Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pravidla půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih

Pravidla půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih


Příloha č. 7 ke  Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

 1. Národní knihovna České republiky (dále „knihovna“) poskytuje službu půjčování přenosných čtecích zařízení některých typů elektronických knih, dále jen „čtečky“ podle ustanovení části druhé, bodu 7, Knihovního řádu, tj. jako experimentální službu, jejíž poskytování může knihovna dle svého uvážení kdykoli přerušit či zastavit i bez předchozího upozornění.
 2. Pokud se v dalším textu těchto Pravidel používá výrazu „čtečka“, myslí se jím pro účely těchto Pravidel funkční komplet přenosného čtecího zařízení s příslušenstvím a uživatelskou příručkou, nevyplývá-li ze souvislosti, že jde o přenosné čtecí zařízení samo o sobě (bez příslušenství a uživatelské příručky).
 3. Čtečky se půjčují dle ustanovení §§ 659 – 662 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dle ustanovení § 16 a § 66 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, tj. na základě smluvní licence od nositele práv, jakož i v souladu s Knihovním řádem Národní knihovny České republiky a podle této jeho přílohy č. 7.
 4. Čtečky se půjčují jako funkční komplet přenosného čtecího zařízení s příslušenstvím a uživatelskou příručkou, na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a registrovaným uživatelem. Uživatel je povinen řídit se uživatelskou příručkou, která je součástí kompletu čtečky.
 5. Čtečka se půjčuje s uloženými soubory elektronických knih. Soubory obsahují zpravidla díla, jež jsou ve smyslu autorského zákona volná. Mohou však obsahovat i díla, jež lze užít na základě konkludentně uzavírané smlouvy (licence typu Creative Commons apod.). Registrovaný uživatel je povinen se řídit podmínkami užití díla, pokud jsou podle zvyklostí a dle ustanovení § 46 odst. 6 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, v díle uvedeny.
 6. Registrovaný uživatel je povinen zkontrolovat před převzetím čtečky podle seznamu příslušenství, že komplet je úplný, nepoškozený a že čtečka je funkční. Pokud uživatel zjistí, že komplet je poškozený nebo neúplný nebo čtečka není funkční, nesmí čtečku převzít. V opačném případě se bude mít za to, že předmět výpůjčky byl při převzetí v bezvadném, kompletním a funkčním stavu.
 7. Čtečka je funkční, pokud se po spuštění čtečky zobrazí na displeji jakýkoli zvolený soubor resp. elektronická kniha uložená ve čtečce.
 8. Registrovaný uživatel je povinen užívat vypůjčenou čtečku podle uživatelské příručky a zacházet s ní s obvyklou péčí a opatrností, aby nedošlo k její ztrátě či poškození.
 9. Vypůjčenou čtečku vrací registrovaný uživatel osobně. Při vracení čtečky knihovník zkontroluje, že komplet je úplný, nepoškozený a že čtečka je funkční. Pokud jsou zdroje čtečky vybité, uživatel je povinen před vrácením vyčkat, až se zdroj nabije tak, aby funkčnost čtečky mohla být řádně ověřena. Pokud je paměť čtečky prázdná, uživatel je povinen vyčkat před vrácením uložení souboru elektronické knihy do paměti čtečky a ověření její funkčnosti.
 10. Pokud uživatel čtečku poškodí, ztratí nebo nevrátí, zaplatí uživatel pořizovací cenu čtečky, resp. (pokud to dostačuje pro zajištění funkčnosti čtečky) její části, nebo obstará na vlastní náklady náhradou jinou čtečku stejné cenové hodnoty.
 11. Odpovědnost za ztrátu, zničení či poškození čtečky či její části se řídí přiměřeně ustanoveními Knihovního řádu Národní knihovny ČR, části desáté, zejména bodů 1 až 3, 7 a 8, pokud není v této příloze stanoveno jinak.
 12. Absenční výpůjčku čtečky knihovna umožní pouze registrovanému uživateli staršímu 18 let, jenž má trvalý pobyt v České republice, v den výpůjčky je registrován v knihovně alespoň jeden rok, má vůči knihovně vypořádány všechny své závazky a předloží svůj platný čtenářský průkaz opravňující k absenční výpůjčce. Uzavření smlouvy o absenční výpůjčce stvrzuje registrovaný uživatel svým podpisem na potvrzení o výpůjčce podle podpisového vzoru na čtenářském průkazu.
  1. Smlouva o absenční výpůjčce čtečky se uzavírá, výdej i vrácení čtečky se provádějí výlučně v Hale služeb v Klementinu.
  2. Lhůta absenční výpůjčky čtečky činí nejvýše 14 dní a lze ji i opakovaně prodlužovat, nejdéle však na dobu 8 týdnů a jen tehdy, nezarezervoval-li si čtečku další uživatel.
  3. Poplatek z prodlení (smluvní pokuta) s vrácením čtečky ve smyslu ustanovení Knihovního řádu Národní knihovny ČR, části desáté, bodu 2 činí Kč 10,- denně. Povinnost hradit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty, a vypočítává se za každý kalendářní den po překročení výpůjční lhůty. Zaplacení poplatku z prodlení nemá vliv na povinnost uživatele vypůjčenou čtečku vrátit a uhradit škodu, která Národní knihovně prodlením vznikla. Čtečka je řádně vrácena, pokud je vrácen úplný funkční komplet nebo je mezi knihovnou a registrovaným uživatelem písemně dohodnut způsob nápravy závadového stavu. Nevrátí-li uživatel čtečku do deseti dnů od odeslání ředitelské upomínky, bude záležitost předána k soudnímu vymáhání.
  4. O vrácení čtečky vystaví knihovna registrovanému uživateli potvrzení.
  5. Knihovna si vyhrazuje právo pozastavit registrovanému uživateli poskytování svých služeb, dokud uživatel své závazky vyplývající z výpůjčky čtečky nevyrovná nebo o vyrovnání neuzavře s knihovnou dohodu, a to v písemné formě.
 13. Prezenční výpůjčku čtečky knihovna umožní pouze registrovanému uživateli, jenž má vůči knihovně vypořádány všechny své závazky a předloží svůj platný čtenářský průkaz. Uzavření smlouvy o prezenční výpůjčce stvrzuje registrovaný uživatel svým podpisem na potvrzení o výpůjčce podle podpisového vzoru na čtenářském průkazu.
  1. Prezenční výpůjčky čtečky se uskutečňují v Referenčním centru a ve Studovně společenských a přírodních věd v Klementinu.
  2. Prezenční výpůjčka platí pouze v průběhu jednoho kalendářního dne a registrovaný uživatel nesmí se čtečkou vyhrazený prostor knihovny (ve smyslu Knihovního řádu NK ČR, části první, bodu 11) opustit a nesmí ji ani ponechat bez dozoru. Opuštění vyhrazeného prostoru knihovny se čtečkou vypůjčenou prezenčně se považuje za pokus o krádež.
  3. Lhůta prezenční výpůjčky činí nejvýše 4 hodiny, nebo do konce otevírací doby výpůjčního místa, podle toho, která z uvedených lhůt nastane jako první. Lhůtu prezenční výpůjčky čtečky v průběhu jednoho kalendářního dne lze prodloužit pouze tehdy, pokud o výpůjčku čtečky nežádá další registrovaný uživatel.

Tato Pravidla vstupují v platnost 2. ledna 2012.

Ing. Tomáš Böhm
generální ředitel Národní knihovny ČR

Jana Huňová

27.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube