. Nabídka zdrojů je k dispozici na webových stránkách NK.

1.2.  Užití obsahu EIZ vytvořených NK se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), zejména jejich obsah lze užít pro osobní potřebu, pro účely studijní, vědecké nebo vyučovací. Při práci se zdroji NK není přípustné využívat různé formy robotů či jiných  nástrojů pro automatické stahování obsahu. Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z EIZ využívat nestandardní nástroje, může být přístup k digitálním knihovnám pozastaven, případně odmítnut.

2. Zpřístupňování dokumentů v digitálních knihovnách NK

2.1.  NK zpřístupňuje veřejnosti digitální dokumenty ze svých knihovních fondů v prostředí digitálních knihoven. Rozcestník k jednotlivým digitálním knihovnám NK je přístupný ze stránky na https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny.

2.2.  Digitální knihovna zpřístupňovaná v prostředí systému Kramerius obsahuje digitalizáty dokumentů primárně z fondu NK, ale i z fondů kooperačních knihoven. Nejde-li o díla tzv. volná (§ 28 autorského zákona), lze je zpřístupňovat pouze na počítačích ve studovnách NK a lze z nich zhotovit pouze tiskovou papírovou rozmnoženinu.

2.3.  Digitální knihovna Manuscriptorium obsahuje písemné kulturní dědictví s primárním zaměřením na dokumenty knižní povahy, (rukopisy, prvotisky, raně novověké tisky a mapy s datem vzniku před rokem 1800). Knihovna je volně přístupná online.

2.4.  Digitální knihovna Webarchiv se zabývá uchováním bohemikálních dokumentů zveřejněných na internetu – shromažďováním zdrojů, jejich zpracováním, dlouhodobou ochranou a zajištěním přístupu k těmto dokumentům. Obsah Webarchivu je částečně přístupný online (na základě licencí od příslušných nositelů či vykonavatelů práv).

2.5.  Zpřístupňování dokumentů v digitálních knihovnách NK se řídí autorským zákonem.

a)    Autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění děl na internetu 70 let po smrti všech autorů a dalších původců děl obsažených v dokumentu (překladatelé, ilustrátoři apod.) a 50 let od data vydání dokumentu, jakož i úředních děl. Autorský zákon rovněž upravuje užití obsahu digitálních knihoven jako databází, tj. jejich obsah lze užít pro osobní potřebu, pro účely studijní,  vědecké nebo vyučovací, v omezeném rozsahu a po předchozím schválení NK i pro další účely.

b)    Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z digitálních knihoven využívat nestandardní nástroje, jako jsou různé formy robotů či jiných nástrojů pro automatické stahování obsahu, může být přístup k digitálním knihovnám pozastaven, případně odmítnut.

c)    Chráněná díla smějí být zobrazena pouze v prostorách knihovny na vybraných počítačích ve studovnách NK. Uživatel je oprávněn je využívat pouze pro své osobní, studijní, vyučovací a vědecké potřeby.

d)    Rozmnožování digitalizovaných dokumentů zpřístupňovaných na terminálech ve studovnách NK jejich ukládáním na USB či jiná paměťová média nebo rozmnožování jiným způsobem (např. prostřednictvím mobilního telefonu, fotoaparátu) není povoleno. Z dokumentů lze však na zařízení knihovny pořídit tiskovou papírovou rozmnoženinu. Odchylně od první věty se uvedené omezení netýká užití tzv. volných děl.

3. Zpřístupňování Národní digitální knihovny - Děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT)

3.1.  NK zpřístupňuje uživatelům služby Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu (dále jen „NDK-DNNT“, případně „DNNT“) pro čtení, a to i s využitím vzdáleného přístupu (online), plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin aj.) vydaných na území České republiky do roku 1989 s perspektivou do roku 2007, které už nejsou dostupné na trhu.

3.2.  Zpřístupnění dokumentů DNNT se řídí zejména podmínkami licenčních smluv NK s kolektivními správci DILIA a OOA-S, jež jsou vyjádřeny ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služby NDK-DNNT přístupných ze stránky https://ndk.cz/ a které se zobrazí vždy při přístupu k dokumentu v režimu DNNT v prostředí digitální knihovny s vyžádáním přijetí stanovených podmínek. Uživatel je oprávněn zobrazené dokumenty pouze číst, využívat jejich obsah pro svou vlastní osobní potřebu, pro studijní, vyučovací a výzkumné účely (včetně pro citování), je však zakázáno zhotovit jejich rozmnoženinu.

3.3.  Službu zpřístupnění DNNT poskytuje NK uživatelům v  součinnosti s knihovnami, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, jakož i školami a dalšími právnickými osobami v ČR.

3.4.  Přístup ke službě NDK-DNNT je na základě smlouvy uzavřené konkrétní knihovnou, školou nebo jinou právnickou osobou s NK umožněn registrovaným uživatelům knihoven, zaměstnancům škol a dále členům akademické obce a zaměstnancům dalších smluvních stran.

3.5.  Registrovaní uživatelé se mohou do  NDK-DNNT přihlásit přihlašovacími údaji přidělenými jejich knihovnou nebo vysokou školou, službou poskytování identit NK, případně propojenými identitami organizací s povoleným přístupem nebo propojenými sociálními identitami s příslušnou organizací.

4. Zpřístupňování licencovaných databází

4.1.  NK zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům v prostředí své počítačové sítě nebo prostřednictvím svých webových stránek zahraniční a české licencované databáze (dále jen „licencované databáze“, „databáze“ nebo „licencované zdroje“).

4.2.  Online licencované databáze jsou zpřístupňovány na určených počítačích ve studovnách NK, případně, pokud to licenční podmínky umožňují, prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu, a to i z prostor mimo NK. Ve čtenářských prostorách Klementina je možné přistupovat do online databází i z vlastních počítačů prostřednictvím bezdrátového připojení Wi-Fi.

4.3.  Přístup k online licencovaným databázím je umožněn všem registrovaným uživatelům NK a v případě, že to umožňují licenční podmínky, i uživatelům anonymním.

4.4.  Podmínkou přístupu k online databázím prostřednictvím vzdáleného přístupu je přihlášení registrovaného uživatele zadáním přihlašovacích údajů. Pro přihlášení se ke vzdálenému přístupu použije registrovaný uživatel stejné uživatelské jméno a heslo jako pro přihlášení se do svého uživatelského konta v knihovním systému NK. Systém autentifikace blokuje přihlášení, je-li již registrace neplatná, nebo pokud má registrovaný uživatel ve vztahu k NK nevypořádané závazky, jejichž plnění není pozastaveno (např. nevrácené výpůjčky, nezaplacená smluvní pokuta či jiné závazky vůči NK vzniklé z opožděného vrácení výpůjčky aj.).

4.5.  Všichni uživatelé přistupující k licencovaným zdrojům jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dalšími platnými pravidly, pokyny a instrukcemi NK.

4.6.  Veškerá data zpřístupňovaná v rámci licencovaných zdrojů NK, je uživatel povinen využívat v souladu s licenčními podmínkami poskytovanými k seznámení při přístupu k EIZ, jakož i v souladu s autorským zákonem, zpravidla tedy pouze pro své osobní, studijní a výzkumné potřeby, a to pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí.

4.7.  Při práci s licencovanými zdroji není přípustné využívat různé formy robotů či jiné nástroje pro automatické stahování obsahu. Registrovaným uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být přístup pozastaven, případně odmítnut.

5. Ochrana osobních údajů

5.1.  NK zpracovává osobní údaje uživatele a registrovaného uživatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a  v souladu s účely uvedenými v Knihovním řádu NK.

5.2.  Ochrana osobních údajů uživatelů a registrovaných uživatelů NK je samostatnou přílohou Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 

V Praze dne 12. listopadu 2020

 

PhDr. Vít Richter
generální ředitel Národní knihovny ČR

 

 

 

 

12.11.2020
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube